ಪಾತ್ರಗಳು

ಧರ್ಮರಾಯ

ಭೀಮ

ಅರ್ಜುನ

ನಕುಲ

ಸಹದೇವ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ

ಕಪಟ ವಿಪ್ರ

ಆಗ್ನಿ

ದೇವೇಂದ್ರ

ಸುರರು

ಯಮ

ವರುಣ

ಜಯಂತ

ಅಶ್ವಸೇನ ಸರ್ಪ

ಮಯ ಶಿಲ್ಪಿ

ಬ್ರಹ್ಮ

ಚಾರಕರು

ಶಬರರು, ವಸುದೇವ, ಬಲರಾಮ ಇತ್ಯಾದಿ

ಸತ್ಯಭಾಮ

ದ್ರೌಪದಿ

ಸುಭದ್ರೆ

ಕುಂತಿ

ಸಖಿಯರು, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ದೇವಕಿ ಇತ್ಯಾದಿ