ಪಾತ್ರಗಳು

ಕಂಸ ಗುಹ
ನಾರದ ರಜಕ
ವಸುದೇವ ಚಿಪ್ಪಿಗ
ದೇವಕಿ ಸುದಾಮ
ಕೇಶಿ ಕುಬ್ಜೆ
ಅಕ್ರೂರ ಮಧುರೆಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು
ಜರಾಸಂಧ ಕಾಪಿನ ಭಟರು
ಚಾಣೂರ ಬಲದವರು
ಮುಷ್ಟಿಕ ಮಾವಟಿಗ (ಆನೆ)
ಕೃಷ್ಣ ಹಸ್ತಿಪ್ರಹಸ್ತಿಯರು
ನಂದ ಉಗ್ರಸೇನ
ಯಶೋದೆ ಕಂಸನ ತಮ್ಮಂದಿರು
ಗೋಪಿಯರು ಮೊದಲಾದವರು
ಬಲರಾಮ ನಂದಗೋಪ