ಶ್ರೀರಾಮ

ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಬ್ರಹ್ಮ

ಸುಗ್ರೀವ

ನೀಲ

ವಿಭೀಷಣ

ಕಪಿಗಳು

ಅಂಗದ

ರಾವಣ

ಕುಂಭಕರ್ಣ

ಅತಿಕಾಯ

ಶೋಣಿತಾಕ್ಷ

ಜಾಂಬವ

ದೇವಾಂತಕ

ಇಂದ್ರಜಿತು

ಮಹೋದರ

ತ್ರಿಶಿರಮಕರಾಕ್ಷ

ನಿಕುರುಂಬ

ನರಾಂತಕ

ಯುದ್ಧೋನ್ಮತ್ತ