ಪಾಂಡವರು
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ದೂತರು
ಶಲ್ಯ
ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ
ಇರಾವಂತ
ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ
ರಾಜರು
ಭೀಷ್ಮ
ದುರ‍್ಯೋಧನ
ಕರ್ಣ
ಭಗದತ್ತ
ಘಟೋತ್ಕಚ
ಅಭಿಮನ್ಯು
ಶಿಖಂಡಿ
ಸೈನಿಕರು