೦೧.     ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ – (ಸಂ) ಕ.ವೆಂ. ರಾಘವಾಚಾರ್, ಮೈಸೂರು, ೧೯೪೧.
೦೨.     ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ -(ಸಂ) ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೫೬
೦೩.     ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ – (ಸಂ) ತೆಕ್ಕುಂಜ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೬.
೦೪.    ಜನ್ನ ಸಂಪುಟ – (ಸಂ) ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ., ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೭.
೦೫.    ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ – (ಸಂ) ಜಿ.ಎಸ್. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೯.