ಪಾತ್ರಗಳು

ದೃಢವರ್ಮ
ನಾರದ
ದ್ವಾರಪಾಲಕರು
ಸೌರಂಭೆ
ರತ್ನಾವತಿ
ದೃಢವರ್ಮನಮಂತ್ರಿ
ವಿಪ್ರರು
ಭದ್ರಸೇನ
ಚಿತ್ರಧ್ವಜ
ಚಿತ್ರಧ್ವಜನತಾಯಿ
ವಿಂದ್ಯಾಧಿಪ (ಪುಳಿಂದರಾಜ)
ವತ್ಸಾಖ್ಯ
ವಿದ್ಯುಲ್ಲೋಚನ
ಕಂಚುಕಿಗಳು