ಪಾಂಡವರು
ದುರ‍್ಯೋಧನ
ಕರ್ಣ
ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ
ಸಾತ್ಯಕಿ
ಮಾಯಾದ್ರೋಣ
ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ
ವಿರಾಟ
ಕೃಪ
ದ್ರೋಣ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಸುಭದ್ರೆ
ಘಟೋತ್ಕಚ
ಅಲಂಬುಸ
ಮಾಯಾ ದುರ‍್ಯೋಧನ
ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು
ದ್ರುಪದ
ವೇದವ್ಯಾಸ