ಪಾಂಡುರಾಜ

ಧರ್ಮರಾಜ

ಮಾದ್ರೀದೇವಿ

ಭೀಮಸೇನ

ಕುಂತೀ ದೇವಿ

ಅರ್ಜುನ

ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ

ವೇದವ್ಯಾಸಮುನಿ

ಕೌರವ

ಅಂಗಾರವರ್ಮ

ಕರ್ಣ

ದ್ರುಪದ

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ

ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ

ಶಿಶುಪಾಲ

ದ್ರೌಪದಿ

ಮಾಗಧ

ಕೃಷ್ಣ

ಹಿಡಿಂಬಾಸುರ

ಬಲರಾಮ

ಹಿಡಿಂಬೆ

ಋಷಿಗಳು

ಬಕಾಸುರ

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು

ಪುರೋಚನ

ಬೇಡತಿ

ಗಂಧರ್ವನಾರಿಯರು

ಇತ್ಯಾದಿ