ಪಾತ್ರಗಳು
ಪಾಂಡವರು
ವಿರಾಟರಾಜ
ಸುದೇಷ್ಣೆ
ಕೀಚಕ
ಉಪಕೀಚಕರು
ದುರ‍್ಯೋಧನ
ಕರ್ಣ
ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ
ಸುಶರ್ಮ
ಸಖಿಯರು
ದೂತರು
ಕೌರವ ಭಟರು
ದ್ರೌಪದಿ
ಗೋಪಾಲಕರು
ಉತ್ತರ
ಉತ್ತರೆ
ಸೂರ‍್ಯದೂತ
ಭೀಷ್ಮ
ದ್ರೋಣ
ಕೃಪ
ಭಟರು
ದೇವೇಂದ್ರ
ದೇವತೆಗಳು
ಉತ್ತರನ ಲಲನೆ