ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಕಡು ಕೋಪದಿಂದಲಾರ್ಭಟಿಸಿ ವರೂಥವ | ನಡರಿ ಬರುವ ವೀರನ ||
ತಡೆದು ಘಟೋತ್ಕಚನಿದಿರು ನಿಲಿಸಿಕೊಂಡು | ನುಡಿಸಿದ ಸೂರ್ಯಜನ || ೧೬೭ ||

ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ವೀರನೆಂದು ನಿನ್ನನು ಧೃತ | ರಾಷ್ಟ್ರನ ಸುತನು ತಾನು ||
ಇಷ್ಟರಾಜ್ಯವನಿತ್ತು ಸಲಹಿ ಧೈರ್ಯದಿ ನಂಬಿ | ಕೆಟ್ಟನೈ ಧುರದೊಳಿಂದು || ೧೬೮ ||

ಕೆಟ್ಟತನವು ನಿಮ್ಮ ದನುಜರೊಳಗೆ ದಿಟ | ದಿಟ್ಟೆ ನಿನ್ನಯ ಮಾತೆಯು ||
ಪುಷ್ಟ ಭೀಮಗೆ ಮರುಳಾಗುತಣ್ಣಗೆ ತನ್ನ | ಕೆಟ್ಟತನವ ತೋರ್ದಳು  || ೧೬೯ ||

ಮೂಢ ಕೇಳೆಲೊ ಮಾತೆ ಭೀಮಾದಿಗಳಿಗೆ ನೀ | ನಾಡುವೆ ಕೆಡುಮಾತನು ||
ಕೇಡನರಿಯೆ ವೀರಪಾರ್ಥ ಕೇಳಲು ನಿನ್ನ | ಝಾಡಿಸಿ ಬಿಡುವ ನೋಡು || ೧೭೦ ||

ಹುಲ್ಲು ದಾನವ ಕೇಳಿನ್ನೊಂದು ಪೇಳುವೆ ಪಾರ್ಥ | ಬಿಲ್ಲುಮಂಗಳ ದಿನದಿ ||
ಬಲ್ಲವನ್ಯಾರೆಂದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮನು ಮುಖ | ತಲ್ಲಣಿಸಿದನರಿಯೆ  || ೧೭೧ ||

ಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನನು ಧನುರ್ಧರನೆಂದು ದ್ರುಪದನ | ಬಿಲ್ಲನೆತ್ತಲು ಕೂಡದೆ ||
ಫುಲ್ಲಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ ಯುದ್ಧದಿ ಪಾರ್ಥ | ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲೈ || ೧೭೨ ||

ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಯ ಕರಿಪುರದೊಡೆಯನ ಜರಾ | ಸಂಧ ನೃಪತಿಯ ತಾನು ||
ಬಂಧಿಸಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೆ ಕಾಶಿದೇಶಕೆ ಪೋಗಿ | ಚಂದದಿ ಬಿಡಿಸಿದೆನೈ || ೧೭೩ ||

ಅಂಗಧೀಶನೆ ನಿನ್ನ ಕೂಡಿ ಕೌರವ ಕಾ | ಳಿಂಗಪುತ್ರಿಯ ವಿವಾಹ ||
ಭಂಗಿಸೆ ಮಗಧೇಶ ಕಟ್ಟೊಯ್ಯೆ ಭೀಮನು | ಹಿಂಗದೆ ಬಿಡಿಸಲಿಲ್ಲೈ  || ೧೭೪ ||

ಹುಚ್ಚರಂದದಿ ಯುದ್ಧಮಧ್ಯದಿ ನೀ ಮಾತ | ನುಚ್ಚರಿಸುವುದೇತಕೆ ||
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೌರುಷ ಪಾರ್ಥ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ | ಬೆಚ್ಚದೆ ತೋರಿಸುವೆ  || ೧೭೫ ||

ಮಾಧವಸಖ ಪಾರ್ಥ ನಿನಗೇಕೊ ಮೂಢನೆ | ಕಾದಲು ತಾನಿರಲು ||
ಮೇದಿನಿಯೊಳು ಬಾಲರ್ ಚಂದ್ರನ ಬಯಸುವ | ಗಾದೆಯಂತಾಯಿತಲ್ಲೊ ||೧೭೬||

ಭಾಮಿನಿ

ಎಲೆ ಘಟೋತ್ಕಚ ಕೇಳು ಕಲಹದೊಳ್ |
ನೆಲನ ಪಾಲಾಗುವೆಯೊ ನಮ್ಮನು |
ಗೆಲುವ ಸಾಹಸವೆಲ್ಲ ನಿಲಿಸುವೆ ಘನಸಮರ್ಥಿಕೆಯ ||
ಗೆಳೆಯರಿದಿರಲಿ ವಿಶಿಖಶರಧಿಯೊಳ್ |
ಬಳಲುತಿರೆ ತಡೆಯುವರು ಯಾರೀ |
ಕೊಳುಗುಳದೊಳೆನುತೆಚ್ಚ ಕರ್ಣನು ಸ್ವರ್ಣಪುಂಖಗಳ  || ೧೭೭ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಏಕತಾಳ

ಮತ್ತಾ ದಿನಪತಿಸುತನು | ಬಲು | ಯತ್ನದಿ ರಿಪುಸೇನೆಯನು ||
ಕತ್ತರಿಸುತ ವೇಗದಲಿ | ರಿಪು | ಮಸ್ತಕದಲಿ ಹೊಡೆಯುತಲಿ  || ೧೭೮ ||

ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಟವಿಯಲಿ | ತಿರು | ಹುತ್ತಲೆ ತಾಪಸರಲ್ಲಿ ||
ಸತ್ವವ ತೋರ್ದುದನಲ್ಲಿ | ನಿಲಿ | ಸುತ್ತಿರ್ಪೆನು ಧುರದಲ್ಲಿ  || ೧೭೯ ||

ಧೈರ್ಯದಿ ನಿನ್ನನು ನಂಬಿ | ದೊರೆ | ಕಾರ್ಯವ ಸಾಧಿಪೆನೆಂಬೀ ||
ಶೌರ್ಯವ ನಿಲಿಸುವೆನಿಲ್ಲಿ | ಕುರು | ಮರ್ಯಾದೆಯ ತೋರಿಲ್ಲಿ  || ೧೮೦ ||

ಸೂತನ ಸುತ ಕೇಳಿನ್ನು | ಪುರು | ಹೂತನ ಸುತ ಧುರವನ್ನು ||
ಘಾತಿಪೆ ತಾನೆಂದೆನುತ | ಬರೆ | ಮಾತುಗಳಾಡಿದೆ ವ್ಯರ್ಥ  || ೧೮೧ ||

ರಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಎಲೆ ಘಟೋತ್ಕಚ ನಿನ್ನ ಶೌರ್ಯವ | ನೀಗ | ನಿಲಿಸುವೆನೆನುತಗ್ನಿ ಬಾಣವ ||
ಸೆಳೆದಾತಗಾಕ್ಷಣ ಬಿಡಲು | ದೈತ್ಯ | ಬಲವೆಲ್ಲ ಬೆದರಿತು ಭರದೊಳು || ೧೮೨ ||

ವಾಯುಜತರಳನು ಕೋಪಿಸಿ | ರಿಪು | ನಾಯಕರಿಗೆ ಬಾಣ ಮಂತ್ರಿಸಿ ||
ತೋಯಮಯವ ಮಾಡೆ ರಥಿಕರು | ಧನು | ಸಾಯಕಸಹಿತ ತೇಲಿದರು || ೧೮೩ ||

ಬೆದರದೆ ರವಿಜ ಭೈಮಿಯೊಳು | ಪೇಳ್ದ | ಕದನದಿ ನೋಡೀ ಚಿತ್ರಗಳು ||
ಇದ ನೋಡು ಗಿರಿಗಳ ಮಳೆಯ | ನೆಂ | ದೊದರಿ ಬಿಟ್ಟನು ಬಲು ಗಿರಿಯ || ೧೮೪ ||

ದಿಟ್ಟ ಸೂತಜನೆ ಕೇಳಿದನು | ನೀನು | ಬಿಟ್ಟ ಮಾರ್ಗಣ ಧುರದೊಳಿನ್ನು ||
ಬೆಟ್ಟದ ನಿಕರಕ್ಕೆ ನಾ ಪವಿ | ಶರ | ತೊಟ್ಟು ಕಡಿದೆ ನೋಳ್ಪುದೀ ಸವಿ  || ೧೮೫ ||

ವಾರ್ಧಕ

ಅರಸ ಕೇಳಾದಿತ್ಯಸುತ ಭೀಮತನುಜರೀ |
ಪರಿಯಿಂದ ಕಾದುತ್ತಲಿರಲಾಗಲಂಬರದಿ |
ಸುರರೆಲ್ಲ ಬೆರಗಾಗಿ ಪರಿಮಳದ ಸುಮಗಳನು ಸುರಿದರೇನೆಂಬೆನದನು ||
ಪರಿಪರಿಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವೆಸೆದು ಸರಿಸಮದಿಂದ |
ಲಿರುತಾಗಲುದ್ರಿಕ್ತ ವಿದ್ವೇಷದಿಂದ ಕೇ |
ಸರಿಯವೋಲ್ ಹರಣಾಸೆ ಬಿಡುತವರು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಧುರನೆಲವು ತೋರದಿರಲು || ೧೮೬ ||

ಅತ್ತಲಾ ಕುರುವರನ ಸಖಶಿಖಾಮಣಿ ಕರ್ಣ |
ನೆತ್ತ ನೋಡಲು ಸುಭಟರ್ ನಾಲ್ದೆಸೆಯೊಳ್ ಕಾಣದಿರೆ |
ಕತ್ತಲೆಯು ಕುರುಭಟರ ಮೊತ್ತವನು ಮುಸುಕಲ್ಕೆ ಬಳಲುವುದ ಕಂಡಾಗಳು ||
ನೆತ್ತಿನೇತ್ರನ ತೆರದಿ  ಕಿಡಿಗೆದರಿ ಕೋಪದೊಳು |
ವಿಸ್ತರಿಪ ಬಾಣಗಳನೆಡೆಬಿಡದೆ ತಡೆವೆನೆಂ |
ದೊತ್ತಿರಲು ದೈತೇಯಬಲವು ಕಾಣದೆ ತನ್ನ ಚಿತ್ತ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳ್ಳಲು || ೧೮೭ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಪೊಡವಿಗೊಡೆಯನೆ ಕೇಳು ಭೀಮನ | ಹುಡುಗ ಸೌಬಲಿಸುತನನುರೆ ಕಂ |
ಗೆಡಿಸಿ ಮಾಯದಿ ಮಾಂಸರುಧಿರವ | ಹೊಡೆದನಾಗ  || ೧೮೮ ||

ಅಂತರಿಕ್ಷದೊಳಸುರ ಗಿರಿಗಳ | ನಿಂತು ಹೊಡೆದನು ರವಿಜಸೈನ್ಯಕೆ |
ನಂತರದಿ ಕಲ್ಮಳೆಯು ಸಿಡಿಲುಗ | ಳಂತೆ ತೋರ್ದ  || ೧೮೯ ||

ಕಂಡು ಕಪಟದ ಯುದ್ಧದೊಳು ಜನ | ತಂಡ ಮರುಗಲು ರವಿಜ ಪೇಳಿದ |
ಪುಂಡ ಭೈಮಿಯ ಮಥಿಸದೀರ್ದಡೆ ಗಂಡುಸಹುದೇ  || ೧೯೦ ||

ಬೊಬ್ಬಿರುವ ಸೈನಿಕಕೆ ಕೋಪದೊ | ಳುಬ್ಬಿ ಪೇಳ್ದನು ಭೀರುಜನರಿಂ |
ಗಬ್ಬರಿಸಿದನು ಬೆದರದಿರಿಯೆಂ | ದಾರ್ಭಟಿಸುತ  || ೧೯೧ ||

ಧೀರನಾಗಿರೆ ನಿಲ್ಲು ಸಮ್ಮುಖ | ತೋರು ಸತ್ತ್ವವ ಕದನರಂಗದೊಳ್ |
ನಾರಿಯಂದದಿ ಮರೆಯ ಕದನವು | ವೀರಗೇಕೈ  || ೧೯೨ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಅಕ್ಷಯಾಸ್ತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ರವಿಸುತ |
ಲಕ್ಷ್ಯನೋಡಲು ಕಾಣದಿರೆ ರಿಪು |
ಕಕ್ಷ ಬೆದರುವ ತೆರದಿ ಶರಗಳ ಪಸರಿಸುತಲಿರಲು ||
ವೃಕ್ಷಗಳ ತೆಗೆತೆಗೆದು ಬಡೆಯುವ |
ದಕ್ಷ ಭೀಮನ ತರಳನಂತ |
ರಿಕ್ಷದಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ತೋರದಿರೆ ಬೆರಗಾಗುತಿಂತೆಂದ  || ೧೯೩ ||

ವಾರ್ಧಕ

ಧರಣಿಪನೆ ದಾನವರ ಕುಲತಿಲಕಕನೀಪರಿಯ |
ಶರಮಳೆಯ ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ ತೌಶನಸವಿದ್ಯದಿಂ |
ದುರುಮಾಯಮಂ ತಾಳಿ ಹರದಶ್ವಕುವರನಂ ಬೆರಗಿಸುವೆನೆಂದು ಮನದಿ ||
ಕುರುರಾಯವೇಷದಿಂದಾ ಬಲವ ಪೊಗುತಾಗ |
ವರರಥಿಕ ವೃಂದದಿಂದುದಯಾದ್ರಿಪೀಠದೊಳು ||
ಮೆರೆವ ಮಾರ್ತಾಂಡನಂತಿರುವ ಭಾಸ್ಕರಿಯ ಕುರುಧರೆಯೊಳಗೆ ಮೋಹಿಸಿದನು || ೧೯೪ ||

ರಾಗ ಮುಖಾರಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಬಲಶಾಲಿ ರವಿಜ ಕೇಳ್ | ಬಳಲಿರುವೆ ಬಹುಪರಿಯ | ಕಲಹದೊಳಗೀಗ ದೈತ್ಯನಲಿ ||
ಚೆಲುವ ಚಂದ್ರಾನ್ವಯದಿ | ಜನಿಸಿರುವ ಕುರುಕುಲಕೆ | ಬಳಗ ನೀನೆಂದು ನಂಬಿದೆನು || ೧೯೫ ||

ಈಗ ಕೇಳುವುದೆನ್ನ | ಭಾಷಣವ ನಿಜವು ನೋಡ್ | ಸಾಗದೀ ಕದನ ಪಾರ್ಥರೊಳು ||
ಬೇಗದೊಳ್ ಕರೆದೀಗ | ಸಾನುರಾಗದಿದಾಯ | ಭಾಗ ಧರ್ಮಜಗೆ ಕೊಟ್ಟವನ || ೧೯೬ ||

ಮನ್ನಿಸುವೆನವನ ಕೇ | ಳಿನ್ನು ವೈರವ ಬಿಟ್ಟೆ | ಘನ್ನತಿಕೆಗಳ ತೋರಿಸುವಡೆ ||
ಎನ್ನ ಯತ್ನಗಳಿಲ್ಲ | ಇನ್ನು ಜಯವೆಂತಿಹುದೊ | ಮುನ್ನ ಸಂಧಾನವೇ ಲೇಸೈ || ೧೯೭ ||

ಕರೆಸು ಧರ್ಮಜನ ಕೈ | ಸರಿಸು ಯುದ್ಧವು ಬೇಡ | ಧರೆಯ ಕೊಡಿಸುವೆನೆಂದು ನುಡಿಯೆ ||
ಗಿರಿಯ ಮೇಲೆಸದಿರ್ಪ | ಪವಿಯ ವೋಲ್ ಕಿಡಿಗೆದರಿ | ದೊರೆಯೊಡನೆ ಕೋಪಿಸುತ ಪೇಳ್ದ || ೧೯೮ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಕಡಲತನುಜಾನ್ವಯದ ಕೇಸರಿ |
ನುಡಿವೆಯಾ ಸಂಗರದಿ ನಮ್ಮಯ |
ಷಡುರಥರ ವೃಂದವನು ಬಹುಪರಿ ಪುಡಿಯಗಯ್ದಿರ್ಪ ||
ಕಡು ವಿರೋಧಿಗಳೊಡನೆ ಕಲಹವ |
ಬಿಡುವೆನೆಂಬೀ ತೆರದ ನಿನ್ನಯ |
ನಡತೆ ಸಲ್ಲದು ಧುರದಿ ಮಾರ್ಗಣ ತೊಡುವನಲ್ಲಿನ್ನು  || ೧೯೯ ||

ಧರೆದೊರೆಯೆ ಕೇಳಿತ್ತ ದನುಜಪ |
ರರಸ ಮಾಯದಿ ಮೋಹಿಸಲು ದಿನ |
ಕರತರಳ ಧುರಕಂಕಣವ ಕುರುವರಗೆ ಬಿಸುಟೆಂದ ||
ಸುರನದಿಜ ಸೈಂಧವನು ಮುಂತಾ |
ಗಿರುವ ಷಡುರಥರೆಲ್ಲ ಪೋದರು |
ಧುರದಿ ಪೊರೆವೆನುತಾಗ ಶೌರ್ಯದೊಳ್ಮೆರೆದು ಫಲವೇನು  || ೨೦೦ ||

ರಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ ರೂಪಕತಾಳ

ಸೂರ್ಯಸುತನು ಬಲು | ಕೋಪಿಸಿ ಭೂಪನ |
ಕಾರ್ಯದಿ ಮೋಹಿಸಿ | ನಡೆಯೆ ದಾನವನು  || ೨೦೧ ||

ಬಂದು ನೋಡುತ್ತ ರವಿ | ಕಂದ ಯುದ್ಧವ ಬಿಟ್ಟ |
ನೆಂದು ಮನದಿ ಸಾಂದ್ರ | ನಂದವ ಪಟ್ಟ  || ೨೦೨ ||

ಜಗಳ ಜಯಿಸಿದ ಧೊರೆ | ಯೆಂದಾಗ ಮಾರ್ಬಲವು |
ಸೊಗಸಿನಿಂದಲಿ ಜಯ | ಭೇರಿ ಬಡೆದವು  || ೨೦೩ ||

ಮೋದದ ನಿನದವ | ಕೇಳುತ ಕುಂಭಜನು |
ಮೇದಿನೀಶನ ಕೇಳ್ದ | ಜಯದ ಬೀಜವನು  || ೨೦೪ ||

ಅರಿಯೆ ನಾನಿದನೆಂದು | ಕುರುರಾಯ ಭಯದಿಂದ |
ಮರುಗುತ್ತ ರವಿಜನ | ಹುಡುಕಲೀಕ್ಷಿಸಿದ  || ೨೦೫ ||

ನೋಡಲು ರವಿಜ ಸೈ | ನ್ಯದಿ ಕಾಣದಿರುತಿರಲ್ |
ರೂಢಿಪ ವಿಪ್ರರು | ನಡೆದರ್ ಶಿಬಿರಕೆ  || ೨೦೬ ||

ಸಡಗರದಿಂದಲಾ | ಜಡಜಾತಬಾಂಧವನ |
ಹುಡುಗನೆಡೆಗೆ ಬರೆ | ಮಲಗಿರಲವನ  || ೨೦೭ ||

ಪಿಡಿದು ಕೌರವನೆಬ್ಬಿ | ಸಲು ಏಳದಿರುತಿರಲ್ |
ಕೊಡನ ತರಳ ನೀ ನೊಂ | ದೆಯೊ ಪೇಳೆನಲು  || ೨೦೮ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಕಿಡಿಗೆದರಿ ಕೋಪದಲಿ ರವಿಸುತ |
ಸಿಡಿಲಗರ್ಜನೆಯಂತೆ ವಿಪ್ರನೊಳ್ |
ನುಡಿದನೆಮ್ಮನು ಜರೆವುದೇಕೈ ಕಡು ವಿರೋಧಗಳ ||
ಬಿಡುವೆ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಹಿತದಲಿ |
ಕೊಡುವೆ ಮೇದಿನಿಭಾಗವನುಯೆಂ |
ದೊಡೆಯ ಪೇಳ್ದುದರಿಂದ ಯುದ್ಧವು ಸಡಲಿಸಿರಲಾಯ್ತು  || ೨೦೯ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಏನ ಪೇಳುವೆ ಬರಿದೆ ಭ್ರಮಿಸಿದೆ | ವಾಣಿಯಹುದೇ ಬಿಡು ಬಿಡಾ ನುಡಿ |
ಕ್ಷೆಣಿ ಪಾಂಡವರಿಂಗೆ ಕೊಡುವೆನೆ | ಭಾನುಕಂದ  || ೨೧೦ ||

ಕನಸು ಕಂಡವನಂತೆ ನುಡಿವೆಯೊ | ಸನುಮತಿಯು ತನಗಾಪುದೇ ಯಮ |
ತನುಜರಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಬರುವುದೆ | ರಣದ ನಡುವೆ  || ೨೧೧ ||

ಕಲಶಜನು ಯೋಚಿಸುತ ಪೇಳಿದ | ನಿಳೆಯಪಾಲನೆ ಕೇಳು ಪಾಂಡವ |
ಬಳಗ ರಕ್ಕಸ ಗೆಯ್ದ ಮಾಯದ | ಬಲುಮೆಯಹುದೈ  || ೨೧೨ ||

ಭೇದಬುದ್ಧಿಯು ಜನಿಸಿ ನಮ್ಮೊಳಗಾದುದೀ ತೆರವೆಂದು ಪೇಳಲು |
ಮೇದಿನೀಶನು ಮರುಗೆ ರವಿಜನು | ಕಾದಲೆದ್ದ  || ೨೧೩ ||

ವಾರ್ಧಕ

ಕ್ಷೆಣಿಪನೆ ಕೇಳಾಗ ರಾಧೇಯ ರೋಷದೊಳು |
ಬಾಣಚಯ ಧನುಶರವ ಕೊಂಡೇಳೆ ಭೂಸುರನು |
ಧ್ಯಾನಿಸುತ ಪೇಳಿದನು ಸಾನುರಾಗದೊಳರ್ಕಸೂನುವಿನ ಸಮ್ಮೇಳದಿ ||
ಮಾನನಿಧಿ ಕೇಳ್ ನೀನು ದಾನವನ ಸಾಹಸಗ |
ಳಾಣಿಶರಗಳ ತೊಟ್ಟು ಕಾಣಗೊಡದಂತೆ ನೀ |
ಶಾಣೆತನ ತೋರ್ದಾಗ ತಾನು ಬಾರದೆ ಧುರದ ಕ್ಷೆಣಿ ಬಿಡಲಾಗದೆಂದ || ೨೧೪ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಸೇನೆಗೊಡೆಯನ ನುಡಿಯ ಕೇಳುತ |
ಭಾನುತನುಜನು ಸನುಮತದಿ ರಿಪು |
ಚೂಣಿಸಮ್ಮುಖಕೆಂದು ಪೊರಡಲು ಆ ನರಾಶನಿಯು |
ಮಾನವರ ದೃಕ್ಪಥಕೆ ಮಾಯದಿ |
ಕಾಣಗೊಡಿಸದೆ ಕೇಳುತಲಿ ಧುರ |
ಕಾನುವರೆ ನಿಶಿಯೊಳಗೆ ಮಾನವರೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದ  || ೨೧೫ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ದಿನನಾಥನ ಸುತ ಧನುವೆತ್ತುತಲರಿ | ಸನುಮುಖಕಯ್ತಂದು ||
ದನುಜನೊಳರುಹಿದನಂದಿನ ಮಾಯವ | ಸೆಣಸಿ ತೀರ್ಚುವೆನೆಂದು || ೨೧೬ ||

ಸೆಣಸುವ ಸಾಹಸ ನಿಲಿಸುವೆ ನಾ ಮುಂ | ದಣದಾಹವದೊಳಗೆ ||
ಎಣೆಗಾರರು ತ್ರಿಭುವನದೊಳಗಂಧಕ | ನಣುಗನಿಗಿನ್ಯಾರೈ  || ೨೧೭ ||

ಬಾಯಬಡಿಕತನವೇತಕೆ ನಿನ್ನನು | ಕಾಯ್ವರ ಕರೆಸೆಂದು ||
ಘಾಯವಡದ ಹುಲಿಯಂದದಿ ಬಹುತರ | ಸಾಯಕ ಬಿಡುತೆಂದ  || ೨೧೮ ||

ಭೂರಿ ಶರಗಳುರಿಗಾಪಿಶಿತಾಶನ | ಪಾರಗೊಳದೆ ಭರದಿ ||
ಹೇರಂಬನ ಪಿತನಿತ್ತಿಹ ಶಕ್ತಿಯ | ನಾರುಭಟಿಸುತೆಚ್ಚ  || ೨೧೯ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಬರುವ ಶತಯೋಜನದ ಶಕ್ತಿಯ |
ತರಣಿತನಯನು ಕಂಡು ಧೈರ್ಯದಿ |
ಶರಧಿಗರ್ಭದೊಳಿಪ್ಪ ಬಡಬಾನಲವೆ ಬರುತಿಹುದೊ ||
ಪರಿ ಪರಿಯ ಯೋಚನೆಯ ಗೆಯ್ವುತ |
ತಿರುಗಿ ತನ್ನೊಳಗರಿಯ ಶರವೆಂ |
ದರಿತು ರಥದೊಳಗಡರಿ ಪಿಡಿದನು ಕರದೊಳೇನೆಂಬೆ  || ೨೨೦ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಶಕ್ತಿಯನು ಪಿಡಿದಾಗ ಕರ್ಣನು | ಚಿತ್ತದಲೆ ಧೃತಿಗೊಂಡು ಭೀಮನ |
ಪುತ್ರನಿಗೆ ಮಗುಳೆಸೆದ ತನ್ನಯ | ಸತ್ವದಿಂದ  || ೨೨೧ ||

ಬಂದು ಶಕ್ತಿಯು ಭೈಮಿಯೇರಿದ | ಸ್ಯಂದನವ ಪುಡಿಗೆಯೈ ರಥಿಕರ |
ವೃಂದ ನಡನಡುಗುತಿರೆ ಕಾಣುತ | ಲಂದುಭಟನು  || ೨೨೨ ||

ಸಾಯಕವಗೊಂಡಾಗ ವಿವಿಧೋ | ಪಾಯದಲಿ ಶಕ್ತಿಯನು ವಂಚಿಸಿ ||
ವಾಯುಮಾರ್ಗದಿ ಚರಿಸಿದನು ಖಗ | ರಾಯನಂತೆ  || ೨೨೩ ||

ಇರಲು ಭಾಸ್ಕರಭವನು ಮಾಯದ | ಪರಿಯನರಿಯದೆ ಹರುಷಗೊಳ್ಳುತ |
ಲರಿಜಯವು ತನಗಾಯಿತಿಂದಿನ | ಧುರದೊಳೆಂದು  || ೨೨೪ ||

ಈ ತೆರದಿ ಭಾವಿಸುತ ಭಾಸ್ಕರ | ಜಾತನಿರುತಿರಲಿತ್ತ ಭೈಮಿಯು |
ವಾತಪಥದಲಿ ನಿಂತು ಬಹುಶರ | ವ್ರಾತವನ್ನು  || ೨೨೫ ||

ಬಿಟ್ಟು ರಥಿಕರನಟ್ಟಿದನು ಸುರ | ಪಟ್ಟಣಕೆ ನಿಮಿಷಾರ್ಧದಲಿ ಜಗ |
ಜಟ್ಟಿ ಪಾಂಡವರಿಷ್ಟ ಗೆಯ್ದನು | ದಿಟ್ಟತನದಿ  || ೨೨೬ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಅಂಗುಳದ ದೇಹಗಳು ವಿಧವಿಧ |
ದಂಗಗಳ ಧರಿಸುತಲಿ ನೋಳ್ಪರ |
ಕಂಗಳಿಗೆ ಭಯ ಜನಿಸಿತಾ ರಣರಂಗದೊಳಗಂದು ||
ಅಂಗನೃಪತಿಯು ಕಂಡು ನಿಜ ಸ |
ರ್ವಾಂಗ ಪುಳಕಿತನಾಗಿ ವರನೂ |
ರಂಗವೇರುತ ದಿವ್ಯತ್ವಾಷ್ಟ್ರಾಸ್ತ್ರವನು  ಬಿಡುತೆಂದ  || ೨೨೭ ||

ರಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ ರೂಪಕತಾಳ

ಎಷ್ಟು ಭಾರಿ ಖಳನ ಮಾಯ | ದಟ್ಟುಳಿಯನು ತೆಗೆವೆನೆನುತ |
ತ್ವಾಷ್ಟ್ರ ಶರವ ಬಿಡಲು ನಮ್ಮ | ನಟ್ಟಿ ಬರುವನು ||
ತ್ವಾಷ್ಟ್ರಶರವ ಬಿಡಲು ನಮ್ಮ | ನಟ್ಟಿ ಬರುವ ಭೈಮಿಯನ್ನು |
ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಗೆಲುವನ್ಯಾವ | ದಿಟ್ಟನಿರುವನು  || ೨೨೮ ||

ಮುನ್ನ ಕುರುಕುಲೇಶ ಭೂಮಿ | ಯನ್ನು ಬಯಸಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ |
ಎನ್ನ ನಂಬಿದವನ ಭಾಷೆ | ಯನ್ನು ಸಲಿಸದೆ ||
ಎನ್ನ ನಂಬಿದವರ ಭಾಷೆ | ಯನ್ನು ಸಲಿಸದೀಗ ಭಾರ್ಗ |
ವನ್ನ ಸೇರಿ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯ | ತಣ್ಣಗಾಯಿತೆ  || ೨೨೯ ||

ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಸಾರಶರವ | ಭೂರಿ ಜಪಿಸಿ ಬಿಡಲು ದೈತ್ಯ |
ಸೂರೆಗೊಂಡನೆಂತು ಜಯದ | ಪಾರ ದೊರೆವುದೆ ||
ಸೂರೆಗೊಂಡನೆಂತು ಧುರದ | ಪಾರ ದೊರೆವುದಲ್ಲದೀಗ |
ಧೀರನಾಗಿ ಕದನ ಬಿಟ್ಟಿ | ನ್ಯಾರ ಸೇರಲಿ  || ೨೩೦ ||

ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ವೈರಿ | ಬಿಲ್ಲುಧ್ವನಿಯ ಗೆಯ್ವನಲ್ಲಿ |
ಕೊಲ್ಲಲಿವನು ಮಡಿವನಲ್ಲ | ಹುಲ್ಲುಶರದಲಿ ||
ಕೊಲ್ಲಲಿವನು ಮಡಿವನಲ್ಲ | ಬಲ್ಲಿದವನು ತಾನೆನುತ್ತ |
ನಿಲ್ವೆನಲ್ಲದೀಗ ಧುರವು | ಸಲ್ಲದಿವನೊಳು  || ೨೩೧ ||

ಯುಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ರಿಪುವ ಗೆಲಿವ | ಹೊತ್ತಿದಲ್ಲ ದಿಟವು ದೈತ್ಯ |
ತುತ್ತುಗೊಂಬನೇನೊ ಬಹಳ | ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲಿ ||
ತುತ್ತುಗೊಂಬನೇನೊ ಬಹಳ | ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಖಳನ ಗೆಲಲು |
ಕೃತ್ತಿವಾಸಗಾದಡೊಮ್ಮೆ | ಸತ್ತ್ವಸಾಲದು  || ೨೩೨ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಇಂತೆನುತ ರಣನೆಲದಿ ಚಿಂತಿಸಿ |
ಪಂಥ ತಾ ಬಿಡೆನೆಂದು ರವಿಜನು |
ನಿಂತಿರಲು ದೈತೇಯ ಮಾಯವನಾಂತು ನಡೆತಂದು ||
ಸಂತಸದಿ ಶರಪಂಡಿತಾಕೃತಿ |
ಯಂತೆ ತೋರಿಸುತರ್ಕಸುತ ತಾ |
ನಿಂತ ಬಳಿಗಯ್ತಂದು ಮೋಹಿಸುತೆಂದನವನೊಡನೆ  || ೨೩೩ ||

ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಭಾನುಜ ಕೇಳ್ ಕುರು ಸೇನೆಯೊಳಗೆ ನಿನ | ಗಾನುವರುಂಟೆ ನೋಡು ||
ದಾನವನೊಳು ಸರಿಸರಿ ಕದನದಿ ಬಹು | ಮಾನ ಪಡೆದೆ ಜಗದಿ  || ೨೩೪ ||

ಕಂಡು ಕಪಟಯುದ್ಧದಿಂದ ನಮ್ಮಯ ಧುರ | ಬಂಡಾಯಿತಯ್ಯ ನೋಡು ||
ಚಂಡ ದಾನವ ಮಾಯದಿಂದಲಿಂದ್ರನ ಶಕ್ತಿ | ಕೊಂಡೊಯ್ವನೆಂದರಿತು || ೨೩೫ ||

ಬಂದೆ ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ನಾನಿಂದುಶೇಖರನಾಣೆ | ಸಂದೇಹಿಸದೆ ಶಕ್ತಿಯ ||
ಇಂದೆನ್ನೊಳಿತ್ತರೆ ದನುಜನ ಜಯದ ಮೇಲ್ | ತಂದುಕೊಡುವೆ ದಿಟವು || ೨೩೬ ||

ನುಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ರವಿತರಳ ಸಂಶಯಗೊಳ್ಳೆ | ಕಡುಕೋಪದಿಂದಲಾಗ ||
ನಡೆವೆ ನಾನೆನುತೇಳಲ್ ಮೋಹಿಸುತಲಿ ವೀರ | ತಡೆಯೆ ಕಪಟ ವಿಪ್ರನ || ೨೩೭ ||

ಮಾಯಾಸಂಗರದಲ್ಲಿ ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಮಲಗಿರ್ಪ | ರಾಯರ ನೋಡುತಲಿ ||
ವಾಯ ತಪ್ಪಿತು ಧುರದೊಳಗೆನುತಲಿ ಕುರು | ರಾಯ ಕರ್ಣನ ಬಳಿಗೆ || ೨೩೮ ||

ಬರುತ ಕರ್ಣನ ಕಂಡು ಪಿಡಿದಪ್ಪಿ ಪೇಳ್ದನು | ದುರುಳ ಮಾಯದಿ ನಮ್ಮಯ ||
ವರರಥಿಕರನೆಲ್ಲ ಶರಮಳೆಗರೆದೀಗ | ಬೆರಗು ಮಾಡಿದನಿಂದಿಲಿ  || ೨೩೯ ||

ಗೆಲ್ಲಲಿವನ ಪೂರ್ವದಲಿ ಶಚಿಯ ಧವ | ಗಲ್ಲಿ ಕವಚ ಕುಂಡಲ ||
ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ ತಂದ ಬಲ್ಲಿದ ಶಕ್ತಿಯ | ಬಿಲ್ಲಿನೊಳ್ತೊಡು ಬೇಗದಿ  || ೨೪೦ ||

ಪಾರ್ಥಗಿಟ್ಟಿಹಶಕ್ತಿ ಬಿಡೆನನ್ಯರಿಗೆ ಕುರು | ಸಾರ್ಥದೊಡೆಯ ಕೇಳಯ್ಯ ||
ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೂರ್ವದೊಳಗೊಬ್ಬ ಚಕ್ರಿಯ | ನರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಾರಿದಂತೆ || ೨೪೧ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಕೇಳುತಲಿ ಕೃತ್ರಿಮದ ಭೂಸುರ |
ಮೇಲುವರಿದುದು ಕಾರ್ಯವೆನುತಲಿ |
ಗೋಳುಗುಡಿಸುವೆ ಕರ್ಣ ಕುರುನರಪಾಲರೊಳಗೆಂದು ||
ಕಾಳಗದಿ ಕಲಿಕರ್ಣ ನಿನ್ನಯ |
ಸೋಲುಗೊಡಿಸುವೆನೆಂದು ಬಂದಿಹ |
ಖೂಳನಿವನಾಡಿದುದ ಕೇಳದೆ ಕೊಡುವುದೆನಗೆಂದ  || ೨೪೨ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಕಪಟ ವಿಪ್ರನ ನುಡಿಯ ಕೇಳುತ | ತಪನಸುತ ಬಂಧಿಸುತ ಭ್ರುಕುಟಿಯ |
ಕುಪಿತನಾಗುತ ಕುರುಕುಲೇಶಗೆ | ವಿಪುಲಹತಿಯ  || ೨೪೩ ||

ಕೊಡಲು ಕಂಗೆಡುತಾಗ ಕೌರವ | ನುಡಿದನೆಲೆ ರಾಧೇಯ ನಮ್ಮನು |
ಬಡಿವೆ ಏತಕೆ ನಿಜವನರಿಯದೆ | ತಡೆತಡೆನುತ  || ೨೪೪ ||

ಅಂಗರಾಜ್ಯವನಿತ್ತುದಕೆ ನ | ಮ್ಮಂಗವನು ಪುಡಿಗೆಯ್ದೆ ಸಾಕೆಂ |
ದಂಗುಲಿಯ ಮುಖಕಿಡುತ ನುಡಿದನು | ತ್ತುಂಗರವದಿ  || ೨೪೫ ||

ಆ ಮಹಾಧ್ವನಿ ಕೇಳುತಶ್ವ | ತ್ಥಾಮ ಬಂದಾ ಕ್ಷಣದಿ ಸಂಗರ |
ಭೂಮಿಯಲಿ ಕೌರವನ ಬಿಡಿಸಲು | ದ್ದಾಮ ಬಲನು  || ೨೪೬ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಅರುಹಿದನು ಕುರುದೊರೆಯ ದ್ರೋಣನ |
ತರಳನೊಳಗಾ ವೇಳ್ಯದಲಿ ತಾ |
ಮರುಗುತಲಿ ಸಖ ಕರ್ಣನೆನ್ನನು ಬರಿದೆ ಬಡಿದಿರ್ಪ ||
ದುರುಳ ರಕ್ಕಸ ನಿಮ್ಮ ಜನಕನ |
ತೆರದಿ ವೇಷವ ಧರಿಸುತೆನ್ನನು |
ತರಣಿಜಾತಗೆ ಕಪಟದೊರೆಯೆಂದೊರೆದು ಮೋಹಿಸಿದ  || ೨೪೭ ||

i�}�moP���eme-font: minor-latin’>ಶೋಕದೊಳ್ ಧರೆಗೆ ಮಕುಟವನು ||
ಭರದಿ ಚಾಚುತ ಬೀಳುತಿರುವುದ |
ತರಣಿಸುತ ತಾ ನೊಡುತಲಿ ಮನ |
ಕರಗಿ ಬಂದೆಬ್ಬಿಸುತ ಪೇಳಿದ ದೊರೆಗೆ ಮೂದಲಿಸಿ  || ೧೫೯ ||

 

ರಾಗ ಯರಕಲಕಾಂಭೋಜ ಝಂಪೆತಾಳ

ಎಲವೊ ಕೌರವರರಸನರುಹುವುದ ನೀ ಕೇಳು | ಕಲಹದೊಳು ಮಲಗಿರ್ಪ ಸುಭಟರನು ಕಂಡು ||
ಅಳಲದಿರು ಮನದಿ ಕೊಳುಗುಳದೊಳಗೆ ಮೈ ಮರೆವು | ದಿಳೆಯಪಾಲರಿಗೆ ಕೈವಲ್ಯಕಾರಣವು ||೧೬೦||

ಸತತ ಸಂಗರದೊಳಗೆ ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಮಲಗಿ ಭೂ | ಪತಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿರ್ಪೆಯಲ್ಲೊ ನೀನಿಂದು ||
ಅತುಳ ಬಲಗಳನು ಪರಿಮಿತಿ ತಪ್ಪಿ ಸವರುವ | ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಬಳಲುತಿಹ ಗತಿಯಾಯಿತಲ್ಲೊ ||೧೬೧||

ನಾವು ಕದನವ ಮಾಡಲೆಂದರೀ ದೊರೆಪತಿಯ | ಸೋವು ನೋಡುತಲಿರ್ಪ ಪಾವಮಾನಿಯನು||
ಆವ ಭೂಪನು ತಡೆಯುವನು ಭೂಪತಿಯನಾರು | ಕಾವಾತ ಭೈಮಿಯನು ಗೆಲುವಾತನಾರು  ||೧೬೨||

ಹೊಳೆಯ ತರಳನು ಪೇಳ್ದ ಸರಳಮಾರ್ಗವ ಬಿಟ್ಟೆ | ಇಳೆಗಾಗಿ ಸಹಜರನು ಅಡವಿಯೊಳಗಿಟ್ಟೆ ||
ಬಳಲುವುದು ನೀನಿಂದು ಕೊಳುಗುಳದಿ ಜಯವೆಂತೊ | ತಿಳಿಯೆ ನಾ ನಳಿನಾಕ್ಷನೊಲವೆಂತೊ ನಿನಗೆ  ||೧೬೩||

ಭಾಮಿನಿ

ರವಿಜನೆಂದುದ ಕೇಳ್ದು ಕೌರವ |
ಪವಿಧರನವೊಲ್ ಧೈರ್ಯದಲಿ ತಾ |
ವಿವಿಧ ವ್ಯಸನವ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಣನ ಜರೆವುತಿಂತೆಂದ ||
ಅವಿಯ ಹೆಬ್ಬುಲಿಗಿತ್ತ ತೆರದೊಳ |
ಗಿವನ ರಿಪುಬಲದೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಸು |
ತವನಿಗರ್ಪಿಸುತುಳಿದ ಷಡ್ರಥರಿದ್ದು ಫಲವೇನು  || ೧೬೪ ||

ಕುರುಪತಿಯ ನುಡಿ ಕೇಳುತಲಿ ರವಿ | ತರಳ ಕೋಪದೊಳಾಗ ಧನು ಶರ |
ಕರದಿ ಪಿಡಿದಿಂತೆಂದ ಭೂಪತಿಯೊಡನೆ ಗರ್ಜಿಸುತ ||
ಧುರದೊಳಗೆ ದಾನವನ ಕೊರಳನು | ತರಿದ ಹೈಡಿಂಬಿಯನು ನೈಋತ ||
ಪುರಕೆ ಕಳುಹುವೆನೆಂದು ನಂಬಿಗೆಯಿತ್ತನಾ ಕರ್ಣ  || ೧೬೫ ||

ಕಂದ

ಈ ಪರಿಯಲಿ ರವಿಜಂ ಕುರು |
ಭೂಪನ ಸಂತಯಿಸುತ ಜಯ ಧೈರ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಿಂ ||
ದಾ ಪುರುಹೂತಸುತನ ಪ್ರ |
ತಾಪವ ನಿಲಿಸುವೆನೆಂದಾರ್ಭಟಿಸುತಯ್ತಂದಂ  || ೧೬೬ ||