ಶ್ರೀರಾಮ

ರಾವಣ

ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಮಂಡೋದರಿ

ಸೀತೆ

ಶಚಿವಜ್ರ (ಚರ)

ಸರಮೆ

ಮಾರೀಮುಖ

ವಿಭೀಷಣ

ವಜ್ರಮುಖಿ

ಸುಗ್ರೀವ

ಚಿತ್ರಮಾಲಿನಿ

ಹನುಮಂತ

ಪ್ರಲಂಭಮುಖ

ಅಂಗದ

ಉಗ್ರಕೇತು

ರೇಣಾರ್ಚಿತ

ಘಟೋದರಿ