ಪಾತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ

ವಿಭೀಷಣ

ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಮಂಡೋದರಿ

ಸೀತೆ

ಸಖಿಯರು

ಹನುಮಂತ

ಮಂತ್ರಿ

ಸುಗ್ರೀವ

ಷಣ್ಮುಖ

ವಸಿಷ್ಠ

ಬ್ರಹ್ಮ

ಶಿವಪಾರ್ವತಿ

ದ್ವಾರಪಾಲಕರು

ಭರತ

ನಾರದ

ಶತ್ರುಘ್ನ

ಅಂಗದ

ರಾಜಮಾತೆಯರು

ಭಾರದ್ವಾಜಾದಿ ಋಷಿಗಳು