ರಾಮ

ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಸೀತೆ

ಭರತ

ಶತ್ರುಘ್ನ

ವಸಿಷ್ಠ

ವಾಲ್ಮೀಕಿ

ಕುಶ

ಲವ

ವನಪಾಲಕ

ಬೆಂಗಾವಲಿನ ಭಟರು

ದೂತರು

ಋಷಿಬಾಲಕರು

ಹನುಮಂತ

ಜಾಂಬವಂತ

ಋಷಿಪತ್ನಿಯರು

ವರುಣನ ದೂತ