ಪಾಂಡವರು
ದ್ರೌಪದಿ
ದ್ರುಪದನ ಪುರೋಹಿತ ಶತಾನಂದ (ಕಾಶ್ಯಪ)
ದುರ್ಯೋಧನ
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮಡದಿಯರು
ಬಲರಾಮ
ಚಾರಕರು
ದ್ರೋಣ ಕೃಪರು
ಕರ್ಣ
ಸಂಜಯ
ವಿರಾಟ
ದ್ರುಪದ
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ
ವಿದುರ
ಸನತ್ಕುಮಾರ
ಭಗದತ್ತ
ಭಟರು
ಭೀಷ್ಮ
ಸಾತ್ಯಕಿ
ಪರಶುರಾಮ
ಕಣ್ವಾದಿಗಳು
ವಿದುರನ ಪತ್ನಿ (ಆರುಣಿ)
ಕುಂತಿ
ಗಾಂಧಾರಿ
ಭಾನುಮತಿ
ಸೂರ್ಯ
ಗಂಗೆ
ಧೃಷ್ಟಕೇತು ಮುಂತಾದ ರಾಜರು
ಘಟೋತ್ಕಚ, ಸೇನೆ
ಹನುಮಂತ
ಶಲ್ಯ
ಉಲೂಕ
ಯುಯುತ್ಸು
ಶಿಖಂಡಿ, ನಾರಿಯರು
ದೂತ