ಕಂದ

ಅನಿತರೊಳಾ ಸಂಧ್ಯೆಯು ತ |
ನ್ನಿನೆಯಂ ಕೆಡದಿರ್ಪ ಧಾರಿಣಿಗೆ ಬಂದಂದಾ ||
ತನ ಗುಣಗಳನಂ ವರ್ಣಿಸಿ |
ನೆನೆನೆನೆವುತಯ್ದೆ ದುಃಖಿಸಿದಳುರುತರದಿಂ ||227||

ರಾಗ ಗೌಳ ಆದಿತಾಳ

ಪ್ರಾಣನಾಥ ಎನ್ನ ಮಾತ | ಮೀರಿ ಪೋಗಿ ಬರಿದೆ ||
ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೊರೆದೆಯಲ್ಲ | ಪಾವಮಾನಿಯಿಂದ ||
ಕಾಣುವೆ ನಾನಿನ್ನೆಂದಿಗೆ | ನಿನ್ನ ನಕಟಕಟ ||
ಕೌಣಪಾಗ್ರಗಣ್ಯ ಗತಿ | ಯಾವುದೆನಗೆ ಹೇಳು ||228||

ದುಷ್ಟ ರಾವಣೇಂದ್ರನಾ ಮಿ | ತ್ರತ್ವದಿಂದ ಕಡೆಗೆ ||
ಕಷ್ಟವೇ ಕಾರಣವಾದು | ದಿಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆಮಗೆ ||
ದುಷ್ಟ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡಿ | ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾಣಜಗೆ ||
ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿನ್ನ ಬಲಿಯ ಕೊಟ್ಟ | ರೆಷ್ಟೆಂಬೆ ನಾನಿದಕೆ ||229||

ಭುಜಬಲಪರಾಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ | ತ್ಯಜಿಸಿ ದೂರ ಹೋಯ್ತೆ ||
ರಜತಾಚಲನಿವಾಸನೊಲವು | ಗಜಬಜವಿಂದಾಯ್ತೆ ||
ಅಜನಿತ್ತಿರುವ ವರದ ಬಲದಿ | ವಿಜಯಗೆಯ್ಯದಿಲ್ಲಿ ||
ನಿಜವಾಗಿ ನೀ ಮಡಿದೆಯಲ್ಲ | ರಜನೀವೇಳ್ಯದಲ್ಲಿ ||230||

ಕಂದ

ಈ ಪರಿಯಿಂದಲಿ ಸಂಧ್ಯೆ ಪ್ರ |
ಲಾಪಿಸುತಿರ್ಪುದನು ಕಂಡು ಮಾರುತಪುತ್ರಂ ||
ಕೋಪವನಡಗಿಸಿ ಧೈರ್ಯವ |
ತಾ ಪೇಳಿದನಾಗ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರನ ಸತಿಗಂ ||231||

ಭಾಮಿನಿ

ಮರುಗಲೇನ್ ಕಾರಣವು ಮಾನಿನಿ |
ದುರುಳತನದಿಂ ಖಳನಿವನು ಭೂ |
ವರರ ವಂಚಿಸಿ ತಂದ ದೋಷವು ತಟ್ಟಿತಿಂದಿನಲಿ ||
ಮರೆಯದೀ ದುರುದುಂಡಿಯಾತ್ಮಜ |
ಗಿರದೆ ದೊರೆತನವಿತ್ತು ಪಾಲಿಸಿ |
ಪೊರೆವುದತಿ ಲೇಸೆನುತ ಸಂತವಿಸಿದನು ಮಾನಿನಿಯ ||232||

ದ್ವಿಪದಿ

ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ದುರುದುಂಡಿಯಾತ್ಮಜನ |
ತೋಷದಿಂ ಮರುತ ಭವ ಕರೆಸಿಕೊಂಡವನ ||233||

ಪುರದಾಧಿಪತ್ಯಗಳನಿತ್ತು ರಘುವರರ |
ಕರೆತಂದ ನಿಜ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸಮರಧೀರ ||234||

ಎನಿತು ಸಾಹಸಿಯೊ ಪೊಗಳುವಡರಿದು ಅವರ |
ಹನುಮನೆಚ್ಚರದಂತೆ ತರಲು ತರುಚರರ ||235||

ಮೊತ್ತದೊಳಗೆಲ್ಲ ತವತವಗೆ ನಲಿದಾಡೆ |
ಅತ್ತಲಜಭವ ಸುರಾದಿಗಳು ಕೊಂಡಾಡೆ ||  ||236||

ಈ ರಾತ್ರಿಯೊಳು ಮೋಸವಾದ ಕಜ್ಜವನು |
ಯಾರರಿಯದಂತೋರ್ವನೆಸಗಿದುದಕಿನ್ನು ||237||

ಪೊಗಳಲೆಮ್ಮಳವಲ್ಲವೆನುತ ರವಿಜಾತ |
ಸುಗುಣಜಾಂಬವ ಮುಖ್ಯರಾದ ಕಪಿವ್ರಾತ ||238||

ತರತರದಿ ನುತಿಸುತಿರಲನಿತರೊಳಗಿತ್ತಾ |
ಧರಣಿಜಾತೆಯಶೋಕವನದಿ ಮರುಗುತ್ತ ||239||

ಪತಿಯ ನೆನೆನೆನೆದು ಸರಮೆಯ ಕರೆುತಾಗ |
ಅತಿಶಯದೊಳವಳೊಡನೆ ಪೇಳ್ದಳತಿಬೇಗ ||240||

ರಾಗ ಸಾಂಗತ್ಯ ರೂಪಕತಾಳ

ಕೇಳಿದೆಯೇನೇ ಕಾಮಿನಿರನ್ನೆ ನೀನೊಂದ
ಕೇಳದ ವತ್ತಾಂತಗಳನು ||
ಕೇಳಿನಕುಲದರಸಗೆ ಬಂದ ಬವಣೆಯ |
ಪೇಳುವೆ ನಿನಗೆ ನಾನವ್ವ ||   ||241||

ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಾರದೆ ಕಾಂತನನು ನೆನೆ |
ದೆಣ್ಣಿಸುತೀ ರಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ||
ಕನ್ನೆನಾನೊರಗಿರಲೆನ್ನ ಕಾವಲಿಗಿರ್ದ |
ಭಿನ್ನ ತಂತ್ರದ ರಕ್ಕಸಿಯರು  ||242||

ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳು ಮಾತನಾಡುತಿರ್ದರುಮೆನ |
ಗೊಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾ ಕೇಳದಂತೆ ||
ಅಮ್ಮ ನಾನದ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಾಲಿಸಿದೆ ಕಾಣೆ |
ಒಮ್ಮನದಲಿ ಸುಪ್ರವೀಣೆ ||   ||243||

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣದೇವನನು ಸಹ |
ಈ ರಾತ್ರಿಯೊಳು ಖಳನೋರ್ವ ||
ಆ ರಾವಣನ ನೇಮದಿಂದಯ್ದಿ ಕಪಟದಿಂ |
ದಾರರಿಯದ ತೆರದಲ್ಲಿ ||   ||244||

ಪಾತಾಳಕೊಯ್ದು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಸೆರೆಯೊಳು |
ತಾ ತಳುವದೆ ಇಟ್ಟನಂತೆ ||
ಮಾತಿದು ಪುಸಿಯಲ್ಲವಂತೆ ಮಾನಿನಿರನ್ನೆ |
ಈ ತೆರನಾದ ಮೇಲಿನ್ನು ||   ||245||

ಎನಗಾದ ಪರಿಯೆನ್ನ ಮನದನ್ನಗಾಯಿತಿ |
ನ್ನನುಮಾನವೇತಕೆ ದೇಹ ||
ವನು ಇಟ್ಟು ಬಾಳಿದರೇನು ಭೂತಳದಲ್ಲಿ |
ವನಜಾಕ್ಷಿ ಗತಿಯೇನೆ ಮುಂದೆ ||246||

ಕಂದ

ಇಂತೆನೆ ಸೀತಾಮಾನಿನಿ |
ಸಂತವಿಸುತಾಕ್ಷಣದಿ ಪೇಳ್ದಳಾಶರಮೆಯು ||
ಚಿಂತಿಪುದ್ಯಾತಕೆ ಈ ವ |
ತ್ತಾಂತವ ನಾನುಸಿರುವೆ ಲಾಲಿಸು ವಿನಯದೊಳಂ ||247||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಅಮ್ಮ ಕೇಳ್ ಪಾತಾಳದೊಳಗಿಂ |
ದೆಮ್ಮ ರಾವಣಗಾಪ್ತನೆನಿಸುವ |
ಕರ್ಮಿ ಮೈರಾವಣನು ಬಂದು ಸು | ಧಾರ್ಮಿಕರನು ||248||

ದಶಶಿರನನೇಮದೊಳಗೊಯ್ದನು |
ಪುಸಿಯ ಮಾತಲ್ಲದನು ನಿಮಗಾ |
ನುಸಿರಲಾರದೆ ಸುಮ್ಮನಿರ್ದೆನು | ಬಿಸರುಹಾಕ್ಷಿ ||249||

ಬಂದುದೆಲ್ಲವನನುಭವಿಸಬೇ |
ಕಿಂದಳಲಲೇನಹುದು ದೇವರಿ |
ಗೆಂದಿಗಾದರು ಮೋಸವುಂಟೇ | ಕುಂದರದನೆ ||250||

ಸರಮೆ ಈ ಪರಿಯಿಂದುಸಿರೆ ಮನ |
ಕರಗಿ ಜಾನಕಿ ಮೂರ್ಛೆಯಲಿ ಮೈ |
ಮರೆದು ಮತ್ತೆಚ್ಚರ್ತು ಪೇಳ್ದಳು | ತರುಣಿಯೊಡನೆ ||251||

ರಾಗ ಆನಂದಭೈರವಿ ರೂಪಕತಾಳ

ಏನ ಮಾಡಲಿ ಕಾಂತೆ | ಇಂದೆನ್ನ ಸುಪ್ರೀತೆ |
ಮಾನಿನಿ ಮಣಿ ಗತಿ ಎನಗಿ | ನ್ನೇನುಸಿರದೆ ನೀನು || ಏನ ||    ||ಪಲ್ಲವಿ||

ನಾನೊಂದೆಣಿಸಲು ದೈವವು | ತಾನೆರಡೆಣಿಸುವುದೆಲ್ಲವು |
ಭಾನುಕುಲಾಂಬುಧಿಚಂದ್ರರಿ | ಗೂಣಯವಡಸುವರೆ ||
ನಾನಾದಿನ ಮತ್ಯುವ ಮುಂ | ಗಾಣದೆ ಒಡ್ಡಿದಕಿನ್ನೀ |
ಪ್ರಾಣವ ತೊರೆವುದೆ ಸಫಲವು | ಏಣಾಕ್ಷಿಯೆ ಕೇಳೆ || ಏನ ||252||

ನೀ ತಿಳಿದೆನ್ನೊಡನೀ ಸಲ | ಮಾತಾಡದೆ ವಂಚಿಸುವರೆ |
ಮಾತೆಯ ಸರಿ ನೀನೆನುತತಿ | ಪ್ರೀತಿಯೊಳ್ ನಂಬಿರಲು ||
ಏತಕೆ ನಿರ್ದಯಗೆಯ್ದೆ ನಿ | ಮ್ಮಾತಗಳೇನ್ ಕೋಪಿಸಿದರೊ |
ಪಾತಾಳದೊಳೇನಾಗಿಹ | ರೋ ತನ್ನ ವರ್ಗೀವಿಧಿಯೆ || ಏನ ||253||

ತರಣಿಜನಾಂಗದ ಜಾಂಬವ | ರುರು ಶತಬಲಿ  ಕಪಿನಾಯಕ |
ರಿರಲಿಲ್ಲವೆ ರಣದೊಳಗಿಂ | ದಿರುಳಿನೊಳವರೆಲ್ಲ ||
ಮರುತಾತ್ಮಜ ನಾ ವೇಳ್ಯದಿ | ತೆರಳಿದನಿನ್ನಾವಲ್ಲಿಗೆ |
ಹರ ಹರ ಗ್ರಹಗತಿ ಬಂದಡ | ಸಿರಲಾರಿಂದೇನು  || ಏನ ||254||

ವಚನ

ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂ ಧರಣಿಜಾತೆ ಪ್ರಳಾಪಿಸುತ್ತಿರಲಾ ವೇಳ್ಯದೊಳ್ ಸರಮೆ ಸಂತವಿಟ್ಟಳದೆಂತೆನೆ –

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಬೇಡವೆ | ಭಾವಕಿರನ್ನೆ ಚಿಂತಿಸ | ಬೇಡವೆ ||ಪ||

ಬೇಡವೆ ಬಾಲೆ ಸುಶೀಲೆ ನೀ ಲಾಲಿಸು |
ಆಡುವ ಮಾತನು ಗಾಢದಿ ಗುಣಶೀಲೆ || ಬೇಡವೆ ||  ||ಅ.ಪ.||

ಸುಮ್ಮನೆ ಬಳಲಲ್ಯಾಕಮ್ಮ | ದೇವಿ |
ನಿಮ್ಮರಸನನಿಂದು ಹನುಮ | ತಂದ |
ನೊಮ್ಮೆಗೀ ರಾತ್ರಿಯೊಳಮ್ಮ | ಈಗ |
ಹಮ್ಮಿನುತ್ತರವ ಪೇಳುಮ್ಮಳಿಸುವದ್ಯಾಕೆ |
ಸನ್ಮತವಲ್ಲ ಸದ್ಧರ್ಮವಂತೆಯೆ ಚಿಂತೆ || ಬೇಡವೆ ||255||

ಪಾತಾಳದೊಳಗಿರ್ದ ಖಳನಾ | ವಾಯು |
ಜಾತ ತಾ ಕೊಂದು ಮತ್ತವನಾ | ಯಮ |
ದೂತರ ಕೈಗಿತ್ತು ನಪನಾ | ಸಹ |
ಜಾತ ಸಮೇತ | ಮೈದಿದನನುಮಾನ |
ಮೇತರದುಸಿರಿನ್ನೀ ಮಾತೀಗ ಸಹಜವು || ಬೇಡವೆ ||256||

ತರುಚರರೊಳು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ | ಬಲು |
ತರಪರಾಕ್ರಮಿಯಲ್ಲೌ ಜಾಣ | ಇದಿ |
ರ್ಬರುವ ರಿಪುಗಳುಂಟೆ ಕಾಣೌ | ಧುರಂ |
ಧರ ವಿಜಯರು ಸಂ | ಗರಕಾಲಭೈರವ |
ನಿರಲಪ ಜಯವು ತಾ | ದೊರೆವುದೆ ದುಗುಡವು || ಬೇಡವೆ ||257||

ಭಾಮಿನಿ

ಸರಮೆ ತಾನೀ ತೆರದಿ ಸೀತಾ |
ತರುಣಿಯನು ಸಂತಯಿಸುತಿರೆ ಭಾ |
ಸ್ಕರನು ಪೂರ್ವಾದ್ರಿಯೊಳಗನಿತರೊಳುದಿಸಲಾ ಕ್ಷಣದಿ ||
ಹರಿಬಲದೊಳಾರ್ಭಟೆಯು ಮೊಳಗ |
ಲ್ಕಿರದೆ ಕೇಳುತ ಧರಣಿಸುತೆ ಬಳಿ |
ಕುರುತರೋತ್ಸಹ ದಿಂದಲಿರ್ದಳು ನೆನೆದು ರಾಘವನ ||258||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಅನಿತರೊಳಗಿತ್ತಾಲಾ | ತರುಚರರ ವಾಹಿನಿಯೊ |
ಳಿನ ಕುಲಾಂಬುಧಿ ಚಂದ್ರ | ನನುವಿನಿಂದಾಗ ||259||

ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚರ್ತೆದ್ದು | ತಳುವದಲೆ ಸಂಭ್ರಮದಿ |
ಗೆಲವಿಂದ ನಿತ್ಯವಿಧಿ | ಗಳನು ಪೂರೈಸಿ ||260||

ತರಣಿಜಾದ್ಯರ ಕರೆದು | ಕರುಣದಿಂ ಕೇಳ್ದ ದಶ |
ಶಿರನ ವಧೆಗೇನ ಕಂ | ಡಿರಿ ಮಾರ್ಗವಿಂದು ||261||

ದಿನಗಳೆವುದಾಯ್ತು ಭೂ| ವನಿತೆಯೇನಾಗಿಹಳೊ
ದನುಜನುರುಬೆಗಳಿನ್ನು| ಘನವಾಯಿತಲ್ಲ||262||

ಇಂತೆನಲು ರಾಘವಗೆ | ನಿಂತು ಕರಗಳ ಮುಗಿದು |
ಸಂತಸದಿ ಭಾನುಸುತ | ನಿಂತೆಂದನಾಗ ||263||

ರಾಗ ಧನಶ್ರೀ ಏಕತಾಳ

ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಲಿಸಿ ಕೇಳೆನ್ನ ಮಾತ |
ಭೀಮವಿಕ್ರಮ ಭುಜಬಲದಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ || ಸ್ವಾಮಿ ||    ||ಪಲ್ಲವಿ||

ದರುಳ ರಾವಣ ನಿಮ್ಮ | ಶರಕಾನಲಾಪನೆ |
ಮರೆಯ ಮಾತಲ್ಲ ವಿ | ನ್ನೊರೆವೆವು ವಿನಯದಿ || ಸ್ವಾಮಿ ||264||

ಮಾರುತಾತ್ಮಜನಿರ | ಲೀ ರಾಕ್ಷಸರ ಭಯ |
ದೋರದೆಮಗೆ ಭೂಮಿ | ಜಾರಮಣ ಪ್ರವೀಣ || ಸ್ವಾಮಿ ||265||

ಈ ದಶಕಂಠನು | ಪೋದಿರುಳಲಿ ದುಷ್ಟ |
ನಾದ ಮೈರಾವಣ | ಗಾದರಿಸುತಲೀಗ || ಸ್ವಾಮಿ ||266||

ಕಳುಹಲಾಕ್ಷಣಕವ | ಖಳ ವಿಭೀಷಣನಂತೆ |
ಒಳಹೊಕ್ಕು ನಿಮ್ಮನು | ಕಳವಿನೊಳೊಯ್ದನು || ಸ್ವಾಮಿ ||267||

ಪಾತಾಳಲಂಕೆಗೆ | ತಾ ತಳುವದೆ ಒಯ್ದ |
ಕೋತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿ | ಶ್ಚೈತನ್ಯರಾದರು || ಸ್ವಾಮಿ ||268||

ಆ ಸಮಯದೊಳಲ್ಲಿ | ಗಾಶುಗನಾತ್ಮಜ |
ಬೇಸರದಯ್ದಿ ಮ | ತ್ತಾಸುರನನು ಕೊಂದ || ಸ್ವಾಮಿ ||269||

ಕಂದ

ಬಳಿಕವನನುಜೆಯ ಕುವರಂ |
ಗೊಲವಿಂದಾ ರಾಜ್ಯವಿತ್ತು ನಿಮ್ಮಂನಮ್ಮೀ ||
ಬಲಕಂ ತಂದಿಹನೀ ದಿನ |
ಬಲ ಪೌರುಷಮೆಂತು ಮಾರುತಾತ್ಮಜಗೆಂದರ್ ||270||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಎಂದ ಮಾತನು ರಾಮ | ಚಂದ್ರನಾಲಿಸುತಾಗ |
ಲಂದು ಮರುತ  ಜನನಾ | ನಂದದಿಂದಪ್ಪಿ ||271||

ಇವನ ಸಹವಾಸಮಿಂ | ತೆವಗಿಲ್ಲದಿರೆ ಕಾರ್ಯ |
ಭುವನದೊಳಗೆಂತಪ್ಪು | ದವಿಳಂಬದಿಂದ ||272||

ಎಂದೆನುತ ಪೊಗಳಿ ಭೂ | ನಂದನೆಯ ರಮಣನಲ |
ವಿಂದ ತೋಷದೊಳು ರಣ | ಮಂದಿರದೊಳಿರ್ದ ||273||

ಭಾಮಿನಿ

ಪರಿಪರಿಯೊಳಾ ಸೂತನಾ ಮುನಿ |
ವರರಿಗೀ ಚಾರಿತ್ರವನು ವಿ |
ಸ್ತರದೊಳೊರೆಯಲು ಕೇಳಿ ಬಳಿಕವರೆಂದರೊಲವಿನಲಿ ||
ಕರುಣನಿಧಿ ನೀನಾಲಿಸೈ ರಘು |
ವರನು ಮುಂದೇನ್ ಗೆಯ್ದನೆಂಬುದ |
ನೊರೆಯಬೇಕೆನೆ ಸೂತ ಭಕ್ತಿಯೊಳೆಂದನೆಲ್ಲರಿಗೆ ||274||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ದಶಶಿರನು ಮೈರಾವಣಾಖ್ಯನ |
ಒಸಗೆಯನು ತಾ ಕೇಳಿ ಬಂದಾ |
ಬಿಸರುಹಾಂಬಕನಿದಿರಿನೊಳು ನಿಂ | ದಸಮಬಲವ ||275||

ನೆರಹಿ ಯುದ್ಧವ ಮಾಡಿ ರಾಘವ |
ನುರತರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದವನ ಶಿರ |
ವರಿದು ತದ್ಭಲವೆಲ್ಲವನು ಸಂ | ಹರಿಸಿ ಮುದದಿ ||276||

ತೋಷದಿಂದೊಲಿದಂದು ಶರಣ ವಿ |
ಭೀಷಣಗೆ ಲಂಕಾಧಿಪತ್ಯವ |
ಕೀಶರೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಕರುಣಿಸಿ | ಭೂಸುತೆಯನು ||277||

ಕರೆಸಿ ಬಳಿಕೊಡಗೊಂಡು ಧನಪನ |
ವರಮಹಾಪುಷ್ಪಕವನೇರ್ದಾ |
ತರುಚರರ ಬಲ ಸಹಿತ ಭೂಮಿ | ಶ್ವರಲಲಾಮ ||278||

ರಾಜಿಸುತ ನಡೆತಂದು ಭಾರ |
ದ್ವಾಜಮುನಿಪನ ಕಂಡು ಕರುಣದಿ |
ರಾಜತೇಜದೊಳೈದಿ ರವಿಕುಲ | ರಾಜನಂದು ||279||

ವಾರ್ಧಕ

ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರಂ ಕಾಯ್ದುಮಾನಂದದಿಂ |
ವರಮಾತೆಯರ್ಮೂವರಂಘ್ರಿಗಂ ಮಣಿದು ಮಾ |
ಪುರಜನರು ಪರಿಜನರನೆಲ್ಲರಂ ಮನ್ನಿಸುತ ಯೋಧ್ಯಪುರಕಯ್ದಿ ಬಳಿಕಾ ||
ಸರಸಿಜೋದ್ಭವ ಮುಖ್ಯ ದಿವಿಜತತಿ ಸಂಸ್ತುತಿಸು |
ತಿರೆ ರಾಮಚಂದ್ರಗಂ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಚನವ |
ಭರದಿಂದ ರಚಿಸಿದರ್ ಗುರುವಸಿಷ್ಠಾದಿಗಳ್ ಶುಭದಿಂದ ಸುಮೂರ್ಹದಿ ||280||

ಕಂದ

ಆ ಸಮಯದೊಳಾ ರಾಮಂ |
ತೋಷಾನ್ವಿತನಾಗಿ ಸಕಲರಂ ಮನ್ನಿಸುತಂ ||
ಕೀಶವ್ರಾತವ ಕಳುಹಿಸಿ |
ಪೋಷಿಸಿದಂ ಧರೆಯ ಜನರನತಿ ಧರ್ಮದೊಳಂ ||281||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಹೀಗೆಂದು ಸೂತಾಖ್ಯ | ನಾಗ ಮುನಿಗಳಿಗರುಹಿ |
ರಾಘವನ ನೆನೆ ನೆನೆದು | ಯೋಗಮಾರ್ಗದಲಿ ||282||

ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದೊಳು | ಕ್ಷೇಮದಿಂದಿರ್ದನೆಂ |
ಬೀ ಮಹಾಕಥೆಯನಿಂ | ದಾಮೋಹದಿಂದ ||283||

ಈ ವಸುಧೆಯಮರರೊಳು | ದ್ರಾವಿಡಕುಲಜನೆನಿಸು |
ವಾ ವೆಂಕಟನು ಪೆತ್ತ | ಪಾವನಾತ್ಮಕನು ||284||

ವರಸುಬ್ಬನರಸಿಯಾ | ಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಪೆತ್ತ |
ತರಳ ವೆಂಕಟನು ಸ | ದ್ಗುರು ಭಜನೆಯಿಂದ ||285||

ಸರಸಿಜೋದ್ಭವನಾಮ | ಪುರದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ |
ಗುರುಪದಕಟಾಕ್ಷದಿಂ | ಪರಮ ವೈಭವದಿ ||286||

ಲೋಕನಾಯಕಿಯಾದ | ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯ ಕಪೆಯೊ |
ಳೀ ಕಾವ್ಯವನ್ನು  ನಿ | ರ್ವ್ಯಾಕುಲತೆಯಿಂದ ||287||

ಯಕ್ಷಗಾನದೊಳಿದರ | ನೀಕ್ಷಿತಿಗೆ ತಿಳುಹಿದೆನು |
ಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಬರದೋದೆ | ರಕ್ಷಿಸುವ ರಾಮ ||288||

ಕಂದ

ಇಂತೀ ಕಥೆಯಂ ಭಕ್ತಿಯೊ |
ಳುಂ ತಳುವದೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದವರಂ ಸೀತಾ ||
ಕಾಂತಂಪಾಲಿಪನನುದಿನ |
ಸಂತೋಷಗಳಿಂದ ದೊರೆವುದಿಹಪರ ಸುಖಮುಂ ||

ಮಂಗಲ

ರಾಗ ಆಹೇರಿ ಏಕತಾಳ

ಮಂಗಲಂ | ಶುಭ | ಮಂಗಲಂ    ||ಪ||

ಜಯ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮನಿಗೆ |
ಜಯ ಜಯ ಸಾಕೇತಾಧಿಪಗೆ ||
ಜಯ ಜಯ ಪರಿಪೂರ್ಣಾತ್ಮಕನೆನಿಪಗೆ |
ಜಯ ಜಯ ನಾಥರ ನಾಥನಿಗೆ || ಮಂಗಲಂ ||289||

ಸಂಗರಶೂರಗೆ ಶುಭಕರಗೆ |
ತುಂಗಪರಾಕ್ರಮಿ ಧೀರನಿಗೆ ||
ಹಿಂಗದೆ ಮರುತಜಗೊಲಿದಗೆ ಭಕ್ತಾಂತ |
ರಂಗಗೆ ಶ್ರೀರಘುರಾಮನಿಗೆ || ಮಂಗಲಂ ||290||

ಅಂಜನೆಯಣುಗಗೆ ಅನುಪಮಗೆ |
ಭಂಜಿಸಿ ದನುಜರ ಮಡುಹಿದಗೆ ||
ಸಂಜೀವಗೆ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ |
ಕಂಜನಾಭನ ಪದಸೇವಕಗೆ || ಮಂಗಲಂ ||291||

ರಾಗ ಢವಾರಳ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ದೇವಿಗೆ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿಗೆ ಕ |
ಪಾವಲಂಬೆಗೆ ಪರಶಿವೆಗೆ |
ಭಾವಜಾಂತಕನರ್ಧಾಂಗಿಗೆ ಭಾವೆಗೆ
ಪಾವನಕಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣೋಲ್ಲಾಸೆಗೆ |
ಕೋವಿದೆಯರು ಕಡು ಸೊಬಗಿನಿಂ ಶೋಭಿಪ |
ತಾವರೆಯಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿರೆ || ಶೋಭಾನೆ ||292||

ಬಾಲಕುರಂಗಲೋಚನೆಗೆ ಸುಗು |
ಣಾಲವಾಲೆ ಸುಂದರಿಗೆ |
ನೀಲಾಳಕಿಗೆ ನಿರ್ಮಲಚಿತ್ತಳಿಗೆ |
ಪಾಲಾಂಬಕಿಗೆ ಪಾಲಿತ ಸುರನುತೆಗೆ |
ಮೂಲೋಕಾರ್ಚಿತೆಗೊಲಿದಪ್ಸರೆಯರು |
ನೀಲದಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿರೆ || ಶೋಭಾನೆ ||293||

ವರ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಧೀಶ್ವರಿಗೆ ಸ |
ದ್ಗುರುವಮರೇಂದ್ರಾತ್ಮಕಿಗೆ |
ತರಳವೆಂಕಟಹತ್ಸರಸಿಜವಾಸೆಗೆ |
ವರದೆಗೆ ವಾಗೀಶ್ವರಿಗೆ ಮೂಕಾಂಬೆಗೆ |
ವರಕರಿಗಮನೆಯರು ಪಾಡುತ |
ಕುರುಜಿನಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿರೆ || ಶೋಭಾನೆ ||294||

ರಾಗ ಮಧ್ಯಮಾವತಿ ಆದಿತಾಳ

ಅಂಜನೆಯಣುಗಗೆ ಮಂಗಲ | ರಿಪು |
ಕುಂಜರಪಂಚಾಸ್ಯಗೆ ಮಂಗಲ ||   || ಪಲ್ಲವಿ ||

ರಘುವರಪದಕಮಲೇಂದಿರನಿಗೆ |
ಜಗದಾರಾಧ್ಯಗೆ ಜಿತಕಾಮನಿಗೆ ||
ಖಗರಾಜೋಪಮಗಮನಗೆ ಹರಿಕುಲಜಗೆ ||295||

ದನುಜಕುಲಾಂಬುಧಿವಡಬಾನಲನಿಗೆ |
ದಿನಕರಶತಕೋಟಿಭಾಸುರನಿಗೆ |
ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪನಿಗೆ ಚಿನುಮಯಾತ್ಮಕನಿಗೆ ||296||

ವರಮಹಾಲಿಂಗದಪುರನಿಲಯಗೆ ಶ್ರೀ |
ಗುರುವಮರೇಂದ್ರಸ್ವರೂಪನಿಗೆ ||
ಧುರವಿಜಯನಿಗೆ ಮೂಕಾಸುರಮರ್ದಿನಿಯಾದ |
ಪರಶಿವೆಯರಸನಂಶೀಭೂತನಿೆ ||297||

ಯಕ್ಷಗನ ಮೈರಾವಣಕಾಳಗವು ಮುಗಿದುದು