ಶ್ರೀರಾಮ

ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ವಿಭೀಷಣ

ಹನುಮಂತ

ಸುಗ್ರೀವ

ಸೇವಕರು

ಭರತ

ಜಾಂಬವಂತ

ಶತ್ರುಘ್ನ

ನಾರದ

ಬ್ರಹ್ಮ

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು

ಸುಷೇಣ

ರಾವಣ

ಮಂಡೋದರಿ

ವಿರೂಪಾಕ್ಷ

ದೀರ್ಘೋದರ

ಮಾತಲಿ

ಮಾಲ್ಯವಂತ

ಸೀತೆ

ಸರ್ಪರೋಮ

ವಶ್ಚಿಕರೋಮ

ಖಡುಗರೋಮ