ಪಾತ್ರಗಳು
ಧರ್ಮರಾಜ
ಭೀಮ
ಅರ್ಜುನ (ಬ್ರಾಹ್ಮಣ)
ನಕುಲ
ಸಹದೇವ
ಪಾಂಡವ ಬಲ
ಅನುಸಾಲ್ವ
ಅನಿರುದ್ಧ
ವೃಷಕೇತು
ವೇದವ್ಯಾಸ
ಕೃಷ್ಣ (ಬ್ರಾಹ್ಮಣ)
ತಾಮ್ರಧ್ವಜ
ಮಯೂರಧ್ವಜ
ಕುಮದ್ವತಿ
ಮಂತ್ರಿ (ನಕುಲಧ್ವಜ)