ಪಾತ್ರಗಳು

ಬೃಹದ್ರಥ
ಕುವಲಯ
ಕುಂಡಲಶ್ರವ
ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ
ಮಹೋದರಿ
ವೀರಸೇನ
ಮೋಹನಾಂಗಿ
ಚಂಪಕಗಂಧಿ
ಯುಗಂಧರ
ಚಾರರು
ಘಂಟಾಕಂಠ
ನೃತ್ಯಗಾತಿಯರು
ಹೀರಾಮಾತ್ಯ
ಉಲ್ಕಲ
ಮಧುಸಂಧಾನ
ಕಾರೀಷಮುನಿ