ಪಾಂಡವರು
ಹನುಮಂತ
ದುರ‍್ಯೋಧನ
ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ
ಕೃಪಾಚಾರ‍್ಯ
ಸುಶರ್ಮ
ಸಂಶಪ್ತಕರು
ಶುಕತುಂಡ
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ
ಚಾರಕರು
ಉತ್ತರೆ
ಬೇಹಿನ ಚರರು
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಶಲ್ಯ
ಕಲುಷಗಾಮಿನಿ
ಜಗಳಗ್ರಂಥಿ
ಕರಂಡಕಾಸುರ
ಸಂಜಯ
ಸಾತ್ಯಕಿ
ವೇದವ್ಯಾಸ
ಬಲರಾಮ
ಸೈನಿಕರು