ಪಾತ್ರಗಳು

ಧರ್ಮರಾಯ

ಸುಭದ್ರೆ

ಅರ್ಜುನ

ಕತವರ್ಮ

ಯತಿ (ಸನ್ಯಾಸಿ) ಅರ್ಜುನ

ಗಾರ್ಗ್ಯ

ನಾರದ

ಕೌರವ ಮತ್ತು ಅವನ ದಿಬ್ಬಣ

ಹನುಮಂತ

ವಸುದೇವ

ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೇಷದ ಕೃಷ್ಣ

ಮಾಗಧ

ರಾಮರೂಪ

ವನಪಾಲಕ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ

ದೂತಿ ಕಲಾವತಿ

ಸತ್ಯಭಾಮೆ

ಅಪಶಕುನಕ್ಕಾಗಿ ಪಾತ್ರಗಳು

ಬಲರಾಮ

ಚೋರ ಮತ್ತು ಕಿರಾತ ಪಾತ್ರಗಳು