ಭೀಷ್ಮ

ದ್ವಾರಪಾಲಕ

ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯ

ಏಕಲವ್ಯ

ಸುಮತಿ

ಕಿರಾತರು

ಪ್ರತಾಪಸೇನ

ಪುಚ್ಛ ಮುಂತಾದ ವಟುಗಳು

ದೃಢಸೇನ

ಶೈಖ್ಯಾವತ್ಯ

ಚಾರಕರು

ಕೃತೌವ್ರಣ

ಓಲೆದೂತ

ಸುಹೋತ್ರ-ಮೈತ್ರೇಯ

ಸುಕೇತು

ಋಷಿಗಳು

ಹೋತ್ರವಾಹನ

ಗಣಪತಿ

ಅಂಬೆ

ಭಕುಟಿ

ಅಂಬಾಲಿಕೆ

ವಸು

ಅಂಬಿಕೆ

ಸುವೇಶ

ಸಖಿಯರು

ಅಂಬರವಾಣಿ

ಸಾಲ್ವ

ಗಂಗೆ

ಗೂಢಚಾರಕ

ಚಿತ್ರವರ್ಮ

ಸುನೀತಿ

ವದ್ಧಬ್ರಾಹ್ಮಣ

ನಾರದ

ಪರಶುರಾಮ