ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತಂ

ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವರಮಬ್ಜ ಜಾತ ಪಿತರಂ ಬಾಲಾರ್ಕ ಕೋಟಿಪ್ರಭಂ |
ನೀಲೇಂದೀವರಶಾಮ ಕೋಮಲ ವಪುಃ ಸಾಲಂಕೃತೋರಸ್ಥಲಂ ||
ಫಾಲಾಕ್ಷಾರ್ಚಿತ ವ್ಯಾಳರಾಜ ಶಯನಂ ಕಾಳಿಂಗ ಸಮ್ಮರ್ದನಂ |
ಮಾಲೋಲಂ ಸುರಪಾಲ ಮುಖ್ಯನುತ ಗೋಪಾಲಂ ಸದಾ ಭಾವಯೇ    ||೧||

ರಾಗ ನಾಟಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಜಯತು ಜಯ ಗಣನಾಥ | ಜಯತು ಆಖುವರೂಢ |
ಜಯತು ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತ | ಜಯ ಭಾಗ್ಯಾದಾತ        ||೨||

ವಿಘ್ನಮೇಘ ಸಮೀರ | ವಿಘ್ನ ವಿಪಿನ ಕುಠಾಶ |
ವಿಘ್ನಾದಿ ಕಲುಷಹರ | ಶರಣಜನನುತಿ ಪಾತ್ರ           ||೩||

ಕರಿವದನ ಹರಪುತ್ರ | ಶರಣಜನನುತಿ ಪಾತ್ರ |
ಸುರವಿನುತ ಸುಚರಿತ್ರ | ಪರತರ ಪವಿತ್ರ     ||೪||

ಭಾಮಿನಿ

ಹರಗಿರಿಜೆಯರಿಗೆರಗಿ ವಾಣೀ
ವರಗೆ ನುತಿಸಿ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಮುರ
ಹರಗೆ ಭಾಸ್ಕರ ಮುಖ್ಯ ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ |
ಗುರುವಿನಮಲ ಪದಾಂಬುಜವನನ
ವರತ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಮುಂಗತೆಯನಾ
ಮುರಹರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವರ್ಣಿಪೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲಿ      ||೫||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಭೂಮಿಯೊಳಗತ್ಯಧಿಕ ಕಾಶ್ಮೀರ | ಗೋಮಿನಿಪ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷರಾಯಂ |
ಗಾ ಮಹಾಮಾಂಡವ್ಯ ಮುನಿಪತಿ | ಪ್ರೇಮದಿಂದ       ||೬||

ಬರೆಯುತಿರೆ ಬೃಹತ್ ಕಥಾನಕ | ವರ ಪುರಾಣವ ಕೇಳುತಾ ಮುನಿ|
ವರನ ಪದಯುಗಕೆರಗಿ ಪೃಥ್ವೀ | ಶ್ವರನು ನುಡಿದ       ||೭||

ಅದರೊಳಾ ವತ್ಸಾಖ್ಯರಾಯನು | ಪದುಮ ಮುಖಿ ರತ್ನಾವತಿಗೆ ತಾ
ಮದುವೆಯಾದನದೆಂತೆನುವುದನು | ಮುದದೊಳೆನಗೆ ||೮||

ಮೊದಲರುಹ ಬೇಕೆನುತ ಬಿನ್ನವಿ | ಸಿದ ನೃಪಾಲನ ನುಡಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುತ
ಯದುವರನ ನೆನೆದುಸುರ್ದ ತಾಪಸ | ನಿಧಿಯು ಬಳಿಕ ||೯||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಧಾರಿಣೀಶ್ವರಕೇಳು | ಊರ್ವಿಯೊಳು ಮೆರೆವೈವ |
ತ್ತಾರು ದೇಶದೊಳು ಭಾ | ಗೀರಥಿಯ ತಟದಿ ||೧೦||

ಚಾರು ಸಂಭ್ರಮದಿ ವಿ | ಸ್ತಾರವಾಗಿರುವ ವಂಗ |
ಧಾರಿಣಿಯು ವೈಭವದಿ ಮೀರಿದುದು ಸ್ವರವ  ||೧೧||

ಬೆಡಗಿನಿಂ ರಂಜಿಸುವ ಪೊಡವಿಯನು ಪ್ರೇಮದೊಳು |
ದೃಢವರ್ಮನೆಂದೆನುವ ಕಡು ಪರಾಕ್ರಮಿಯು ||೧೨||

ಸತ್ಯ ಸದ್ಗುಣದಿಂದ ಪೃಥ್ವಿಯನು ದಯದಿ ಪೊರೆ |
ಯುತ್ತಿರ್ದ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಮೊತ್ತದಿಂ ಜನಪ    ||೧೩||

ವಾರ್ಧಕ

ಇಂತು ಕೆಲಗಾಲ ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಕಟಾಕ್ಷದೊಳು |
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭೂಕಾಂತೆಯರ ಪಾಲಿಸಿರ |
ಲಂತರಂಗದಿ ಪುತ್ರಸಂತತಿಗಳಿಲ್ಲೆಂಬ ಸಂತಾಪದಿಂದ ತನ್ನ ||
ಮಂತ್ರಿಯೊಡನುಸುರಿ ಬಲು ಚಿಂತೆಯೊಳಗಿರುತಿರಲ್ |
ಕಂತುಪಿತನಂ ಮನದಿ ಚಿಂತಿಸುತ ನಾರದ ಮ |
ಹಾಂತ ಮುನಿ ನಡೆತಂದನಿಂತೆನುತಲುಸುರಿದಂ ತಾಂ ತಡೆಯದೋರ್ವ ಚರನು  ||೧೪||

ರಾಗ ಕೇತಾರಗೌಳ ಅಷ್ಟತಾಳ

ದ್ವಾರಪಾಲಕನೆಂದ ವಾರತೆಯನು ಕೇಳಿ | ಭೂರಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ||
ನಾರದ ಮುನಿಯನ್ನು | ಭೋರನೆ ಕರೆತಂದು | ಏರಿಸಿ ಪೀಠವನು         ||೧೫||

ವಂದನೆಗೈಯುತ್ತ ನಿಂದಿರೆ ಭೂಪನ | ಕಂದಿದಾನನವ ನೋಡಿ ||
ಬಂದಿಹ ಬವಣೆಯೇನೆಂದೆನುತಚ್ಚರಿ | ಯಿಂದ ತಾ ಬೆಸಗೊಂಡನು        ||೧೬||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕತಾಳ

ಧಾರಿಣಿ ಪಾಲಕನೇ ನಿನ್ನ | ಚಾರುವದನ ಬಾಡಿದಂತೆ |
ತೋರುತಿಹುದು ಎನಗಿನ್ನದರ | ಕಾರಣ ಪೇಳೈ        ||೧೭||

ಋತ್ವಿಜ ಲಾಲಿಸುವುದೆನ್ನಾ | ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳ ಸಂಪನ್ನಾ |
ವಿಸ್ತರಿಸುವುದೇನು ನಿನಗೆ | ಗೊತ್ತಿರದುಂಟೇ ||೧೮||

ಆದಡೇ ಪೇಳ್ವೆ ಲಾಲಿಪುದು | ಮೇದಿನಿಯೊಳು ಪುತ್ರರಿಲ್ಲ |
ದಾದೆ ನರಕ ಪಾತ್ರನೆಂಬ | ಖೇದವೊದಗಿದೆ  ||೧೯||

ಭೂವರೇಣ್ಯ ಲಾಲಿಸೈ ನೀ | ನೀ ವಿಧದಿ ದುಃಖಿಸುವುದೇಕೆ |
ಭಾವಜಾರಿ ಕರುಣದಿಂದಲೀವ ಮಕ್ಕಳ       ||೨೦||

ಪಿಡಿ ಈ ಚೂತ ಫಲವ ನಿನ್ನ | ಮಡದಿ ರನ್ನೆ ಸವಿಯಲವಳು |
ಪಡೆವಳೋರ್ವ ಸುತೆಯನೆಂದು | ನಡೆದ ಮುನಿರಾಯ          ||೨೧||

ಭಾಮಿನಿ

ಮುನಿಪತಿಯು ತಾ ತೆರಳಲಿತ್ತಲು |
ಮನದಿ ಹರುಷವನಾಂತು ಭೂಪನು |
ವನಿತೆ ಸೌರಂಭೆಯನು ಕರೆದಿಂತೆಂದನವಳೊಡನೆ ||
ವನಜಮುಖಿ ಕೇಳ್ ನಾರದಾಹ್ವಯ |
ಘನತಪೋನಿಧಿ ಕರುಣಿಸಿದ ಫಲ |
ತಿನಲು ಪುತ್ರಿಯ ನೀ ಪಡೆವೆಯೆಂದಿತ್ತನಾಕ್ಷಣದಿ |      ||೨೨||

ಕಂದ

ಅನಿತರೊಳಾ ಕಾಮಿನಿ ತಾ |
ಮನದೊಳಗಕ್ಕಜಗೊಳುತತಿ ತವಕದೊಳಾಗಂ ||
ಜನಪಾಲಕನಿತ್ತಿಹ ಫಲ |
ವನು ಭುಂಜಿಸಿದಳು ಪುರಹರನನು ನೆನೆಯುತ್ತಂ       ||೨೩||

ರಾಗ ಸಾಂಗತ್ಯ ರೂಪಕತಾಳ

ಇಂತು ಕಾಮಿನಿಯು ಭೂಕಾಂತನಿತ್ತಿಹ ಫಲ | ವಂತಾನು ಭುಂಜಿಸೆ ಬಳಿಕ ||
ಆಂತಳು ಗರ್ಭವ ನಂತರ ಸದ್ಗುಣ | ವಂತ ನೃಪಾಲ ತಾ ತಿಳಿದು        ||೨೪||

ವರಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಶೀಮಂತವ | ನೆರವೇರಿಸಿದ ಭೂಪ ಬಳಿಕ ||
ತರುಣಿ ಸೌರಂಭೆಗೆ ಹರಿದುದು ನವಮಾಸ | ಪುರಜನರ್ಸಹಿತ ತೋಷದಲಿ         ||೨೫||

ಇರುತಿರಲಿತ್ತ ಭೂವರನರ್ಧಾಂಗಿಯು ಬಲು | ತರ ವೇದನೆಯೊಳು ತಾ ಬಳಲಿ ||
ಇರದೋರ್ವ ಗೆಳತಿಯೊಳೊರೆದಳು ಮನಸಿನ | ಪರಿಯನಿಂತೆಂದು ವಿಸ್ತರಿಸೀ     ||೨೬||

ರಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ ತ್ರಿವುಡೆ

ಕೇಳಮ್ಮ ತನುವಿನೊಳು | ಇರುವ ಕಷ್ಟ | ತಾಳಲಿನ್ನೆಂತು ಪೇಳು ||
ಜಾಲವಲ್ಲದು ಕ್ಷಣಗಾಲ ತಡೆಯಲಾರೆ |
ಪೇಳಿ ಕಳುಹು ಭೂಪಗೆ | ನಮಿಪೆ ಹೀಗೆ       ||೨೭||

ಜಾನುಕಟಿಗಳು ಕಾಣೆ | ನೋಯುತಲಿವೆ | ಏನ ಮಾಡಲಿ ನಾ ಜಾಣೆ ||
ಮಾನಿನಿಮಣಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತಾನೆ ಗೈದಿಹ ಕೃತ್ಯ |
ಕ್ಕಾನುವರಾರು ಸಖಿ | ವನಜಮುಖಿ ||೨೮||

ರಸನೇಂದ್ರಿಯವು ಕೆಟ್ಟಿದೆ | ಒಡಲಿನೊಳು | ಹಸಿವು ತೃಷೆಗಳು ಕಟ್ಟಿದೆ |
ಕುಸುಮಾಕ್ಷಿ ಪೇಳಲೇನುಸುರು ಸಿಕ್ಕಿದಂತಿದೆ |
ಉಸುರು ಯೇನೆನುತ ನೀರೆ | ಸಹಿಸಲಾರೆ   ||೨೯||

ಭಾಮಿನಿ

ಅರಸ ಕೇಳ್ ಬಳಿಕಿತ್ತ ಭೂಮಿಪ |
ನರಸಿ ಮರುದಿನ ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಿ |
ವರ ಸುಪುತ್ರಿಯ ಪಡೆದಳಾ ಮುರಹರನ ಕರುಣದೊಳು |
ಪರಮ ಹರುಷದಿ ಜನಪ ಮಂತ್ರಿಯ |
ಕರೆದು ಪೇಳಿದ ಪಟ್ಟಣವ ಶೃಂ |
ಗರಿಪುದೆನೆ ಕೇಳುತ್ತ  ಸಚಿವನು ಮನದಿ ಮುದವಾಂತು          ||೩೦||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆ

ಪುರವರವ ಶೃಂಗರಿಸಿ ಮಂತ್ರೀ | ಶ್ವರನು ವಿಪ್ರಸ್ತೋಮವನು ತಾ
ಕರೆಸಿ ಕೊಡಿಸಿದ ಧನ ಕನಕವನು | ಹರುಷದಿಂದ      ||೩೧||

ಇತ್ತಲಾ ಶಿಶುವಿಂಗೆ ದಿನಗಳು | ಹತ್ತು ಸಂದವು ಮರುದಿವಸ ಭೂ |
ಪೋತ್ತಮನು ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ | ಬಿತ್ತರಿಸಿದ ||೩೨||

ಪೊಡವಿ ಪಾಲಕ ಲಾಲಿಸಾಧರೆ | ಯೊಡೆಯ ಹನ್ನೆರಡೆಯದಿನ ದ್ವಿಜ
ಗಡಣವನು ಬರಹೇಳಿ ತನ್ನಯ | ಮಡದಿ ಸಹಿತ        ||೩೩||

ಪುಟ್ಟಿರುವ ಕುವರಿಂಗೆ ತಾ ಪೆಸ | ರಿಟ್ಟ ರತ್ನಾವತಿಯೆನುತ ನೃಪ |
ಕಟ್ಟಳೆಯನನುಸರಿಸಿ ದ್ವಿಜರುಗ | ಳಿಷ್ಟದಿಂದ ||೩೪||

ಕಂದ

ಅವನಿಪ ಲಾಲಿಸು ನಿಶಿಯೊಳ್
ಕುವರಿಯ ರನ್ನದ ತೊಟ್ಟಿಯೊಳಿಡುತರೆ ಜವದಿಂ |
ನವಮೋಹನ್ನೆಯರಾ ನೃಪ
ಭವನದಿ ತೂಗಿದರೊಲವಿಂ ಪಾಡುತಲಾಗಂ  ||೩೫||

ರಾಗ ಬಿಲಹರಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಜೋ ಜೋ ವಾರಿಜಗಂಧಿ ಸುಶೀಲೆ
ಜೋ ಜೋ ಚಾರುಚಂದಿರಮುಖಿ ಬಾಲೆ
ಜೋ ಜೋ ಮಾರಸನ್ನಿಭೆ ಗುಣಮಾಲೆ
ಜೋ ಜೋ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಲಹಲಿ ಮೇಲೇ      ||೩೬||

ರತ್ನಾವಳಿಯೆಂಬ ರತ್ನವೆ ಜೋ ಜೋ
ಪೃಥ್ವಿಪ ದೃಢವರ್ಮ ಪುತ್ರಿಯೆ ಜೋ ಜೋ
ಮಿತ್ರರಂಜನಿ ಸುಚರಿತ್ರೆಯೆ ಜೋ ಜೋ
ಚಿತ್ರಾಂಗಿ ಲಲಿತಾಬ್ಜನೇತ್ರೆಯೆ ಜೋ ಜೋ   ||೩೭||

ರಾಗ ಸುರುಟಿ ಏಕತಾಳ

ಲಾಲಿಸು ಜನನಾಥ | ನಿನ್ನೊಳು | ಪೇಳುವುದನು ಖ್ಯಾತ
ಬಾಲೆಯರ್‌ತಾಂ ತ | ಮ್ಮಾಲಯಸೇರಲು
ಬಾಲಕಿತಾ ಭೂ | ಪಾಲನ ನಿಳಯದಿ         ||೩೮|

ದಿನ ದಿನಕಾ ಕುವರಿ | ಬೆಳೆದಳು | ಘನಲೀಲೆಯದೋರಿ ||
ಮನಸಿಜ ನಂಗೈ | ಗಿಣಿ ತನ್ನಯ ಕರ |
ವನು ತಿರುಗಿಸಿ ನಗೆ | ಯನು ಬೀರುತ್ತಾ      ||೩೯||

ಮೊಗಚಂದಿರಗಿಂತ | ಬಲುತರ | ಮಿಗಿಲಿರಲಿನ್ನಿಂಥ
ಮಗುವೀ ಜಗದೊಳ | ಗೊಗೆವುದಿನ್ನೆಂತೆನೆ
ಮಿಗಿಸೊಬಗಿನ ನೃಪ | ರುಗಳ ಸಮೂಹದಿ   ||೪೦||

ಇಂಥ ಬಾಲಕಿಗೆ | ವರುಷವು | ಸಂದಿತೇಳು ಹೀಗೆ
ನಂತರ ಹತ್ತಾ | ನಂತರ ಹನ್ನೆರ
ಡಂ ತಾಳ್ದಳು ಬಲು | ಸಂತಸದಿಂದ ||೪೧||

ಪದುಮಸಖನ ತೆರದಿ | ಶೋಭಿಪ | ಪದುಮಾಕ್ಷಿಗೆ ಮುದದಿ ||
ಪದಿನಾರ್ಕಳೆಯಲು | ಮದಗಜಗಮನೆಯು |
ಮದನನುರಿಗೆ ಬಲು ಬೆದರಿರಲಿತ್ತ   ||೪೨||

ವಾರ್ಧಕ

ಭಾವಕಿಯ ಮನದೊಳಿಹ ಭಾವವನ್ನರಿತಾಗ
ಭೂವರೇಣ್ಯಂ ಮನದಿ ಭಾವಿಸಿದನಿವಳಿಂಗೆ
ಭೂವಜನು ಬಹುತೆರದೊಳೀವ ಕಷ್ಟವನಿನ್ನು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತರೆ |
ಆವುದಪಕೀರ್ತಿಯಿನ್ನೀವನಿತೆಯನು ನಿಜದಿ
ಭೂವಧು ಕುಶಂಬಿಯೆಂಬಾ ವಸುಧೆ ಪತಿ ವತ್ಸ
ಗೀವುದೆಂದೆನುತಲವನೀ ವಿಧದಿ ಮಂತ್ರಿಯೊಳು ತಾ ವಿವರಿಸಿದನು ಬಿಡದೆ         ||೪೩||

ರಾಗ ಕಾಂಭೋಜಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಅತ್ತಲವನಿಪತನ್ನಾ | ಪುತ್ರಿಯನು ವತ್ಸನಿಂ | ಗಿತ್ತು ಲಗ್ನವ ಗೈವುದೆನುತಾ ||
ಚಿತ್ತದೊಳು ಯೋಚಿಸಿರ | ಲಿತ್ತವರಕಾಳಿಂಗ | ಪೃಥ್ವಿಪಾಲಕ ಭದ್ರಸೇನಾ  ||೪೪||

ಎಂದೆನುವ ನರಪತಿಯು | ವಂದಿಮಾಗಧಮಂತ್ರಿ | ಸಂದಣಿಯೊಳೊಂದುದಿನವೆಸೆಯೆ ||
ಬಂದೋರ್ವಚರಭೂಪಗೆಂದ ಹೊರಬಾಗಿಲೊಳು | ಬಂದಿಹರು ಭೂದಿವಿಜರೆನಲೂ ||೪೫||

ಒಡನೆ ಕಳುಹಿದ ವಿಪ್ರ | ಗಡಣವನು ಕರೆತರಲು | ಪೊಡವಿ ಪಾಲಕನು ಬಳಿಕಿತ್ತಾ || ತಡೆಯದೈತಂದು ಚರ | ನುಡಿದನೈ ನಿಮ್ಮನೊಳ | ಬಿಡಲು ಪೇಳಿರುವ ದೊರೆಯೆನುತಾ         ||೪೬||

ಕಂದ

ಬಂದಾವಿಪ್ರರು ಭೂಪಗೆ |
ಚಂದದೊಳಾಶೀರ್ವದಿಸುತಲಿರಲನಿತರೊಳಂ|
ಬಂದಿಹುದೆಲ್ಲಿಂದಲಿ ನೀ |
ವೆಂದೆನುತಲಿ ಬೆಸಗೊಂಡನು ವಿನಯದಿ ನೃಪತೀ      ||೪೭||

ರಾಗ ಕೇತಾರಗೌಳ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಪೊಡವಿಸುರರು ನೀವು | ನಡೆತಂದುದೆಲ್ಲಿಂದ | ನುಡಿಯಬೇಕದನೆನ್ನೊಳೂ
ಒಡನೆ ಯಾತ್ರಿಕರಂತೆ | ಪೊರಮಟ್ಟಿರೆಲ್ಲಿಗೆ | ಬಿಡದೆ ಸೂಚಿಸುವದೈಸೇ   ||೪೮||

ಲಾಲಿಸೈ ಧಾರುಣಿ | ಪಾಲಕ ಪೇಳ್ವುದ | ಶೀಲಗುಣಾನ್ವಿತನೇ ||
ಭೂಲಲನೆಯ ಸುತ್ತಿ | ಮೇಲೆನಡೆದು ಜಹ್ನು | ಬಾಲೆಯೊಳ್ ಸ್ನಾನಗೈದೂ ||೪೯||

ಇರದೆಬಂದೆವು ಮುಂದೆ | ಮೆರೆವಂಗದೇಶದ | ದೊರೆ ದೃಢವರ್ಮನಲ್ಲಿ ||
ಪೊರಟೆವಲ್ಲಿಂದ ನೀ | ಕರುಣಿಸೇನಾದರು | ತೆರಳಿಪೋಗುವೆವು ನಾವೂ  ||೫೦||

ರಾಗ ಆರ್ಯ ಸವ್ವಾಯಿ

ನುಡಿಯನು ಕೇಳುತ | ಪೊಡವಿಪ ಮನದೊಳು | ಕಡು ಹರುಷದೊಳಿರೆ ಮನ್ನಿಸುತಾ | ಕೊಡಿಸುತ ಬೇಕಾದೊಡವೆಯ ವಿಪ್ರರ | ನುಡಿದನು ಮಣಿಯುತ್ತ್ಹೀಗೆನುತಾ     ||೫೧||

ಅನುದಿನ ತಮವನು | ತೃಣಸಮಕೆಣಿಸುತ | ಜನಪದಗಳನೆಲ್ಲವ ತಿರುಗೀ ||
ದಣಿದಿರುವಿರಿ ನಾಲ್ | ದಿನವಿಲ್ಲಿರುತಲಿ | ತನು ಶ್ರಮವಳಿದಾ ಮೇಲ್ ಪೋಗಿ       ||೫೨||

ಭಾಮಿನಿ

ಇದು ಹೊರತು ಮನ್ಮನವು ನೀವ್ ತಿರು |
ಗಿದ ನಗರ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವನು ತಿಳಿ |
ವುದಕೆ ಕೋರುವುದದನು ದಯೆ ಪಾಲಿಸುವುದೆನೆ ಕೇಳ್ದೂ ||
ಅದರೊಳೋರುವ ವಿಪ್ರ ತಾನತಿ |
ಮುದದೊಳುಸುರಿದ ಭೂಪ ಕೇಳೈ |
ಬುಧರು ನಾವ್ ನಮಗೇನು ತಿಳಿವುದು ಪೊಸತು ವಾರ್ತೆಗಳೂ ||೫೩||

ಕಂದ

ಆದಡೆ ಲಾಲಿಸು ಭೂಮಿಪ |
ಮೇದಿನಿಪತಿ ದೃಢವರ್ಮಾಖ್ಯನ ಸುತೆಯೋರ್ವಳ್ ||
ಈ ಧರೆಯೊಳಗನುಪಮತರ |
ವಾದತಿ ಸೊಬಗಿನೊಳಿರುವಳು ಗಜಗಮನೆಯು ತಾಂ ||೫೪||

ರಾಗ ಘಂಟಾರವ ಏಕತಾಳ

ಚಿತ್ತವಿಸು ಭೂ | ಪೋತ್ತಮನೆ ನುಡಿಯಾ | ದೃಢವರ್ಮರಾಯನ |
ಪುತ್ರಿಯಳ ಸುಚರಿತ್ರೆಯನು ಜೀಯಾ ||
ಇತ್ತ ಭೂಮಿಪ ಪುತ್ರರಿಲ್ಲದೆ | ಚಿತ್ತ ಚಂಚಲಿಸುತ್ತಲಿರೆ ಕೇಳ್ |
ಮತ್ತೆ ನಾರದ ಋತ್ವಿಜೋತ್ತಮ | ನಿತ್ತ ಫಲವನು ಪೃಥ್ವಿಪಾಲಗೆ  ||೫೫||

ಫಲವ ಭೂಮಿಪಲಲನೆಮಣಿಗೀಯೇ | ವಿವರಿಸುವ ಕಥನವ |
ನಲವಿನಿಂದಲಿ ಲಾಲಿಸೈ ದೊರೆಯೇ ||
ಜಲಜಮುಖಿತಾ | ಮೆಲಲು ಫಲವನು | ಬಳಿಕ ಪಡೆದಳೀ ಸುಲಲಿತಾಂಗಿಯ |
ನಳಿನನೇತ್ರೆಯು ಬೆಳದಿಹಳು ಬಹು | ಚೆಲುವೆ ಭೂಮಿಪನಿಳಯದಲ್ಲಿಯೆ  ||೫೬||

ಎಂತು ವರ್ಣಿಪೆ ಕಾಂತೆಯನು ರಾಯಾ | ಭೂಮಿಪನ ಸುತೆ ಗುಣ |
ವಂತೆ ರಾಜಿಸುವಂತ ಪರಿ ಜೀಯಾ ||
ದಂತಿಗಾಮಿನಿ ಕಂತುಶರದುರಿ | ಯಂತರಿಸದತಿ ಚಿಂತೆಯೊಳಿಗಿರ |
ಲಿಂತಿದನು ನೃಪ ತಾಂ ತಿಳಿದು ಭೂ | ಕಾಂತವತ್ಸಗೆಗೊಂತುಮಾಡಿಹ    ||೫೭||

ಭಾಮಿನಿ

ತರುಣಿಯನು ವತ್ಸಾಖ್ಯನಾಗಿಹ |
ನರಪತಿಗೆ ತಾನಿತ್ತು ಮದುವೆಯ |
ವಿರಚಿಸಲು ಬೇಕೆನುತ ದೃಢವರ್ಮಕನ ಮನದಿಚ್ಛೇ ||
ಅರಿತಿಹೆವು ನಾವಿಷ್ಟೆಯೆನುತಲಿ |
ತೆರಳಿ ಪೋಗಲು ಭದ್ರಸೇನನು |
ಹರುಷದಿಂದಲಿ ನುಡಿದ ತನ್ನಯ ಮಂತ್ರಿವರ್ಯನೊಳೂ         ||೫೮||

ರಾಗ ದೇಶಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಕೇಳಯ್ಯಾ | ಮಂತ್ರಿ | ಕೇಳಯ್ಯಾ       || ಪಲ್ಲವಿ ||

ಕೇಳಯ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿ ನಾ ಪೇಳುವ ನುಡಿಯಾ |
ಜಾಲವಲ್ಲಿದುವಿಪ್ರರಾಡಿದ ಪರಿಯಾ || ಕೇಳಯ್ಯಾ    || ಅನು ಪಲ್ಲವಿ ||

ಅಂಗದೇಶದ ನೃಪ ದೃಢವರ್ಮನೆನುತಾ |
ತುಂಗವಿಕ್ರಮನಿಹನವನಿಂಗೆ ಮತ್ತಾ ||
ಅಂಗಜನರಗಿಣಿಯೊಲು ಸೊಬಗಿನೊಳೂ ||
ಭೃಂಗಕುಂತಳೆ ಪುಟ್ಟಿರುವಳಂತೆ ಕೇಳೂ      ||೫೯||

ಚಂದಿರಮುಖಿಯನ್ನು ವತ್ಸಾಖ್ಯ ನೃಪಗೇ |
ಚಂದದೊಳಿತ್ತು ಮದುವೆ ಮಾಳ್ಪೆ ಹೀಗೆ ||
ಎಂದೆನುತಲಿ ಭೂಪ ಯೋಚನೆಗೈವ |
ನೆಂದು ವಿಪ್ರರು ಪೇಳಿ ಪೋದರು ನಿಜವಾ    ||೬೦||

ಅದರಿಂದ ನೀನು ಚಾರಕರನ್ನು ಕರೆದು |
ಪದುಮನೇತ್ರೆಯ ನಾನಿಚ್ಛಿಪೆನೆಂದು ಬರೆದೂ ||
ವದಗಿನೊಳಮಿತ ವಿಚಿತ್ರ ವಸ್ತುಗಳಾ |
ಮುದದೊಳೀವುತ ಕಳುಹಿಸು ಕಂಚುಕಿಗಳಾ  ||೬೧||

ಅಪ್ಪಣೆಯನು ಕೇಳಿ ಮಂತ್ರಿಯು ತಿಳಿದೂ |
ಒಪ್ಪುವ ಪತ್ರಿಕೆಯನು ತಾನೆ ಬರೆದೂ |
ತಪ್ಪದೆ ದೃಢವರ್ಮನಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಗೀ |
ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬರುವುದೆಂದೆನೆ ಶಿರಬಾಗೀ ||೬೨||

ಕಂದ

ಪೊರಟಾಕ್ಷಣ ಕಂಚುಕಿಗಳ್ |
ವರದೃಢವರ್ಮಾಖ್ಯನ ಪಟ್ಟಣಕತಿ ಜವದಿಂ ||
ಬರಲಾ ಭೂಪನ ಮನ್ನಿಸು |
ತಿರದುಸುರಿದನವರೊಳು ಬಂದಿಹುದೇನೆನುತಂ        ||೬೩||

ರಾಗ ತೋಡಿ ರೂಪಕತಾಳ

ಆರು ನೀವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೀ ವಸ್ತುಗ | ಳ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರುವರೆಂದೆನಲೂ ||
ಚಾರಕರೆಂದರ್ನಮ್ಮಯ ದೊರೆ ಕಳುಹಿದ | ಚಾರುಲೇಖನ ಸಹಿತಿಂದೂ   ||೬೪||

ಎನುತಾ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾ ಭೂಪನು ಮಂತ್ರಿ | ಯನು ಕರೆದೆಂದ ವಾಚಿಪಡೇ ||
ಅನಿತರೊಳ್ ಮಂತ್ರಿಯು ತೆರೆದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು | ಇನಿತೆಂದು ವಾಚಿಸಿ ಪೇಳ್ದಾ    ||೬೫||

ರಾಗ ಕಾಂಭೋಜಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಮಿತ್ರಾಂಬುಜಾವಳಿಗೆ ಮಿತ್ರನಂತೆವಂಗ | ಧಾತ್ರಿಪತಿ ದೃಢವರ್ಮ ನೃಪಗೇ ||
ಉತ್ತಮಕಳಿಂಗ ಧಾರಿತ್ರಿಗೊಡೆಯನು ತಾನು | ಮಿತ್ರಭಾವದಿ ಬರೆದ ಲಿಖಿತಾ      ||೬೬||

ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಶ್ರೀ ಪದುಮನಾಭನ ದಯದಿ | ಪದುಳಿಗರು ಭೂಮಿಪತಿ ನಿನ್ನಾ ||
ಸುದತಿ ಪರಿವಾರದಭ್ಯುದಯವನು ಸೂಚಿಸುತ | ಮುದದೊಳಿತ್ತಪುದುತ್ತರವನೂ   ||೬೭||

ಭೂಮಿಪತಿ ಕೇಳ್ ನಿನ್ನ ಕಾಮಿನಿಯು ಪೆತ್ತ ಗಜ | ಗಾಮಿನಿಯ ಬೆಡಗ ನಾ ತಿಳಿದೂ ||
ಕಾಮಿಸಿಹೆನದರಿಂದ ಸೋಮ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು | ಪ್ರೇಮದಿಂ ವೈವಾಹವೆಸಗೂ ||೬೮||

ಈ ತೆರದಿ ಬರೆದ ಲಿಖಿತಾರ್ಥವನು ತಿಳಿದು ಭೂ | ನಾಥ ನುಡಿದನು ಸಚಿವನೊಡನೆ ||
ಮಾತುಕೊಟ್ಟಿಹೆನು ಸುಪ್ರೀತ ವತ್ಸಾಖ್ಯನಿಂ | ಗೀ ತರುಣಿಯನು ಕೊಡುವೆನೆನುತಾ ||೬೯||

ಅದರಿಂದಲೀನೃಪನು ಬದಲು ಕುವರಿಯ ನೋಡಿ | ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಬಲು ಲೇಸೂ ||
ಇದಕಾಗಿ ನೃಪತಿ ದುರ್ಮುದತಾಳದಂತೆ ಬರೆ | ವುದು ಭದ್ರಸೇನನಿಗೆ ತಿರುಗೀ     ||೭೦||

ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸುವುದೆನಲರಿತು ಮಂತ್ರಿಯು ಬಂದ | ಚರರೊಡನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಲೂ |
ತೆರಳಿ ಬಂದಾದೂತರರಸಗಭಿನಮಿಸಿ ತಂ | ದಿರುವ ಲೇಖನವಿತ್ತರಾಗಾ  ||೭೧||

ರಾಗ ಕೇತಾರಗೌಳ ಝಂಪೆತಾಳ

ಧಾರುಣಿಪನೋದಿ ಲಿಖಿತಾ | ಮನದೊಳಗೆ | ಭೂರಿರೋಷವತಾಳುತಾ |
ವೀರ ಮಂತ್ರಿಯ ಕರೆಯುತಾ | ವುಸುರಿದನು | ವಾರತೆಯ ಹೀಗೆನ್ನುತ || ||೭೨||

ಕೇಳಯ್ಯ ಮಂತ್ರಿವರ್ಯ | ಭೂಮಿಪನು | ಪೇಳಿಕಳುಹಿರ್ಪ ಪರಿಯ |
ಬಾಲೆಯನು ಕೊಡೆನೆನುತಲೀ | ನಮ್ಮ ಹೀ | ಯಾಳಿಸಿಹ ಗರ್ವದಲ್ಲಿ      ||೭೩||

ಪೊಡವಿಪನು ವತ್ಸನಹುದೂ | ಗೋವಳರ | ಹುಡುಗರಾವ್ ಹೀಗೆನುವದೂ
ಫಢ ನೃಪನೊಳಿರಲಿಕಿಂತೂ | ನಾವಿನ್ನು | ಹುಡುಗಿಯನು ಬಿಡುವದೆಂತೂ ||೭೪||

ಬದಲು ಕುವರಿಯ ನೋಡುತಾ | ಲಗ್ನಗೈವುದು ಎಂದು ಬರೆದ ಮತ್ತಾ ||
ಉದಧಿಜಲಕಾರಪ್ಪಣೇ | ಭೂಪ ತಾ | ನಿದಬರೆದಿಹನು ಸುಮ್ಮನೇ         ||೭೫||

ಗೊಡವೆ ಬಿಡಬೇಕೆನುವರೇ | ಆರಾದ | ರೊಡೆತನವನಿತ್ತಿರುವರೇ ||
ಬಡಿವಾರ ನಿಲಿಸಿ ಬಿಡುವೇ | ಅರಸನಿಗೆ | ಕಡೆಗಾಲ ತೋರಿ ಕೊಡುವೇ   ||೭೬||

ಕರೆಸು ಮಾರ್ಬಲವನೀಗಾ | ನಾ ಪೋಗಿ | ತರುವೆ ಕುವರಿಯನುಬೇಗಾ ||
ಪುರವ ಮುತ್ತುತ ಭೂಪನಾ | ಗರ್ವವನು | ತರಿದು ಬರುವೆನು ಈಕ್ಷಣಾ   ||೭೭||