ರಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ, ಏಕತಾಳ

ಯಾರಿಗೆ ಪೇಳುವೆ ನಾನೂ |
ತರಳರ ಸಂಹರಿಸಿದನೂ ||
ಮರೆವುದುನಾನೆಂತಿದನೂ |
ಹರನೇ ಬಲ್ಲನು ತಾನೂ ||   ||274||

ರಾಘವನೆಂಬಾಮನುಜಾ |
ನೀಗಿದರಸು ಮಮ ತನುಜಾ |
ರ್ನಗೆ ಗೇಡಾಯ್ತೈ ಸಹಜಾ |
ಹಗರಣಕೈದುವೆನೀಗಾ  ||275||

ದನುಜರನೆಲ್ಲರ ಸದೆದೂ |
ವನಚರರೆಲ್ಲರುನೆರೆದೂ ||
ಮನ ಮರುಗಲೇನಹುದೂ |
ಜನಪತಿ ಗರ್ವವ ಮುರಿದೂ ||276||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ, ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಅಂಗವೇ ಸುಭಟರಿಗೆ ಹೆಂಗಸಿ  |
ನಂಗವಳಿವುದು ವಿಹಿತವೇ ಎನು |
ತಂಗವಣೆ ಲೇಸಾಯ್ತು ಕುಭಟರ | ಭಂಗಿಸುವೆನೂ ||277||

ಕಾಲನಾಗಲಿ ನೀಲನಾಗಲಿ |
ಕಾಲಕಾಲ ಕಪಾಲಿಯಾಗಲಿ |
ಮೂಲ ನಾಲ್ಕರಶರಧಿ ಮಧ್ಯದೊ | ಳಿರಲಿ ಬಳಿಕಾ ||278||

ಹಿಡಿದು ತಂದಾ ಹುಡುಗರೀರ್ವರ |
ಹಡೆಮುಡಿಯ ಕಟ್ಟುಗಿದು ಬಿಡುವೆನು |
ಕಡೆಯ ಮಾತೇನವರ ದೇವಿಗೆ | ಕೊಡುವೆ ಬಲಿಯಾ ||279||

ಭರದಿ ಮಾರೀಮುಖನು ರಣಸ |
ನ್ನದ್ಧನಾಗುತ ರಥವನೇರ್ದನು |
ಪರಿಪರಿಯ ಬಹು ವಾದ್ಯಘೋಷದಿ | ಪೂರಟನಾಗಾ ||280||

ರಾಗ ಭೈರವಿ, ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ನಡೆದನಾಗ | ಸಮರಕೆ | ನಡೆದನಾಗ ||   || ಪಲ್ಲವಿ ||

ನಡೆದನಾಸಮಯದಲಿ ದಾನವ |
ಪಡೆಯ ಸಹಿತೊಡಗೊಂಡು ಭೂಮಿಪ |
ರೊಡನೆಕಾದುವೆನೆಂಬ ತವಕದಿ |
ಘುಡಿಘುಡಿಸುತಡಿಯಿಡಲು ಮುಂದಕೆ |
ಪೊಡವಿ ಕುಸಿದಿದು ಒಡನೆ ಫಣಿಪನ |
ಹೆಡೆಗಳತಿ ಕುಕ್ಕರಿಸುವಂತಿರೆ |
ಹೊಡೆವ ಭೇರಿಯ ರವ ನಿಧಾನಕೆ |
ಮಡಸುರೇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಬೆರಗಿಡೆ ||  ನಡೆದನಾಗಾ ||281||

ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಭಾರಿಗದೆಗಳಿ |
ಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಶರದ ಭಂಡಿ ಮೂ |
ವತ್ತು ಸಾವಿರ ರಥಗಳನುನಾ |
ಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕುದುರೆಗಳು ಐ |
ವತ್ತು ಸಾವಿರ ರಥಿಕರೊಡನರು |
ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೇನೆಗಳು ಸಹ |
ಮತ್ತೆಗಣನೆಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ |
ಹತ್ತು ಸಾವಿರವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ || ನಡೆದನಾಗಾ ||282||

ಮುತ್ತಿರೋ ಮುಂಬರಿವ ಸುಭಟರ |
ಹಸ್ತಗಳ ಬಿಗಿ ಬಿಗಿದು ಕಟ್ಟಿರೋ |
ಕತ್ತಿಯವರೊಗ್ಗಾಗಿ ಕಪಿಗಳ |
ಮೊತ್ತವನು ಸಂಹರಿಸಿ ಕೆಡಹಿರೊ |
ನೆತ್ತಿ ಒಡೆವಂದದಲಿ ಸುಭಟರ |
ಹಸ್ತಿಯಿಂದಲಿ ತುಳಿಸಿರೋಯೆನು |
ತೆತ್ತಲಿತ್ತಲು ಹೋಗಗೊಡದಿರೆ |
ನುತ್ತ ಖಳಪತಿ ಬೆಸಸೆ ದನುಜರು || ನಡದನಾಗಾ ||283||

ಭಾಮಿನಿ

ಅವನಿಪತಿ ಕಾಣುತ್ತ ಶರಣನೊ |
ಳಿವನುದಾರೈ ಯಿಂಥ ರಕ್ಕಸ
ರವನಿಯೊಳಗಿನ್ನೇಸು ಜನರಿದೆ ಶಿವ ಮಹಾದೇವಾ ||
ಇವನು ಮೊದಲಲಿ ಬಂದ ಕುಂಭ |
ಶ್ರವಣನೋ ದೇವಾಂತಕನೊ ವರ |
ದಿವಿಜರಿಪುವೋ ಅವನಿಚೋರನೊ ಯಾರು ಪೇಳೆನಲೂ ||284||

ರಾಗ ತೋಡಿ, ಅಷ್ಟತಾಳ

ಜಲಜನಾಭನೆ ಕೇಳೂ | ಮೊದಲವನಲ್ಲಾ |
ಕಲಹದೊಳರಿಭಟನೂ || ಬಲುಧೀರ ರಕ್ಕಸ |
ರಲಿ ಈತಗೆಣೆಯಿಲ್ಲ | ಛಲದೊಳಗತಿಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ||285||

ಖೂಳರಾವಣನೀತನಾ | ಕಳುಹಿದರಿಂದ |
ಕಾಳಗಕೈತಂದನೂ || ಹೇಳುವುದೇನಿನ್ನು |
ಖೂಳನ ಗೆಲಲಿಕ್ಕೆ | ಭಾಳಾಕ್ಷ ನೋಳ್ತೀರದೂ ||286||

ದೊರೆಯೆ ನೀ ದಯಮಾಡೀ | ಪೊರಟಾರೆ ರಣದೊಳು |
ದುರುಳನ ಗೆಲಬಹುದೂ || ಬರಿದೆ ಇನ್ಯಾರಿಂದ |
ತೀರದು ಸಮರದಿ || ಅಸುರನ ಕೊಲುವುದಕೆ ||287||

ರಾಗ ಮಾರವಿ, ಏಕತಾಳ

ಎನುತ ವಿಭೀಷಣ ಪೇಳುತಲಿರಲಾ |
ಘನ ಕೋಪದಿ ರವಿಜಾ ||
ಕನಕಾದ್ರಿಯಂದದ ಗಿರಿಯನು ಧರಿಸುತ |
ಚಿನುಮಯಾತ್ಮಕಗೆಂದನೂ ||288||

ಖಳ ಮಾರೀಮುಖನೆಂಬಸುರನ ಶಿರ |
ಹೋಳುಗಳವೆನೀಗಾ ||
ಕೇಳಸುರರ ಬಲ ಸಹಿತೀಗ ಸಮರದಿ |
ಸೀಳಿ ಬಿಸಾಡುವೆನೂ ||   ||289||

ಅಪ್ಪಣೆಯನು ಕೊಡು ಕೊಡು ಬೇಗದೊಳಗೆನು |
ತಿಪ್ಪವರನು ರಾಮಾ ||
ಮುಪ್ಪಿನ ಜಾಂಬವನೋರ್ವನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ |
ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಡಿರೆಂದಾ  ||290||

ಭಾಮಿನಿ

ರಾಘವನ ನೇಮದಲಿ ಕಪಿಪತಿ |
ಸ್ತೋಮ ಸಹ ನಡೆತಂದು ನಗವನು |
ತೂಗಿ ಬಿಟ್ಟನು ಖಳನ ಸಮ್ಮುಖಕಾಗಿ ರವಿಜಾತಾ ||
ಬೇಗದಲಿ ರಕ್ಕಸನು ತನ್ನಯ |
ಬಾಗೆಕಾರರು ಬಂದರೆನುತಲಿ |
ತೂಗಿದನು ಮಕುಟವನು ಒಲೆದೊಲೆದಾಗ ಸೈಗರೆದೂ ||291||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ, ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಎಲವೊ ಮಾರೀಮುಖನೆ ನಿನ್ನಯ |
ಬಲುಹ ಬಲ್ಲೆನು ನಿಲ್ಲು ಸಮರದಿ ||
ತಲೆಯ ಗೊಂಬೆನೆನುತ್ತ ರವಿಜನು | ನಲಿದು ನುಡಿದಾ ||292||

ಬಲ್ಲೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ ವಾಲಿಯ |
ಖುಲ್ಲ ತನದಲಿಕೊಲಿಸಿದಮನೆ ||
ಪಲ್ಲಗಳೆವೆನು, ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರದೊ | ಳಿಲ್ಲಿ ರಣದೀ ||293||

ಎಂದ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ಖಳ ಖತಿ |
ಯಿಂದ ಪರಶು ಮುಸುಂಡಿ ಮುದ್ಗರ ||
ಖಂಡೆಯಾದಿ ಕಪಾಣ ತೋಮರ | ದಿಂದ ಮುದದೀ ||294||

ಬಿಡ ಬಿಡಲುಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವೆಲ್ಲವ |
ಕಡಿದು ರವಿಜನು ಬಡಿದು ಮರದಲಿ |
ಕಡೆಯ ಕಾಲವಿದೆನುತ ನುಡಿದನು | ಧಡಿಗಗಾಗಾ ||295||

ರಾಗ ಪಂಚಾಗತಿ, ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುವರ ಖಳನ | ಬಂದು ತಿವಿದನೂ ||
ನಿಂದು ಚಪಳ ಫಡ ಫಡೆನುತ | ಲಂದು ಪೊಯ್ದನೂ ||296||

ಭಳಿರೆ ದನುಜ ಸುಭಟ ನೀನು | ಬಲು ಸಮರ್ಥನೂ ||
ಕಲಹದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪೋಲ್ವ ಭಟರ ಕಾಣೆನೂ ||297||

ಕೇಳು ಕಪಿಯೆ ಖಳರ ಸಹಸ | ಬಲ್ಲೆಯಾ ನೀನೂ ||
ತಾಳು ತಾಳೆನುತ್ತ ಪೊಯ್ದನಾಗ ರವಿಜನೂ ||298||

ಖಳನು ಶಕ್ತಿಯಾ ಯುಧಗಳ | ಶೆಳೆದು ಪೊಯ್ದನೂ ||
ಇಳೆಗೆ ಮೂರ್ಛೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದ | ನಳಿನಸಖಜನೂ ||299||

ಭಾಮಿನಿ

ಖಳನ ಶರದುರುಬೆಯಲಿ ಭಾಸ್ಕರ |
ತನಯನಿಳೆಗೊರಗಿದನೆ ಹಾ ಹಾ |
ನಳಿನಸಖವಂಶಜನು ಕೇಳಿದರೀಗ ತನ್ನವನೂ ||
ಹಳಿಯದಿರಿ ತಾನಿನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ |
ಕುಳಿತೆನಾದರೆ ರಾಜಕಾರ್ಯವ |
ನಳಿದವನು ತಾನಾಪೆನೆನುತಾ ವರ ವಿಭೀಷಣನೂ ||300||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ಬಾರೆಲೊ ಮಾರೀಮುಖ ನೀ ಎನ್ನೊಳು |
ತೋರಿಸು ಕೈಗುಣವಾ ||
ಬೀರುವೆ ಕರುಳನು ಶಾಕಿನಿಯರ ಪರಿ |
ವಾರಕೆ ನಿಮಿಷದಲೀ ||  ||301||

ಒಡೆಯನ ವೈರಿಯ ಕಡೆಯೆಂಜಲ ತಿಂ |
ದೊಡಲನುಪೊರೆದಿರುವಾ |
ಕಡುಹನು ನಿಲಿಸುವೆನೆನುತಾಕ್ಷಣ ಶರ |
ಬಿಡೆಯೊರಗಿದ ಶರಣಾ ||  ||302||

ಕಂದ

ಈ ಪರಿಯಿಂದಾ ಶರಣಂ |
ತಾಪಕಿರಣಜರ್ ಹವದೊಳ್ ಬೀಳಲ್ ಹನುಮಂ ||
ಕೋಪದೆ ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾಗುತು |
ಮಾಪತಿಯಂತೆ ರೋಷಿತನಾಗುತಿಂತೆಂದಂ ||303||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಕೇಳೊ ಮಾರೀಮುಖನೆ ದುಷ್ಟ ದನುಜ ಪಾತಕಿ |
ಖೂಳನಾವ ಬಗೆಗೆ ಬಂದೆ ನೀನಿ ಘಾತಕಿ ||304||

ಬಲ್ಲೆ ನಿಲ್ಲು ಯೆನುತ ಬಾಣತತಿಯ ಗರೆದನೂ ||
ಕಳ್ಳತನದೊಳಾಗ ಮಾಯಾ ಶರವನೆಸೆದನೂ ||305||

ಖಳನ ಮಾಯವರಿಯದಾಗ ಮರುತಸಂಭವಾ ||
ಮುಳಿದು ಗಿರಿಯ ಶಿಲೆಯನಿತ್ತನಂಜನೆಯ ಭವಾ ||306||

ಬರುವ ಗಿರಿಯದಾಯುಧಗಳ ತರಿದು ಘಾತಿಸೀ ||
ಭರದಿ ಗುರಿಯೊಳ್ ಶಕ್ತಿಶರವ ತಿರುವಿಗೇರಿಸೀ ||307||

ಬಿಡಲು ಶಕ್ತಿಶರದಿ ಹನುಮ ಮೂರ್ಛೆ ಗೈದನೂ ||
ಪೊಡವಿಯೊಳಗೆ ಸರಿಯದಾರೆನುತಲೀರ್ದನೂ ||308||

ಭಾಮಿನಿ

ಧರಣಿಯಲಿ ಮೈಮರೆಯೆ ಮರುತಜ |
ಭರದಿ ಗವಯ ಗವಾಕ್ಷ ಶತಬಲಿ |
ವರ ಸುಷೇಣಕ ನೀಲ ನಳ ಗಜ ಗಂಧಮಾದನರೂ ||
ಒರಗಿರಲು ಕಾಣುತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ |
ಧರಣಿಪತಿಗಭಿನಮಿಸಿ ತನ್ನಯ |
ಶರಧನುವ ಝೆಂಕರಿಸಿ ನಡೆದನು ವೀರನಾಹವಕೇ ||309||

ರಾಗ ಭೈರವಿ, ಏಕತಾಳ

ಎಲ ಮಾರೀಮುಖನೆ ಕೇಳೂ | ಬಲು |
ಬಲವನು ಜಯಿಸಿದೆತಾಳೂ ||
ನಿಲು ನಿಲು ನಿಲು ಯೆಂದೆನುತಾ | ಬಲು |
ಶರಗಳನೆಚ್ಚನುಬೊಬ್ಬಿಡುತಾ ||310||

ಹುಡುಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೇಳೀಗಾ | ನಿ |
ನ್ನೊಡಲನು ಬಗೆದತಿ ಬೇಗಾ ||
ತಡೆಯದೆ ತರಳರ ತೆಗೆವೆ | ಕೇಳ್ |
ಬಿಡುಗಣ್ಣರ ಪುರ ತೋರಿಸುವೇ ||311||

ಮೂಢ ರಕ್ಕಸ ಕೇಳೀಗಾ | ಎ |
ನ್ನೊಡಲೊಳಗಿಲ್ಲವರೀಗಾ ||
ಮಾಡಿಹರೆಮನಲಿ ಮನೆಯಾ | ನೀ |
ನೋಡಲು ಬಹುದೀಗಲೆ ಗೆಣೆಯಾ ||312||

ರಾಗ ಪಂತುವರಾಳಿ, ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಎನಲು ಕೇಳುತಾಗ ಖಳನು ಉರಗಶರವನೂ ||
ಕನಲಿ ಪೊಡೆಯಲಾಗ ಗರುಡಶರದಿ ತರಿದನೂ ||313||

ಗೋತ್ರವೈರಿ ಶರವ ತೆಗೆದಸುಮಿತ್ರೆಯಾತ್ಮಜಾ ||
ರಾತ್ರಿಚರನಿಗೆಸೆಯೆ ಬಿದ್ದ ಧರೆಯೊಳ್ದನುಜಾ ||314||

ಹರುಷದಿಂದಲಿರಲಿಕತ್ತಲಮರರಾಕ್ಷಣ ||
ಹರಣವುಳಿಯಿತೆನುತಿರೆದ್ದ ದನುಜನಾಕ್ಷಣಾ ||315||

ಏಳುತಾಗ ಶಕ್ತಿಶರವ ತೆಗೆಯುತಾಕ್ಷಣ ||
ತಾಳು ತಾಳೆನುತ್ತ ಪೊಡೆಯಲ್ಬಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾ ||316||

ಭಾಮಿನಿ

ತರುಣಿವಂಶಜ ಕೇಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ |
ಧರಣಿಯಲಿ ಮೈಮರೆಯೆ ಕಾಣುತ |
ಶಿರವರಿದು ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಕೊಡುವೆನು ರಾವಣೇಶ್ವರಗೇ ||
ಕರದಿ ಖಡ್ಗವ ಧರಿಸಿ ದಾನವ |
ಶಿರದೆಡೆಗೆ ಬರಲಾಗ ಶ್ವಾಸದ |
ಉರಿಗೆಮುಂದಕೆ ಸೇರಲರಿಯದೆ ತಿರುಗೆ ರಾಘವನಾ ||317||

ಕಂದ

ಶಿರವರಿದೀಕ್ಷಣ ತಡೆಯದೆ |
ಭರದಿಂದೊಡೆಯಗೆ ಕೊಡುವೆನೆನುತ ಯೋಚಿಸುತಂ ||
ಹರುಷಿಸೆ ರಾಘವನಿತ್ತಂ |
ಉರಿತಾಪವಿದೇನೆನುತಾ ಜಾಂಭವಗುಸುರ್ದಂ ||318||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ, ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಕೇಳು ಜಾಂಬವದೇವ ಜಠರದೊ |
ಳೇಳುತಿದೆ ಉರಿತಾಪ ಶಿಖಿ ಛ |
ಡಾಳಿಸುವದೇನಿನ್ನು ರಣದಲಿ | ಹಾಳು ಕೆಲಸಾ ||319||

ಹೇಳಿಫಲವೇನಿನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ |
ಖೂಳನುಪಹತಿಯಿಂದ ಮೈಮರೆ |
ದೇಳದೊರಗಿದರೆಲ್ಲ ಮರುತಜ | ಜಾಂಬವಂತಾ ||320||

ಸುಮ್ಮನಿಹುದನುಚಿತಗಳಲ್ಲವೆ |
ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಲುಬೇಕು ಸಮರವ |
ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದೊಳೇನನೆಸಗಿದಿ | ರೆಮ್ಮೊಳುಸುರೀ ||321||

ಭಾಮಿನಿ

ಹೇಳಲಿಕೆ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಘವ |
ಕೋಳುಹೋದುದು ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯು |
ಏಳಿ ಮರುತಜನಿರವ ನೋಡುವ ಯೆನುತ ಜಾಂಬವನೂ ||
ಹೇಳೆದೀ ಮಾತಹುದು ಎನುತಲೆ |
ಖೂಳರುಪಹತಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿಹ |
ರಾಳುಗಳನೀಕ್ಷಿಸುತ ಬಂದರು ಮರುತಜನ ಹೊರಗೆ ||322||

ಕಂದ

ಮರುತಜ ರವಿಜರ ಕಾಣುತ |
ಪರಿಪರಿ ಗುಣಗಳ ನೆನೆಯುತೆ ಶೋಕಿಸಿ ರಘುಜಂ ||
ಕರಕರದೆಬ್ಬಿಸುತಿರೆ ಸುರ |
ತರುಗಳಿವೆಂಬಂತೆದ್ದರು ಕಪಿವರರಾಗಂ ||323||

ದ್ವಿಪದಿ

ಮರುತಜನ ಕರವಿಡುದು ಬರಲು ರಘುನಾಥ ||
ಪರಿಪರಿಯೊಳ್ ಶವವ ಶೋಧಿಸುರ್ತಿದನಾತ ||324||

ವರವಿಭೀಷಣದೇವನಿರವ ನೋಡುತ್ತಾ ||
ಮರುಗಿದನು ಮನದೊಳಗೆ ಹಲವನೆಣಿಸುತ್ತಾ ||325||

ಮಿತ್ರಭಾವದಿ ಬಂದು ಸೇರೆ ನಮ್ಮವನೂ ||
ಧಾತ್ರಿಯಧಿಪತಿತನಕೆ ಧಾರೆಯೆರೆದಿಹೆನೂ ||326||

ಉಳಿವ ಯತ್ನವದೇನ ಕಾಣಬೇಕೆನುತಾ ||
ತಿಳಿದು ಜಾಂಬವದೇವನಿಂದ ರಘುನಾಥಾ ||327||

ಕರದಿ ತಡವರಿಸಲಾ ಸುರ ವಿಭಿಷಣನೂ ||
ಶಿರವ ನೆಗಹುತಲೇಳಲನುಜನೆಲ್ಲಿಹನೂ ||328||

ಅನುಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿರವ ಕಾಣೆನೀ ಯೆಡೆಯಾ ||
ದನುಜ ನಿಲ್ಲುದು ಮನಸು ತೋರಾವ ಕಡೆಯಾ ||329||

ಭಾಮಿನಿ

ಅನುಜನನು ನೆನೆಯುತ್ತ ರಾಘವ |
ಹನುಮ ಜಾಂಬವ ವರ ವಿಭೀಷಣ |
ರನುವರವ ಶೋಧಿಸುತ ಬಂದರು ಪೂರ್ವಮುಖವಾಗೀ ||
ಧನುವ ಕರದಲಿ ಪಿಡಿದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ |
ತನುವ ಮರೆದೊರಗಿರಲು ಕಾಣುತ |
ಮನದೊಳತಿ ಚಿಂತಿಸುತ ಬಿದ್ದನು ಮರುಗಿ ಬಿಸುಸುಯ್ದೂ ||330||

ರಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ, ರೂಪಕಕತಾಳ

ಯಾತಕೆ ಮಲಿಗಿದೆ ರಣದಲಿ | ನ್ಯಾತಕೆ ಮಾತುಗಳಾಡದೆ ಮ |
ಮತ್ಯಾತಕೆ ತನ್ನೊಳು ಈಪರಿ ಮನಮನಿಸೂ ||331||

ನೋಡಿರೆಜಾಂಬವ ರವಿಜರೀ | ರೀ | ಡಾಡಿದರನುಜನನನು ಮಾ |
ತಾಡಿಸಿದರೆ ತಾ ಮಾ | ತಾಡನು ಯಾಕೈ ||332||

ಇಂದಿನ ದಿನ ಪರಿಯಂತರ | ಕಂದನ ಸಲಹಿದೆ ನಾ |
ನಿಂದಿನ ದಿನಧಾರಭ್ಯವು ಋಣವದು | ಸಂದುದೆ ಯೆನಗೆನುತಾ ||333||

ಕಂದನ ಕರದಿತ್ತಿಹ ಜನನಿತ | ನ್ನಂದದ ಮಗನನುತೋರಿಸು |
ಯೆಂದೆನುತಲೆ ಕೇಳಿದರಿ | ನ್ನೆಂಬುದು ತಾನೇನೂ ||334||

ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರು ತಾವರಿಯರು ವಿವರವದನುಜನ
ಕರೆಕರೆ ತೋರಿಸು ಎಂದರೆ | ತೆರನಾವುದುತನಗೆ ||335||

ಮಡದಿಯ ೋಹಕೆ ಅನುಜನ | ಕಡಿ |  ದಾಡಿಸಿ ರಣದಲಿ ಬಂ
ದೊಡನೆಯೆಕೇಳಿದರೇನೈ ಹರ ಹರ ಶಿವ ವಿಧಿಯೇ ||336||

ರಾಗ ಮಾರವಿ, ಏಕತಾಳ

ಬಂದೆವು ಮೂವರಾರಣ್ಯದೊಳೊಂದಿನ ಸುಖ |
ದಿಂದಿರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲೊ ತಮ್ಮಾ ||
ಬಂದುದೈ ಮಾರೀಚ ಬಹು ಮೃಗ |
ಕೊಂದಾಹುತಿಯಿತ್ತೆವಲ್ಲೊ ತಮ್ಮಾ ||337||

ಸತಿಯ ಹೋಗಾಡಿಕೊಂಡಾದರು ನಾನಿನ್ನ |
ಜತೆಯೊಳೀರ್ದೆನಲ್ಲೊ ತಮ್ಮಾ ||
ಗತಿಯಿನ್ನಾವುದು ಸಹ ಜಾತರತುನ |
ನೀನಿಲ್ಲವೇನೋ ತಮ್ಮಾ ||  ||338||

ವರುಷ ಹನ್ನೆರಡಾಗುವ ಪರಿಯಂತ |
ನಿರಶನವಾಯಿತಲ್ಲೊ ತಮ್ಮಾ ||
ಎನ್ನಂಥ ಪಾಪಿಯ ಸಂಗಡ ಜನಿಸಿದು |
ನಿನಗಿಂಗಾಯಿತಲ್ಲೊ ತಮ್ಮಾ ||339||

ಮೆರೆಸಿದೆ ಭುಜಬಲನೆಂಬ ಶಕ್ರಾರಿಯ |
ಶಿರವರಿದೆಯಲ್ಲೊ ತಮ್ಮಾ  ||
ನಿನ್ನಂಥ ಗುಣಿಗಳಿನ್ನಿರುವರೆ ಲೋಕದಿ ||
ಪುಣ್ಯ ಹೀನನಾನಯ್ಯ ತಮ್ಮಾ ||340||