ಧರ್ಮರಾಜ

ಕೌರವ

ದುಶ್ಯಾಸನ ಮುಂತಾದವರ ಪತ್ನಿಯಂದಿರು

ಭೀಮ

ಕರ್ಣ

ಗಣಿಕಾಂಗನೆಯರು

ಅರ್ಜುನ

ದುಶ್ಯಾಸನ

ವನಪಾಲಕರು

ನಕುಲ

ಶಕುನಿ

ಮುನಿಸಮೂಹ

ಸಹದೇವ

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ

ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಜಾಲ

ದ್ರೌಪದಿ

ಭೀಷ್ಮ

ಪಾತಾಳರಾಕ್ಷಸಜಾಲ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ

ದ್ರೋಣ

ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು

ದೂರ್ವಾಸ

ಕೃಪ

ಪಾವುಡದ ದೂತರು

ಧೌಮ್ಯಮುನಿ

ಭಾನುಮತಿ

ಚಿತ್ರಸೇನ

ಗಾಂಧಾರಿ

ದೇವೇಂದ್ರ

ವಿದುರ

ಯಮಧರ್ಮರಾಜ