ಕಂದ ಪದ್ಯ

ನೀತಿಯಿದಲ್ಲೆಂದಖಿಲರ್ |
ನಾಥನ ತಿಳಿಹಿದರಾಂ ಬೇಡಿದೆ ಕಾಲ್ವಿಡಿದನಿಶಂ ||
ಮಾತದ ಮೀರ್ದನೆನುತ್ತ ಭಿ |
ಘಾತಕ್ಕಿಂತಿದಿರಿಪರೇಂ ಭ್ರಾತೃಘಾತಕಿ ತೊಲಗೈ       || ೧ ||

ಭಾಮಿನಿ

ವಾಲಿಸುತನದನಾಲಿಸುತ ಹೆಣ್ |
ಮೂಳಿಗೆನಿತಧಟೆನುತಲಾ ನೀ |
ಲಾಳಕಿಯನಡಹಾಯ್ದು ಕೈಗೊಡಲುಡೆಯ ಸೆರಗಿಂಗೆ ||

ಬಾಲೆಯದನೀಕ್ಷಿಸುತ ರೋಷಾ |
ಭೀಳ ನಯನದಿ ಕಿಡಿಯಿಡುತ ಫಡ |
ಖೂಳ ತೊಲಗೆಂದುಲಿದು ಝಳಪಿಸಲಸಿಯನಾಕ್ಷಣದಿ  || ೧ ||

ವಾರ್ಧಿಕ್ಯ

ನಾರಿಯೆಂ ಶತಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳೊ ಮದ |
ನಾರಿಯದ್ಭುತಲಯದ ನಿಟಿಲ ವನ್ಹಿಯೊ ತಿಳಿವ |
ನಾರಿಲ್ಲವೆನೆ ಜ್ವಲಿಸುತಾ ಹರಿ ಸುದರ್ಶನಂ ನಾರಿಯಂ ಬೆಂಬಲಿಸಿತು ||
ನಾರಿಗಳ ಶಿರವ ದಿಗ್ಬಲಿ ಹೊಡೆದು ತ್ರೈ ಜಗದಿ |
ನಾರಿಯೆನಿಸುವೆ ಪತಿಗೆನಲು ಪರಿಕಿಸುತ ಧೈರ್ಯ |
ನಾರಿ ಕಡಿದೆಣ್ ದೆಸೆಗೆ ಕಾಲ್ದೆಗೆದರಹಿತರಿನ್ನಾರಿಗಳ ಮೀರೆ ವಿಧಿಯ       || ೧ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಹೊಳೆವ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರ ದೀಪ್ತಿಯ |
ಝಳಕೆ ದೆಸೆಗೆಟ್ಟಾದಶಾನನ |
ಘಳಿಲನೆದ್ದಡಿಗೆರಗಿ ನಿಂದನು ತಾಯೆ ಸಲಹೆನುತ ||
ಕೆಲಕೆ ಸರಿದಭಿನಮಿಸಿ ದುಃಖದೊ |
ಳಿಳಿವ ಕಂಬನಿಯಿಂದ ಕಾಂತನ |
ಗಳವ ಬಿಗಿವಡೆದಪ್ಪಿ ನುಡಿದಳು ಮಯನ ಸುತೆಯಳುತ         || ೧ ||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಏಕತಾಳ

ಹವನವಳಿದು ಶಕ್ತಿಯೊಲುಮೆ | ಸವೆದುದಯ್ಯೋ ವಿಧಿಯ ದುಷ್ಟ ||
ಹವಣವೆಂತೊ ನಿಲಿಸೀ ಸಮರ | ಸವನವ ಕಾಂತ      || ೧ ||

ನಿಲಿಸಲುಂಟೆ ಧುರವ ಜಗದಿ | ಹಳಿವದೊಂದೆ ಸಾಕು ಕಳವಿ ||
ನಳವಿಗಂಜಿದಪಯಶಂಗ | ಳೊಳಿತೇನೆ ಕಾಂತೆ        || ೨ ||

ಕದ್ದ ಫಲಕನರ್ಘ ಬಲವಿ ದಗ್ಧವಾಯ್ತಿನ್ನಾದರವಳ ||
ಬದ್ಧ ವೀರಗಿತ್ತು ಕುಲವ | ನುದ್ಧರಿಸು ಕಾಂತ  || ೩ ||

ಬದ್ಧವೀರನೊಬ್ಬನೇ ಪ್ರ | ಸಿದ್ಧವೆನ್ನಾತ್ಮಜರ ತರಿದ ||
ಕ್ಷುದ್ರರಸುವ ಗೊಳದೆ ಫಲವೇ | ನಿರ್ದು ನಾ ಕಾಂತೆ   || ೪ ||

ಸಂದ ಸುತರೈತಹರೇ ನಿನ್ನ | ಕಂಡು ಬದುಕಬಹುದೆಂಬಾಸೆ ||
ಕೊಂದು ಕೊಲಿಸಿ ಕೊಂಬುದೀಗ ಚಂದವೇಕಾಂತ      || ೫ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಕೊಲುವನಾವವನೆಲೆಗೆ ಲೋಕವ | ಗೆಲಿದು ಬೊಮ್ಮನ ವರದಿ ರಜತಾ |
ಚಲವ ಬೆರಳಿಂದೆತ್ತಿದಗೆ ನರ | ಹುಳುಗಳಿದಿರೆ || ೧ ||

ನರನೆ ರಾಘವನಿಳೆಯ ಭಾರವ | ತರಿಯಲವತರಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಹರಿ |
ಕರವ ಮುಗಿವೆನು ಕಾಂತ ಬಿಡು ಹಗೆ | ಸರಸವಲ್ಲ      || ೨ ||

ಲೋಕ ಮಾತೆಯನಿತ್ತು ರಾಮನ | ಶ್ರೀಕರಾಂಘ್ರಿಯ ಸೇರಲಿಹ ಪರ |
ಸೌಖ್ಯವಹುದೆಂದೊಂದಿಸಿದಳ | ತ್ಯಾಕುಲದಲಿ         || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಬಲ್ಲೆ ರಘುವರನಿರವ ಸಾಮವ |
ನೊಲ್ಲೆನೆಂದಿಗು ಮಣಿದು ಬದುಕುವ |
ನಲ್ಲೆ ಸೆಣಸಿದು ಹಿಂಗುವವನಲ್ಲಿಂದಿನಾಹವದಿ ||
ಮಲ್ಲ ಸಹಸದಿ ಸೆರೆವಿಡಿದು ರಘು |
ವಲ್ಲಭನನವನರಸಿಗೊಪ್ಪಿಸಿ |
ಸಲ್ಲಲಿತ ವೈಭವದಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುವೆನು ವಿಮಾನದಲಿ     || ೧ ||

ಕಂದ ಪದ್ಯ

ಛಲವಂ ಸಾಧಿಪೆ ನಳಿಯಲ್ |
ತಳೆವೆಂ ಶಾಶ್ವತ ದೈವ ಸಾಮಿಪ್ಯ ವನುಂ |
ಉಳಿದವರಾರ್ ಮಿತ್ತುವ ನೀ |
ತಿಳಿದಿಂತಳುವರೆ ವೀರರಮಣಿ ಸೈರಿಪುದಳಲಂ        || ೧ ||

ವಾರ್ಧಿಕ್ಯ

ಕುರುಳ ನೇವರಿಸಿ ಕಂಬನಿಯೊರಸಿ ಕಾಮಿನಿಯ |
ತೆರಳಿಸಿ ನಿಜಾಲಯಕೆ ಹರಿಯ ಧುರಕೆನುತ ಕಾ |
ದಿರಿಸಿದುರು ಬಲ ಶಸ್ತ್ರವೆರೆದು ಘನ ಸಾಹಸವ ಮೆರೆದು ಸಿರಿವರನ ರಣದಿ ||
ಸೆರೆವಿಡಿವೆನೆನುತಲುರವಣಿಸಿ ರಥವೇರ್ದಸುರ |
ರರಸ ಪೊರಮಡಲವನಿ ಕಂಪಿಸಿತು ಕಪಿಕಟಕ |
ಮರಣ ಭಯದಿಂದೋಡುತಿರೆ ರಘೂದ್ವಹ ಚಾಪ ಶರವಾಂತು ರಿಪುದಹನಕೆ        || ೧ ||

ಭಾಮಿನಿ

ತೆರಳುತಿರಲರಿತನಿಮಿಷಾಧಿಪ |
ಕರೆದು ಮಾತಲಿಯೊಡನೆ ಯಮ್ಮಯ |
ವರರಥವ ಮೇಳವಿಸಿ ಸಹಕರಿಸೆನೆ ರಘೂತ್ತಮನ ||
ಹೊರೆಗೆ ನಡೆತಂದೆರಗಿ ಸೂಚಿಸೆ |
ಕರವ ಪಿಡಿದಸುರಾರಿ ಸ್ಯಂದನ |
ವರವನೇರ್ದೊಡನಸುರಗೆಂದನು ಗಜರಿ ಘರ್ಜಿಸುತ   || ೧ ||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಖುಲ್ಲ ದನುಜ ನಿಲ್ಲು ಕಳವಿ | ನಲ್ಲಿ ಸತಿಯ ತಂದ ದುರುಳ |
ಚಲ್ಲ ಬಡಿವೆ ಕ್ಷಣದೊಳೆಂದ | ಫುಲ್ಲಲೋಚನ  || ೧ ||

ಕಳವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲವಗ ಪತಿಯ | ಗೆಲಿದನ್ಯಾರು ಸತಿಯ ಮೂಗ |
ನಿಳುಹಿದಧಮ ನಿಲು ನಿಲೆಂದ | ಕಲಿ ದಶಾನನ        || ೨ ||

ಓಡಿ ಬಲಿಯ ಚರನ ನೋಡಿ | ವೇದವತಿಯ ಶಾಪಗೊಂಡ |
ಹೇಡಿ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಸೆರೆಗೆ | ದೂಡಿಸಿದನಲ          || ೩ ||

ದಂಡ ನಡೆಸುತಖಿಲ ಬ್ರ | ಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಗೆಲಿದ ಸತ್ವ |
ದಂದವರಿಯದಾದೆ ಮನುಜ | ಮಂದ ಮತಿಯಲ      || ೪ ||

ಬಲ್ಲೆ ಮಿಥಿಲೆಗೈದಿ ಹರನ | ಬಿಲ್ಲಿನಡಿಯೊಳುರುಳಿದುದ ಸಾ |
ಸಲ್ಲಲಿತದಿ ಮುರಿದು ಗೆಲಿದೆ | ಫುಲ್ಲನೇತ್ರೆಯ || ೫ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಮೃಡನಾವಾಸದ ಗಿರಿಯ | ನೆಗಹಿ ತೋಷ | ಪಡಿಸಿ ತ್ರಿಪುರ ವೈರಿಯ ||
ಪಡೆದೆ ಬೇಕಾದ ಸಂ | ಪದವ ಕಾರ್ಮುಕ ತನ | ಗಿದಿರೆ ನೀನರಿಯೆಯಯ್ಯ         || ೧ ||

ಅರಿತಿಹೆವೈ ಸದ್ಯಕೆ | ಪರನಾರಿ ತ | ಸ್ಕರನೆಂಬ ಪರಿಯ ಜೋಕೆ ||
ತರುಣಿಯನಿತ್ತೆನ್ನ | ಚರಣಕೆರಗು ನಿನ್ನ | ಹರಣವನುಳುಹಲಿಕೆ    || ೨ ||

ಮಾನಿನಿ ಮಣಿಗಳನು | ಭಂಗಿಸಲಪ್ಪ | ಹಾನಿಯೇನೆಂಬುದನು ||
ನೀನರಿವಡೆ ತಂದೆ | ನಾ ನಾರಿ ನಿನಗೇಕೆ | ಕಾನನ ತಿರುಗಲಿಕೆ  || ೩ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ಅರರೆ ಖಳಾಧಮ | ಪರಿಕಿಸು ವನಸಂ | ಚರರೆಮ್ಮಯ ಬಲುಹ ||
ಶಿರವರಿದವನಿಯ | ಹೊರೆಯ ಕಳೆವೆ ಫಢ | ದುರುಳನೆನುತ ಶರವ       || ೧ ||

ತೂರಲದರ ಪುಡಿ | ಹಾರಿಸಿ ದಶಗಳ | ಭೋರಿಡುತಾಗ್ರಹದಿ ||
ಧಾರಿಣಿ ಕಂಪಿಸೆ | ಹೇರಿದನುರು ಶರ | ವಾರವ ವಿಗ್ರಹದಿ        || ೨ ||

ಖಂಡಿಸಿ ಸಮರೋ | ದ್ದಂಡ ರಘೂದ್ವಹ | ತುಂಡಿಸೆ ಚಾಪವನು ||
ಕೊಂಡನ್ಯವ ಮುಂ | ಕೊಂಡು ದನುಜ ಶರ | ವೃಂದದಿ ಮುಸುಕಿದನು    || ೩ ||

ವಾರ್ಧಿಕ್ಯ

ದಾನವಾಧಿಪನಸಮ ಬಾಣಕಿತಿ ಮಿತಿಯಲ್ಲ |
ಚೂರ್ಣಿಸುವ ರಘು ಪತಿಯ ತ್ರಾಣಕೆಣೆ ತೊಣೆಯಿಲ್ಲ |
ಚಾಣರವರುರು ಶಕ್ತಿ ಸೋನೆಯಿಂದೆಚ್ಚಾಡ ಲೇನೆಂಬೆನದ್ಭುತವನು ||
ಕಾಣದಾಯ್ತವನಿ ನಭ ವೇಣ್ದೆಸೆಯೊಳುರಿ ಗೆದರಿ |
ಭಾನು ಪಥಕೆಡರಾಯ್ತು ಕ್ಷೋಣಿಯೀರೇಳ್ಕಮರಿ |
ಪ್ರಾಣಕುಬ್ಬಸವಾದುದೇನು ಸತ್ವಾಧಿಕನೊ ಕೌಣಪೇಂದ್ರ ಧರೆಯೊಳು     || ೧ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಧರೆಯ ಮರುಕವ ಕಂಡು ಜಾನಕಿ |
ಯರಸನುರೆ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರದಿಂದಶ |
ಶಿರವನೊಮ್ಮೆಗೆ ಕಡಿದನರಿತನಿಮಿಷರು ಘೇಯೆನಲು ||
ಮರಳಿ ಚಿಗಿಯುತ್ತಿರ್ದವದನರಿ |
ದರಿದು ಮೈಸಿರಿಗುಂದಿ ಮನದೊಳು |
ಮರುಗಿದನು ರಘುನಾಥನಚ್ಚರಿಯೇನಿದೆಂದೆನುತ      || ೧ ||

ವಾರ್ಧಿಕ್ಯ

ಏನಿದದ್ಭುತವರಿದಡಾನಿವನ ಶಿರವರಿದ |
ಡಾನುವನಹಾ ಚಿಗುರಿ ದಾನವನ ಕೊಲುವ ಗುರಿ |
ಕ್ಷೀಣವಾಯ್ತಮಮ ನುಡಿದೇನು ತಾನಿತ್ತ ನುಡಿ ಹಾನಿಯಾಯ್ತು ಕಟ ಜಗದಿ ||
ಭಾನು ಕುಲಜರ ಕೀರ್ತಿ ಮ್ಲಾನವಾದುದು ಪೂರ್ತಿ |
ತಾನುದಿಸಿ ದಿಟವಲಾ ಮಾನಿನಿಯ ಬಿಡಿಸೆ ಬಲ |
ಹೀನನಾದೆನೆನುತ್ತಲಾ ನರೇಂದ್ರಂ ಪೊತ್ತ ಮೌನದಿಂದಿರೆ ಕಾಣುತ        || ೧ ||

ರಾಗ ವಸಂತ ತೋಡಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಏನೋ ರಾಘವ | ದೀನ ಮುದ್ರೆಗಳು |  ತ್ರಾಣಿಯರರೆ ಮಗು |  ಳೇನು ಮೌನಗಳು  || ಪಲ್ಲ ||
ದೇವನೆನುತ ನಂಬಿ | ದಾ ವಿಭೀಷಣಗಿಂಬಿ | ನ್ನಾವ ಕಡೆಯೊಳುಂಟು |
ಸಾವು ಸನಿಹ ಬಂತು || ಏನೊ      || ೧ ||

ರಣದೊಳೆನ್ನನುಜೈಸಿ | ವನಿತೆಯ | ಮೇಳೈಸಿ | ಮನೆಯ ಸೇರುವ ಭ್ರಾಂತು |
ಕನಸಾಗಿ ಹೋಯ್ತು || ಏನೊ        || ೨ ||

ಹರನ ಧನುವನೆತ್ತಿ | ಮುರಿದ ಮಹಾಶಕ್ತಿ | ಮೆರೆಸಬಾರದೆ ಮಿಗೆ |
ಮರುಕವೇನಿದು ತೆಗೆ || ಏನೊ      || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಭರಿತ ಗರ್ವದೊಳಿಂತು ರಾವಣ |
ಜರೆಯೆ ಕೆಂಗಿಡಿಗೆದರಿ ರಾಘವ |
ಕೆರಳಿ ತುಡುಕಲು ಧನುವ ಪರಿಕಿಸುತಲಿ ವಿಭೀಷಣನು ||
ದುರುಳನೆದೆಯೊಳಗಿದೆ ಸುಧಾರಸ ಭರದಿ |
ತೆಗೆಯೆನೆ ವಿಲಯ ವನ್ಹಿಯ |
ಶರವನುರಕಿಡಲಸುರ ಮೈಮರೆತಾಗ ಚಿನ್ಮಯನ      || ೧ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ಕಂಡನಸುರೇಂದ್ರನಖಿಲಾಂಡ ನಾಯಕನ ವಪು |
ಮಂಡಲದಿ ಭೂವ್ಯೋಮ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಮಾ |
ಖಂಡಲಾದಿತ್ಯ ವಸು ರುದ್ರ ಮರುದಮರ ಗಣ ಸಿಂಧು ನಭ ದಶದಿಶಗಳ ||
ಸಂದ ಖಳ ನರ ಭುಜಗ ಸಂದಣಿಗಳಮಿತ ಋಷಿ |
ಮಂಡಳಿಯ ಗ್ರಹ ತಾರ ನಿವಹ ತಿರ್ಯಗ್ಜಂತು |
ವೃಂದನದಕಾಂತಾರ ಗಿರಿ ನಿಕರ ಸಹಿತನ್ಯಮೊಂದಿಲ್ಲದಾ ವಿಶ್ವವ          || ೧ ||

ರಾಗ ಮಧು ಮಾಧವಿ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಕಂಡು ಪುಳಕೋತ್ಸವದಿ ರಘುವರ | ಗೆಂದನೊಲಿದೆಯ ದೇವ ತನ್ನಯ ||
ಗಂಡುತನಕಿದೆ ಸಾಕು ಫಲಿಸಿತು | ಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯ ಸರಾಗದಿ || ಕಂಡ ತೆರದಿ     || ೧ ||

ಮಹಿಮ ತವ ಚರಣಾಗ್ರಹಾನು | ಗೃಹವಭಿನ್ನಗಳದರೊಳಾ ಸಂ ||
ನ್ನಿಹಿತ ಪಥವೆನಿಪತಿ ವಿರೋಧವ | ಗ್ರಹಿಸಿ ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೆ || ಅರಸುತಿರ್ದೆ        || ೨ ||

ವಂಚಿಸಿದೆ ಬಲುತೆರದೊಳರಸಿ ಪ | ಳಂಚಿಸಿದೆ ನಡಿಗಡಿಗೆ ತಿಳಿದರ ||
ಸಂಚೆಗಮನೆಯ ನೆವದಿ ದರುಶನ | ಸಂಚಿತವಿದಾಯ್ತಿಂದಿಗೆ | ಪುಣ್ಯವೊದಗೆ       || ೩ ||

ಸಿರಿ ಪದಾಬ್ಜಕೆ ಹರಣಗಾಣಿಕೆ | ಇರಿಸಿಹೆನು ಕೈಕೊಂಡು ಬಿಡದು ||
ದ್ಧರಿಸಿ ಮುನ್ನಿನ ಚರಣ ಸೇವೆಯ | ಹರಿಯೆ ನೀ ಕೃಪೆಗೈವುದು || ಶರಣಗೊಲಿದು   || ೪ ||

ತನುವಿನಾಶೆಗಳಿಲ್ಲ ಮಾತೆಯ | ಮಣಿದು ಬಿಡವವನಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ||
ರಣಕೆ ಬೆದರುವುದಿಲ್ಲೆನುತ್ತುರು | ಕಣೆಯ ವೃಷ್ಟಿಯಗರೆದನು || ದನುಜ ವರನು      || ೫ ||

ರಾಗ ಕಾಂಬೋಧಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಕಡಿವುತದ ನೃಪತಿ ಕುಂ | ಭಜದತ್ತ ವಿಧಿ ವಿಷ್ಣು | ಮೃಡ ಶಕ್ತಿ ಶರವ ಸಿಂಜಿನಿಗೆ ||
ಇಡಲು ತ್ರೈಜಗ ನಡುಗಿ | ತಡಿಗಡಿಗೆ ಬಲವೆರಡು | ಬೆದರಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿತರೆ ಘಳಿಗೆ     || ೧ ||

ಪರಿಕಿಸುತಲಸುರ ಪ್ರತಿ | ಶರವಿಡದೆ ದೃಢಮನದಿ | ಹರಿಯ ಧ್ಯಾನಿಸುತ ನಿಂದಿರಲು ||
ಭರದಿ ಕಡಿವಡೆದು ಗರ | ಗರನೆ ಬಾಂದಳ ಶಿರ | ತಿರುಗಿ ರಘುಪತಿಯ ಚರಣದೊಳು        || ೨ ||

ಮಾಲೋಲ ಶರಣೆಂದು | ಬೀಳಲದ ನೆಗಹಿ ಕರು | ಣಾಳು ತಕ್ಕೈಸಿ ಧರೆಗಿಡಲು ||
ಪೇಳಲೇನಾತ್ಮ ಸಿರಿ | ಯಾಳಿದನೊಳೈಕ್ಯತೆಯ | ತಾಳಿತನಿಮಿಷರು ಜಯವೆನಲು          || ೩ ||

ಕಂಡು ಮೇಲ್ವಾಯ್ವ ಖಳ | ಸಂದಣಿಯನಮಿತ ಶರ | ವೃಂದದಿಂ ತರಿದ ಭೂಪತಿಯು ||
ಸಂದರಾಹವದಿ ತೊಂ | ಬತ್ತು ಕೋಟಿ ನಿಶಾಟ | ರಿಂದಿಗೊಳಿತಾಯ್ತು ವಸುಮತಿಯು        || ೪ ||

ಮರುಗುತಿದ ತೆರಳಿ ಚರ | ರರುಹೆ ಹಾಯೆಂದು ಮಯ | ತರಳೆ ಹಂಮೈಸಿ ಚೇತರಿಸಿ ||
ತರಹರಿಸು ತೈದಿ ನಿಜ | ಹರಣದೊಲ್ಲಭನ ಶವ | ಕೆರಗಿ ತೆಗೆದಪ್ಪಿ ಕಾತರಿಸಿ        || ೫ ||

ರಾಗ ಸಾವೇರಿ ಆದಿತಾಳ

ಏನಿದು ಮುನಿಸು ಕಾಂತ | ಮಾತಾಡು ಪ್ರಿಯ | ಮಾನಿನಿಯೊಳು ವಿಕ್ರಾಂತ ||
ನೀನಾಗಿ ಸಮರದೊಳು | ರಘುಪತಿಗಿತ್ತೆ | ಪ್ರಾಣವನಿಂದಿನೊಳು || ೧ ||

ವರ ಭುಜ ಬಲ ವೀರ್ಯದಿ | ನಿನ್ನನು ಪೋಲು | ವರಕಾಣೆ ಮೂರ್ಲೋಕದಿ ||
ಸುರನರನುತ ಧೀಮಂತ | ತವ ಕಾಂತೆಗಿಂತ | ಪರದೇಶಿತನವೆ ಕಾಂತ  || ೨ ||

ಪರನಾರಿಗಳುಪಿದಡೆ ಇಂತಪ್ಪುದೆಂದು | ಧರಣಿಗಾದರ್ಶನಾದೆ ||
ಅರಿತು ಸೌಖ್ಯದಿ ಬಾಳಲಿ | ಜಗವೆಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ | ವರನ ಪಾದದೊಳುರುಳಿ         || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ದೇವ ನೀನೀಜಗಕೆ ಭಕ್ತರ |
ಭಾವವರಿತೊಲಿದುದ್ಧರಿಪ ಕರು |
ಣಾವನಧಿ ಸತಿಗೀಯೊ ಕಾದಲನೊಡನೆ ಸದ್ಗತಿಯ ||
ಜೀವ ತಾನೈದಿಹನು ಮಿಗೆ ನೀ |
ರ್ಜೀವವೀಜಡ ತನುವ ಜತೆಯಲಿ |
ಪಾವಕಂಗರ್ಪಿಸುವೆನಪ್ಪಣೆಯೀವುದೆನೆ ಕೇಳಿ || ೪ ||

ರಾಗ ಸವ್ವಾ ಏಕತಾಳ

ಭಲಾ ಭಲಾ ನಿ | ಶ್ಚಲ ಸುವ್ರತೆ ನಿನ | ಗೊಲಿದುದು ಮನ್ಮನ ದಿಟವಮ್ಮ ||
ಇಳೆಯ ಮನುಜರಘ | ಗಳೆವುದು ಭಕ್ತಿಗ | ಳಲಿ ಭಜಿಸಲು ಪತಿವ್ರತೆ ನಿನ್ನ || ೧ ||

ಶ್ರುತಿಸಮ್ಮತವತಿ | ಹಿತವವನಿಗೆ ಪತಿ | ಜತೆಯಲಿ ಸತಿಪೊಂದಲು ಚಿತೆಯ ||
ಚ್ಯುತಿಯಿಲ್ಲದ ಸ | ದ್ಗತಿಯಿತ್ತಿಹೆ ಮಹಾ | ಸತಿ ಬಿಡು ಬಿಡು ಮನಸಿನ ವ್ಯಥೆಯ     || ೨ ||

ಕಾದಲನೊಡನೆ ವಿ | ನೋದದಿ ನಡೆಮನ | ವಾದ ತೆರದಿ ಸದ್ಗುಣ ಶೀಲೆ ||
ಬೇಡು ವರವ ದಯ | ಮಾಡುವೆನೆನಲುರ | ಮಾಧವನಡಿಗೆಡೆದಾ ಬಾಲೆ || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಏ ಸುಮಂಗಲ ಚರಿತ ಮಗುಳಿ |
ನ್ನೇಸು ದೋಷಿಗಳುದಿಸಿದರೆಯು ವಿ |
ಭೀಷಣನ ತೆರ ಸ್ವಜನದ್ರೋಹಿಗಳೊಗೆಯದಿರಲಿಳೆಗೆ ||
ಆಸೆ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ವಿ |
ಲಾಸದಖಿಲ ಸುವಸ್ತು ನಿಚಯವು |
ಮೀಸಲವನಿಜೆಗದನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಮಮತೆಯಲಿ || ೧ ||

ವಾರ್ಧಿಕ್ಯ

ಎನುತ ಭಕ್ತಿಯೊಳೆರಗಲಸ್ತೆನುತಲಾ ಸತಿಯ |
ಚಿನುಮಯಂ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟೊಡೈದಿ ಪತಿಯೊಡನೆ ಚಿತಿ |
ಯನು ಪೊಕ್ಕು ಹರುಷ ಮಿಗಿಲಮಲ ಸಿರಿ ಸಾಯುಜ್ಯವನು ಪೊಂದಲವಳಿತ್ತಲು ||
ಜನಕಜೆಯ ಬಂಧನವ ಬಿಡಿಸಿ ಕರೆತರೆ ವಿಭೀ |
ಷಣ ರಾಮಚಂದ್ರನಪ್ಪೆಣೆಯಾಂತು ಭೂಸುತೆಗೆ |
ಮಣಿದು ವಾರ್ತೆಯ ಬೆಸಸಲತಿ ಹರುಷ ಭಾರದಿಂದಿನಿಯನೆಡೆಗೈತಂದಳು         || ೧ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಪತಿಯ ಕಂಡತ್ಯಧಿಕ ಹರ್ಷಾ |
ತ್ಪತಿತ ಬಾಷ್ಪದಿ ತೊಳೆವುತಂಗವ |
ಪತಿಕರಿಸಿ ಪೊರೆಯೆಂದಳಂಗನೆಯಡಿಗೆ ಮುಡಿಯಿರಿಸಿ ||
ಪತಿತ ಪಾವನ ಸರಿದು ಸತಿ ಖಳ |
ಪತಿಯ ಬಂದಿಯೊಳಿರ್ದು ಸದ್ಯಕೆ |
ಪತಿತಳಹೆ ಚಿತಿಗಿಳಿಯದಾಂ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಲರಿದೆಂದ     || ೧ ||

ರಾಗ ಕೊರವಿ ಆದಿತಾಳ

ಪೇರ್ಮೆಯಿದುವೆ ಸ | ದ್ಧರ್ಮಕೆ ಜಗದೊಳು | ಕೂರ್ಮೆಯೆಂಬುದಿನಿತಿಲ್ಲ ||
ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಿ ಕೃತ | ಕರ್ಮಕೆನುತ ಮಿಗೆ | ನಿರ್ಮಿಸೆ ಚಿತೆಯ ರಮಾನಲ್ಲ  || ೧ ||

ಕಾಣುತಲಾ ವನ | ಜಾನನೆ ಪತಿಪದ | ಕಾನಿಸಿ ಮುಡಿಯ ಮುಗಿದು ಕೈಯ್ಯ ||
ಪ್ರಾಣದೊಡೆಯ ತವ | ಮಾನಿನಿಯೊಳವ ನಿ | ಧಾನಿಸಲನಲ ಸೋಂಕಲು ಮೈಯ್ಯ         || ೨ ||

ಧಾರ್ಮಿಕ ತವ ಸಹ | ಧರ್ಮಿಣಿಯೇ ದೃಢ | ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಜನಕಾತ್ಮಜೆಯೆ ||
ನಿರ್ಮಲತೆಯ ಜಗ | ಸಮ್ಮೀಕ್ಷಿಪುದೆನು | ತೊಮ್ಮೆಯೆ ಜಿಗಿದಳು ಸುರರುಲಿಯೆ      || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಪರಮ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯದುರಿಗುರಿ |
ಸರಿದು ನಿಲಲಭ್ರದಲಿ  ಸುಮನಸ |
ರೊರೆದರವನಿಜೆಯೆಡೆಗೆ ಕಲ್ಮಷ ಸೋಂಕದೆಂದೆನುತ ||
ತರಣಿ ಕುಲದೇಳಿಗೆಗೆ ತಕ್ಕವ |
ಳರಸಿಯನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಸಂಶಯ |
ವಿರಿಸಬೇಡೆಮ್ಮಾಜ್ಞೆಯೆಂದನು ನಭದಿ ದಶರಥನು      || ೧ ||

ವಾರ್ಧಿಕ್ಯ

ಸುರರ ಮೊರೆ ಪಿತನಾಜ್ಞೆಯುರಿಗಿಳಿದು ಕೊಂಕದಿಹ |
ಸಿರಿಮುಡಿಯ ಸುಮದ ಪರಿಯರಿತು ನಿಶ್ಯಂಕೆಯಿಂ |
ಧರಣಿಜೆಯ ಕರೆದಪ್ಪಿ ಕರುಣದಿಂ ಕೋಸಲೇಶ್ವರ ಪರಿಗ್ರಹಿಸುತವಳ ||
ಧುರದಿ ಮಡಿದಿಹ ಕಪಿಗಳಂ ಬದುಕಿಸುತ ಲಂಕೆ |
ಯರಸು ಪಟ್ಟವ ವಿಭೀಷಣಗಿತ್ತು ಪುಷ್ಪಕದಿ |
ತರುಣಿ ಯವರಜ ನಿಖಿಲ ಪರಿವಾರದೊಡನೆ ಸತ್ವರದಿ ಪುರಕೈತಂದನು  || ೧ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಮುರುಗುತಿತ್ತಲು ಭರತನಗ್ರಜ |
ನೊರೆದವಧಿಯಯ್ತೆನುತ ವೈಶ್ವಾ |
ನರನ ಕುಂಡದಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ ಬಲವಂದು ಭಕ್ತಿಯಲಿ ||
ಕರವ ಮುಗಿದಾ ಹರಿಯ ಚರಣವ |
ಸ್ಮರಿಸಿ ವನ್ಹಿಯ ಪೊಗುವೆನೆಂಬನಿ |
ತರಲಿ ರಾಘವನಿಳಿದು ತೆಗೆದಪ್ಪಿದನು ಸೋದರನ      || ೧ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಅನುಜನನು ತಕ್ಕೈಸಿ ಭವನವ | ಚಿನುಮಯಾತ್ಮಕ ಪೊಕ್ಕು ಮರುಗುವ |
ಜನನಿಯರ ಸಂತೈಸಿದನು ದರು | ಶನವನಿತ್ತು         || ೧ ||

ಪರಿಜನರ ಮನ್ನಿಸುತ ಗುರುವರ | ನೊರೆದ ಸುಮುರ್ಹೂದಿ ರಘೂದ್ವಹ |
ಮೆರೆವ ಸಿಂಹಾಸನವನೇರ್ದನು | ತರುಣಿ ಸಹಿತ       || ೨ ||

ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷನ ಶಿರದಿ ಋಷಿಗಳು | ಪುಣ್ಯ ಜನದಭಿಷೇಕವೆಸಗೆ ಸು |
ವರ್ಣದಾರತಿಯೆತ್ತಿದರು ಸುರ | ಕನ್ನಿಕೆಯರು || ೩ ||

ವಾರ್ಧಿಕ್ಯ

ಹರನು ಪರಶಿವೆಗೊರೆದ ವರ ಪುಣ್ಯ ಚರಿತೆಯಿದ |
ಹರಿಯು ಪ್ರೇರಿಸಿದಂತೆ ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ನು |
ತ್ತರ ಕನ್ನಡದಿ ಸಿದ್ಧಪುರದ ಬೆಳಸಲಿಗೆಯ |
ಮ್ಮಿರವು ಬುಧ ವಿಠಲಾಖ್ಯನ ||
ತರಳ ಗಣಪತಿಯೆಂದು ಕರೆವರೆನ ಗೀ ಧರೆಯೊ |
ಳಿರುವ ವಿದ್ವನ್ಮಣಿಗಳೆನ್ನೆರಡನೆಯ ಕೃತಿಯೊ |
ಳಿರುವ ದೋಷವ ತಿದ್ದಿ ಮೆರೆಸಲಿಷ್ಟಾರ್ಥಮಂ ಸ್ಮರಪಿತಂ ಕರುಣಿಸುವನು || ೧ ||

ಮಂಗಲ ಪದ

ರಾಗ ಢವಳಾರ ಏಕತಾಳ

ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ||
ಮಂಗಲ ಮತ್ಸ್ಯಗೆ ಕೂರ್ಮನಿಗೆ | ಮಂಗಲ ವರಹಗೆ ನರಹರಿಗೆ ||
ಮಂಗಲ ವಟು ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಜಯ | ಮಂಗಲ ಭಾರ್ಗವ ರಾಮನಿಗೆ ||
ಜಯ ಮಂಗಲಂ || ೧ ||

ಕುಶಿಕಸವನ ಸಂರಕ್ಷಣಗೆ | ಶಶಿಧರ ಕಾರ್ಮುಕ ಭಂಜನಗೆ ||
ವಸುಧಿಜೆ ನೆವದಿಂಸುರರ ಮರ್ದಿಸಿ | ರಸೆಯ ಪೊರೆದ ರಘು ರಾಮನಿಗೆ ||
ಜಯ ಮಂಗಲ   || ೨ ||

ಮಂಗಲ ಬೌದ್ಧಗೆ ಕಲ್ಕ್ಯನಿಗೆ |
ಮಂಗಲ ಸುಜನೋದ್ಧಾರಕಗೆ ಮಂಗಲ ಶೇಷಾಚಲದೊಳು ನೆಲೆಸಿಹ
ರಂಗನಾಯಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಜಯ ಮಂಗಲಂ       || ೩ ||

|| ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾರ್ಪಣವಸ್ತು ||

ಅಂತು ಪದ ೪೫೫ಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣ ಸಂಪೂರ್ಣವು || ಶ್ರೀ ||