ರಾಗ ಪಂತುವರಾಳಿ ರೂಪಕತಾಳ

ದೇವ ಲಾಲಿಸಬುಜಲೋಚನ | ಬಿನ್ನಪಗಳ | ನೀವಲಿದು ಭಯ ವಿಮೋಚನ || ಪಲ್ಲ ||
ವಾಯು ಜನಕ ಜನನಿಯಂಜನ | ದೇವಿ ನಾಮ | ಧೇಯ ಹನುಮನೆಂಬರೈ ಜನ ||

ತೋಯಜಾಕ್ಷ ಕೇಳು ಪ್ಲವಗ | ರಾಯ ಸಚಿವನೆನಗೆ ಮಿಕ್ಕ ||
ಮಾಯೆಯರಿಯದೈ ನಿಜಾಂಗವ | ನೋಡು ದಯದೊ |
ಳೀಯೊ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ಸೇವೆಯ | ಇಷ್ಟಾರ್ಥವಿತ್ತು |
ಕಾಯೊ ಶರಣನನು ದಯಾಮಯ  || ದೇವ  || ೧ ||

ಭಾನುಸುತ ವನೌಕಸಾಧಿಪ | ಋಷ್ಯಮೂಕ | ತಾಣವದರೊಳಡಗಿ ಶೋಕಿಪ ||
ಜಾಣ ವಾಲಿಯಣ್ಣನವನ | ರಾಣಿಯ ತಾ ನಿರಿಸಿಕೊಂಡು ||
ಗೋಣ ಮುರಿವೆನೆನುತ ಬೆರಸಿದ | ಮಾತಂಗ ಶಾಪ | ವಾಣಿಗಿಲ್ಲಿ ಬರಲು ಬೆದರಿದ | ಏನೆಂಬೆನಸಮ | ತ್ರಾಣಿಯವನು
ಬವರ ಬಲ್ಲಿದ || ದೇವ      || ೨ ||

ದೇವರಾಜನಣುಗನಿದಿರಿಗೆ | ಕಾದಿ ಗೆಲುವ | ನಾವನಿಳೆಯೊಳಿಹನು ಕೇಳ್ ಮಿಗೆ ||
ದೇವ ದಾನವರಲಿ ಕಾಣೆ ರಾವಣನನು ಗೆಲಿದು ಗೆಳೆತ ||
ನಾವಗೈದನೆನಗೆ ಮಿಕ್ಕಿಹ | ಮಾತೇಕೆ ಸು | ಗ್ರೀವ ನಿನ್ನ ಮರೆಯ ಹೊಕ್ಕಿಹ |
ಕರೆಯಲೆನ್ನ | ದೇವ ನಿನ್ನ ಸರಿಸಕಟ್ಟಿಹ || ದೇವ        || ೩ ||

ಬಪ್ಪುದೆನುತ ಪೆಗಲನೇರಿಸಿ | ಜವದೊಳೊಡೆಯ |
ನಿಪ್ಪ ಗಿರಿಗೆ ವೈದು ಕಾಣಿಸಿ ಮುಪ್ಪುರಾರಿ ಮಿತ್ರನಿರವ | ತಪ್ಪದೊಂದನುಸುರಲಿನಜ ||
ಸರ್ಪಶಯನನಡಿಯೊಳೆರಗುತ | ದೈನ್ಯದಿಂದ | ಲಪ್ರಮೇಯ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನುತ |
ಮರುಗಿ ಮನದೊ | ಳಿಪ್ಪ ಬವಣೆಯಲ್ಲ ತಿಳುಹುತ || ದೇವ      || ೪ ||

ರಾಗ ಕಾಂಬೋಧಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಕೇಳು | ಮತ್ತನಗ್ರಜನೆನ್ನ | ಮಿತ್ರೆಯನು ತಾನಿರಿಸಿ ಕೊಂಡು ||
ಕತ್ತ ಮುರಿವನು ದೇವ | ಧೂರ್ತನನು ತರಿದು ತನ | ಗಿತ್ತೆ ಯಾದರೆ ರುಮೆಯನೆಂದೂ      || ೧ ||

ಮರೆಯೆನುಪಕಾರವನ | ವರತ ಕಪಿಬಲ ಸಹಿತ | ಚರಣ ಸೇವೆಯೊಳಿರ್ಪೆನೀಗ ||
ಅರಿಯೆ ಜೋಡೆಮಗೆ ನಿ | ಷ್ಠುರ ವಾಲಿ ದುರುಳ ದಶ | ಶಿರರಕೃತದಿಂದೆನಲಿಕಾಗ  || ೨ ||

ಕಂಡೆನಾದರೆ ಜೀವ | ದಿಂದ ಮರಳುವದುಂಟೆ | ಹಂದೆ ಖಳನೆನುತ ರಾಘವನು ||
ಚಂಡರಿವೆ ರಣಕೆ ದೋ | ರ್ದಂಡ ವಾಲಿಯ ಕರೆವು | ದೆಂದನಲ ಮುಖದಿ ಸಖ್ಯವನು        || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಹೊಂದುತೊಡನೈತಂದು ಸಂಗರ |
ಕಿಂದ್ರಜನ ಕೂಗಿದನು ರವಿಸುತ |
ಕೊಂದು ಕಳೆವೆನು ಪುರವ ಹೊರವಡು ಭಂಡ ನೀನೆನುತ ||
ಎಂದಡಾ ನುಡಿ ಕೇಳಿ ಗಜಘಟೆ |
ತಂಡದುಲಿ ಗುರಿದೇಳ್ವ ಸುಪ್ತ ಮೃ |
ಗೇಂದ್ರನೆನೆ ಕಿಡಿಗೆದರಿ ಬಂದಿದಿರಾದನಾ ವಾಲಿ        || ೧ ||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಎಲವೋ ಹೇಡಿ ನಿಲ್ಲುವೋಡಿ | ತಲೆಯ ಮರೆಸಿ ಬದುಕಿದೆಯಲ |
ಕೊಲುವೆನೀಗ ನಿನ್ನ ಕಾಯ್ವ | ಕಲಿಯದಾವನು         || ೧ ||

ಕಲಿಯ ತೋರ್ಪೆನೆಲವೊ ಕ್ಷಣದೊ | ಳಿಳೆಯ ರುಣವು ಸಂತು ನಿನ್ನ |
ತಲೆಯ ಕಾಯ್ವೆನೀವುದೆನ್ನ | ಚಲುವ ತರುಣಿಯ        || ೨ ||

ತರುಣಿಗಾಗಿ ಬಂದೆ ಭಳಿರೆ | ಅರೆಯ ನಡಚಿ ಗವಿಯೊಳೆನ್ನ |
ತರಿಯ ಬಗೆದ ಪಾಪಿ ಬಿಡೆನು | ಹರಣ ಮಾತ್ರದಿ       || ೩ ||

ಹರಣಗೊಂಬ ಭಟನ ಪರಿಯ | ನರಿವೆ ನಿಮಿಷತಾಳೆನುತ್ತ |
ಶಿರಕೆ ಥೋರ ಶಿಲೆಯೊಳಿಡಲು | ತರಣಿ ನಂದನ       || ೪ ||

ಕಡುಗಿ ವಾಲಿ ನುಡಿದ ನಿನ್ನ | ಮಡದಿಯೈದೆತನಕೆ ಧಕ್ಕೆ |
ವಡೆವುದೆನುತ ತಡೆದಡಿನಿತು | ಕಡುಹ ತೋರ್ದೆಯ   || ೫ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಎಂದು ಬಂಡೆಯೊಳೆರಗೆ ರವಿಸುತ |
ನೊಂದು ಓಡಿದ ರುಷ್ಯಮೂಕಕೆ |
ಕಂಡು ರಾಘವನಹಿತನ್ಯಾರೆಂದರಿಯದಸ್ತ್ರವನು ||
ಹಿಂದೆಗೆಯೆ ಬೆಂಬೊತ್ತುತಿಂದ್ರಜ |
ಹಂದೆ ತೊಲಗೆಂದನುತಲಾ ಕಿ |
ಷ್ಕಿಂಧೆಗೈದುತ ಮುದದಿ ಹೊಕ್ಕನು ತಾರೆಯಾಲಯವ || ೧ ||

ವಾರ್ಧಿಕ್ಯ

ಇತ್ತಲಿವರರಸುತೈತರಲಚ್ಚುತಂಗಿನಜ |
ಮಿತ್ರ ಕುಲಜರು ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷೆಗಳುಕುವರಲ್ಲೆ |
ನುತ್ತ ನಂಬಿದು ಶಿರವ ತೆತ್ತೆನೆನೆ ದಾಶರಥಿ ಮಿತ್ರನಂ ಸಂತೈಸುತ ||
ಇತ್ತ ಕೇಳೈ ನಿಮ್ಮೊಳಾಳು ಭೇದವ ಕಾಣ |
ದೆತ್ತಿದಸ್ತ್ರವ ನಿಳುಹಿದೆನು ಸಟೆಯ ಮಾತಲ್ಲೆ |
ನುತ್ತವನ ಗಳಕೆ ನಿಜ ಕೊರಳ ಮಾಲೆಯ ತೊಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಯೆನೆ ಧೈರ್ಯವ    || ೧ ||

ಭಾಮಿನಿ

ತಾಳಿ ಪುರಬಾಹ್ಯದೊಳು ನಿಲುತತಿ |
ಖೂಳ ಬಾರೆಂದುರವಣಿಸೆ ಬಲ |
ಶಾಲಿ ಸತಿಯೊಳು ಸರಸ ಕೇಳಿಯೊಳಿರ್ಪನಾ ವಾಲಿ ||
ಕೇಳಿ ಕಿಡಿ ಕಿಡಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಪದ |
ಕಾಲಭೈರವನಂತೆ ಭೋರ್ಗರೆ |
ದೇಳಲಾತನ ತಡೆದು ನುಡಿದಳು ತಾರೆ ಕಾಲ್ವಿಡಿದು    || ೧ ||

ರಾಗ ಕಾಂಬೋಧಿ ಏಕತಾಳ

ಲಾಲಿಸೆನ್ನ ನುಡಿಯ ದಯದಿ | ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ||
ಸಮರ | ಶೀಲವಲ್ಲ ಸೋದರನಲಿ | ಪ್ರಾಣಕಾಂತ   || ಪಲ್ಲ ||

ತಪ್ಪೆನುತ್ತ ಕೊಲುವರುಂಟೆ | ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ||
ಪ್ರಾಜ್ಞ | ರಪ್ಪ ಹಿರಿಯರಣುಗರಹರ | ಪ್ರಾಣಕಾಂತ     || ೧ ||

ಹಿಂದಣ ಸ್ನೇಹವನೆಣಿಸು | ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ||
ಗೈದು | ದೊಂದಪರಾಧವ ಕ್ಷಮಿಸು | ಪ್ರಾಣಕಾಂತ     || ೨ ||

ಸರುವಥಾ ಬೇಡಿಂದು ಸಮರ | ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ||
ಹರಿಯ | ನೆರವ ಪಡೆದನಂತೆ ರವಿಜ | ಪ್ರಾಣಕಾಂತ   || ೩ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಏಕತಾಳ

ತಿಳುಹಿಸಲೇಕದನೆಲೆಗೆ | ಮನ | ವಳುಕುವದೆನಗೊಳಗೊಳಗೆ ||
ತಿಳಿಯದದರ ಮತಿ ಮೂಢ | ಘನ | ಮುಳಿಸನೆ ಕೆಣಕುವ ನೋಡ        || ೧ ||

ಮಂದ ಮತಿಯ ತಹೆನೆಳೆದು | ಕೊಲೆ | ನೆಂದೆಂದಿಗು ದಿಟ ಮುಳಿದು ||
ಇಂದು ರುಮೆಯ ಸಿಂಗರಿಸು | ಬಲು | ಚಂದದೊಳೌತಣ ಬಡಿಸು         || ೨ ||

ಜಡಜಾಸನ ಹರಿ ಹರರು | ಮೇಣ್ ತ್ರಿದಶ ಭುಜಗ ನರ ಖಳರು ||
ಇದಿರಾಂತರೆ ನಾ ಗೆಲುವೆ | ನೀ | ಬೆದರದಿರದಕೆಲೆ ಚಲುವೆ     || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಎಂದವಳ ಸಂತೈಸಿ ಪುಟನೆಗೆ |
ದಿಂದ್ರಸುತ ಪ್ರೋಲ್ಲಾಸದಿಂ ಬರೆ |
ಕಂಡಿನಜ ಗಿರಿ ತರುನಿಕಾಯಗಳಿಂದಲತಿಜವದಿ ||
ಮಂಡೆಗೆರಗಲು ವಾಲಿಯದ ಸೆಡೆ |
ಚಂಡನಾಡುತ ಪಿಡಿದು ಸಹಜನ |
ಕೊಂಡು ಮರಳಲು ಪುರಕೆ ಕೆಲದಿಂದೆಚ್ಚನಾ ರಾಮ    || ೧ ||

ವಾರ್ಧಿಕ್ಯ

ಬಿದ್ದನಾಹತಿಗೆ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಂ ಕೆಡೆದುದೆನ |
ಲುದ್ಧತ ಪರಾಕ್ರಮಂ ಗದ್ಗದಿಸಿ ಸುಗ್ರೀವ |
ಮುದ್ದಿಸಿದ ಕೈಗಳಂ ಛಿದ್ರಿಸಿದೆಯೆನುತ ಕೆಲಕಿದ್ದ ರಘುಜನ ಕಾಣುತ ||
ಶುದ್ಧ ಮನದಿಂದ ತಮ್ಮನ ಕೊಂಡು ತಾನೆಲ |
ಕ್ಕೆದ್ದವನ ಕದ್ದೆಚ್ಚ ಕೊಳೆಮಾಳ್ಕೆ ಹೊಲೆಬಾಳ್ಕೆ |
ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತೆಯದೆಲ್ಲಿ ರವಿಕುಲಜ ಸುಡುನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬಲ ಶೌರ್ಯಗಳನು  || ೧ ||

ಭಾಮಿನಿ

ರೂಢಿ ಪಟ್ಟಕೆ ಸಲ್ಲದಲೆ ಹೋ |
ಗಾಡಿದಬಲೆಯ ಬಯಕೆಗೀ ಹೊಲೆ |
ಹೇಡಿ ಕೊಲೆಯೇ ನಿನಗಿವನು ದಶಮುಖನ ನಿಗ್ರಹಕೆ ||
ಜೋಡಿಯೇ ನಾ ಲೀಲೆಯಲಿ ಕೈ |
ಗೂಡಿಸುವ ಹುಲುಗೆಲಸ ಮೂರ್ಖರಿ |
ಗಾಡಿ ಫಲವೇನಿದು ಭಗೀರಥ ಯತ್ನನಿಮಗೆಂದ        || ೧ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಈಶಸಖ ನಗುತೆಂದ | ಕೀಶವರ ಕೇಳ್ವಿಧಿ ವಿ |
ನ್ಯಾಸವಿದು ಜರೆಯೆಬರು | ವಾ ಸಫಲವೇನು || ೧ ||

ಅರರೆ ನಿನ್ನಯ ಸತಿಯ | ದುರುಳ ದಾನವನೊಯ್ದು |
ದರಿಯೆ ವಿಧಿ ವಿನ್ಯಾಸ | ಮರುಗಲೇಕದಕೆ     || ೨ ||

ನಿನ್ನ ವಿಧಿಯಾಯ್ತು ರುಮೆ | ಯನ್ನಳುಪಿ ಖಳನ ವಿಧಿ |
ಮಣ್ಣ ಮುಕ್ಕಿಪುದು ಪರ | ಹೆಣ್ಣಿನೊಡಲುರಿಯು          || ೩ ||

ನಡೆಸಿದಪರಾಧಗಳ | ನಡಗಿಸುವಡೀ ಪಳಿವೆ |
ಪಡೆದ ಸುತೆ ರುಮೆ ಸಾಕ್ಷಿ | ಜಡಜಮುಖಿ ತಾರೆ        || ೪ ||

ಅರಿಯದಾದೆನೆನುತ್ತ | ಮರುಗಲಿನಸುತ ವಿಧಿಯ |
ತರಳ ವಾಲಿಯೊಳನೃತ | ಬರದು ದಿಟವೆಂದ || ೫ ||

ಭಾಮಿನಿ

ನೊಂದು ರಘುವರನೆಂದ ವಿಧಿ ನಿನ |
ಗೆಂದ ವರವೇ ಶಾಪವಾಯ್ತದ |
ರಿಂದ ಮರೆಗೊಂಡೆಚ್ಚೆ ಕ್ಷಮಿಸೆಲೆ ವೀರ ಮತ್‌ಶರವ ||
ಹಿಂದೆ ಕರೆವೆನು ಸಹಜನೊಡನಾ |
ನಂದದಿಂ ಬಾಳೆನಲು ಚಿತ್ತದಿ |
ಮಂದರಾಧರನಸಮ ರೂಪವ ಕಾಣುತಾ ವಾಲಿ        || ೧ ||

ರಾಗ ಮಧು ಮಾಧವಿ ಆದಿತಾಳ

ರಾಘವೇಶ್ವರ | ಪಾಹಿ ಗೋವಿಂದ | ನಾಗಶಯನ ಮುಕ್ತಿ | ದೇಹಿ ಮುಕುಂದ  || ಪಲ್ಲ ||

ಅರಿತೆ ನೀನ್ಯಾರೆಂಬ | ಪರಿಯ ಲೋಕೇಶ |  ಹರಿದುದಸ್ತ್ರದಲಿ ದು | ರ್ಧರ ಭವಪಾಶ ||
ಧರೆಯೊಳಾನಿರಲಾರೆ | ಕರುಣಿಸು ಮೋಕ್ಷ | ದುರಿತ ಭಂಜನ ದೇವ | ದುರ್ಜನ ಶಿಕ್ಷ         || ೧ ||
ನೀ ಸತ್ಯವ್ರತನಹು | ದೆನ್ನಹಂಕೃತಿಯು | ಘಾಸಿ ಮಾಡಿದುದಜ್ಞಾ | ನದ ನಿಂದ್ಯ ಸ್ತುತಿಯು ||
ದೋಷ ಶತವ ಮರೆ | ದಿತ್ತು ಸಾಯುಜ್ಯ | ಓ ಸರ್ವಾತ್ಮಕ ಪಾಲಿ | ಸಾದ್ಯಂತ ವರ್ಜ್ಯ        || ೨ ||
ಬಾ ತಮ್ಮ ಸುಗ್ರೀವ | ಜಾತನಂಗದನ | ಪ್ರೀತಿಯಿಂ ಪೊರೆ ಮರೆ | ನಾಗೈದ ಹದನ ||
ಆ ತಾರೆ ಹದಿಬದೆ | ತನವ ಕಾಯೆಂದು | ಸೀತಾರಾಮನ ಪದ | ವನು ಸೇರ್ದನಂದು       || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಮರುಗಿ ಮುಡಿಯಡಿಗಿಟ್ಟ ತಾರೆಯ |
ಧರಣಿಪತಿ ಸಂತೈಸಿ ನಿನ್ನನು |
ಸ್ಮರಿಪ ಮನುಜರ ದುರಿತ ಹರಿದಪುದೆನುತ ವರವಿತ್ತು ||
ತಿರೆಯನಿನ ಸುತಗಿತ್ತು ವರ್ಷೋ |
ತ್ತರಣ ಗೈದನು ಶ್ರವಣಗಿರಿಯಲಿ |
ಹರಿಗಳೆಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೋಟಿಯ ನೆರಹಿ ಖಗಜಾತ         || ೧ ||

ವಾರ್ಧಿಕ್ಯ

ಸಂಗಡಿಸಿ ಬಂದು ಕಾಣಿಸಿ ರಾಘವಗೆ ಪರಿಚ |
ಯಂಗೊಳಿಸಿ ನೇಮವಾಂತಂಗದಗೆ ಮೂಲಬಲ |
ಮಂ ಗೊಂಡು ನಳ ನೀಲ ಮೈಂದ ಮಾರುತಿ ಜಾಂಬವಂ ಗವಯ ಮುಖ್ಯರೊಡನೆ ||
ಹಿಂಗದರಸೈತೆಂಕನುಳಿದವರು ಮಿಕ್ಕಿಹ ದಿ |
ಶಂಗಳೋಳ್ ಜಾನಕಿಯ ಹುಡುಕಿ ವಾರ್ತೆಯನವಧಿ |
ತಿಂಗಳದಿ ತಾರದಿರೆ ಕೊಂದು ಬಿಸುಡುವೆನೆನಲ ವಂಗೆರಗಿಬೀಳ್ಕೊಳ್ಳುತ || ೧ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಬಂದು ಭೂಪತಿಗೆರಗಲವದಿರ | ಚಂದದಿಂ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹನುಮಂ |
ಗೆಂದನೇಕಾಂತದಲಿ ರಘುವರ ಜಾನಕಿಯ ಕುರುಹ ||
ತಂದೆಯಾದರೆ ನೀನೆ ವಾರ್ತೆಯ | ನೆಂದು ಮುದ್ರಿಕೆಯೀಯೆ ಪೊಡಮಡು |
ತಂದು ತೆರಳಿದರವರವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೆಸೆಗಾಗಿ        || ೧ ||

ರಾಗ ಪಂತುವರಾಳಿ ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಪೊರಟರಾ ವನೌಕಸೇಂದ್ರರು | ಹರುಷ ಮಿಗಿಲು | ಪೊರಟರಾವನೌಕಸೇಂದ್ರರು  || ಪಲ್ಲ ||
ಪೊರಟರಾ ವನೌಕಸೇಂದ್ರ | ರಿರದೆ ಮಾತೆ ಸೀತೆಯರಸಿ |
ಸರಸದಿಂ ಚತುರ್ದೆಸೆಯಲಿ | ಹರಿದು ತ್ವರಿತ ಗಮನದಿಂದ || ಅ.ಪ ||

ಧರೆಯ ಚರಿಸಿ ದಣಿದು ರಜತ | ಗಿರಿಯ ಸತ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ |
ವರಸಿ ಮರಳಿ ಭೂಮಿಗಿಳಿದು | ಭರದೊಳೊಂದು ಗೌಹರವನು ||
ಪರಿಕಿಸುತ್ತಲೆಲ್ಲರಿಳಿದರು | ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೆಯೋ | ಳರಿವುತಾಗಲಿಳೆಗೆ ಬಂದರು |
ಸಂಪಾತಿಯಿರ್ಪ | ವರ ಮಹೇಂದ್ರಾಚಲದಿ ಸೇರ್ದರು || ಪೊರಟ         || ೧ ||

ರಾಗ ತುಜಾವಂತು ಝಂಪೆತಾಳ

ಮರುಗುತಂಗದನೆಂದ | ಬರಿದೆ ಕಪಿವರರು | ಧರಣಿಜೆಯನರಸಿ ಬಳ | ಲಿದಿರೆ ಬಲ್ಲಿದರು ||
ದುರುಳ ರಾವಣನಿರವ | ನೊರೆವರಾರಿಲ್ಲ | ವರರಾಮಕಾರ್ಯಕಂ | ತರವೊದಗಿತಲ್ಲ         || ೧ ||

ಪೇಳಿದವಧಿಗೆ ದಿವಸ | ಮೇಲೆ ಮೂರಿಹುದು | ಪೇಳದಿರೆ ಕುರುಹ ಕಡೆ | ಗಾಲವೆಮಗಹುದು ||
ಮಾಲೋಲ ಸತಿದೊರಕೆ | ಳಾಲಸ್ಯವೇಕೆ | ತಾಳಿ ನಿರಶನ ವ್ರತವ | ಬಾಳನೀಗಲಿಕೆ         || ೨ ||

ಪರರೊಳಳಿವುದಕಿಂತ | ಹರಿಯ ಧ್ಯಾನದಲಿ | ತೊರೆವುದೊಳ್ಳಿತು ನಾವೆ | ಹರಣವೆನೆ ಕೇಳಿ ||
ಕರುಣದಿಂ ಸಂಪಾತಿ | ಕರೆದವರೊಳೆಂದ | ಅರುಹಿ ದೇಹತ್ಯಾಗ | ದಿರವ ಜವದಿಂದ         || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಎನಲು ಜಾಂಬವನೆಂದ ಪಿತನ |
ಪ್ಪಣೆಗೆ ರಘುವರ ಪಂಚವಟ್ಯದ |
ವನದೊಳಿರೆ ತತ್ಸತಿಯ ದಶಗಳನೊಯ್ಯಲಾತನಲಿ ||
ಸೆಣಸಿ ಮಡಿವ ಜಟಾಯು ಪೇಳಿದ |
ಡಿನಜನಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಸಖ್ಯದಿ |
ಜನಕಜಾನ್ವೇಷಣಕೆ ನೃಪನೆಮಗಿತ್ತನಾಣತಿಯ         || ೧ ||

ರಾಗ ಕೇತಾರಗೌಳ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಪಂಕಜಾಕ್ಷಿಯ ಬಲು | ಬಿಂಕದೊಳರಸುತ್ತ | ಲಂಕೆಯ ನೆಲೆಗಾಣದೆ ||
ಮಂಕುವಡೆದು ದೇಹಾ | ತಂಕ ಯೋಚನೆಯುತ | ವಾಂಕಿತ ವೆನಬಾರದೆ          || ೧ ||

ಜನಕ ನರುಣಶ್ಯೇನಿ | ಜನನಿ ಸಂಪಾತಿ ಯ | ನ್ನನುಜನಾತನೆ ಜಟಾಯು ||
ದನುಜ ಯೋಜನ ಶತ | ವನಧಿಯಾಚೆಯೊಳಿಹ | ಕನಕ ಲಂಕೆಯೆ ಮನೆಯು      || ೨ ||

ಎಂದ ಮಾತ್ರದಿ ಬೆಂದ | ಗರಿಗಳುದ್ಭವಿಸಲು |  ಬಂದು ಶೈಲಾಗ್ರದಲಿ ||
ನಿಂದು ತೋರಿದನಿವ | ರಿಗೆ ಲಂಕಾದ್ವೀಪವ | ನಂದು ಸರಾಗದಲಿ        || ೩ ||

ಕಂಡು ಮಹಾಂಬುಧಿ | ಯನು ಮಿಕ್ಕವರು ಹತ್ತ | ರಿಂದ ಯೋಜನ ತೊಂಭತ್ತ ||
ಚಂದದಿಂ ಜಿಗಿವೆವೆಂ | ದೆನೆ ವಾಲಿಸುತ ಶತ | ವಿಂದು ಲಂಘಿಸುವೆ ಮಾತ್ರ        || ೪ ||

ತಿರುಗುವದನುಮಾನ | ವೆನೆ ಜಾಂಬವನು ವಾಯು | ತರಳನನೀಕ್ಷಿಸುತ ||
ಸರಿ ವೀರ ನೀನಲ್ಲ | ದಿಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯವೆನೆ | ಮರುತಾತ್ಮಭವನುಬ್ಬುತ

ವಾರ್ಧಿಕ್ಯ

ಅರ್ಗಳದ ಹನುಮನುಬ್ಬೇರಿದಂ ಸಾರಿದಂ |
ಪೆರ್ಗಡಲ ದಾಂಟಿ ಕಂಡಾರ್ತೆಯಂ ವಾರ್ತೆಯಂ |
ನುಗ್ಗಿಡಿಪೆ ನಿಮಗೆ ಮಗುಳೆನ್ನುತಂ ಸನ್ನುತಂ ಭರ್ಗಾಪ್ತನಂ ನೆನೆವುತಂ ||
ಧಿಗ್ಗನುತ್ತರಿಸಿ ಮುಂಬಟ್ಟೆಯಂ ಹೊಟ್ಟೆಯಂ |
ನುಗ್ಗಿ ಸಿಂಹಿಕೆಯ ತರಿದೊಟ್ಟುತಂ ಮೆಟ್ಟಿತಂ |
ಒಗ್ಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಮೈನಾಕವಂ ಮೇಕವಂ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂ ಲಂಕೆಗೆ       || ೧ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಇಳಿದು ಭೇದಿಸಿ ದ್ವಾರ ಯಂತ್ರವ |
ಒಳ ಪೋಗಲು ಮಾರುತಿಯ ಕಾಣುತ |
ಮುಳಿದು ಲಂಕಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಡೆದಳು ಘೋರ ರೂಪಿನಲಿ ||
ಎಲವೊ ಕೋಡಗ ಜೀವದಾಸೆಯ |
ನುಳಿದು ಕಳವಿಂದೆಮ್ಮ ನಗರದಿ |
ಚಲಿಸುತಿಹೆ ಸರಿನಿಶಿಯೊಳಟ್ಟಿದರಾರು ಪೆಸರೇನು      || ೧ ||

ರಾಗ ಘಂಟಾರವ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಕಳ್ಳನಲ್ಲಂಜನಾ ಸುತ ಹನುಮ ನಾ |
ಫುಲ್ಲನಾಭನ ಚರಣ ಸೇವಕ | ಖುಲ್ಲೆ ನೀನ್ಯಾರರುಹಿಸು || ೧ ||

ಲಂಕೆಯನ್ನಂಗೋಪಾಂಗ ಲಂಕಿನಿಯೆಂಬ ||
ರ್ಮಂಕು ಮರ್ಕಟ ಸಾಯದಿರು ನಡೆ | ಬಿಂಕ ನಡೆಯದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ        || ೨ ||

ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿಲಿ ಬಿಡು ದ್ವಾರ ತಡೆಯೆ ಹೆಂ ||
ಗಳ್ಳನಿಂ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ನಾಯಮ | ನಲ್ಲಿಗಟ್ಟುವೆ ನಿನ್ನನು || ೩ ||

ಕರುಳ ಬೆನ್ನಿನೊಳುಗಿವೆ ನೋಡೆನುತವ |
ಳೆರಗಲಸಿಯನು ಕಸಿದು ಮುಷ್ಟಿಯೊ | ಳೆರಗಿದನು ನಡು ಶಿರದೊಳು     || ೪ ||

ಫಡ ವನೌಕಸ ಕಡೆಗಾಲ ಸನಿಹವೆಂ ||
ದಿಡಲು ಶೂಲವ ಮುರಿದದರ ಮು | ಕ್ಕಡಿಯ ಗೈದನು ಮರುತಜ         || ೫ ||

ಭಾಮಿನಿ

ವೇದ್ಯವಿದು ಕಡೆಗಾಲವೀ ದು |
ರ್ಭೇದ್ಯ ಶೂಲವು ಮುರಿದುದಿನ್ನಿ |
ಲ್ಲಿರ್ದು ಫಲವಿಲ್ಲೆನುತ ಲಂಕಾ ಭಾಗ್ಯಸಿರಿಯಡೆಗೆ ||
ಸೇರ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಕೃತಿಯ ಗೃಹ ಸ |
ಮ್ಮರ್ದದಲಿ ಶೋಧಿಸುತ ಸತಿ ಸಹಿ |
ತಿರ್ದು ನಿದ್ರಿಪ ರಾವಣೇಂದ್ರನ ಕಂಡನಾ ಹನುಮ      || ೧ ||

ಕಂದ ಪದ್ಯ

ಚಲುವೆಯ ಕಂಡಚ್ಚರಿಯಿಂ | ಖಳನಿವನಂ ಮಾಸತಿಯೊಲಿದಳೆ ಹಾ ಹಾಯೆನುತಂ ||
ಕೊಲುವೆನು ತಾನೆನಲಿವನಂ | ಜಲಜಾಕ್ಷನದೇಂ ಪೇಳ್ವನೊ ಮುಳಿದೆನ್ನೊಡೆಯಂ  || ೧ ||

ವಾರ್ಧಿಕ್ಯ

ಎಚ್ಚರದಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಮಗುಳೀಕ್ಷಿಸುತ ಬಲತೊಡೆಯ |
ಮಚ್ಛಲಾಂಚನವಿಲ್ಲ ಪದುಮ ರೇಖೆಯ ಪದದಿ |
ಸ್ವಚ್ಛಾಂಗಿಯಲಿ ಕಾಣೆ ಶಿವಶಿವಾ ಕೆಡು ನುಡಿದೆನಚ್ಚುತನ ಸತಿಗೆನ್ನುತ ||
ಬೆಚ್ಚಿ ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಬಾಹೊಯ್ದುಕೊಳುತಲ್ಲಿಂದ |
ಚಚ್ಚರದಿ ಪೊರಟಶೋಕಾವನಕ್ಕೈತಂದು |
ಸಚ್ಚರಿತ್ರೆಯ ಕಂಡು ಮರನೊಳಡಗಿರೆ ಸೀತೆಗುಚ್ಚರಿಸಿದರ್ ಖಳೆಯರು ||

ರಾಗ ಯರಕಲ ಕಾಂಬೋಧಿ, ಅಷ್ಟತಾಳ

ಏನು ಸಂದೇಹವೆ | ಜಾನಕಿ ಮಗು | ಳೇನು ಸಂಶಯವೆ   || ಪಲ್ಲ ||

ಏನು ಸಂಶಯ ನೋಡೆ | ದಾನವೇಂದ್ರನ ಕೂಡೆ |
ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳೆಗಾಣೆವು || ನಿಶ್ಚಯವು || ಏನು           || ಅ.ಪ ||

ರಾವಣೇಂದ್ರನಂಥ | ವೈಭವಗಳು | ಮಾವರಗಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ||
ದೇವ ದಾನವ ಭುಜ | ಗಾವಳಿ ಬೆಸಕೈವು | ದಾವವನೆಣೆ ಜಗದಿ ||
ಐಶ್ವರ್ಯದಿ || ಏನು        || ೧ ||

ವೃತ್ರ ವೈರಿಯನು | ಗೆದ್ದವಸುತ | ಶತ್ರು ಭೈರವನು ||
ಒತ್ತಿನನುಜ ದಿನ | ನಿತ್ಯಯ ದೇವಾಂಗನ | ಮೊತ್ತ ಸೇವಿಪುದು ನಿನ್ನ ||
ಮಾಳ್ಪುದು ಮನ || ಏನು  || ೨ ||

ಏಕೆ ಬಗುಳುವಿರೆ | ಕುನ್ನಿಯನೆನ್ನೊ | ಳ್ಯಾಕೆ ಪೊಗಳುವಿರೆ ||
ಆ ಕಮಲಾಂಬಕ | ನಾ ಕಡೆಗೂದಲಿ | ಗೀಖಳನಿದಿರೆ ಮುಂತೆ ||
ಎಂದಾ ಸೀತೆ || ಏಕೆ       || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಪ್ರೀತನೈತಂದೀದುರಾತ್ಮನ |
ಘಾತಿಸದೆ ಬಿಡನಾದರೀಯಮ |
ಯಾತನೆಗೆ ಬದಲಳಿದು ಕಾಂಬುದೆ ಲೇಸು ಪತಿ ಪದವ ||
ನಾಥನೆಂದಿಗೆ ಬಹನೊತಾನೆಂ |
ದಾತಳೊದರಿ ಹಲುಬುತಿರೆ ನೀ |
ದ್ರಾತಿಶಯದಿಂ ಖಳೆಯರೊರಗಲು ವಾತಸುತ ಮನದಿ          || ೧ ||

ಕಂದ ಪದ್ಯ

ಇವಳೇ ಮಾಸತಿ ತ್ರಿಜಗ |
ಕ್ಕಿವಳೇ ಮಾತೆ ಸೀತೆ ಪೂತೆ ರಾಘವದಯಿತೆ ||
ಇವಳಂ ಪಡೆದವರೇಂ ಪು |
ಣ್ಯವ ಗೈದರೊ ನಾಂ ಕಂಡು ಧನ್ಯನೆನುತ್ತಡಿ ಗೆಡೆದಂ  || ೧ ||