ಧರ್ಮರಾಜ
ಭಿಲ್ಲ
ಭೀಮ
ಭಿಲ್ಲನ ಹೆಂಡತಿ
ಅರ್ಜುನ
ಜರ
ನಕುಲ
ಸತ್ಯಭಾಮ
ಸಹದೇವ
ದಾರುಕ
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ
ಕಾಲಮುಖ (ದಸ್ಯು)
ಗಾಂಧಾರಿ
ರುದ್ರಮುಖ
ವಿದುರ
ಭದ್ರಮುಖ
ಸಂಜಯ
ವಜ್ರ
ವೇದವ್ಯಾಸ
ಪರೀಕ್ಷಿತ
ಕುಂತಿ
ಸಿದ್ಧ (ಕೃಷಿಕ)
ಶತಯೂಪ
ಯಮಧರ್ಮರಾಜ
ನಾರದ
ಸುರದೂತ
ಕೃಷ್ಣ
ದೇವೇಂದ್ರ
ಕೃತವರ್ಮ
ಸಾಂಬ
ಕಣ್ವ ಋಷಿ
ಸಾತ್ಯಕಿ, ಮನ್ಮಥ, ಅನಿರುದ್ಧ, ಗದ, ಯಾದವ ಬಲ, ಬಾಗಿಲಭಟರು, ಅಶರೀರವಾಣಿ, ಶಬರಪಡೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಮಡದಿಯರು, ದಸ್ಯುಬಲ, ನಾಯಿ (ಪ್ರಾಣಿ ಪಾತ್ರ), ರೋಗನಾಯಕರು, ಪಾಪಿಗಳು, ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ, ನರ್ತಕಿಯರು, ಚಾರಕ, ದೇವೇಂದ್ರನ ಒಡ್ಡೋಲಗದವರು ಇತ್ಯಾದಿ.