ಶ್ರೀರಾಮ

ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಸುಗ್ರೀವ

ಹನುಮಂತ

ಜಾಂಬವ

ಅಂಗದ

ದ್ವಿವಿದ

ನೀಲ

ಸುಷೇಣ

ವಿಭೀಷಣ

ಮಕರಿ

ಬ್ರಹ್ಮ

ರಾವಣ

ಇಂದ್ರಜಿತು

ಕುಂಭ-ನಿಕುಂಭ

ಯೋಪಾಂಬಕ

ಶ್ರೋಣಿತಾಂಬಕ

ವಜ್ರಜ್ವಾಲೆ

ಕಾಲನೇಮಿ

ದೂತರು

ಮಕರಾಕ್ಷ

ಸಾರಥಿ