ಪಾಂಡವರು
ಮೇದೋಹೋತ
ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ
ಹನುಮಂತ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಹಂಸಕೇತ
ವೃಷಕೇತು
ಬಭ್ರುವಾಹನ
ಮೇಘನಾದ
ಸುಬುದ್ಧಿ
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ
ಚಿತ್ರಾಂಗದೆ
ಕುಂತಿ-ಸುಭದ್ರೆ – ದ್ರೌಪದಿಯರು
ಅನುಸಾಲ್ವ
ಪ್ರಮೀಳೆ
ಉಲೂಪಿ
ಘೋರಭೀಷಣ
ದೇವಕಿ ಯಶೋದೆಯರು
ದೂತಿಯರು, ಯೋಜನಸ್ತನಿ, ಲಂಬೋದರಿ, ಚಾರಕರು, ಕರಣಿಕರು, ಪುಂಡರೀಕಫಣಿ, ಮಹಾಶೇಷ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಫಣಿ, ಫಣಿಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಸೈನಿಕರು ಮುಂತಾದವರು.