ಬಹದ್ರಥ – ಮಗಧ ದೇಶದ ರಾಜ

ಇಂದ್ರಸೇನ –  ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯ ದೂತ

ಕಲಾವತಿ

ಸತ್ಯಭಾಮೆ

ಭಾನುಮತಿ

ಬಹದ್ರಥನ ರಾಣಿಯರು

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿ

ಜರಾಸಂಧ

ಜರೆ – ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ತ್ರೀ

ಸಹದೇವ-ಜರಾಸಂಧನ ಮಗ

ಧರ್ಮರಾಜ

ಹನುಮಂತ

ಭೀಮ

ಪುರುಷಾಮಗ

ಅರ್ಜುನ

ಶಿಶುಪಾಲ

ನಕುಲ

ಭೀಷ್ಮ

ಸಹದೇವ

ಯಾದವರು

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ

ಮುನಿಗಳು

ದೂತಿ

ಸುಕೇತು (ಶಿಶುಪಾಲನ ಮಗ)

ದೂತಿ