ಶ್ರೀರಾಮ

ರಾವಣ

ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಕಾಲನೇಮಿ

ಹನುಮಂತ

ದೂತ

ಸುಗ್ರೀವ

ಮಂಡೋಧರಿ

ಜಾಂಬವ

ಕುಂಭ

ಸೀತೆ

ನಿಕುಂಭ

ಸರಮೆ

ಮಕರಾಕ್ಷ

ಧಾನ್ಯಮಾಲಿನಿ

ಇಂದ್ರಜಿತು

ಸುಷೇಣ

ಮಾಲ್ಯವಂತ

ವಿದ್ಯುಜ್ವಿಹ್ವ