ಧರ್ಮರಾಯ
ರುಕ್ಮಿಣಿ
ಭೀಮ
ಸತ್ಯಭಾಮೆ
ಅರ್ಜುನ
ನೀಲಧ್ವಜ
ನಕುಲ
ಚಂಡಿ
ಸಹದೇವ
ಹಂಸಧ್ವಜ
ಕುಂತಿ
ಸುಮತಿ
ಪ್ರಮತಿ (ಮಂತ್ರಿಗಳು)
ದ್ರೌಪದಿ
ಸುಧನ್ವ
ಸುಭದ್ರೆ
ಸುಗರ್ಭೆ
ವೇದವ್ಯಾಸ
ಕುವಲಯೆ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಪ್ರಭಾವತಿ
ವೃಷಕೇತು
ಶಂಖ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ
ಮೇಘನಾದ
ಸುರಥ
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ
ಗರುಡ
ಅನುಸಾಲ್ವ
ವೃಷಭ (ಭೃಂಗಿ)
ಯವ್ವನಾಶ್ವ
ಶಿವ
ದೂತಿ,
ಯಾದವರು,
ಬೇಹಿನಚರರು,
ನಾರಿಯರು