ಕಂದ ಪದ್ಯ

ಉದಯದಿ ಕೈಗಲಸುತ ಖಳ |
ಗಡಣದೊಡನೆ ದೇವ ನರಾಂತಕರಳಿಯಲ್ಕಾಗಲ್ ||
ಒಡೆಯಗೆ ಪರಿಚರ ರುರಹ |
ಲ್ಕದನಾಲಿಸುತತ್ಯುಗ್ರದಿ ಕಿಡಿಯಿಡುತಸುರಂ  || ೧ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಕಂಡರೋಡುವ ಮನುಜ ಮರ್ಕಟ | ತಂಡವೆಮ್ಮನು ಕೆಣಕಿ ಜೀವಿಸೆ |
ಗಂಡುಗಲಿ ತಾನೆನಿಸಿ ಫಲವೇ | ನಿಂದು ರಣದಿ         || ೧ ||

ಬಡಿದು ಕೋತಿಗಳಡಗ ಶಾಕಿನಿ | ಗಡನಕೌತಣ ಬಡಿಸಿ ರಘುಜನ |
ಕೆಡಹಿ ಸುಲಿಸುವೆ ಪಿಡಿ ದನುಜ ಕುಲ | ಗೆಡುಕನನ್ನು    || ೨ ||

ಬರಲಿ ಭೈರವ ಚಾಪವಾಹಿಮ | ಕಿರಣಹಾಸವಿಧಾತ ರಥವೆಂ |
ದುರವಣಿಸಲತಿಕಾಯನಯ್ಯನ | ಚರಣಕೆರಗಿ || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಮಂಡೆ ಬಲಿತಿಹುದೆಂದೆನುತ ಹೆ |
ಬ್ಬಂಡೆಯನು ಹಾಯ್ದಪರೆ ಪಿತ ಕೈ |
ಗುಂಡಿನಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭಾಂಡವ ನೊಡೆಯಲೆಳಸುವರೆ ||
ಚಂಡ ವೈಶ್ವಾನರನ ಕರ್ಪುರ |
ಖಂಡವಿದಿರಿಪುದೆಂಟೆ ಸಮರೋ |
ದ್ದಂಡ ರಘುಪತಿಯಸ್ತ್ರಕಿದಿರಿಲ್ಲಹಿತ ಬೇಡೆಂದ || ೧ ||

ರಾಗ ಜಂಜೋಟಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ತಾತಯೇನಿದು ಮರುಳಾಟ | ವೇದ ವೇತ್ತ ವಿಖ್ಯಾತ ಸಾಮ್ರಾಟ ||
ಖಾತಿಯೇನಿದು ರಘು ನಾಥನ | ಹಗೆ ಸರ್ವ ||
ಘಾತವಲ್ಲದೆ | ರೀತಿಯಪ್ಪುದೆ | ನೀ ತಿಳಿಯೆಯಾ | ನೀತಿ ಕೋವಿದ || ತಾತ        || ೧ ||

ಅಖಿಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ ರಚಿಸಿ | ಜೀವ ನಿಖಿಲದಂತರ್ಯಾಮಿಯೆನಿಸಿ ||
ಸಕಲ ತನ್ನೊಳಗೈಕ್ಯೆ | ಗೊಳಿಸಿ | ಮೇಣ್ ಸೃಜಿಸುವ ||
ಶಕುತ ಸಾಕ್ಷಾ | ದ್ವಿಷ್ಣು ರಘುಪತಿ | ಪ್ರಕೃತಕೀ ಹಗೆ | ಯಕುತವೇ ತೆಗೆ || ತಾತ     || ೨ ||

ಖರ ವಿರಾಧರ ತಲೆಗಳೆದ | ಮಹ | ಶರಧಿಯುದ್ದಕೆ ಸೇತು ಬಲಿದ ||
ತರಿದನೆಮ್ಮವರನೆ | ಲ್ಲರ ಧುರದೊಳು ರಘು ||
ವರೆಗೆ ಸೀತೆಯ | ನಿತ್ತು ಸಹಜಗೆ | ಧರೆಯ ಪಟ್ಟವ | ಗೈವುದುಚಿತವು || ತಾತ      || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಇದಿರು ನಿಲದಿರು ಹೇಡಿ ಫಡ ಹೆ |
ತ್ತೊಡಲ ಭಾರಕ ತೊಲಗು ತನ್ನಯ |
ದೃಢವ ನೀನೇನ್ ಬಲ್ಲೆ  ಬಿಡುವೆನೆ ತೊಟ್ಟ ಛಲಗಳನು ||
ಮೃಡನೆ ತಡೆದರು ಬಿಡೆನೆನುತ ದಶ |
ವದನನೇಳಲ್ಕರಿತು ಹೆರವರ |
ಹೃದಯವಾರ್ಗಳವರಿಯಲೆನುತತಿಕಾಯನುತ್ಸಹದಿ    || ೧ ||

ರಾಗ ಕೇತಾರಗೌಳ ಝಂಪೆತಾಳ

ಜೀಯ ತಾ ವೀಳಯವನು | ಬರಿದೆ ಮನ | ನೋಯದಿರು ರಿಪು ಬಲವನು ||
ಸಾಯ ಬಡಿವೆನು ಸಹಸವ | ನೋಡೆನಲು | ರಾಯನಿತ್ತನು ನೇಮವ     || ೧ ||

ತಂದೆಯನು ಬೀಳ್ಕೊಳ್ಳುತ | ತಾಯ್ಗೆರಗಿ | ಚಂದದಿಂ ನೇಮಗೊಳುತ ||
ದಂಡೆ ತುಳಸಿಯ ಕೊರಳೊಳು | ಧರಿಸುತ ತ್ರಿ | ಪುಂಡ್ರ ರೇಖೆಯ ಪಣೆಯೊಳು    || ೨ ||

ಭರದಿ ಮಣಿರಥವೇರುತ | ಕರದಿ | ಧನು | ಶರವಾಂತು ಬಲವೆರಸುತ ||
ಭರಿತ ಹರುಷದೊಳುಬ್ಬುತ | ತನ್ನವರ | ಕರೆ ಕರೆದು ನುಡಿದ ನಗುತ     || ೩ ||

ವಾರ್ಧಿಕ್ಯ

ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾಕ್ತನಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಫಲ ಸೇರ್ದುದದೊ |
ಬನ್ನಿರೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ ರವಿಯುದಯಮಾದುದದೊ |
ಬನ್ನಿರಖಿಲೇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸುರಧೇನು ಕರೆವುದದೊ ಬನ್ನಿರೈ ಬನ್ನಿರೆಲ್ಲ ||
ಬನ್ನಿ ಸಂಸಾರ ಕಡಲುತ್ತರಿಪನಾವೆಯದೊ |
ಬನ್ನಿ ಭವಬಂಧನಗಳನ್ನರಿವ ಪರಶುವದೊ |
ಬನ್ನಿರೆಮ್ಮುದ್ಧಾರ ಕರ್ತೃಭಗವಂತನದೊ ಬನ್ನಿರೀಪ್ಸಿತ ಪೊಂದಲು        || ೧ ||

ರಾಗ ಕಾಂಬೋಧಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಉಚ್ಛರಿಸುತಿಂತು ನಡೆ | ದಚ್ಚುತನ ಸೈನ್ಯವನು | ನುಚ್ಚುನೂರಾಗೆ ಖಂಡಿಸಿದ ||
ಎಚ್ಚರಿಸಲದ ವಿಭೀ | ಷಣ ರಘುಜಗೆರಗಿ ಖತಿ | ಪೆರ್ಚಿ ಸೌಮಿತ್ರನಿದಿರಾಗ || ೧ ||

ಕಾಣುತತಿಕಾಯ ಖಳ | ಸೇವೆಗಳ ನಿಲಿಸಿ ರಾ | ಮಾನುಜನೊಳೆಂದ ತವನಾಮ ||
ಏನಿಹುದು ರವಿಕುಲ ಲ | ಲಾಮನೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊ | ನೀನರುಹಿಸೆನಲು ನಿಸ್ಸೀಮ   || ೨ ||

ದನುಜ ಕೇಳೈ ನಿನ್ನ | ಮನಕೆ ತೋರಿದ ತೆರದೊ | ಳೆಣಿಸ ಬಹುದೆಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ||
ರಣಕದಾವವನಾದ | ರೆಣಿಕೆಯೇನೆಮ್ಮಾತ್ಮ | ಚಿನುಮಯಾರ್ಪಣವೆನುತ್ತವನು      || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಪಾವನಾತ್ಮಕ ನೀನೆ ಜಗದಧಿ |
ದೈವವೆಂಬುದ ಬಲ್ಲೆನಿದೊ ಸ |
ದ್ಭಾವದಿಂದರ್ಚಿಸುವೆ ಶಸ್ತ್ರದೊಳೆನುತ ತೆಗೆದೆಚ್ಚ ||
ಭಾವಶುದ್ಧದಿ ಗೈವ ಷೋಡಶ |
ದಾ ವಿಧಾನದ ಪೂಜೆಗಳ ಹ |
ರ್ಷಾವಹದಿ ಕೈಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣನೆಂದ ಪೊಗಳುತ್ತ      || ೧ ||

ರಾಗ ಪಂಚಾಗತಿ ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಭಳಿರೆ ವೈಷ್ಣಾವಾಗ್ರಗಣ್ಯ | ಧರೆಯೊಳುಂಟೆ ನಿನ್ನ ಪೋಲು |
ವಲಘು ಭಕ್ತರದರೊಳಸುರ | ಕುಲದೊಳೆಂದನು        || ೧ ||

ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲಧಿಕ ರಣದಿ | ಶಕ್ತಿ ಮೆರೆಸಿ ಚಿತ್ತವಲಿಸಿ |
ಮುಕ್ತಿ ಪದವ ಪಡೆವೆನೆನುತ | ರಕ್ಕಸಾತ್ಮಜ  || ೨ ||

ಥಟ್ಟನುಲಿವುತಕ್ಷಯಾಸ್ತ್ರ | ವೃಷ್ಟಿಗರೆಯಲಷ್ಟ ದೆಸೆಯೊ |
ಳಟ್ಟಿ ಹೊಯ್ದುದರಿಯದಾಯ್ತು | ಸೃಷ್ಟಿನಭಗಳು         || ೩ ||

ಅಕ್ಷಯಾತ್ಮನನುಜನದರ | ತಕ್ಷಣದಲಿ ಸವರುತವನ |
ವಕ್ಷಕಿಡಲು ದಿವ್ಯ ಶರದಿ | ಲಕ್ಷ್ಯಗೆಟ್ಟನು        || ೪ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಸಾಯಕದಿ ಸೌಮಿತ್ರಿ ದೈತ್ಯ ನಿ |
ಕಾಯವನು ಮರ್ದಿಸಿದನೆದ್ದತಿ |
ಕಾಯ ಕೊನೆಯಾಯ್ತ ಕಟ ಪಿತನಾಯುಷ್ಯಕೆಂದೆನುತ ||
ಕಾಯ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿನ |
ಮಾಯೆ ನಮಗೇಕೆನುತ ಕಮಲದ |
ಳಾಯತಾಕ್ಷನ ಹೃದಯ ಪೀಠದಿ ನಿಲಿಸಿ ನುತಿಸಿದನು  || ೧ ||

ಕಂದ ಪದ್ಯ

ಜಯ ವೇದೋದ್ಧಾರ ಮಹೀಧರ |
ಜಯತು ಹಿರಣ್ಯಕ ಹರ ನರಹರಿ ಮಾರಮಣಂ |
ಜಯ ಬಲಿಬಂಧನ ಭಾರ್ಗವ |
ಜಯ ರಘುವರ ಸುರವಂದಿತ ವಾಸುಕಿ ಶಯನಂ      || ೧ ||

ರಾಗ ಪಂತುವರಾಳಿ ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ತಡವದೇಕೆ ವೀರ ತೊಡು ನೀ | ನೊಡನೆ ಜಡಜಭವ ಶರ ||
ಒಡಯ ರಾಮನಡಿಯ ಕೂಡಿ | ನಡೆವೆ ದೃಢದಿ ಕಿಂಕರ || ೧ ||

ಎನುತ ಭಾರಿ ಧನುವ ಗೊಂಡು | ಕಣೆಯ ಸುರಿಸಲು ||
ಕ್ಷಣದಿ ವನಜಜಾಂಡ ನಡುಗಿ | ತನಿತು ಭಯದೊಳು   || ೨ ||

ಕಡಿವುತಂಣನಡಿಯ ನೆನೆವು | ತೊಡನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ||
ಬಿಡಲಜಾಸ್ತ್ರ ಝಡಿದು ಶಿರವ | ಕಡಿದುದಾಕ್ಷಣ          || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಭಾನುಪಥದಲಿ ನೆಗೆದು ಶಿರಹರಿ |
ವಾಣದಾರತಿಯೆನೆ ಸುಳಿದು ಗೀ |
ರ್ವಾಣ ವಂದಿತಂಘ್ರಿಗುರುಳಿತು ರಾಮ ರಾಮೆನುತ ||
ದಾನವಾಧಿಪನರಿತು ಲಯದ ಕೃ |
ಶಾನುವೆನೆ ಖತಿ ಮಸಗಿ ಸಮರಕೆ |
ತಾನೆ ಸನ್ನಹವಾಗಿ ಪೊರಟನು ಸೇನೆ ಸಹಿತಾಗಿ       || ೧ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ರಣಕೆ ಬಹ ದಶಶಿರನ ರಘುಪತಿ | ಯನುಜ ಕಂಡಡಹಾಯ್ದು ರೋಷದಿ |
ಜನನಿಗಳುಪಿದ ಪಾಪಿ ಕೊಲುವೆನು | ಕ್ಷಣದಿ ನಿನ್ನ      || ೧ ||

ಗಳಹದಿರು ನರರಧಮ ನೀತಿಯ | ನುಳಿದು ಭಗಿನಿಯ ನಾಸಿಕವನರಿ |
ದಳಲ ಖಳತವ ರುಧಿರ ಜಲದಲಿ ಕಳೆವೆನೆಂದ         || ೨ ||

ಎನುತಲೀರ್ವರು ಸೆಣಸುತಿರೆ ವಿಭೀ | ಷಣನೆಣಿಸುತೆಂತಹುದೊ ಲಕ್ಷ್ಮಣ |
ಗೆನುತ ಗದೆಗೊಂಡಿದಿರು ಬರೆ ರಾ | ವಣನರಿವುತ      || ೩ ||

ನೋಡುತೊಡನುರಿದುರಿದು ರೋಷದೊ | ಳೌಡುಗಡಿಯುತ ಸಾಯದಹಿತನ |
ಕೂಡಿ ಬಂದೆಯ ತನ್ನಿದಿರು ಕುಲ | ಗೇಡಿಯೆನುತ       || ೪ ||

ತನಗೆ ಮಯನೊಲಿದಿತ್ತ ಶಕ್ತಿಯ | ದನುಜನಿಡೆ ಕಂಡನಿಮಿಷರು ಹಾ |
ಯೆನಲು ರಾಘವನನುಜ  ಮನದೊಳಗೆಣಿಸುತಾಗ     || ೫ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಅಳಿವ ನಿಶ್ಚಯ ಶರಣನೆಮ್ಮ |
ಗ್ಗಳಿಕೆ ಫಲಿಸದೆನುತ್ತ ಮನದು |
ಮ್ಮಳದಿ ಶರಕಡಹಾಯ್ದು ಮಲಗಿದನಚಲ ನಿದ್ದೆಯಲಿ ||
ಘಳಿಲನೀತನ ನೊಯ್ವೆನೆಂದೆನು |
ತಿಳಿಯೆ ರಥದಿಂದಿಳೆಗೆ ದಾನವ |
ಬಲಿದು ಮುಷ್ಟಿಯ ಮರುತ ಸುತನಡಹಾಯ್ದು ಖಳಪತಿಯ      || ೧ ||

ರಾಗ ದೇಶಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಭಳಿರೆ ರಾವಣ | ಲಲನೆಯ ಕದ್ದೊಯ್ದ ||
ಒಲವಿನಿಂ ಮೈ | ತಿಳಿ | ಯದವನನು |  ಕೊಲಲು ಬಗೆದೆಯ | ಕಳವಿಲಿ   || ೧ ||

ಕರೆಸು ಬ್ರಹ್ಮನ | ಬರಿಸು ಶುಕ್ರನ ನಿನ್ನ ||
ಹರಣವುಳುಹಲು | ಹರನ ಸ್ಮರಿಸೆನು | ತೆರಗಿದನು ನಡು | ಶಿರದೊಳು   || ೨ ||

ಹತ್ತು ಬಾಯೊಳ | ಗೋಕರಿಸಿದು ಬಿಸಿ ||
ನೆತ್ತರವ ಕಾ | ರುತ್ತ ರಾವಣ | ಪೃಥ್ವಿಗೊರಗೆ ಮ | ರುತ್ಸುತೆ      || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ತಪ್ಪಿದೆನು ರಾಮಾಯಣದ  ಬದ |
ಲಪ್ಪುದ್ಹನುಮಾಯಣವೆನುತ ಜಲ |
ದುಪ್ಪಟೆಯನೆದೆಗೊತ್ತಿ ದಾನವನೆದ್ದನಂತರಿಸಿ ||
ತಪ್ಪುವವರಾವಲ್ಲ ಘಾಯದೊ |
ಳಿರ್ಪೆ ನಡೆಯೆನುತಟ್ಟಿ ಭವನಕೆ |
ಸರ್ಪಶಯನನ ಹೊರೆಗೆ ತಂದಿಳುಹಿದನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ    || ೧ ||

ರಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ ಆದಿತಾಳ

ಆಗಮವೇನೆಂದೆನುತ | ರಾಘವನೀಕ್ಷಿಸುತಳುತ ||
ಏಗುಣ ಸುಂದರಧೀರ | ಸಾಗರ ಸಾಂತ್ವ ಗಭೀರ      || ೧ ||

ಬೇಡವೆಂದರೆ ಮಗನೆ | ಕಾಡಿಗೈದೆನ್ನೊಡನೆ ||
ಕೇಡಾಯ್ತೆ ನಿನಗಕಟ | ನಾದಿನಿಗೇನೊರೆವೆ ದಿಟ        || ೨ ||

ತಾಯಿಗೀಮುಖವಿಂತು | ಸಾಯದೆ ತೋರುವದೆಂತು ||
ಮಾಯಾವಾಯ್ತಿನ ವಂಶ | ಶ್ರೇಯ ಮತ್ತೇನಾಶ       || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ನೋಯಲೇಕರೆಘಳಿಗೆ ಸೈರಿಸು |
ಜೀಯ ತಹೆನೌಷಧಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ |
ರಾಯಗಳಿವಿಲ್ಲೆನುತ ವಾಯುಜ ತೆರಳುತಭ್ರದಲಿ ||
ಕಾಯಕದ ಖಳ ಕಾಲನೇಮಿಯ |
ಕಾಯವನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತಚಲವ |
ಪ್ರೀಯದಿಂ ತರಲೆಬ್ಬಿಸಿದನು ಸುಷೇಣನಖಿಲರನು      || ೧ ||

ವಾರ್ಧಿಕ್ಯ

ಮಿತ್ರನುದಯದಿ ಕೈಕಸಾತ್ಮಜಂ ರಿಪುಸುಭಟ |
ಮೊತ್ತ ಬದುಕಿದುದರಿತು ಕುಂಭಕರ್ಣನನೆಬ್ಬಿ |
ಸುತ್ತ ಜನಮುಖದಿ ಮಗುಳಿತ್ತು ನೇಮವ ಸಮರಕಟ್ಟಿದಂ ಸೇನೆ ಸಹಿತ ||
ಪೃಥ್ವಿಯದುರಲು ಘಟಶ್ರೋತ್ರ ಬಲ ಸಹಿತ ಮುಂ |
ದೊತ್ತಿ ಕಪಿಮೋಹರವ ತುತ್ತು ಗೈವುತ ಕಾಲ |
ಮೃತ್ಯುವಂತುರವಣಿಸುತೆತ್ತಲೋಡಿದರು ಬೆಂಬೊತ್ತಿ ಬರಿಗೈವುತಿರ್ದ     ||೧|

ಭಾಮಿನಿ

ತಿಂದು ತೇಗಿದನಸುರ ಖಳರಂ |
ನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲಿ ಮಡುಹುತಿರೆ ಕಪಿ |
ವೃಂದ ಬರಿದಾದುದ ವಿಭೀಷಣ ಕಂಡು ರಘುಪತಿಗೆ ||
ಎಂದನೇಳೈ ದೇವ ಕದನಕೆ |
ಬಂದನತಿಬಲ ಕುಂಭಕರ್ಣನ |
ಮುಂದೆ ನಿಲುವವರಿಲ್ಲ ನೀಹೊರತೆನಲು ಭೂವರನು   || ೧ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಶರಧಿ ಘೋಷದಿ | ಧುರಕೆ ರೋಷದಿ ||
ಮರುತಸುತನ ಹೆಗಲನೇರಿ | ತೆರಳುತುಗ್ರದಿ || ೧ ||

ಸತ್ತ ಹೆಣಗಳ | ನೆತ್ತಿ ಕೈಗಳ ||
ತುತ್ತುಗೈವ ಧೂರ್ತ ಸತ್ವ | ವಿತ್ತ ತೋರೆಲ   || ೨ ||

ತ್ಯಾಗಿ ಸತಿಯಳ | ಮೂಗನರಿದೆಲ ||
ಜೋಗಿಯೆನಿಸಿ ಭೋಗಕೆಳಸಿ | ಸಾಗಿದೆಯ ಭಲ       || ೩ ||

ಭೋಗಿ ನಾ ಖರೆ | ತ್ಯಾಗಕೇನ್ ಕೊರೆ ||
ಯೋಗದರ್ಥ ಲೋಗದೈತ್ಯ | ರೇಗಳರಿವರೆ   || ೪ ||

ಸುಡು ಸುನೀತಿಯ | ಅಡಗಿ ಕೋತಿಯ ||
ಮಡುಹಿದಧಮನೆನುತ ಶಸ್ತ್ರ | ಗಡಣ ವೃಷ್ಟಿಯ         || ೫ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಕೆಡಹಿ ರಘುವರ ತರಿದನೀಪರಿ |
ಝಡಿದು ಹೆಣಗಿದರುರು ಮಹಾಸ್ತ್ರದಿ |
ಕುದಿದವಬುಧಿಗಳುರಿಗೆ ತ್ರೈಜಗ ಕಮರೆ ಸುಮನಸರು ||
ಮಡುಹು ಬೇಗದೊಳೆನುತ ಮೊರೆಯಿಡ |
ಲೊಡನೆ ಖಂಡಿಸೆ ಕರಯುಗವ ಖಳ |
ನೊದೆದು ಕಪಿಗಳ ಸದೆಯೆ ಪದಗಳ ಕಡಿದನವನೀಶ   || ೧ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಉರುಳುತಿಳೆಗೆ ಮಹಾದ್ರಿಯೆನೆ ಬೊ | ಬ್ಬಿರಿದು ಹೊರಳುತಸಂಖ್ಯ ಬಲಗಳ |
ನರೆಯಲಚ್ಚುತ ನಚ್ಚಟಾಸ್ತ್ರದಿ | ಶಿರವ ಕಡಿದ  || ೧ ||

ಭೀಮ ಬಲ | ಮಕರಾಕ್ಷ ಸಾರಣ | ಧೂಮ್ರಲೋಚನ ಖಡ್ಗ ವೃಶ್ಚಿಕ |
ರೋಮಮುಖ್ಯಸುರೌಘವಳಿದುದು | ರಾಮ ಶರದಿ      || ೨ ||

ಅರಿವುತಿದ ಶಕ್ರಾರಿ ಪಿತನಡಿ | ಗೆರಗಿ ಪೇಳಿದ ಕರುಣಿಸಪ್ಪಣೆ |
ಮರುಗಲೇಕೆ ನಿಕುಂಭೆಳೆಯೊಳ | ಧ್ವರವ ಗೈದು        || ೩ ||

ಹುತವಹನನಿಂ ಪಡೆದು ಸಾಯಕ | ರಥ ಧನುವ ಮೇಳೈಸಿ ರಿಪುಗಳ |
ಮಥಿಸದಿರೆ ತವ ಸುತನೆ ತೆಗೆ | ವ್ಯಥೆಯನೆಂದು       || ೪ ||

ತೆರಳಿ ಹೋಮವನೆಸಗೆ ಧೂಮವ | ಪರಿಕಿಸುತ ಸರಮೇಶನಿರದೆ |
ಚ್ಚರಿಸಿ ಕೆಡಿಸಿದನೆಂದು ರಘುಪತಿ | ಗೆರಗುತಾಗ        || ೫ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಓ ರಘೋತ್ತಮನವಧರಿಪುದೀ |
ರಾರು ವತ್ಸರ ಸುರತ ನಿದ್ರಾ |
ಹಾರ ವರ್ಜಿತಗಲ್ಲದಳುಕುವನಲ್ಲವವನೆಂದ ||
ಊರ್ಮಿಳಾಪತಿ ಕೇಳಿ ನಸುನಗು |
ತಾರಮೇಶನಿಗೆರಗಿ ಮನದಲಿ |
ಬೇರೆ ಯೋಚನೆಯೇಕೆ ಕಳುಹಿಸು ತಾನೆ ಸಮನೆಂದು || ೧ ||

ರಾಗ ತುಝಾವಂತು ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಂಕ ನಡೆದ ಸಮರಕೆ | ತರುಬುತಯುತ | ಲಕ್ಷ ಪ್ಲವಗ ತತಿಯ ಸಹಯಕೆ  || ಪಲ್ಲ ||
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಂಕ ಪೊರಡೆ ಸಮರ | ಕಕ್ಷಿಗಿಡಿಯನುಗುಳಿ ರೋಷ |
ವುಕ್ಕಿ ಹರಿಗಳೈದಿ ಭರದಿ | ರಕ್ಕಸೇಂದ್ರರೊಡೆಯನಣುಗ ||
ನಿಕ್ಕೆಲದಲಿ ಹೊಕ್ಕುಹೊಯ್ದರು | ಉಗುಳು ಮೂತ್ರ | ವಿಕ್ಕಿ ಮಖವ ಕೆಡಿಸಿ ನಲಿದರು |
ದಿವಿಜರರಲ | ತಕ್ಷಣದಲಿ ವೃಷ್ಟಿಗರೆದರು || ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಂಕ          || ೧ ||

ಕಾಣುತಸುರ ಕೆರಳಿ ಲಯದ | ಸ್ಥಾಣುವೆನೆ ಮಹಾಂತ ಕಿಡಿಯ |
ಸೋನೆಗರೆವುತೊಡನೆ ಸಿಂಹ | ಧ್ವಾನದಿಂದ ಕರದಿ ಬಿಲ್ ||
ಬಾಣವಾಂತು ರಥವನಡರುತ | ಮುತ್ತಿದಹಿತ | ವಾನರೇಂದ್ರ ಬಲವ ಕೆಡಹುತ |
ಬರಲು ತಡೆದು | ಭಾನುಕುಲಜನೆಂದ ಗಜರುತ || ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಂಕ  || ೨ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಏಕತಾಳ

ಎಲವೊ ಖಳಾಧಮ ನಿನ್ನ | ಶಿರ | ವಿಳುಹಿ ತೆಗೆವೆ ನೀ ಮುನ್ನ ||
ಕಳವಿನೊಳೆಮ್ಮಯ ಪಡೆಯ | ಗೆಲಿ | ದಳವಿಯನೆನೆ ಪಲ್ಮೊರೆದ          || ೧ ||

ಗೆಲುವ ಪರಾಕ್ರಮ ಸರಿಯೆ | ಹೆಂ | ಗಳ ನಾಸಿಕವಲ್ಲರಿಯೆ ||
ಕೊಳುಗುಳಕೆಮ್ಮೊಳು ಸುರರು | ಮೇ | ಣಳುಕುವರಜ  ಹರಿ ಹರರು      || ೨ ||

ಎನುತ ಮಹಾಸ್ತ್ರವನುಗಿದು | ರಘು | ಜನಿಗೆಸೆಯಲ್ಕದ ಮುರಿದು ||
ದನುಜಗಿಡಲು ಬಿರು ಶರದಿ | ಕಡಿ | ದನು ಖಳನತ್ಯಬ್ಬರದಿ      || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಮುಂತೆ ಬಂಣಿಸಲವರ ಧುರವನ |
ನಂತಗರಿದತಿ ಬಲರು ಸರಿಸಮ |
ಪಂಥದಿಂದೆಚ್ಚಾಡಲುರು ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಸಂಘದಲಿ ||
ಎಂತಹುದೊ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೆನುತ ಸುರ |
ತಿಂಥಿಣಿಯು ತರಹರಿಸುತಿರೆ ಕಡಿ |
ದಂತರಿಕ್ಷಕೆ ಜಿಗಿದು ಖಳಶಿರವುರುಳಲವನಿಯಲಿ       || ೧ ||

ಕಂದ ಪದ್ಯ

ಅರಿತು ದಶಾನನನೆಡೆಗೈ |
ತರುತನುಚರರತಿ ಭಯದಿಂ ಮರುಗುತ ಬೆಸಸಲ್ ||
ಒರಗಿದನಿಳೆಯೋಳ್ ಬರಶಿಡಿ |
ಲೆರಗೆ ಮಹಾ ತರುವುರುಳ್ವೋಲ್ ದಾನವರೆರೆಯಂ   || ೧ ||

ರಾಗ ಸಾಂಗತ್ಯ ರೂಪಕತಾಳ

ಹಾ ಕುಮಾರಕ ವಂಶ | ರಾಕಾಸುಧಾಂಶು ಹಾ | ನಾಕೇಶ ಜಿತ ಕೀರ್ತಿಹಾರ ||
ಲೋಕ ದುರ್ಜಯ ರಿಪು | ಭೀಕರ ಸುಗುಣ ಹಾ | ಹಾ ಕಂದ ಶರಧಿ ಗಭೀರ         || ೧ ||

ಅಡಗಿದೇನೈ ಚಿತ್ತ | ಜಡಜ ಭಾಸ್ಕರ ಪೆತ್ತ | ಒಡಲಿದರಾಸೆ ಮತ್ತೇನು ||
ಕಡಿದು ಸೀತೆಯ ವೈರಿ | ಪಡೆಯ ಭಸ್ಮವಗೈದು | ಇಡುವೆನಗ್ನಿಗೆ ಕಾಯವಿದನು    || ೨ ||

ಒಡನೆದು ಖಡುಗವ | ಝಡಿಯೆ ಕಾಣುತಮಾತ್ಯ | ತಡೆದು ಹೆಂಗೊಲೆ ಹೇಯವಯ್ಯ ||
ಕದನದಿ ಖ್ಯಾತಿಯ | ಪಡೆವುದೆಂದೆನೆ ಶುಕ್ರ | ನೊಡನೆ ಹೊಕ್ಕನು ನಿಕುಂಭಿಳೆಯ   || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಮಾರಣಾಧ್ವರ ಗೈವುತಿರಲದ |
ನಾ ರಘೂದ್ವಹನಿಗೆ ವಿಭೀಷಣ |
ಸಾರಿ ಕಪಿಬಲ ಸಹಿತಲೈದಿದ ಮಖವ ಭಂಗಿಸಲು ||
ಸಾರೆ ಸನಿಹದೊಳಿಹ ಪರಿವ್ರತೆ |
ನಾರಿ ಮಂಡೋದರಿ ಮಹಾಸಿಯ |
ಭೋರನುಗಿದಡಹಾಯ್ದು ತಡೆದಳು ಕಾರ್ಯವೇನೆನುತ          || ೧ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಕಾರ್ಯವುಂಟನಾರ್ಯನ | ದುಷ್ಕಾರ್ಯ ಭಂಗವರಿಯೆ ಪುಣ್ಯ |
ಕಾರ್ಯಪದಕೆ ಬಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ | ಕಾರ್ಯವತ್ತಿಗೆ          || ೧ ||

ನಾಯಿ ಬಗುಳಲೇಕೆ ಹೆತ್ತ | ತಾಯಿಗಳುಪಿದಧಮ ಪೊರೆದ |
ರಾಯಗಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿಯಾವ | ನೈ ವಿಭೀಷಣ  || ೨ ||

ಅರಸನಾದರೇನು ಧರ್ಮ | ವರಿಯದಾತ ವಧ್ಯ ಪರರ |
ತರುಣಿಗಳುಪಿದವನ ಸೇವೆ | ಸರಿಯೇನತ್ತಿಗೆ  || ೩ ||

ತಪ್ಪದೊಂದಕಸಮ ಪ್ರಾಜ್ಞ | ನಪ್ಪವನ ಕೊಲ್ಲುವರೆ ಪ್ರಿಯನೊ |
ಳಿಪ್ಪ ಗುಣವ ಮರೆಯೆ ದೋಷಿ | ಯಹೆ ವಿಭೀಷಣ      || ೧ ||

ಅರಿತ ಪ್ರಾಜ್ಞೆಯಿಂತು ದುಷ್ಟಾ | ಚರಣೆಗೊಪ್ಪುಗೊಟ್ಟಮೇಲೆ |
ಇರದು ಧರ್ಮಕಡೆಯು ಮತ್ತೇ | ನೊರೆವುದತ್ತಿಗೆ       || ೫ ||