ಚಿತ್ರಧ್ವಜ            –           ಮಕರಧ್ವಜ ರಾಜನ ಮಗ – ಕುಂತಳದ ರಾಜ
ಲೀಲಾಂಗನೆ       –           ಚಿತ್ರಧ್ವಜನ ಹೆಂಡತಿ.
ಶೂರಸೇನ          –           ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ಅರಸು
ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿ          –           ಕುಂತಳದ ಮಂತ್ರಿ
ಮದನ   –           ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯ ಹಿರಿಯ ಮಗ
ವಿಮಲ   –           ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯ ಕಿರಿಯ ಮಗ
ತಾರಾಕ್ಷಿ –           ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯ ಹೆಂಡತಿ
ಮೇಧಾವಿ           –           ಕೇರಳದ ರಾಜ – ಚಂದ್ರಹಾಸನ ತಂದೆ
ಪದ್ಮರೇಖೆ          –           ಮೇಧಾವಿಯ ಹೆಂಡತಿ
ಸಾರಥಿ  –           ಮೇಧಾವಿಯ ಸಾರಥಿ
ದೂತಿ    –           ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಸಾಕುತಾಯಿ
ಕುಳಿಂದ –           ಚಂದನಾವತಿಯ ಒಡೆಯ
ಮೇಧಾವಿನಿ        –           ಕುಳಿಂದನ ಹೆಂಡತಿ
ಚಂದ್ರಹಾಸ        –           ಮೇಧಾವಿಯ ಮಗ
ವಿಷಯೆ  –           ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯ ಮಗಳು
ಚಂಪಕಮಾಲಿನಿ –            ಚಿತ್ರಧ್ವಜನ ಮಗಳು
ಚಂಡಸೇನ         –           ಶೂರಸೇನನ ತಮ್ಮ
ಗಾಲವ  –           ಕುಂತಳದ ರಾಜಪುರೋಹಿತ
ಕಾಳಿ                 –           ಗ್ರಾಮದೇವತೆ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು – ಚಾರಕರು – ಕಪ್ಪದ ದೂತರು – ಕಟುಕರು – ಸಖಿಯರು – ಇತ್ಯಾದಿ.