ಪಾತ್ರಗಳು

ದಶರಥ ಹನುಮಂತ
ಸುಮಿತ್ರ ಸುಗ್ರೀವ
ರಾಮ ವಾಲಿ
ಮಂಥರೆ ತಾರೆ
ಕೈಕೇಯೀ ಸಂಪಾತಿ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲಂಕಿಣಿ
ಕೌಸಲೆ ವಿಭೀಷಣ
ಸೀತೆ ಅಂಗದ
ಭರತ ಪ್ರಹಸ್ತ
ಶತ್ರುಘ್ನ ಇಂದ್ರಜಿತು
ವಸಿಷ್ಠಿ ಅತಿಕಾಯ
ಶೂರ್ಪನಖಿ ಕುಂಭಕರ್ಣ
ರಾವಣ ಇಂದ್ರಜಿತ
ಮಾರೀಚ ಮಂಡೋದರಿ