ಪ್ರಥಮಾಂಕದಲ್ಲಿ

೧. ಧರ್ಮರಾಯ
೨. ಭೀಮಸೇನ
೩. ಅರ್ಜುನ
೪. ನಕುಲ
೫. ಸಹದೇವ
೬. ದ್ರೌಪದಿ
೭. ಬುದ್ಧಿಮತಿ (ದ್ರೌಪದಿಯ ಕೆಳದಿ)
೮. ದೃಷ್ಟಾ ದೃಷ್ಟ ಪರಂಪರೆ,
ದ್ರೌಪದಿಯ ವೃದ್ಧ ಕಂಚುಕಿ
೯. ಕೌರವ
೧೦. ಸಂಜಯ
೧೧. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ
೧೨. ಗಾಂಧಾರಿ

ದ್ವಿತೀಯಾಂಕದಲ್ಲಿ
೧. ಕೌರವ
೨. ಸಂಜಯ
೩. ಭೂತರಾಜ
೪. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು

ತೃತೀಯಾಂಕದಲ್ಲಿ
೧. ಧರ್ಮರಾಯ
೨. ಕೃಷ್ಣ
೩. ಭೀಮಸೇನ
೪. ಗಾಂಧಾರಿ ಮತ್ತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ
ಭೀಮಸೇನನ ಕಿರಾತದೂತರು
೫. ವಿಂಧ್ಯಕ
೬. ಜಾಲಕ
೭. ನಕುಲ
೮. ಸಹದೇವ
೯. ಅರ್ಜುನ
೧೦. ಬಲರಾಮ

ಚತುರ್ಥಾಂಕದಲ್ಲಿ
೧. ಭೀಮಸೇನ
೨. ಕೌರವ
೩. ಅರ್ಜುನ
೪. ನಕುಲ ಸಹದೇವರ್ಕಳು
೫. ಧರ್ಮರಾಯ
೬. ಕೃಷ್ಣ
೭. ಬಲರಾಮ
೮. ದ್ರೌಪದಿ

ಪಂಚಮಾಂಕದಲ್ಲಿ
೧. ಕೃಷ್ಣ
೨. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ
೩. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ
೪. ಕೌರವ
೫. ದೃಷ್ಟದ್ಯಮ್ನಾದಿಗಳು
೬. ಧರ್ಮರಾಯ