ಶ್ರೀರಾಮ

ರಾವಣ

ವಿಭೀಷಣ

ಸೂಚೀಮುಖ

ಹನುಮಂತ

ಸರಮೆ

ಜಾಂಬವ

ದಧಿಮುಖ

ಮತ್ಸ್ಯವಾನರ

ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರ

ಮೈರಾವಣ

ದುರುದುಂಡಿ

ಕಪಿಗಳು