ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಕಂಡನಶ್ವತ್ಥಾಮ ನಾರಿಯನೋರ್ವಳಾ || ದಾರಿಯೊಳಲ್ಲಿ ಬರುತಿರೆ |
ಕಂಡನಶ್ವತ್ಥಾಮ ನಾರಿಯನೋರ್ವಳಾ ||  ||ಪಲ್ಲವಿ ||

ಕಂಡನುಜ್ವಲ ರೂಪ ಶೋಭಿತೆಯಾ | ಸುಪ್ರ |
ಚಂಡ ಲೋಕದ ಭಾಗ್ಯಸಂಪದೆಯಾ | ಆಹಾ |
ಪುಂಡರಿಕಾಕ್ಷಿಯ ಕನಕ ಚಾಮರೆಯಾ ||
ತುಂಡು ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆ | ಮಂಡಲೇಶ್ವರಿಯುಟ್ಟು |
ಮಂಡೆದೋರದೆ ಮೌನ | ಗೊಂಡು ದೇವಿಯು ಸಾರೆ ||
ಕಂಡನಶ್ವತ್ಥಾಮ ನಾರಿಯನೋರ್ವಳಾ  || ೨೯೩ ||

ಕಂದಿದಾನನ ಜೋಲ್ವ ಕುಂತಳದಾ | ಚೆಲ್ವ |
ಚಂದನಗಂಧಿ ಪದ್ಮಲೋಚನದಾ | ಬಾಲೆ |
ಮುಂದಡಿಗೊಳ್ಳೆ ಶೋಕಸಾಗರದಾ ||
ನಿಂದು ಕೇಳಿದನಾಗ | ಸುಂದರಾಂಗಿಯೆ ನಿನ್ನ
ಚಂದದಾಸ್ಯವು ಬಾಡಿ | ನೊಂದುಕೊಂಡಿಹುದೇಕೆ ||
ಕಂಡನಶ್ವತ್ಥಾಮ ನಾರಿಯನೋರ್ವಳಾ  || ೨೯೪ ||

ಪೋಗುವದೆಲ್ಲಿ ವಾರಿಜಾಂಬಕಿಯೇ | ರಾಜ್ಞಿ |
ಮಾಗರುವೆ ನೀನಾರ್ಗೆ ಕಾಮಿನಿಯೇ | ಚೋದ್ಯ |
ವೀಗಲೆನ್ನೊಳು ಪೇಳು ಯೋಗಿನಿಯೇ |
ಸೋಗು ನೋಡಲು ಚಿತ್ರ | ಬೇಗ ಪೇಳೆನಲಾಕೆ |
ಸಾಗದಲ್ಲಿಯೆನಿಂದು | ಬಾಗಿ ಪೇಳ್ದಲು ಸೊಲ್ಲ ||
ಕಂಡನಶ್ವತ್ಥಾಮ ನಾರಿಯನೋರ್ವಳಾ  || ೨೯೫ ||

ರಾಗ ಮಧ್ಯಮಾವತಿ ಏಕತಾಳ

ಕೇಳುಕೇಳೆನ್ನ ಮಾತಾ | ೧

[1]ಶಾಕ್ವರ ಚಿಹ್ನ | ಪೇಳ್ವೆ ಕೇಳ್ಸುಪ್ರಖ್ಯಾತಾ || ಕೇಳುಕೇಳೆನ್ನ ಮಾತಾ ||ಪ||
ಚೆನ್ನಾಯ್ತು ಕೇಳಯ್ಯಯೆನ್ನಾದಿ ಕಥೆಯ |
ಮುನ್ನೀರ ಕಡೆಯಲ್ಕೆ ಮುನ್ನೊಂದು ಯುಗದೀ |
ಕನ್ನೆನಾಜನಿಸುತ್ತೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಹರಿಯಾ |
ಪೊನ್ನೀರ್ದವುರಕೇರ್ದೆ ಯಿನ್ನೇನು ಜಗದಾ || ಕೇಳು ಕೇಳೆನ್ನ  || ೨೯೬ |

ಜನನಿ ತಾನೆನ್ನುವರ್ ಜನರೆಲ್ಲ ತಿರೆಯಾ |
ಜನಪಾಲ ದುರ‍್ಯೋಧನನ ಸೇರಿ ಮುದದೀ ||
ಇನಿತೊಂದು ದಿನವಿರ್ದೆ ಕೊನೆಗೀಗ ತೊರೆದೂ |
ಜನನಾಥ ಯಮಜಾತ ನನು ಸೇರಲೊಲಿದೂ || ಕೇಳು ಕೇಳೆನ್ನ  || ೨೯೭ ||

ವಸುದೇವಸುತನಿಂದು | ಬೆಸಸಲ್ಕೆ ಪೊರಟೇ |
ಕಸುವಿರ್ಪ ಕಲಿವೀರ | ರೆಸದಂತೆ ಹಿತದೇ ||
ವಶವಾಗಿ ನೆಲಸಿರ್ಪೆ | ಪೊಸತಲ್ಲ ಜಗದೀ |
ವಸುಧೀಶನನು ಸೇರ್ವೆ | ಬಿಸಜಾಕ್ಷ ಮತದೀ || ಕೇಳುಕೇಳೆನ್ನ  || ೨೯೮ ||

ಕಂದ

ಇಂದಿರೆಯಾಡಿದ ಮಾತಂ |
ಕಂದುಗೊರಳನೇರ್ಪಿನ ಗುರುಜಂ ಕೇಳ್ದಾಗಳ್ |
ಬೆಂದೊಡಲಿನ ಮರುಕದೊಳಾ |
ಕುಂದೊರೆದವಳಂ ಕನಲ್ದು ಮಗುಳಿಂತೆಂದಂ  || ೨೯೯ ||

ರಾಗ ಸುರುಟಿ ಅಷ್ಟತಾಳ
ಸಿರಿಯೆ ನಿನ್ನಯ ಲೀಲೆ ಬಹುಚೋದ್ಯವಾಗಿಹುದೂ     || ಪಲ್ಲವಿ ||

ಅರಿಯಲಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ | ನಿನ್ನಯನಂಟು | ಬರೆಗಂಟು || ಸಿರಿಯೆ   || ಅ. ಪಲ್ಲವಿ ||

ಜಡದಿ ಪುಟ್ಟಿದೆ ನೀನು | ಜಡಜದಿನೆಲಸಿದೆ | ಜಡಗುಣದಾಕೆಯಾದೇ ||
ಬಡವರ್ಗೆ ಕೊಡದೆನೀ | ಬೆಡಗ ತೋರಿಸುತೆ | ಪೊಡವಿಗೆ ಮಾತೆಯಾದೇ |
ಸಿರಿಯೆ ನಿನ್ನಯ ಲೀಲೆ  || ೩೦೦ ||

ಕಲಿವೀರರನು ಪಂದೆ | ಗೊಳಿಸಿ ನೀನಲಿದು | ಕುಲಜರ ಬಿಟ್ಟುಪೋದೇ ||
ಕುಲಹೀನರನು ಸೇರ್ದೆ | ವೊಲಿದುನೀ ವೃದ್ಧರ | ಚೆಲುವಿನ ವಿಟರಗೈದೇ ||
ಸಿರಿಯೆ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ  || ೩೦೧ ||

ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಜುಟ್ಟ | ನೊಂದುಗೂಡಿಸಿದೆ | ಕೊಂದೆನೀಗುರುಶಿಷ್ಯರಾ ||
ಬಂದುನಿಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ | ಹಿಂದುಮುಂದೆನದೆ | ಗೊಂದಲಗೈದೆ ಜನರಾ ||
ಸಿರಿಯೆ ನಿನ್ನಯ ಲೀಲೆ  || ೩೦೨ ||

ವಾರ್ಧಕ

ಸುರಗಜದ ವಿಪರೀತ ಕೌಸ್ತುಭದ ಕಾಠಿಣ್ಯ |
ಸರಸತಿಯವಾಚಾಳ ಚಂದ್ರಮನ ಕೌಟಿಲ್ಯ |
ಗರಳದತಿ ಚಿತ್ರವಧೆ ನಾರದನ ಕಲಹತ್ವಸುರೆಯ ಸೊರ್ಕೆಂಬುದಿನಿತೂ ||
ಸರಿನಿನಗೆ ಸಂಸರ್ಗಪಾಲ್ಗಡಲ ಮಥನದೊಳ್ |
ಸಿರಿನಿನ್ನ ಜೊತೆಪುಟ್ಟಿದರಗುಣಂ ನಿನಗಿರ್ಕೆ |
ಹರಿಯಿದಕೆ ಮೆಚ್ಚಿದನೆ ಸಾಧ್ವಿಯೇ ಕಡುಧೂರ್ತೆ ನೀಲೋಕಮಾತೆಯಹುದೇ || ೩೦೩ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ನಡೆನಡೆಮೂಳಿಯೆ | ನುಡಿಯದಿರೆನ್ನೊಳು | ಬೆಡಗನು ಪಾಂಡವರಾ ||
ಕಡುಗಲಿಯೇನ್ನರ | ಗಡಭೀಮನೆ ಬಿಡು | ಜಡಮತಿ ಧರ್ಮಜನಾ || ೩೦೪ ||

ಗುರುಸುತನಾರಿಹನೆಂಬುದನರಿವೆಯ | ಬರಡರ ಗಣಿಸುವೆನೇ ||
ಪೊರೆದಾ ಕುರುಪತಿ ಬಳಿಯಿಂ ನಿನ್ನನು | ಮುರಹರ ತೊಲಗಿಪನೇ || ೩೦೫ ||

ಪುರುಷೋತ್ತಮನಳವರಿವೆನು ಕಪಟಿಯ | ತುರುಗಳ ಕಾವವನಾ ||
ಕುರುಕುಲದೊಲ್ಲಭನಿರುತಿರೆ ನಿನ್ನನು | ಕರೆಯುವ ಚೌರ್ಯಗನಾ || ೩ ||

ಕೇಳದೆ ಪೋದರೆ ಸೀಳುವೆ ನಿನ್ನಯ | ಬಾಳಿನ ಮುಂದಲೆಯಾ ||
ತೋಳಿನ ಬಲದೊಳು ಪಾಲಿಪನಾರಿಹ | ಪೇಳ್ಮಲೆಯುವತಲೆಯಾ  || ೩೦೬ ||

ವಚನ || ಎಂದಶ್ವತ್ಥಾಮಂ ಕೋಪಾಟೋದಿಂದಾಡಲ್ ||

ಕಂದ

ಅತ್ತಲಸುರಾರಿ ಬೆಸಸಿದ |
ನಿತ್ತಲ್ ರುದ್ರಾವತಾರ ನೆಳೆದೊಯ್ದಪನೆಂ ||
ದತ್ತಪುಲಿಯಿತ್ತದರಿಯೆಂ |
ದತ್ತಿತ್ತಡಿಯಿಡದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿತಳವೆಳಗಾದಳ್  || ೩೦೭ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಬೆದರುತಿಂದಿರೆಯಳುಕಿನಿಂದಿರೆ |
ಗದರಿಸುತ ಗುರುಸುತನು ಕೋಪದಿ |
ಪದುಮನಾಭನ ಸತಿಯ ಮುಂದಲೆವಿಡಿದು ರಭಸದಲೀ ||
ಮದದ  ಮೋಡಿಗೆ ಮದ್ದಿದೆನುತಲಿ |
ಸುದತಿಯನು ಸೆಳೆದೊಯ್ದು ತಂದನು |
ಕದನರಂಗದೆ ಬಿದ್ದನೃಪನೆಡೆಗಾಗ ತವಕದಲೀ  || ೩೦೮ ||

ರಾಗ ಆರಭಿ ರೂಪಕತಾಳ

ಗದೆಯ ಘಾತದೊಳೂರು | ಪದದ ಘಾತದೆಮಕುಟ | ಸದೆದಲ್ಲಿ ಭಂಗಮಾಗಿರ್ದಾ ||
ಅಧಿರಾಜ ಕೌರವೇಶ್ವರನಿರ್ಪ ದುಸ್ಥಿತಿಯ || ಮದನಾರಿ ಪ್ರತಿರೂಪನೋಡೇ || ೩೦೯ ||

ನೆತ್ತಿಯೊಳ್ಮಿದುಳೊಡೆದು | ನೆತ್ತರಿನಧಾರೆಗಳ್ | ಮೆತ್ತಿರಲು ಸುರಿಯುತ್ತೆ ಮೊಗದೀ ||
ನೆತ್ತರನೆಕಾರುತ್ತ ಕುರುಭೂಪ ಮುಳುಗಿರ್ದ | ನೆತ್ತರಿನ ಕೆಸರೊಳಾಕಣದೀ || ೩೧೦ ||

ಕಳಶಸಂಭವ ಪುತ್ರನಿಂತಿರ್ಪಭೂವರನ | ಗಳಿತಾಶ್ರುಲೋಚನದೊಳಾಗಾ ||
ತಲೆದೂಗುತೀಕ್ಷಿಸುತೆ ಕಾಣಲಾರದೆನೊಂದು | ಬಳಿ ಸಾರ್ದುಪಳಿದೆಂದವಿಧಿಯಾ || ೩೧೧ ||

ರಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ ರೂಪಕತಾಳ

ಹಾ ಕುರುಕುಲ ಚೂಡಾಮಣಿ | ಹಾ ಕುರುನೃಪಕುಲಸಿಂಹನೆ |
ಹಾ ಕುರುನೃಪಗಣಕೌಸ್ತುಭ | ಹಾ ಕುಂಭಜ ಶಿಷ್ಯಾ || ಹಾ ಕುರುಕುಲ || || ೩೧೨ ||

ಹಾ ಕೃಪಚರಣಾನತಶಿರ | ಹಾ ಕುಲನೃಪತತಿಪೂಜಿತ |
ಹಾ ಕುರುವಂಶ ಮಹಾಕಮ | ಲಾಕರಹಂಸಾ ||
ಏಕಾದುದೋ ನಿನಗೀವಿಧಿ | ನಾಕೇಶನ ಸಮದಂಡಿಗ |
ಮಾಕಾಮಿನಿಯನು ತಂದಿಹೆ | ಬೇಕೇನೊರೆ ಜನಪಾ || ಹಾ ಕುರುಕುಲ  || ೩೧೩ ||

ಎಂದಳ್ಗತೆ ಗುರುನಂದನ | ಕಂದಿದಪದಹತ ಧೂಳಿ |
ಮುಂದಲೆಯನು ಸೆರಗಿನ ತುದಿ | ಯಿಂದೊರೆಸುತೆ ಮರುಗೀ ||
ಸಂದುದೆ ತನ್ನನುವಂಚಿಸಿ | ಬಂದುದರಿನ್ನಿನಗೀಗತಿ |
ಮುಂದೆನಗರುಹೈ ಕಜ್ಜವ | ನೆಂದೆನೆನೃಪನುಡಿದಾ || ಹಾಕುರುಕುಲ  || ೩೧೪ ||

ಕಂದ

ಅರಿಚರಣಪಾಂಸುಪತ್ತಿರೆ |
ಕರಾಗ್ರದಿಂ ತೊಡೆದು ಕಳೆದೆ ವಸ್ತ್ರಾಂಚಲದಿಂ ||
ಗುರುನಂದನನೀನೆನ್ನೀ |
ಪರಿಭವಪಾಂಸುವನದೆಂದು ಪೇಳ್ಕಳೆದಪೆಯಾ  || ೩೧೫ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಕ್ರಾಂತಿಗೊದಗಿದ ಜೀವನದೊಳೀ |
ಕ್ರಾಂತಿಯಾದುದು ಪಾಂಡುಪುತ್ರರ |
ಕ್ರಾಂತಿಯೊದಗಿದ ಪಂಚಪಂದಲೆಗಳನು ಕಂಡೊಮ್ಮೇ ||
ಶಾಂತಿಯಿಂದಸುವಿದನು ನೀಗುವೆ |
ಕಾಂತಿಗುಂದುವ ಮೊದಲೆ ನೀನು |
ತ್ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದಿದನೆಸಗು ಪೋಗೆನೆ ಗುರುಜನಾಕ್ಷಣದೀ  || ೩೧೬ ||

ವಚನ || ಅಂತೆಸಗುವೆನೆಂದಶ್ವತ್ಥಾಮಂ, ಧೈರ್ಯವನೊರೆದಲ್ಲಿಂದಂ ಪೊರವಂಟತಿಸಹಸ ದೊಳಂ ||

ಕಂದ

ಚಂದಿರ ನಿಲ್ಲದೆಬಾನೊಳ್ ||
ಕಂದಿರೆ ಮೀಂಗಳಮವಾಸಿಯಮಹಾತಮದೊಳ್ ||
ಮಂದಿಗಳೊರಗಿರೆ ಬಳಲಿದ |
ಪಿಂದಣಲವರದತಿಬೇಸರದೆ ಗಜಪುರದೊಳ್  || ೩೧೭ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಸಮಯವರಿದಾ ರುದ್ರರೂಪನು |
ಯಮನೆತಾನೆನುವಂತೆ ಪೊಗುತಲಿ |
ಸಮದೆಮಲಗಿಹ ಪುರದಕಾವಲ ಭಟರಕುರಿದರಿಯೇ ||
ಭ್ರಮೆಯೊಳೊರಗಿದ ಪಲರುನಿದ್ದೆಯೊ |
ಳಮಮಹಾಯೆನುತೆದ್ದು ಕಣ್ಗಳ |
ನಿಮಿರೆ ಪೊಸೆಯುತ ಕೈದುಗೊಂಡರು ತಲೆಯದಿಸೆಗಿರ್ದಾ  || ೩೧೮ ||

ರಾಗ ತುಜಾವಂತು ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಆರೆಲೋ ದುರಾತ್ಮಚೋರನೇ  || ಪಲ್ಲವಿ ||

ಮೀರಿರಜನಿಯೊಳಗೆ ಬಂದು | ಸೇರಿಪುರವಧಾಳಿಗೊಡುವ |
ಚೋರನಾರು ತಲೆಯಕಡಿದು | ಮಾರಿಗುಣಿಸಮಾಳ್ಪೆನೆಂದು |
ವೀರ ದ್ರುಪದಸುತನುಪೇಳಲೂ | ಕೇಳುತ್ತ ಗುರುಜ |
ಹಾರಿಪೊಯ್ದನವನ ಶಿರವನೂ | ಕಾಣುತ್ತ ಭರದೊ |
ಳೇರಿಬಂದಡಾಶಿಖಂಡನೂ || ಆರೆಲೋ  || ೩೧೯ ||

ಕರದಬಾಳ ಬೀಸುತವನ | ತರಿಯೆಗುರುಜ ಚೇಕಿತಾನ |
ನುರಿದು ಬಂದಡವನ ಶಿರವ | ಧರೆಗೆಕೆಡಹಿ ಭಟರನೆಲ್ಲ |
ಬರಿದುಗೈದನೊಂದೆ ಚಣದೊಳೂ || ಶ್ರುತಸೋಮಕಾದಿ |
ಕಿರಿಯಪಂಚಪಾಂಡವರ್ಕಳಾ | ಮೇಲೇರಿಪಿಡಿದು |
ಶಿರವನೆಣಿಸಿ ಕಡಿದನೈಗಳಾ || ಆರೆಲೋ  || ೩೨೦ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಸಂದುದೆನ್ನಯ ಭಾಷೆ ಕೌರವ |
ಗಿಂದುವಿಜಯದಹಬ್ಬವಾಗಲಿ |
ಕೊಂದೆನೈವರನೆನುತ ಮಂಡೆಗಳೈದ ಕೈಗೊಳಿಸೀ ||
ಮುಂದೆನೇಸರು ಮೂಡುವನ್ನೆಗೆ |
ಬಂದು ಭೂಪನ ಚರಣಕರ್ಪಿಸು |
ತೆಂದಕೊಳ್ಳಿದೊ ನಿನ್ನ ಪಾಂಡವರೈದು ತಲೆಗಳನೂ  || ೩೨೧ ||

ಕಂದ

ನನ್ನಿಯೊಳಾಡಿದ ಗುರುಜನ |
ಮನ್ನಿಸಿಮತ್ತಾ ಸುಯೋಧನ ಮುದದೊಳಾಗಂ ||
ಕಣ್ಣರೆತೆರೆದದ ನೀಕ್ಷಿಸಿ |
ಬಣ್ಣವನರಿದತಿ ವಿಷಾದಗೊಳುತಂಮನದೊಳ್  || ೩೨೨ ||

ರಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ ರೂಪಕತಾಳ

ಗುರುವರಸುತನೇನೆಸಗಿದೆ | ಹರಹರ ಬಾಲರವಧೆಯನು |
ಮರುತಜನಾಸ್ಯವಿದಾದೊಡೆ | ಪರಿಕಿಸಲೊಪ್ಪುವುದೇ ||
ಮಿರುಗುತ ಪಟ್ಟದೆನೋಳ್ಪದು | ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನೀಗೈದುದು
ಗುರುತಿಸಲಿದು ಕೃಷ್ಣೆಯ ತರ | ಳರಶಿರಗಳೆ ನಿಜವು  || ೩೨೩ ||

ಪರಮೇಶ್ವರನವತಾರನೆ | ಪರಮಪವಿತ್ರನೆ ಭೂಸುರ |
ಬರಿದೀ ವಿಕಳರ ಕಾರ್ಯವ | ಗುರುಜನೀನೆಸಗುವುದೇ ||
ತರಳರ ಶಿರವಿದ ತರಿದೆಯ | ದೊರಕೊಳದೇನ್ಪಾತಕನಿನ |
ಗರಿಯದೆ ದುಷ್ಕೀರ್ತಿಯಕರೆ | ಮಿರುಗದೆ ಇಹಪರದೀ  || ೩೨೪ ||

ಕ್ರಾಂತಿಯಿದಾಯಿದು ಮನಕತಿ | ಶಾಂತಿಯಿದಾಯಿತು ಶಿವ ಶಿವ |
ಕುಂತಿಯ ಸುತರೊಳು ತೀರಿತು | ಪಂಥಗಳಿಲ್ಲೆನಗೇ ||
ಸಂತಸವಾದುದು ನಡೆನೀ | ನಿಂತಿರಬೇಡೆನೆ ಮರುಕದೆ |
ಪಿಂತಿರುಗಿದ ಕಲಶಜಸುತ | ಚಿಂತೆಯ ಪರಿಭವದೀ  || ೩೨೫ ||

ಕಂದ

ಗುರುಜಂ ಮರೆದಿಹ ಭೋಗವ |
ತೆರಳಿದತುಹಿನಾಚಲದೆಡೆಗಂ ತಪಮೆಸಗಲ್ ||
ಕುರುಪತಿ ಯೋಗಧ್ಯಾನದೆ |
ತೊರೆದವನೆಲ್ಲವ ದಿನಾವಸಾನದೆ ಬಳಿಕಂ  || ೩೨೬ ||

ನಗೆಮೊಗದಿಂ ಮಾಡಿದಕ |
ರ್ಮಗಳಂ ತಿಳಿಯಲ್‌ರುದದ್ಭಿರನು ಭೂಯಾತ್ತೆಂ ||
ದೊಗುಮಿಗೆಯಿಂದುಣೆಲೋಕಂ |
ಬಗೆಗೊಳೆನದನೆಂದಸುವನು ತೊಲಗಿಸೆ ಜಡದಿಂ  || ೩೨೭ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಬಳಿಕ ಮರುದಿನ ಪಾಂಡುತನನಯರು |
ತಿಳಿದರೊದಗಿದ ವಿಘ್ನಕೋಟಿಯ |
ನಳಿನನಾಭನೊಳರುಹೆ ವಾರ್ತೆಯ ಕೇಳ್ದು ಮುರಹರನೂ ||
ಕಳೆದ ರಜನಿಯೊಳಾಯ್ತೆ ವಿಧಿಹಾ |
ಕಳಶಸಂಭವ ಪುತ್ರನಲ್ಲದೆ |
ಕೊಲುವರಿಲ್ಲೆನುತಿಳಿದ ನೀಲಾಚಲವ ರಭಸದಲೀ  || ೩೨೮ ||

ರಾಗ ಕಾಂಭೋಜಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಇತ್ತಲಸುರಾಂತಕನು | ಮತ್ತವರನೊಡಗೊಂಡು | ತತ್ತರಿಸುತೈತರಲುಪುರಕೇ ||
ಕತ್ತಲೆಯೆ ಕವಿದಂತೆ | ಚಿತ್ತವಿರೆ ಧರ್ಮಜನ | ಹತ್ತಿರಕೆ ಹರಿ ಬಂದು ನುಡಿದಾ || ೩೨೯ ||

ಮರುಗದಿರು ಧರ್ಮಜನೆ | ಧುರದೊಳಿದೆ ಸದ್ಗತಿಯು | ನರನಾಥ ನೀನರಿಯದವನೇ ||
ಸಿರಿಮೆರೆವಳನುದಿನದಿ | ಚಿರಪರಾಕ್ರಮಸತ್ವ | ದುರುವಿನಯ ಶೀಲಗುಣ ಬಳಿಕಾ || ೩೩೦ ||

ವರಧರಾಪ್ರಣಯತ್ವ | ಪರಮೇಶಸಂಪ್ರೀತ | ಕರಮೆಸೆಯಲರ್ಥಿಯಿಂ ಜಗದೀ ||
ಪಿರಿದೆನಿಪುದೀಗುಣವು | ತಿರೆಯಾಣ್ಮಗತಿಶಯವು | ಧರಿಸಿರುವೆ ನೀನಿದನುಜನಪಾ || ೩೩೧ ||

ಆಕೆವಾಳರು ನಿನಗೆ | ಬೇಕೆನಿಪಸೋದರರು | ಭೂಕಾಂತೆ ಮಾಕಾಂತೆಯರನೂ ||
ಈಕಡೆಗೆ ಬರಿಸಿಹರು | ಸಾಕವರ ಸಾಹಸವ | ನಾಕೇಶ ಪೊಗಳುವನುಯಮಜಾ || ೩೩೨ ||

ಬಾರಿತ್ತ ಬಾಹುಬಲ | ವಾರಿಧಿಯೆ ಜಗಜಟ್ಟಿ | ಮಾರುತಿಯೆ ನಿನಗೆಣೆಯಕಾಣೆ ||
ಧಾರಿಣಿಯೊಳೇಕಾಂಗ | ವೀರರೊಳು ಸಲೆಕೀರ್ತಿ | ಮಾರಮಣಿ ಭೂಕಾಂತೆಯರನೂ || ೩೩೩ ||

ನಿನ್ನಂತೆ ನಿಜಭುಜದೆ | ಮುನ್ನಾಂತರಾರಿಲ್ಲ | ಪೊನ್ನಾಯ್ತು ನೀನುಡಿದ ಭಾಷೇ ||
ಕುನ್ನಿಗಳ ಸದೆಬಡಿದೆ | ಧನ್ಯಮತನೀನಾದೆ | ಸನ್ನುತನೆ ಕಲಿ ಭೀಮರಾಯಾ || ೩೩೪ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಧರೆಯಭಾರವು ತಗ್ಗಿತಿಂದಿಗೆ |
ಧುರದಿವಿಜಯವ ಪಡೆದಿರೈವರು |
ಸರಸಿಜಾಂಬಕಿ ವೀರಮಾನಿನಿ ಮರುಗಲೇಕಿನ್ನೂ ||
ತಿರಿಯೊಳೊರಗಿದ ವೀರಭಟರಿಗೆ |
ಪಿರಿದುಸಂಸ್ಕಾರವನು ಮಾಡಿಸು |
ನೆರೆವಿಚಾರಿಸಿ  ಶಾಸ್ತ್ರಮಾರ್ಗದೆ ಧರ್ಮನಂದನನೇ  || ೩೩೫ ||

ವಚನ || ಎನೆಧರ್ಮನಂದನಂ ಹರಿಯಾಜ್ಞೆಯಂ ಕೈಕೊಳ್ಳುತ್ತಂ ||

ವಾರ್ಧಕ

ಅಳಿದಖಿಲಸುಭಟರ್ಗೆ ಜಲದಾನತರ್ಪಣವ |
ಬಳಿಕಿತ್ತು ಸದ್ಗತಿಯಗೊಳಿಸಲ್ಕೆ ನೃಪವರಂ |
ತಿಳಿದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೌರವನ ಮಡದಿಯರ್ ಕೊಂತಿ ಸಹಿತಾ ||
ಮಲಿನ ಜಡದೇಹಮಂ ಮರೆದುಗ್ರ ದೀಕ್ಷೆಯಂ |
ತಳೆದವರ್ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶದಿಂದಾತ್ಮನಂ |
ತಿಳಿದೊಲಿಸಿ ನಿತ್ಯಸುಖ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಂ ಪಡೆಯೆ ತೆರಳಿದರ್ ವಿಪಿನಕಾಗೀ || ೩೩೬ ||

ವಚನ || ಮತ್ತಾ ಧರ್ಮನಂದನಂ ಮುಕುಂದಂಗೆ ಕೈಯ್ಯಂ ಮುಗಿದು ||

ರಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ ಮಾತ್ರಾ ಝಂಪೆತಾಳ

ಶ್ರೀ ರಮಾಧವಾ | ಮಹದುದಾರನೇ  || ಪಲ್ಲವಿ ||

ಭಾರತಾಹವ ತೀರಿತಲ್ಲವೆ | ಸೇರಿತೆಮ್ಮೊಳು ಜಯದ ಕೀರ್ತಿಯೂ ||
ಭಾರತಾಬ್ಧಿಯ ಮಥನವೆಸಗಿದಾ | ಭಾರ ನಿನ್ನದೂ || ಶ್ರೀರಮಾಧವಾ || ೩೩೭ ||

ಕಿರಿಯನಿರ್ಪನು ಪಾರ್ಥನಚ್ಯುತ | ತೊರೆದೆ ನಾನಿದ ರಾಜ್ಯಭೋಗವ |
ಕುರಕುಲೇಂದ್ರರ ತರಿದ ವೀರನು | ಭರಿತ ಸತ್ವನೂ || ಶ್ರೀರಮಾಧವಾ || ೩೩೮ ||

ದಿಟ್ಟನೀತನು ಭೀಮಸೇನನು | ಪಟ್ಟವೀತಗೆ ಕಟ್ಟು ದೇವನೆ |
ನೆಟ್ಟನೊದಗುತೇ ಶೀಘ್ರದಿಂದಲಿ | ಇಷ್ಟವೆನಗಿದೂ || ಶ್ರೀರಮಾಧವಾ || ೩೩೯ ||

ಇಳೆಯು ಬೆಳಗಲಿ ಧರ್ಮ ನೆಲಸಲಿ | ನಳಿನನಾಭನೇ ಪಾಲಿಸೆಮ್ಮನು |
ದಳಿತ ಬಾಂಧವ ನಿನ್ನ ಮರೆಯದ | ನೆಲೆಯದೋರಿಸು || ಶ್ರೀರಮಾಧವಾ || ೩೪೦ ||

ಕಂದ

ಧರ್ಮಜನಾಡಿದ ನುಡಿಗಂ |
ಧರ್ಮಮಿದೆನುತೆಲ್ಲರೊಪ್ಪಲಾ ಸಹದೇವಂ ||
ಕರ್ಮಾಂಗವನರಿದಾಗಳ್ |
ಧರ್ಮಾಂಗದ ಶುಭ ಮಹೂರ್ತಮಂ ಪೇಳಲೊಡಂ  || ೩೪೧ ||

ವಚನ || ಎಂಬುದು ಭೀಮಂಗೆ ಪಟ್ಟಬಂಧಮಂ ಮಾಳ್ಪುದೆಂದು ವಾಸುದೇವಂ ಮುಂತಾಗಿ, ಸಹದೇವಂ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಭವ್ಯ ಮುಹೂರ್ತದೊಳ್ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಮಂ ಪೊಕ್ಕು ||

ಮತ್ತೇಭವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತಂ

ದೆಸೆಯಂ ತೆಕ್ಕನೆ ತೀವೆತಾಟಿತ ಮಹಾಭೇರೀರವಂ ವಿಪ್ರರೇ |
ಣ್ದೆಸೆಯೊಳ್ವೇದ ನಿನಾದದಿಂ ಪರಸೆ, ಪಂಕೇಜಾಕ್ಷಿಯರ್ಕೂಡಿಸಂ ||
ತಸದಿಂ ಸೇಸೆಯನಿಕ್ಕೆ ಪಾಂಡವ ಬಲಪ್ರಾಕಾರ ವೀರಂಗ ಸಾ |
ಹಸಭೀಮಂಗೆ ಮನೋಮುದಂ ಬೆರಸುಕೃಷ್ಣಂ ಕಟ್ಟಿದಂ ಪಟ್ಟಮಂ || ೩೪೨ ||

ರಾಗ ಢವಳಾರ ಏಕತಾಳ

ಈಶನ ಸಮಬಲಗೇ | ಕುರುಕುಲ | ಭೂಷಣ ಪವನಜಗೆ ||
ಭಾಸುರ ಮಣಿಗಣ | ಭಾಸವಿನೂತನ | ದೋಷವಿನಾಶನ | ವಾಸವನುತನಿಗೆ ||
ತೋಷದೊಳಂಗನೆಯ | ರಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿರೆ || ಶೋಭಾನಂ  || ೩೪೩ ||

ನೀರಜಗಂಧಿಯರು | ಕುಣಿಯುತೆ | ಮಾರಮಯೂರಿಯರೂ |
ವಾರಿಜನಾಭಗೆ | ವೀರವಿನೋದಗೆ | ಭಾರತದೈವರ | ಭಾರವನಾಂತಗೆ ||
ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿಯರುಗ | ಳಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿರೆ || ಶೋಭಾನಂ  || ೩೪೪ ||

ಕಂದ

ಸುಲಲಿತ ಜನಕಂ ಪೇಳ್ದೀ |
ಚೆಲುವಿನ ಕೃತಿಯ ಗಿರಿಜಾವರಂತೂರ್ಮೆಯೊಳಂ ||
ಸಲೆಪರಸುಗೆಸಬ್ಬಾಣಿಯೆ |
ನಲವಿಂದೊಲಿದೊಲ್ಮೆವೆತ್ತು ಸಲಹುಗೆ ಸತತಂ  || ೩೪೫ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಶರಧಿಯಂಬರ ಹಸ್ತಿ ಚಂದ್ರಮ |
ರಿರವು ನೃಪಶಕಶಾಲಿವಾಹನ |
ಕಿರಲು ಪಾರ್ಥಿವನಾಮ ವತ್ಸರ ಮಾಸ ಧನುವಿನೊಳೂ ||
ಸರಿದ ದಿನವೇಳೆನಿಪ ರವಿ ವಾ |
ಸರದಿ ರೋಹಿಣಿ ಧವಳ ಶುಭ ತಿಥಿ |
ವರ ಚತುರ್ದಶಿ ಶುದ್ಧಪಕ್ಷದ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷದೊಳೂ  || ೩೪೬ ||

[ಶಾ. ಶ. ೧೮೦೭ ಇಸವಿ ೧೮೮೫] ಜನಕ ಸಂಕಪ್ಪಾಖ್ಯ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ | ಜನಿಸಿದಾತನು ಜನನಿ ಮುಂಡ್ಯಕೆ |
ತನಗೆ ವೆಂಕಪ್ಪಾಖ್ಯೆ ಸಂದಿರೆ ತಾಯಜನಕನದೂ ||
ಜನನಗೊಂಡಿಹ ನಾಡು ಪಾವೂ | ರೆನುವ ಪಳೆಮನೆ ಬೀಡು ಮೂಲದ |
ಮನೆಯು ಮುನ್ನೂರಾಯ ಮನೆತನಗುತ್ತು ಕುತ್ತ್ಯಾರಾ  || ೩೪೭ ||

ರಾಗ ಕಾಂಬೋಧಿ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಶಾಲ್ಯಗೋತ್ರದ ಭಟರ ಕುಲದೊಳು | ತಾಳ್ದೆ ಜನ್ಮವ ಬರೆದೆನೀ ಮಹ |
ಮೂಲ್ಯ ಕಥೆಯನು ಯಕ್ಷಗಾನದ | ನಲ್ಮೆಯಿಂದಾ  || ೩೪೮ ||

ತೊಳಪ ರನ್ನನ ಕರದ ಕೈಪಿಡಿ | ಮಲಿನಗೊಂಡಿರಲೆನ್ನ ಕರದೊಳು ||
ಪೊಳೆವ ತೆರನಿದನೊಪ್ಪುಗೊಂಬುದು | ತಿಳಿದ ಬುಧರೂ  || ೩೪೯ ||

ಧಾತೃನಾಮದ ವತ್ಸರದೆ ಕೃತಿ | ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡುದು ಕಣ್ವಪುರ ಪತಿ |
ದಾತಗರ್ಪಿತಗೈದೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ | ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾ  || ೩೫೦ ||

ರಾಗ ಸಾವೇರಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಭರತವಾಕ್ಯ
ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪದ ಪದ್ಮಕೇ | ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಲಂ | ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪದಪದ್ಮಕೇ || ಪ ||

ಪದಿನೆಂಟಕ್ಷೆಹಿಣಿಯ | ಬಲಗಳನು ಧುರಕಿಕ್ಕಿ |
ಪದಿನೆಂಟು ದಿನದೊಳಗೆ ನೆಲಕುಣಿಸಿ ಕೈತವದೆ |
ಸಹೃದಯಿ ಪಾಂಡವರಿಗೀ ಧರೆಯ ನೊಲಿದಿತ್ತ್ತ |
ಮಾಧವಗೆ ಮಂಗಳಂ | ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪದ ಪದ್ಮಕೇ  || ೩೫೧ ||

ಯುಗ ಯುಗದೊಳವತರಿಸಿ | ಪಗೆಗೊಂಡ ದುರುಳರನು |
ಬಗಿದಿಕ್ಕಿ ಸಾಧುಗಳ | ತೆಗೆದೆತ್ತಿ ಪಾಲಿಸಿದ |
ಜಗದೇಕನಾಥನಿಗೆ | ಖಗವರೂಥನಿಗೆ ಕವಿ
ಭೂಷಣಗೆ ಮಂಗಳಂ | ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪದಪದ್ಮಕೇ  || ೩೫೨ ||

ಸಂಪೂರ್ಣಂ[1] ೧ ಶಾಕ್ವರ ಚಿಹ್ನ = ವೃಷಭಧ್ವಜ