ರಾಗ ಯರಕಲಕಾಂಭೋಜಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಕಂಡನಕ್ರೂರ ನೀರೊಳಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯು |
ಕಂಡು ಭ್ರಮೆಯಡರಿ ಭಯ ಗೊಂಡೆದ್ದು ಕಳವಳಿಸಿ || ಕಂಡನಕ್ರೂರ       || ಪ ||

ಶಿರವ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ ರಥದಿ |
ಹರಿಬಲರ ಕಾಣುತ್ತ ಸ್ಮರಿಸಿದನು ಮನದಿ ||
ಎರಡನೆಯ ಮುಳುಗಲಾ ಸ್ಮರಪಿತನ ಕಂಡು ತನು |
ಮರೆದೆದ್ದು ಮರಳಿ ಮುರಹನನೀಕ್ಷಿಸಿ ರಥದಿ || ಕಂಡನಕ್ರೂರ    || ೧ ||

ಭ್ರಮೆಗೊಂಡೆನೆನುತ ಬಹು ಶ್ರಮದಿ ಮೂರನೆ ಮುಳುಗೆ |
ಕ್ರಮದಿ ನೋಡಿದ ನಿಗಮಾಗಮ ಶಿರೋಮಣಿಯ ||
ಅಮಿತ ವೈಕುಂಠದೊಳು ವಿಮಲ ಶೇಷಾಸನದಿ |
ಕಮಲನಾಭನು ರಾಜಿಸುವ ಕ್ರಮದೊಳಿರುವವನ || ಕಂಡನಕ್ರೂರ        || ೨ ||

ಶತಕೋಟಿಯಜಭವರಮಿತ ಶಶಿದಿವಾಕರರ |
ಜತೆಗೊಂಡಿರುವ ರಮಾಪತಿಯನಂತನನು ||
ಪೃಥಿವಿ ಜಲ ಮರುತ ಪಾವಕ ಚತುರ್ದಶಭುವನ |
ರತಿಪತಿಯ ಪಿತನ ರೋಮದ ಕುಳಿಯ ಮಧ್ಯದಲಿ || ಕಂಡನಕ್ರೂರ       || ೩ ||

ಭಜಕಪ್ರಹ್ಲಾದಾಂಬರೀಷ ವಿದುರ ಸುದಾಮ |
ಭುಜಗ ಬಲಿ ಗರುಡ ಕಲಿ ಪಾರ್ಥ ಭೀಷ್ಮರನು ||
ಸುಜನ ರುಕ್ಮಾಂಗದ ವಿಭೀಷಣರ ಸಮುದಾಯ |
ಭಜಿಸಿ ಕಯ್ ಮುಗಿದು ಮನ ನಿಜದಿ ನಿಂತಿಹ ಜನರ || ಕಂಡನಕ್ರೂರ     || ೪ ||

ಸುರಗಂಗೆ ಗಂಡಕಿ ಗೌತಮಿ ವಿಮಲೆ ಮಲಹರೀ |
ಹರಿದ್ವತೀ ವಾರಾಹಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಯಮುನೆಯು ||
ವರಸರಸ್ವತಿ ಭೋಗವತಿ ವಾರಣಾಸಿಮಿಗೆ |
ಪರಿಪರಿಯ ತೀರ್ಥಗಳ ಹರಿಯ ರೋಮಾಗ್ರದಲಿ || ಕಂಡನಕ್ರೂರ        || ೫ ||

ಪರಿವರ್ಧಿನೀ

ಅತ್ರಿ ಮೃಕಂಡು ಪರಾಶರ ವಿಶ್ವಾ |
ಮಿತ್ರ ಕವಷ ಮುದ್ಗಲ ವೈಭಾಂಡಕ |
ಪುತ್ರಾಂಗೀರಸ ಗೌತಮ ಕಾಶ್ಯಪ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಭರದ್ವಾಜ ||
ಉತ್ತಮ ಭೃಗು ಬಕದಾಲ್ಬ್ಯ ವಸಿಷ್ಠ ಅ |
ಗಸ್ತ್ಯ ಚ್ಯವನ ಜೈಮಿನಿ ನಾರದ ಮು |
ಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಮುದಾಯವ ಕಂಡಕ್ರೂರಂ ನುತಿಗೆಯ್ದಂ ಮುದದೊಳ್         || ೧ ||

ರಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ತ್ರಾಹಿ ಕೇಶವ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಧವ | ತ್ರಾಹಿ ಸಚರಾಚರಭರಿತ ಹರಿ || ಅ ||

ಕ್ಷೀರಸಾಗರಶಯನ | ವೈಕುಂಠವ | ತೋರಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆಯೆನ್ನ ||
ಮಾರಜನಕ ಅಪಾರಮಹಿಮನೆ | ಘೋರದುರಿತಸಂಹಾರ ಕುಜನಕು |
ಠಾರ ಭುವನಾಧಾರನಂತವ | ತಾರ ಸುಜನೋದ್ಧಾರ ಜಯ ಜಯ || ತ್ರಾಹಿ       || ೧ ||

ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವ ಮೂರುತಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ | ನಾ ಕಣ್ಣಿಲಿ ಕಂಡೆನಯ್ಯ ||
ಧನ್ಯರಾರೆನ್ನಂತೆ ಜಗದಲಿ | ಮಾನ್ಯರಾರೆಲೆ ದೇವ ಜಯತು ಕೃ |
ಪಾರ್ಣವನೆ ಜಯ ಜಯ ಜಗನ್ಮಯ | ಎನ್ನ ಸಲಹೊ ಗೋವಿಂದ ಜಯ ಜಯ || ತ್ರಾಹಿ     || ೨ ||

ಇಂತು ಅಕ್ರೂರ ಭಕ್ತಿಯೊಳು ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಶ್ರೀ | ಕಾಂತ ಕಾಳಿಂದಿಯೊಳು ||
ಅಂತರ್ಧಾನವಾಗುತಲಿ ನಡೆಯಲ | ನಂತಶಾಯಿಯ ಕಾನದಿರಲು ಮ ||
ಹಾಂತ ಭ್ರಮೆಯಲಿ ನೀರಿನೊಳು ತಾ | ನಿಂತು ಹುಡುಕುತ ಹುಡುಕಿ ಮುರುಗಿದ || ತ್ರಾಹಿ   || ೩ ||

ರಾಗ ಆನಂದಭೈರವಿ ಆದಿತಾಳ

ಹರಿ ನಿನ್ನ ಮೂರುತಿಯ | ಭರದೊಳೆನಗೆ ತೋರಿ ||
ಮರಳಿ ಸರಿವುದಿದುವೆ ನಿನಗೆ ಸರಿಯೆ ಕೇಳ್ ಮುರಾರಿ || ೧ ||

ಶ್ರುತಿಗಳಿಗಗಮ್ಯವಾದಾ | ಕೃತಿಯ ತೋರಿ ಪೋದೆ ||
ಗತಿಯಿನ್ನಾರು ದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ | ಪತಿಯೆನ್ನಗಲಬಹುದೆ   || ೨ ||

ಕರ್ಮಿಯು ನಾನೆಂದು ಪರ | ಬ್ರಹ್ಮಯೆನ್ನಗಲಿದೆಯ ||
ದಮ್ಮಯ್ಯ ತೋರೆನ್ನಕ್ಷಿಗಿ | ನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಾಕೃತಿಯ    || ೩ ||

ಶರಣರ ಬಂಧುವೆಂದೆಂಬ | ಬಿರುದುಂಟಾದರೆನ್ನ ||
ಪೊರೆಯೊ ಲಕ್ಷ್ಮೀವರನೆ ಹಾಯೆಂ | ದೊರಲ್ದ ನೀರೊಳ್ ಮುನ್ನ  || ೪ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಅರಸ ಕೇಳಕ್ರೂರನಚ್ಯುತ |
ನಿರವನಾ ಜಲದೊಳಗೆ ಕಾಣದೆ |
ಹೊರಳುತಿದ್ದನು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಕರನೆಯೆನುತ ||
ತಿರುಗಿ ಹರಿಬಲರುಗಳು ರಥದೊಳ |
ಗಿರಲು ಕಾಣುತ ಪರಮ ಹರುಷಾಂ |
ಕುರಿತಪುಳಕಿತನಾಗುತವರೆಡೆಗಾಗಿ ನಡೆತಂದ ||

ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಧರಣೀಶ ಕೇಳು ಶ್ರೀವರನ ಕಂಡಕ್ರೂರ | ಶಿರವ ಬಾಗುತ್ತ ಬಂದು ||
ಮರುಗುತ್ತ ಭ್ರಮೆಯೊಳತ್ತಿತ್ತ ನೋಡಿದನು ಶ್ರೀ | ಹರಿಯ ದೂರದಲಿ ನಿಂದು        || ೧ ||

ಬೆದರಿ ನಾಲ್ದೆಸೆಯ ನೋಡಲು ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನಯ | ಇದಿರಿಗೆ ಕರೆದೆಂದನು ||
ಚದುರನೆ ಹೊಲಬುದಪ್ಪಿದವನಂತೇಕೆನ್ನ | ಮುದದಿ ನೋಡುವೆಯ ನೀನು          || ೨ ||

ಕರುಣಾಬ್ಧಿ ಕೇಳು ನೀನಿರುವ ವೈಕುಂಠದ | ಸಿರಿಯ ನೀರೊಳು ತೋರಿದೆ ||
ಮರಳಿ ಶೋಧಿಸಲು ಕಾಣಿಸದಾದೆ ಭ್ರಮೆಯೊಳ್ ನಾ | ಕರಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದೆ  || ೩ ||

ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಯರ ನಯನಕ | ಗಮ್ಯಮಾದಾಕೃತಿಯ ||
ನೊಮ್ಮೆ ನೀನೆನಗೆ ಕಾಣುಸುತಗಲಿದೆ ಪರ | ಬ್ರಹ್ಮ ನೀ ದಿಟವು ಜೀಯ    || ೪ ||

ಎಣಿಸಲೇನರುಹು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ರೋಮದ | ಕುಣಿಯೊಳು ತೋರಿಸುತ
ಜಣುಗಲುಚಿತವೆ ಗೋವಿಂದ ನೀನೆನ್ನುವ | ಗುಣವ ನೋಡುವರೆ ದಾತ   || ೫ ||

ಅಖಿಳ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ ನಿನ್ನ ನೀಕ್ಷೇಪ | ಶಕುತನೆ ಜಗದಿ ನಾನು ||
ಸಕಲಾಂತರ್ಯಾಮಿ ರಕ್ಷಿಸು ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನಯ | ಭಕುತಿಯಿತ್ತೆನಗೆ ನೀನು    || ೬ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಎನಲು ನಗುತಪ್ಪಿದನು ಕರುಣಾ |
ವನಧಿ ರಥದೊಳು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂ |
ಡನುಪಮಾನಂದಾಬ್ದಿಯೊಳಗೋಲಾಡುತಿರೆ ನೋಡಿ ||
ಅನುಪಮನೆ ನಡೆ ರಥದಿ ನಿನಗೇ |
ಕಿನಿತು ಕೌತುಕಬುದ್ಧಿ ಬಿಡುಯೆಂ |
ದೆನುತ ಬೋಳಯಿಸಿದನು ನಿಜಭಕುತನನು ಮೆಯ್ದಡವಿ         || ೧ ||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರನ ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಧರಣಿಪತಿಯೆ ಲಾಲಿಸಯ್ಯ | ಹರಿಯು ದಯದೊಳಭಯವನ್ನು |
ಶರಣಗಿತ್ತು ನಡೆದ  ಮುಂದೆ | ಭರದಿ ಮಧುರೆಗೆ ||
ಪುರದ ಬಾಗಿಲೊಳಗೆ ನಿಂದು | ಕರವ ಮುಗಿದು ಭಕುತನೊಡನೆ |
ಸರಸದಿಂದ ನುಡಿದ ಜಗದೋ | ದ್ಧರನು ಕರುಣದಿ     || ೧ ||

ರವಿಯು ಪಶ್ಚಿಮಾಬ್ಧಿಗಿಳಿದ | ಕವಿವ ಕತ್ತಲೆಯೊಳು ನಡೆಯೆ |
ತವ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಪೋಗು ನೀನು | ಜವದಿ ರಥದೊಳು ||
ನಿವಹಸಹಿತಲೆದ್ದು ನಾಳೆ | ದಿವದಿ ಬರುವೆ ನಾನು ರಾಜ |
ಭವನಕೆಂದು ನುಡಿದ ಯಾ | ದವಗೆ ಕೃಷ್ಣನು  || ೨ ||

ಒಡನೆ ಕೃಷ್ಣ ನುಡಿಯಲಾಗ | ಬಿಡದೆಯವನ ಚರಣವೆರಡ |
ಹಿಡಿದು ಬೇಡಿಕೊಂಡ ದೈನ್ಯ | ವಡುತ ಭಕುತನು ||
ಒಡೆಯ ನಿನ್ನ ಬಿಡೆನು ಮನೆಗೆ | ನ್ನೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಬರಲುಯೆನ್ನ |
ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹಿತ | ಅಡಿಗೆ ನಮಿಪೆನು         || ೩ ||

ತಡೆಯದೆರಡು ಅಂಘ್ರಿಗಳನು | ತೊಳೆದು ಕುಡುತೆ ತೀರ್ಥವನ್ನು |
ಕುಡಿದು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆವೆನೆಂದ | ನುಡಿಯ ಕೇಳುತ ||
ತಡೆಯದೆದ್ದಪ್ಪುತ್ತ ಮೆಯ್ಯ | ತಡವರಿಸುತ ಹರಿಯು ದಯದಿ |
ಒಡಬಡಿಸುತ ಕಳುಹಿದನು | ಬಿಡದೆ ಶರಣನ || ೪ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಪೊಡೊವಿಪತಿ ಕೇಳೈ ಮುರಾಂತಕ |
ನೊಡನೆ ನೇಮವ ಕೊಳುತ ಶರಣನು |
ನಡೆಯಲಿತ್ತುದಯಾಚಲಕ್ಕಡರುತಲಿ ರವಿ ಮೆರೆದ ||
ಒಡನೆ ಕೆಳೆಯರು ಸಹಿತ ಮಧುರೆಗೆ |
ನಡೆದು ಪುರಬೀದಿಯೊಳು ಬರುತಿರೆ |
ಕಡು ಕಠಿನ ರಜಕನನು ಕಾಣುತ ನುಡಿಸಿದನು ಹರಿಯು         || ೧ ||

ರಾಗ ಮಧುಮಾಧವಿ ಏಕತಾಳ

ಅರೆಲೊ ರಜಕ ನೀ ಕೇಳೆನ್ನ ಮಾತ | ಕಾರಿಯವೊಂದುಂಟು ಪೇಳ್ವೆ ನೋಡಿತ್ತ ||
ಚಾರು ವಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ತಂದೀವುದೆಮಗೆ | ಭೋರನೆ ಗಮಿಸುವೆ ಮತ್ತಾವ ಕಡೆಗೆ       || ೧ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ನುಡಿಯ ಕೇಳ್ದೆಂದ ನೀನುಡುವ ವಸ್ತ್ರಗಳೆನ್ನ | ಕಡೆಯೊಳಿಲ್ಲವೊ ಮಾರ್ಗದಿ ||
ಹುಡುಕಿ ನೀ ಸಂದುಗೊಂದಿಲಿ ಕಂಡುದನುಟ್ಟು | ಬೆಡಗಿನೊಳ್ ನಡೆ ಮುದದಿ ||
ಅಡವಿಯರಣ್ಯವ ಬಿಡದೆ ಸಂಚರಿಸುವ | ಬಡವರು ಬಯಸಿ ನೀವು |
ತೊಡಲುಚಿತವೆಯೆಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಕಂಸನದು | ಈ ಮಡಿಯ ಕೊಡೆವು ನಾವು       || ೧ ||

ರಾಗ ಮಧುಮಾಧವಿ ಏಕತಾಳ

ಖಳರಾಜ ರಜಕ ಕೇಳ್ ತಿಳಿಯದು ನಿನಗೆ | ಅಳಿಯಂದಿರರು ನಾವ ನಿನ್ನಿಳೆಯಪಾಲಕಗೆ ||
ತಳುವದೆ ಮಡಿಯ ವಸ್ತ್ರವನೀಯದಿರಲು | ಸೆಳೆದು ಕೊಂಬೆವು ನಾವು ಉಳಿಸೆವೆಂದೆನಲು   || ೧ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ತಡೆದು ಕೇಳುವೆಯ ನೀ ಮಡಿವಸನಗಳ ಇ | ದಡಿಯಲ್ಲವೊ ಬೀದಿಯು ||
ತಡೆಯದೆ ರಾಜದ್ವಾರವ ಕಾಣಿಸುವೆ ನಿನ್ನ | ಹುಡುಗಾಟ ಬಿಡು ಬುದ್ಧಿಯು ||
ಪೊಡವಿಪಾಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪಿಡಿದೊಯ್ದು ಅಳಿಯರಿಂ | ಗಡುಗೊರೆಯೀವ ನಿಮ್ಮ ||
ಅಡಿಗಳಿಗವಚಿ ಸಂಕಲೆಯಿಕ್ಕಸದೆ ಬಿಡ | ಕೆಡಬೇಡ ಕೆಣಕಿಯೆಮ್ಮ         || ೧ ||

ರಾಗ ಮಧುಮಾಧವಿ ಏಕತಾಳ

ಲೇಸನಾಡಿದೆ ರಾಜರಜಕ ವಸ್ತ್ರವನು | ಲೇಸಿನೊಳೆಮಗೀಯೆ ಲೇಸ ಪಾಲಿಪೆನು ||
ಗಾಸಿಯಾಗುವೆಯಲ್ಲದಿರೆ ನೀ ಕೇಳೆನುತ | ಕೇಶಿದ್ವೇಷಿಯು ಪೇಳ್ದ ದೋಷಿಗೆ ನಗುತ         || ೧ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಬರಿದೆ ಬಾಯಿಬಡಿಕತನದಲಿ ಸಾಯ್ವಿರಿ ವ್ಯರ್ಥ | ತೆರಳಿ ಮಾರ್ಗದೊಳೆನುತ್ತ ||
ಮುರುಹಿ ಮೀಸೆಯ ಕಣ್ಣ ತಿರುಹಿ ಝೇಂಕರಿಸಿ ಮುಂ | ಬರಿದನು ಜವದೊಳಾತ ||
ತರಣಿಜನಿರುವ ಮಂದಿರಕೆ ಪೋಪಂದದಿ | ತ್ವರಿತದಿ ನಡೆಯಲಾತ ||
ಹರಿ ತನ್ನ ಕೆಳೆಯರೊಳರುಹುತಣ್ಣನ ಮೊಗ | ವಿರದೆ ನೋಡಿದನು ಬೇಗ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಏಕತಾಳ

ಎನುತ ರಜಕ ಗರ್ವದಲಿ | ಮುಂ | ಬರಿಯಲು ಹರಿಯು ಬೇಗದಲಿ ||
ಘನತರ ವಸನ ಮೇಲೆತ್ತಿ | ಕೊಂ | ಡನುಪಮ ನಡೆದ ಬೆಂಬತ್ತಿ  || ೧ ||

ಅಟ್ಟುತ ಶ್ರೀಹರಿ ರಜಕನ | ತಾ | ಮುಟ್ಟವಿಸುತ ಹಿಡಿದವನ ||
ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಡಗೆಡೆವುತ್ತ | ಎದೆ | ಮೆಟ್ಟುತಡರಿ ನಲಿವುತ್ತ          || ೨ ||

ಜಗದಾಧಾರನುಗುರೊಳು | ಶಿರ | ಚಿಗುಟಲು ರಜಕ ಭೂಮಿಯೊಳು ||
ನಿಗುರುತಟ್ಟೆಯು ಸಹ ಬೀಳೆ | ಜನ | ನಗುತ ಸಂತೋಷವ ತಾಳೆ        || ೩ ||

ಸಂಗಡಿಗರು ಬಿಟ್ಟೋಡೆ | ಬಲ | ರಂಗನು ಸಹಿತಲಿ ನೋಡೆ ||
ಹಿಂಗದೆ ವಸನ ಗಂಟೊಡೆದ | ಗೋಪ | ರಿಂಗೀವುತ ಮುಂದೆ ನಡೆದ     || ೪ ||

ಒಪ್ಪಿ ಮುಂಬರಿಯಲು ಹರಿಯು | ಒಬ್ಬ | ಚಿಪ್ಪಿಗನೆರಡಂಗಿಕೆಯ ||
ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪದಕೆರಗುತ್ತ | ನ | ಮ್ಮಪ್ಪನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೆನುತ        || ೫ ||

ನುತಿಸಲು ಸಾಯುಜ್ಯವನು | ಇ | ತ್ತತಿಸಂಪದ ಭಾಗ್ಯವನು ||
ಸತಿಸುತರಿಗೆ ಸಹವಿತ್ತು | ಮುರ | ಮಥನ ಮುಂದರಿದನು ಮತ್ತು         || ೬ ||

ದ್ವಿಪದಿ

ಎಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಕೇಳು ಚೆಲುವ ಹರಿ ದಯದಿ |
ಒಲಿದು ಸಾಯುಜ್ಯ ಚಿಂಪಿಗಗಿತ್ತು ಪಥದಿ      || ೧ ||

ಗೆಲುವಿನಲಿ ಬರೆ ಪುರದ ನಿಳೆಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯನು |
ತಳುವದೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಿಯೇನನುಸಿರುವೆನು     || ೨ ||

ಕೇರಿಕೇರಿಯನು ಹಲಧರನು ಗೋವಳಗೆ |
ತೋರಿಸುತ ಮುಂದೆ ಬಂದನು ಬೀದಿಯೊಳಗೆ         || ೩ ||

ಮಾವುತರ ಸದುರೆ ರಾವುತರ ಕೇರಿಗಳ |
ಸಾವಂತರರಮನೆಯ ಬೇವಿನವರುಗಳ      || ೪ ||

ಪಾಠಕರ ಮಲ್ಲರರಮನೆಯ ಕೇರಿಯನು |
ಈಟುಗಾರ್ತಿಯರ ದೇಶಿಯರ ಕೇರಿಯನು    || ೫ ||

ದಾಟಿ ಬರೆ ಮನೆಮನೆ ಕವಾಟದಲಿ ಜನರು |
ನೋಟದಲಿ ಈಕ್ಷಿಸುತ ತನುವ ಮರೆದವರು || ೬ ||

ಲೀಲೆಯಲಿ ಮಾಧವನು ಮುಂದೆ ಬರಲಿತ್ತ |
ಮಾಲೆಗಾರ ಸುದಾಮ ಬರವ ಕಾಣುತ್ತ       || ೭ ||

ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತರಹಿತನನು ದೂರದಲಿ |
ಮೋದದಲಿ ಕಂಡಿದಿರು ಬಂದ ಬೀದಿಯಲಿ    || ೮ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಅರಸ ಕೇಳೈ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ |
ಬರವ ಕಾಣುತ ಪರಮ ಹರುಷಾಂ |
ಕುರಿತ ಪುಳಕಿಗಾತ್ರನಂಘ್ರಿಸರೋಜಯುಗಳದಲಿ ||
ಶಿರವೆರಗಿ ಕಯ್‌ಗೊಟ್ಟು ನಿಜಮಂ |
ದಿರಕೆ ಬಿಜಯಂ ಗೆಯ್ಸಿ ತಂದಾ ||
ದರದಲಾರಾಧಿಸಿದನಂದು ಸುದಾಮನೊಲವಿನಲಿ      || ೧ ||

ರಾಗ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಆದಿತಾಳ

ನೋಡಿ ಹರಿಯ ಕೊಂಡಾಡಿ ಒಡಲನೀ | ದಾಡಿ ಸ್ತುತಿಯ ಮಾಡಿ ||
ನೋಡಿ ಪಾಡಿ ಕರ ಜೋಡಿಸಿ ದೈನ್ಯದಿ ಬೇಡಿ ಗೃಹಗೆ ತಂದಾಡುತರ್ಚಿಸುತಲಿ      || ಪ ||

ತಡೆಯದೆ ಸುದಾಮ ಮೂರ್ಜಗ | ದೊಡೆಯಗೆ ರತ್ನಾಸನವಡರಿಸಿ ||
ಬಿಡದೆ ಪಿಡಿದೆರಡಡಿಗಳ ತಾ ಪಡಿಗದಿಯಿಡುತಾಗ ||
ಕಡು ಬೆಡಗಿಲಿ ಜಲವ ತಂದೊಡ | ನೊಡನೆ ತೊಳೆದು ಪಾದತೀರ್ಥವ ||
ಕುಡುತೆಕುಡುತೆಯಲಿ ಕುಡಿವುತ ಬಾಂಧವ |
ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾ ಕೊಡುಕೊಡುತಾಡುತ್ತ || ನೋಡಿ ||      || ೧ ||

ತರಿಸುತ ಮುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯರಳುತಲಿಹ ಜಾಜಿ |
ಸುರಗಿ ಬೆರೆಸುತ ಶ್ರೀತುಳಸಿಯ ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟಿರಿಸುತ ಮುಂದಿಟ್ಟು ||
ಪರಿಪರಿಯಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳುತರ್ಪಿಸಿ ನೋಡಿ ಶರಣ ಸುದಾಮನು |
ತರುಣಿತರುಣಜನವೆರಸಿ ಬಂದಂಘ್ರಿಯೊಳೆರಗುತ್ತೆರಗುತಲಿ || ನೋಡಿ    || ೨ ||

ನುತಿಸುತ ನಿಂದಿಹ ಶರಣನ ಪಿಡಿದಪ್ಪುತ |
ಮತಿಯುತನವಗೆಂದನು ನಿನ್ನಯ ಅತಿಹಿತವನು ಬೇಡು ಪ್ರತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೊಡುವೆ ||
ನುತಿಸುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಯ ಕಾಣುತ ನುಡಿವೆನು ನಿನ್ನಯ |
ಖತಿಯ ಬಿಡಿಸಿ ಪರಗತಿಯ ತೋರಿಪೆನೆನೆ ರತಿಪತಿಪಿತಗೆರಗುತ ಶರಣ ನುಡಿದ || ನೋಡಿ || ೩ ||

ರಾಗ ಕಾಂಭೋಜಿ ಏಕತಾಳ

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಕೇಶವ ಶ್ರೀ | ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ | ದೇವ |
ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಧವ ಶ್ರೀ | ಕೃಷ್ಣ | ಕೃಷ್ಣ     || ಪ ||

ಅನ್ಯ ಬಯಕೆಯಿಲ್ಲವಯ್ಯ | ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ | ದೇವ |
ನಿನ್ನ ಭಕುತಿಯನ್ನು ಈಯೊ | ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ||
ಬನ್ನಬಟ್ಟೆ ಭವದೊಳಾನು | ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ | ದೇವ |
ಮನ್ನಿಸುತೆನ್ನನು ಸಲಹು | ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ         || ೧ ||

ಕರುಣಾಬ್ಧಿಯಲ್ಲವೆ ನೀನು | ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ | ನಿನ್ನ |
ಶರಣರ ಸಂಗವನೀಯೊ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ |
ಭರದಿಯೆನ್ನುದ್ಧರಿಸು ದೇವ | ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ | ಎಂದು |
ಚರಣಕೆರಗಿದವ ಸುದಾಮ | ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ       || ೨ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಆಯಿತೇಳಿತ್ತೆನು ಮನೋಭಿ |
ಪ್ರಾಯಸಿದ್ಧಿ ಯನಧಿಕವಹ ಪರ |
ಮಾಯುವನು ನಿನ್ನನ್ವಯಾನುಕ್ರಮವಿವರ್ಧನವ |
ಶ್ರೀಯನುತ್ತಮ ಕೀರ್ತಿಯನು ಸ |
ಶ್ರೇಯಸವನೈಶ್ವರ್ಯಗತಿಗಳ |
ನಾಯುವಂತನೆ ಕೊಟ್ಟೆನೆಂದನು ವರವನಾತಂಗೆ ||

ರಾಗ ಸಾಂಗತ್ಯ ರೂಪಕತಾಳ

ಇಂತು ಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಪದವ ಸುದಾಮನಿ | ಗಂತಕಾಂತಕನಿತ್ತು ದಯದಿ ||
ಚಿಂತೆವಿರಹಿನಂತಾದ್ಯರನೊಡಗೂಡಿ | ಮುಂತೆಯಲ್ಲಿಂದ ತಾ ನಡೆದ     || ೧ ||

ಬರಲು ಮುಮ್ಮಾರ್ಗದಿ ತರುಣಿಯೊರ್ವಳು ಹೊನ್ನ | ಹರಿವಾಣ ತುಂಬಿ ಗಂಧವನು |
ಧರಿಸಿ ಬೀದಿಯೊಳು ತಾ ಬರಲು ಶ್ರೀಹರಿ ಕಂಡು | ಬೆರಗಾಗುತಲಿ ನೋಡಿದನು    || ೨ ||

ಶಿರವ ತಗ್ಗೊತ್ತಿ ಮೆಯ್ ಮುರುಟಿ ಡೊಂಕಾಗಿ ಜೋ | ಲಿರುವ ಚರ್ಮವು ಶ್ವೇತಕೇಶ ||
ಮೆರೆದು ಮುಪ್ಪಡರಿದಾಕೃತಿಯು ವಿಕೃತಿಯಾದ | ತರುಣಿಯ ಕಂಡನಚ್ಯುತನು     || ೩ ||

ಸರ್ವಲೋಕೇಶನಣ್ಣನ ಮೊಗವ ನೋಡುತ್ತ ಲೊರ್ವರೊರ್ವರು ತಮ್ಮೊಳ್ ನಗುತ ||
ಊರ್ವಿಗಿಂತವಳು ಇಲ್ಲೆಂದು ಗೋವರ್ಧನ | ಪರ್ವತಧರನು ಕಂಡೆಂದ   || ೪ ||

ಮತ್ತಕಾಶಿನಿಯ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಕಂಡಾಕೆಯ | ಹತ್ತಿರ ನಿಂದು ನೋಡುತಲಿ ||
ಅತ್ಯಂತ ದಯದಿ ಮಂದಾಸ್ಯದೊಳ್ ಮೃದುವಾಕ್ಯ ಬಿತ್ತರಿಸಿದನಾಕೆಯೊಡನೆ       || ೫ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕತಾಳ

ನಾರೀ ನಿನ್ನನು ಪೋಲ್ವ | ರಾರೀ ತ್ರೈಜಗದೊಳಿ | ನ್ನಾರ ಕಾಣೆನು ಪೇಳ್ ನೀನಾರೆ ||
ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿಯೆ ಚೆಲ್ವಾಕಾರಗುಂದಿರುತಿಹ ಕಾರಣವೇನೆನ್ನೊಳುಸಿರೆ        || ೧ ||

ಎನ್ನ ಕೇಳುವೆಯ ಸಂಪನ್ನ ಪೇಳುವೆ ಚೆಲ್ವ | ಕನ್ನೆಯಲ್ಲವೆ ಮುನ್ನಾನು ||
ಬಣ್ಣಗುಂದೀಗ ತ್ರಿವಕ್ರೆಯೆಂಬಭಿಧಾನ | ವನ್ನು ಪಡೆದೆ ವಿಧಿ ಕೃತದಿ         || ೨ ||

ನಾರಿ ಕೇಳ್ ಗಂಧವಿದಾರು ಲೇಪಿಸುವರಿ | ನ್ನಾರಿಗೊಯ್ದಪೆಯೆ ಪೇಳೆನಗೆ ||
ಚಾರು ಗಂಧವನು ನೀನೆಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ | ಯ್ಯಾರೆ ತೋರುವೆ ಶುಭೋದಯವ   || ೩ ||

ಚದುರ ಕೇಳಿದನು ಭುವ್ಯಧಿಪ ಕಂಸಾಖ್ಯಗೀ | ವಿಧದಿ ತೇಯುವೆ ನಿರಂತರದಿ ||
ಅಧಿಕ ಮೋಹದಿ ದಾಸಿಯಳಿಗೆ ನೀನೀ ಲೇಸ | ಮುದದಿ ಈಯಲು ಬ್ರಹ್ಮನೇನೈ    || ೪ ||

ಇಳೆಯಪಾಲಕಗೆ ನಾವಳಿಯಂದಿರು ಕಾಣೆ | ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಗಂಧ ತಾರೆನಲು ||
ಚೆಲುವ ನೀನಿರಲನ್ಯರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲೆಂದು | ಒಲಿದು ಪಾತ್ರವೆಯಿತ್ತಳಾಗ          || ೫ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳ್ ವಿಮಲ ವಿಶ್ವಂ |
ಭರನು ಹರಿಯಿವನೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ |
ತರುಣಿಯೀತನ ಚೆಲುವಿಕೆಗೆ ತಾ ಮೆಚ್ಚಿ ಗಂಧವನು |
ಪರಮ ಹರುಷದಿ ಕೊಡಲು ಕೆಳೆಯರ |
ನೆರವಿಯಲಿಯೋಕುಳಿಯನಾಡುತ ಕರುಣನಿಧಿ |
ಕುಬುಜೆಯನು ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು ಇಂತೆಂದ      || ೧ ||

ರಾಗ ಸುರುಟಿ ಏಕತಾಳ

ಮಾನಿನಿಮಣಿ ಕೇಳೆ | ನಿನ್ನನು | ಮಾನವೇನಿದು ಪೇಳೆ ||
ನ್ಯೂನಾಕೃತಿಗೆ ನಾ | ಕಾಣಿಪೆ ಶುಭವ ನೀ ಮೌನವ ಬಿಡುಯೆ ನ್ನಾಣೆಯೆಂದರುಹಿದ          || ೧ ||

ನಿನ್ನ ತೆರದೊಳಿರುವ | ಜನರಿಗೆ | ಮನ್ನಿಸಿ ರಚಿಸಿರುವ
ಎನ್ನ ಪೂರ್ವಜರರಿ | ತಿರುವರು ವೈದ್ಯವ | ದನ್ನು ನಾ ಬಲ್ಲೆ ನೋ | ಡೆನ್ನ ಕಯ್‌ಗುಣಗಳ    || ೨ ||

ದಿಟ್ಟೆ ಬಾರೆನುತವಳ | ಕರೆವುತ | ಮೆಟ್ಟುತ ಪದಯುಗಳ ||
ನೆಟ್ಟನೆ ಕರಯುಗ | ಗೊಟ್ಟು ಗಲ್ಲದೊಳ್ ಮೇ | ಲಷ್ಟಾಂಗುಲವನೆ | ತ್ತಿಟ್ಟ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು        || ೩ ||

ನಿಟಿನಿಟಿನಿಟಿಲೆನುತ | ಸಡಲಿತು | ಕಟಿ ಎಲು ನರ ಸಹಿತ || ನಟನೆ ಗಾರ್ತಿಯ ತನು |
ಸ್ಫಟಿಕದಂತಾಗಲು | ವಿಟರು ಕಾಣುತ ಮನ ದಿಟದಿ ಮೆಚ್ಚುತಲಿರೆ         || ೪ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಅರಸ ಕೇಳಾ ಸತಿಯನಚ್ಯುತ |
ಹರುಷದಲಿ ಮೇಲೆತ್ತುತಿರಲಾ |
ತರುಣಿ ದಿವ್ಯಾಕೃತಿಯೊಳೆಸೆದಳು ಏನನುಸಿರುವೆನು ||
ಧರೆಗೆ ರಂಭೆಯೊ ಊರ್ವಶಿಯೊ ಕಿ |
ನ್ನರವಧುವೊಯೆನೆ ಮೆರೆದು ಶಿರವನು |
ಧರೆಗೆ ಬಾಗುತ ನಾಚಿ ಹರಿಯೊಡನೆಂದಳಿಂದುಮುಖಿ  || ೧ ||

ರಾಗ ಆನಂದ ಏಕತಾಳ

ಜಯತು ನಮೋ | ಕರುಣನಿಧಿ | ಜಯತು ಭಾ | ಗ್ಯವಿನೋದಿ
ಜಯವೆನಗಿ | ತ್ತೆಯೊ ದಯದಿ | ಜಯಿಸಿದೆ ನಾ | ಭವಶರಧಿ     || ೧ ||

ಇಂದೆನ್ನ ಉ | ದ್ಧರಿಸಿದಕೆ | ಚಂದದಿಯೆ | ನ್ನಯ ಗೃಹಕೆ |
ಬಂದೆನ್ನಿಷ್ಟಾರ್ಥವನು | ಕುಂದದೆ ಪಾ | ಲಿಸುವ ನೀನು || ೨ ||

ಹರಣವು ಮ | ನ್ಮಥಶರಕೆ | ಕರಗುತಿದೆ | ನ್ನದು ದಿಟಕೆ ||
ನಡೆ ಗೃಹಕೆ | ನ್ನುತ ಸೆರಗ | ಹಿಡಿದಳು ನಾ | ಚುತ ಬೇಗ       || ೩ ||

ತರುಣಿಮಣೀ | ಬಾರೆನುತ | ಕರುಣಿ ಬಂದ | ಪ್ಪಿದ ನಗುತ ||
ಮರುಗದಿರು | ಮನದೊಳಗೆ | ಬರುವೆನು ನಿ | ನ್ನಯ ಗೃಹಕೆ    || ೪ ||

ಕಾರಿಯವುಂ | ಟೆಮಗಿಂದು | ತೀರಿಸು | ತಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ||
ತೋರುವೆನು | ರತಿಸುಖವ | ನಾರಿಮಣಿ | ಕೇಳ್ ದಿಟವ        || ೫ ||

ದ್ವಿಪದಿ

ಕೇಳು ಭೂವರನೆ ಗೋಕುಲವಾಸಿ ಹರಿಯು |
ಬಾಲೆ ಕುಬುಜೆಯ ಪಾಲಿಸಿಯೆ ಮುಂದೆ ಬರಲು        || ೧ ||

ಲೋಲನೇತ್ರನ ಬರವ ಕೇಳುತಲಿ ಸತಿಯ |
ರ್ಜಾಲವೆದ್ದುದು ಮರೆದು ತಮ್ತಮ್ಮ ಮತಿಯ  || ೨ ||

ರಾಗ ಕಾಂಭೋಜಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಲಾಲಿಸು | ಭೂಪ | ಲಾಲಿಸು        || ಪ ||

ಲಾಲಿಸಿ ಕೇಳು ಪರೀಕ್ಷಿತ | ಮಧು | ರಾಲಯದೊಳಗಜಬಜಿಪ ಆಶ್ಚರ್ಯವ         || ಅ ||

ಕರುಣನಿಧಿಯು ಕೃಷ್ಣ | ಬರುವನೆನುತ ಕೇಳಿ | ತರುಣಿಯರೆಲ್ಲ ಕೂಡುತ ಬೇಗ | ತನು |
ಮರೆದು ಅತ್ತಿತ್ತ ಓಡಿದರಾಗ | ತಮ್ಮ | ತರಳರ ಬಿಸುಡುತಾಕ್ಷಣ ಬೇಗ | ಕಣ್ಣಿ |
ಗಿರಿಸಿದರವರು ಕುಂಕುಮವಾಗ ಕಾಡಿಗೆಯ ಬೇಗ | ಮೂಗಿನೊಳಗಾಗ | ತುಂಬಿ |
ಸಿರುವ ವೀಳ್ಯವ ಕಿವಿಯೊಳಗಾಗ | ಇಟ್ಟು | ಕೊರಳೊಳು ಪೂಮಾಲೆ ತೊಟ್ಟರು ಬೇಗ       || ೧ ||

ಕರಗಳಿಗಿಟ್ಟು ಗೆಜ್ಜೆಯ ರತ್ನ | ಸೊಂಟಕೆ ಸುತ್ತಿ | ತಮ್ಮ |
ಶಿರಕೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ತೇಯುತ ಮೆತ್ತಿ | ಕೊಂಡು | ಚರಣಕೆ ಬಳೆಯನಿಟ್ಟರು ಮತ್ತೆ |
ಗೋಡೆಗಳ ಹತ್ತಿ | ನೋಡುವರು ಅರ್ತಿ | ಕೆಲರ್ ಕರುವಿಗೆ ಮೊಲೆಯ ಕೊಟ್ಟರು ಎತ್ತಿ |
ತಮ್ಮ | ಎರೆಯರ ಬಿಟ್ಟು ಪೋದರು ಮುತ್ತಿ    || ೨ ||

ಹರಿಯ ನೋಳ್ಪರ್ತಿಯೊಳಿರದೆ | ಎಣ್ಣೆಯನಿಟ್ಟು |
ತರುಣಿಯರ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ ಬಂದು ಉಣು |
ತಿರುವ ಬಟ್ಟಲ ಬೀಸಾಡಿದರಂದು ತಾವು | ಮರುಳರಂತೆ ಬೀದಿಯೊಳ್ ನಿಂದು |
ಕೆಲ | ರಿರದೆ ಹತ್ತಿದರು ಮಾಳಿಗೆಯಂದು | ನೋಡಿದರು ಬಂದು |
ಕೃಷ್ಣನ ನಿಂದು | ಕಂಡು | ಮರುಳಾದ ಪರಿಯ ನಾನೇನೆಂದು |
ಪೇಳ್ವ | ಹರಿಯ ನಾಟಕವ ನೀ ಕೇಳಿಂದು     || ೩ ||

ಕಂದ

ಇಂತಾ ಸತಿಯರು ನೋಡುತ |
ಕಂತುವಿಗಂಗನೊಪ್ಪಿಸಿ ತತ್‌ಕ್ಷಣದೊಳಗಂ ||
ನಿಂತುಪ್ಪರಿಗೆಯೊಳ್ ಕೃಷ್ಣನ |
ತಂತಮ್ಮೊಳಗೊರ್ವರೊರ್ವರ್ ಬೆಸಗೊಳುತಿರ್ದರ್    || ೧ ||

ರಾಗ ತುಜಾವಂತು ಏಕತಾಳ

ಚಂದ್ರಾನನೆ ಬಾ ನೋಡಲೆ ನೀರೆ | ಗೋಪ |
ವೃಂದ ನೆರಹಿ ಬಂದನಿವ ನಾರೆ || ಚಂದ್ರನನೆ || ಪ ||

ತರಣಿಶತಕೋಟಿಪ್ರಭೆಯ ಪೋಲುವ |
ಮೆರೆ | ದಿರುವ ದಿವ್ಯಾಕೃತಿಯಾನನವ ||
ಪರಿಯ ಕಾಣಲು ಭ್ರಮೆಯ ತೋರುವ |
ನಿವ | ನಿರವನೀಕ್ಷಿಸುತೆನ್ನೊಳರುಹೆಯವ್ವ     || ೧ ||

ನಾರಿ ಕೇಳಜಭವಾದ್ಯರು ಪೂರ್ವದಿ | ಪೇಳೆ |
ಕ್ಷೀರಸಾಗರಶಯನ ವಿನೋದದಿ ||
ತೋರೆ ನಾಟಕ ಉದ್ಭವಿಸೆ ಮುದದಿ |
ಆದಿ | ನಾರಾಯಣನಂತಿವನು ಜಗದಿ         || ೨ ||

ಕರುಣಾಬ್ಧಿಯಿವನೆಂದಾಡಿದೆಯೆನ್ನೊಳು | ಈತ |
ನಿರುವನೆಲ್ಲೆಂದು ಕೇಳುವೆ ನಿನ್ನೊಳು ||
ಅರಿವೆ ಪೇಳಿವನ ನಿಶ್ವಯವಮ್ಮ | ಕಾಮ |
ಶರಕೆ ಸೋತೆನು ದಮ್ಮಯ್ಯ ಕಾಣಮ್ಮ        || ೩ ||

ಮಂದಗಮನೆ ಕೇಳಾದರೆ ಈತನು | ಪೋಗೆ | ನಂದನ ಸದನದಿ ಗೋವ್ಗಳನು ||
ಚಂದದಿ ಕಾಯ್ದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ತಾನೆ | ಆ | ನಂದದಿ ನೆರೆದ ಗೋವಿಂದ ಕಾಣೆ       || ೪ ||

ಅಧಿಕ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿಯಜಾಂಡವ ತ | ನ್ನುದರದಿಯಡಗಿಸಿಟ್ಟು ಈ ಮಾಧವ ||
ಮುದದಿ ನಮ್ಮನು ಈತ ರಮಿಸಲಮ್ಮ | ನಮ | ಗಿದಿರ‍್ಯಾರು ಭಾಗ್ಯಸಂಪದದೊಳಮ್ಮ      || ೫ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಜನಪ ಕೇಳೈ ಮಧುರೆಯೊಳಗಿಹ |
ಜನರ ಭಾಗ್ಯವನೇನನೆಂಬೆನು |
ಜನುಮ ಸಾರ್ಥಕಗೆಯ್ದರಲ್ಲೇ ಹರಿಯ ದರುಶನದಿ ||
ಇನಿತು ಪುಣ್ಯೋದಯವು ಸನಕಾ |
ದ್ಯರಿಗಸಾಧ್ಯವು ಭೂಪ ಕೇಳೈ |
ವನಿತೆಯರು ಆರತಿಯ ಬೆಳಗುತಲಾಡಿ ಪಾಡಿದರು    || ೧ ||

ರಾಗ ನಾದನಾಮಕ್ರಿಯೆ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಯನಿಗೆ |
ಜಯ ಮಂಗಲಂ ಜಯತು ಶ್ರೀಮಾಧವಗೆ | ಮಂಗಲಂ || ಪ ||

ಸರಸಿಜಭವ ಮುಖ್ಯ ಸುರರು ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಗೆ |  ತೆರಳಿ ದೈತ್ಯರ ಉಪಟಳವೆಲ್ಲವ ||
ಅರಿಕೆ ಗೆಯ್ಯೆ ದೇವಕಿಯುದರದೊಳವ |
ತರಿಸಿದ ಮಹಿಮಗಾರತಿಯೆತ್ತಿರೆ || ಮಂಗಲಂ          || ೧ ||

ಶಕಟ ಪೂತನಿ ವಾತಾಸುರ ಮುಖ್ಯ ಧೇನುಕ |  ಬಕ ಕೇಶಿ ವೃಷಭಾದ್ಯರ ದ್ವೇಷದಿ ||
ಸಕಲರ ತರಿದು ಗೋಕುಲದ ಗೋವಿಂದನು |
ಯುಕುತದಿ ಕಾದ ನಾಟಕಧಾರಿಗೆ ಮಂಗಲಂ || ೨ ||

ಶ್ರುತಿಯ ಕಾಯ್ದದ್ರಿಯೆತ್ತ್ಯವನಿ ತಂದರ್ಭಕ | ಗತಿಯಿತ್ತು ಬಲಿಯ ಮೆಟ್ಟುತ ಕ್ಷತ್ರರ |
ಮಥಿಸಿ ವಾಲಿಯ ಕೊಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದು ಸ್ತ್ರೀಯರ
ವ್ರತ ಗೆಲ್ದ ಕಲ್ದ ಮಹಾನುಭಾವಗೆ || ಮಂಗಲಂ         || ೩ ||

ಮೊದಲನೆ ಸಂಧಿ ಬಿಲ್ಲಹಬ್ಬ ಮುಗಿದುದು