ಧರ್ಮರಾಜ        ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ

ಭೀಮ    ಮೇಘನಾದ

(ಅರ್ಜುನ)          ವೃಷಕೇತು

(ನಕುಲ) ಯೌವನಾಶ್ವ

(ಸಹದೇವ)         ಯeಶ್ವ (ಯಕ್ಷಗಾನೀಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಪಾತ್ರ)

ವೇದವ್ಯಾಸ        ಚಾರಕರು ಇತ್ಯಾದಿ