ಧರ್ಮರಾಜ        ಮನ್ಮಥ
ಭೀಮ    ಸುವೇಗ
ಅರ್ಜುನ ಯೌವನಾಶ್ವ
ನಕುಲ   ಅನುಸಾಲ್ವ
ಸಹದೇವ           ಮಂತ್ರಿ ಸುಧಾರ
ವೇದವ್ಯಾಸ        ದಾರುಕ
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೂತಿ ಮುಂತಾದವರು
ರುಕ್ಮಿಣಿ
ವೃಷಕೇತು