ಶಂತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ
ಕಾಂತಿವರ್ಮ
ಗಂಗಾದೇವಿ
ಗಾಲವ ಮಹರ್ಷಿ
ದೇವವ್ರತ (ಭೀಷ್ಮ)
ತಮಾಲಕೇತ
ಶಬರ ವೀರಮಣಿ
[ದೈತ್ಯವಜ್ರಕೇತುವಿನ ಮಗ]
ಶಬರ ಮಣಿಮಂತ ಸೂರ್ಯಸೇನ
[ಕುಂತಳದ ರಾಜ]
ಸಚಿವ ಸುನೀತಿ
ಚಿತ್ರಾಂಗ (ಸತ್ಯವತಿಯ ಮಗ)
ದಾಶರಾಜ
ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯ
ಸತ್ಯವತಿ
ಚಿತ್ರಾಂಗ (ಗಂಧರ್ವ)
ಸೌರಂಭ (ಸಚಿವ)
ವಜ್ರಕೇತು
ವನಪಾಲಕ,
ಕಿರಾತಪಡೆ
ಇತ್ಯಾದಿ