ಅಂಗಚ್ಛವಿ       – ಮೈಕಾಂತಿ, ಹೋಗರು
ಅಂಗಿ           – ಅಂಗಗಳುಳ್ಳವನು, ದೇಹಿ
ಅಗುಱ್ದು         – ಅಗೆದು
ಅಗೆ             – ಮೊಳಕೆ
ಅಳುಂಬ        – ಅತಿಶಯ
ಅಘ             – ಪಾಪ
ಅಘಜಲದಿ      – ಪಾಪ(ವೆಂಬ) ಸಮುದ್ರ
ಅಘಧ್ವಾತ +ಓಘ  ಮಧುಪಮಾಲಿಕ  – ಪಾಪವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯ ಗುಂಪು ಎಂಬ ದುಂಬಿ ಸಾಲು
ಅಚ್ಚಿದ          – ಅಚ್ಚಿಟ್ಟ?
ಅಜ ಗರ್ಭಿಣಿ   – ಬಸುರಾದ, ತೆನೆಯಾದ ಆಡು
ಅಜಪೋತ     – ಆಡಿನ ಮರಿ, ಹೋತ
ಅಜೆ            – ಹೆಣ್ಣಾಡು
ಅಟ್ಟಿಸು         – ಕಳಿಸು
ಅಟ್ಟೆ            _ ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ಮೈ
ಅಡಗು         – ಬಾಡು, ಮಾಂಸ
ಅಡಸು         – (ಮೇಲೆ, ಮುಂದೆ) ಬಂದು ಅಮರಿಕೊ
ಅಡಿಸು         – ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಸು, ಬೇಯಿಸು
ಅಡೆಯೊತ್ತು    – ಅಡಚು, ಗಿಡುಗು
ಅಣಕ          – ಕೊಂಚ
ಅಣುವ್ರತ      – ಜೈನಗೃಹಸ್ಥರು ಕೈಕೊಳ್ಳುವ ಸುಲಭ ವ್ರತ
ಅಣ್ಮು          – ಸಾಹಸ, ಪ್ರಯತ್ನ  – ಮಾಡು
ಅನಂಗನ ಕೃತಿ – ಕಾಮಚೇಷ್ಟೆ
ಅನಂತ ಪ್ರಭೋಧ ದರ್ಶನ ಸೌಖ್ಯನ್ – ಅನಂತವಾದ, ಕೇವಲವಾದ ಜ್ಞಾನ, ದರ್ಶನ (ದೃಷ್ಟಿ), ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳವನು
ಅನುಜ        – ತಮ್ಮ, ಸಹೋದರ
ಅನುಜೆ        – ತಂಗಿ, ಸಹೋದರಿ
ಅಬ್ಬೆ           – ಅಮ್ಮ (ಇಲ್ಲಿ; ಮಾರಿ)
ಅಭಿದಾನ      – ಹೆಸರು
ಅಭ್ರಗಜ       – ಐರಾವತ
ಅಭ್ರಮು       – ಐರಾವತನ ಹೆಂಡತಿ
ಅಮರ್        – ಸೇರಿಬರು, ಒಪ್ಪು
ಅಮಳದೃಷ್ಟಿ   – ನಿರ್ಮಲ, ಪರಿಶುದ್ಧ  – ಜ್ಞಾನ
ಅಮಳ್ಗಳ್      – ಜತೆಗಳು, ಜೋಡಿ, ಯುಗಳ
ಅಮೋಘ      – ತಪ್ಪದ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗದ
ಅಂಗಜಾವ    – ಕಾವಲುಗಾರ‍
ಅಂಬರತರಂಗಿಣೀ – ಆಕಾಶ ನದಿ, ಗಂಗೆ
ಅಂಬಾಚರಿ    – ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ತಾಯಾಗಿದ್ದವಳು
ಅಂಬಿಕೆ        – ತಾಯಿ
ಅಂಬುಜ       – ತಾವರೆ
ಅರಲಂಬ      – ಕಾಮ
ಅರಿ            – ಕತ್ತರಿಸು, ಕೊಯ್ಯಿ
ಅಱಸು         – ಹುಡುಕು
ಅಱೆ            – ತಿಳಿ
ಅಱೆಕೆ          – ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಅರಿವು, ಜ್ಞಾನ
ಅಱುನೀರ್     – ಬತ್ತಿದ ನೀರು
ಅರ್ಕಾಡು      – ನಾಶವಾಗು (ಅಱ್ಕಾಡು – ಜೀರ್ಣವಾಗು)
ಅರ್ತಿ (ಅಱ್ತಿ)   – ಪ್ರೀತಿ
ಅರ್ದಳೊ      – ಅದ್ದಿ, ಮುಳುಗಿ, ಸತ್ತು – ಹೋದಳೊ, (ಧಾತು  : ಅಱ್)
ಅಲಂಘನೀಯ – ಮೀರಬಾರದ್ದು
ಅಲಂಪು       – ಸಂಭ್ರಮ, ಪ್ರೀತಿ, ಮುದ
ಅಲರ್         – ಅರಳು, ವಿಕಾಸವಾಗು
ಅಲರ್ ವೋಗು – ಹೂಬಿಡು
ಅಲವಱಲ್    – ಹಂಬಲು, ಪೇಚಾಟ
ಅಲಸು        – ಆಯಾಸ, ಅಸರು – ಪಡು
ಅವಧಾರಿಸು  – ಗಮನಕೊಡು
ಅವಧಿ         – ಒಂದು ಬಗೆಯ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ (ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಾಧನವಿಲ್ಲದೆಯೆ ತಿಳಿಯಲಾಗುವ ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಮಿತಿಗಳುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನ)
ಅವಱ         – (ನಪುಂಸಕ ಬಹುವಚನ) ಅವುಗಳ (ಅದಱ -ಅದರ )
ಅವಿಕಲ್ಪಂ     – ವಿಕಲ್ಪವಿಲ್ಲದೆ, ಎರಡಿಲ್ಲದೆ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ
ಅಸಿಯಳ್    – (ಕೋಮಲವಾದ) ತೆಳುಹೆಣ್ಣು, ಕೃಶಾಂಗಿ
ಅಸುಕೆ        – ಅಶೋಕ
ಅಳವು        – ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಅಳಿಪು        – ಆಸೆ, ಪ್ರೀತಿ
ಅಳುರ್       – ವ್ಯಾಪಿಸು
ಅಳುರ್ಕೆ      – ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ಅಧಿಕ
ಅಳುಂಬ     – ಅತಿಶಯ
ಅಳ್ಕು        – ಹೆದರು
ಅಱಲಿಸು    – ನೋಯಿಸು, ವ್ಯಥೆಪಡಿಸು
ಅಱೆ          – ಸಾಯಿ, ಸಾಯಿಸು
ಅಱೆಗಣ್     – ವಿಕಾರವಾದ ಕಣ್ಣು
ಅಱ್ಕಱ್      – ಅಕ್ಕರೆ, ಪ್ರೀತಿ
ಅಱ್ದಳ್       – ಮುಳುಗಿ ಹೋದಳು (ಧಾತು : ಅಱ್)

 ಆ
ಆಗ          – ಆಗದು, ಕೂಡದು, ಬೇಡ
ಆಗಮ       – ವೇದದಂತೆಯೇ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಬಂದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ, ಶಾಸ್ತ್ರ
ಆತೋದ್ಯ    – ವಾದ್ಯ
ಆಂದೆಯ     – ಒಂದು ಬಗೆಯ ಗೂಬೆ, ಹಾಲವಕ್ಕಿ
ಅಂದೋಳನಮನಾಡು – ತೂಗಾಡು, ಹೊಯ್ದಾಡು
ಆಪೊತ್ತುಂ    – ಯಾವಾಗಲೂ
ಆಪೋಶಿಪಲ್ಲಿ  – (ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಊಟದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ) ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆಗೆದು ಕುಡಿಯುವಾಗ
ಆಮಿಷ        – ಆಸೆ, ಭೋಗ
ಆಮುತ್ರಿಕ     – ಪರಲೋಕ, ಮೋಕ್ಷ
ಆಮೂಲಚೂಲ- ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಆಯತಿ        – ಬಲ, ಶಕ್ತಿ
ಆರ್           – ಕೂಗು
ಆರೋಗಿಸು   – ಆರೋಗಿಸು, ಊಟಮಾಡು
ಆವಹನ       – ಆವಾಹನ, ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು : (ನೆನಪನ್ನು) ಎಬ್ಬಿಸುವುದು, ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು
ಆವೀಕ್ಷಿತಘೃತನ್- ತುಪ್ಪ ನೋಡಿ (ದವನು)
ಆಸನ್ನಭವ್ಯ    – ಜೈನಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಂದವನು (ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದವನು)
ಆಸ್ಪೃಷ್ಟಕಪಿಳನ್ – ಹಸುಮುಟ್ಟಿ (ದವನು)
ಆಸ್ಯ           – ಮುಖ
ಆಸ್ರವ         – ಕರ್ಮ (ಜೀವದೊಳಕ್ಕೆ) ಹರಿದು ಬರುವುದು, ಒಳ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು

  ಇ
ಇನಿತಂ       – ಇಷ್ಟು
ಇನ್ನರ್        – ಇಂಥವರು
ಇಂಬುಕಯ್  – ಎಡೆಮಾಡು, ಹಿಡಿ, ರುಚಿಸು
ಇರಿವ         – ಕೊಲ್ಲುವ
ಇಷಂ         – ಅಶ್ವಯುಜ
ಇಳಾಕಾಂತೆ  – ಭೂಮಿ (ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು)
ಇಳಿಕಯ್     – ಕಡಮೆಯಾಗಿ ತಿಳಿ, ಕಡೆಗಣಿಸು
ಇಳಿಕಯ್ಯಲ್ + ಆಗ – ಕಡೆಗಣಿಸಲು + ಆಗದು
ಇಳಿದು        – ಹಗುರವಾದ್ದು, ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದ್ದು (ವಿರುದ್ಧಪದ : ಅರಿದು)
ಇಱೆದೆರ್ದೆ    – ಕುಗ್ಗಿ, ಅಡಗಿಹೋದ ಎದೆ

  ಈ
ಈಕ್ಷಣ  – ಕಣ್ಣು
ಈ ದೊರೆಯನ್ – ಇಂಥವನು (ದೊರೆ = ಎಣೆ, ಸಮಾನ)
ಈಶಾನಕಲ್ಪ – (ಜೈನ) ಒಂದು ಸರ್ಗ
ಈಟ್        –  ಎಳೆ


ಉಕ್ಕಡ      – (ಊರ ಬಾಗಿಲು) ಠಾಣೆ
ಉಗಿ         – ಕಿತ್ತು ತಗೆ, ಸುಲಿ
ಉಗು        – ಉಕ್ಕಿಬರು, ಹೊರಬರು
ಉಚ್ಚ್ವಾಸನಿತಪ್ತಾಧರರುಚಿ – ಮೇಲುಸಿರಿನಿಂದ ಬೆಂದ ತುಟಿಯ ಕಳೆಯುಳ್ಳವಳು, ತುಟಿ ಒಣಗಿದವಳು
ಉಜ್ಜಳಿಕೆ    – ಉಜ್ವಲತೆ
ಉಡಿ        – ಒಡೆ, ಮುರಿ
ಉಣ್ಮು      – ಮೇಲೇಳು, ಹೊಮ್ಮು
ಉತ್ಕರ್ಷ   – ಮೇಲಾದ, ಹೆಚ್ಚಾದ
ಉದಧಿ     – ಕಡಲು, ಸಮುದ್ರ
ಉದರ     – ಬಸಿರು, ಹೊಟ್ಟೆ
ಉದ್ಗಾರವೆತ್ತು – ಅಸಹ್ಯಪಟ್ಟು, ಹೇಸಿ (ಪೆಱು = ಪಡೆ, ಹೊಂದು)
ಉದ್ದೀಪನ – ಕೆರಳಿಸುವುದು, ಕೆರಳಿಕೆ
ಉದ್ವೇಗಪರಂ – ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತ, ಕಲಕಿದ ಮನಸ್ಸಿನವನು
ಉಂತೆ    – ಹಾಗೆಯೇ, ಸುಮ್ಮನೆ
ಉಪಾಯನ- ಮೆಚ್ಚಿಗೆ, ಕಾಣಿಕೆ (ಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು)
ಉಬ್ಬೆಗ   – ಉದ್ವೇಗ, ತಾಪ, ಚಿಂತೆ
ಉಭಯ ಭವ – ಇಹ ಪರಲೋಕಗಳು ಎರಡೂ
ಉಯ್ಯಲ್ –  ಉಯ್ಯಾಲೆ, ತೂಗು (ಮಣೆ)
ಉರಗಿ     – ಹೆಣ್ಣು ಹಾವು
ಉರ್ಕು     – ಕೆಚ್ಚು, ಪರಾಕ್ರಮ
ಉರ್ಚು     – ಹೊರದೆಗೆ, ಕಳಚು
ಉರ್ವರೆ    – (ಬೆಳೆ) ನೆಲ
ಉರ್ವೀಭರ – ರಾಜ್ಯಭಾರ
ಉರ್ವೀರಮಣ – ನೆಲೆದೊಡೆಯ, ದೊರೆ
ಉಲಿ      – ಧ್ವನಿ
ಉಱೆದಿದ  – ಉಳಿದಿದ್ದ, ಕುಳಿತಿದ್ದ


ಊಳ್      – (ನಾಯಿ, ನರಿ) ಕೂಗು, ಬಗುಳು

 ಎ
ಎಚ್ಚನ್     – ಬಾಣ ಹೊಡೆದನು (ಇಸು =ಬಾಣಬಿಡು)
ಎಡೆವಗಲ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ
ಎಡೆವೋಗು- ನಡುವೆ ಬರು, ಸಂಧಿಸು
ಎನ್ನನ್     – ಎಂಥವನು
ಎಯ್, ಎಯ್ಯಮೃಗ – ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿ
ಎರವಿಗೊಳ್- ಬೇಡು, ಕೇಳು (ಧಾತು : ಎರೆ)
ಎಱಕ       – ಪ್ರೀತಿ
ಎಱಗು      – ಬಗ್ಗು, ಮಣಿ, ನಮಸ್ಕರಿಸು
ಎಲುವು     – ಎಲುಬು ಮೂಳೆ
ಎಸಗು      – ಮೊಳಗು, ಹರಡು
ಎಸೆ         – ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣು, ಶೋಭಿಸು, ಒಪ್ಪು
ಎಸೆ         – ಬಾಣ ಹೊಡೆ
ಎಳವೆಱೆ    – ಎಳೆಯಚಂದ್ರ, ಬಾಲಚಂದ್ರ
ಎಳೆ         – ಅಲುಗಾಟ
ಎಱಲ್      – ತೂಗಾಡು, ನೇತಾಡು
ಎಱ್ತರ್      – ಬರು

 ಏ
ಏದೊರೆಯನ್    – ಎಂಥವನು?
ಏನಂಗಳ್        – ಪಾಪಗಳು
ಏಱ್              – ಗಾಯ, ಹುಣ್ಣು
ಏಱೆಪ            – ಏರಿಸುವ
ಏಱ್ಗೆ              – ಏಳಿಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

 ಐ
ಐಹಿಕ             – ಇಹಲೋಕದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಳು

 ಒ
ಒಗೆ               – ಹುಟ್ಟು
ಒಚ್ಚುತ           – ಸೇರಿಕೆ, ಒಪ್ಪಿಕೆ, ಹಿತ? ಪ್ರಿಯ
ಒಡರಿಸು          – ಉಂಟುಮಾಡು, ಮಾಡಿಸು
ಒತ್ತಿನ            – ಮಗ್ಗುಲಿನ
ಒದವಿಸು         – (ಉಂಟು ಮಾಡು)
ಒಪ್ಪಂಬಡೆ       – ಬೆಳಗು, ಪ್ರಕಾಶಿಸು
ಒಱೆವಾಯ್     – ಜೊಲ್ಲು ಸೋರುವ ಬಾಯಿ
ಒಲವು          – ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಣಯ
ಒಲೆ             – ತೂಗಾಡು, ಆಂದೋಲನವಾಡು
ಒಸೆದು          – ನಲಿದು, ಹಿಗ್ಗಿ, ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು
ಒಳನ್          – ಇದ್ದಾನೆ (ಧಾತು : ಉಳ್)
ಒಳ್ದು            – ಒಳ್ಳೆಯದು

     ಓ
ಓಘ            – ಗುಂಪು
ಓಜೆ            – ಪಾಳಿ, ಕ್ರಮ
ಓದು           – ಹೇಳು
ಓಪಳ್         – ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರೆ, ನಲ್ಲೆ, ಪ್ರಣಯಿನಿ
ಓಲಗಿಸು       – ಕಾಣಿಕೆಕೊಡು
ಓವು           – ಕಾಪಾಡು, ಸಲಹು, ನೋಡಿಕೊ

  ಕ
ಕಡಲ್ವರಿ       – ಹೆಚ್ಚಾಗು, ಮೇರೆವರಿ
ಕಣ್           – (ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಅಂಟಿನಲ್ಲಿ) ಕುಡಿ ಒಡೆಯುವ ಗೆಣ್ಣು, ಕಣ್ಣು
ಕತಕಬೀಜ    – ಕದಡಿದ ನೀರನ್ನು ತಿಳಿಮಾಡುವ ಒಂದು ಬೀಜ, ಚಿಲ್ಲದ ಬೀಜ
ಕತಿಪಯ      – ಕೆಲವು
ಕದಂಬ        – ಗುಂಪು
ಕನಲ್         – ಉರಿಯಾಗು, ಕೋಪಗೊಳ್ಳು
ಕನ್ನರ          – ಕೃಷ್ಣ
ಕಂತು         – ಮನ್ಮಥ
ಕಪೋತ      – ಪಾರಿವಾಳ
ಕಯ್ದು         – ಆಯುಧ, ಸಾಧನ
ಕಯ್ಪೆಸೊರೆ   – ಕರಿಯಾದ ಸೋರೆಕಾಯಿ
ಕರಣತತಿ     – ಇಂದ್ರಿಯ ಸಮೂಹ
ಕರವಾಳ್     – (ಕೈ) ಕತ್ತಿ
ಕರಿ            – ಆನೆ
ಕರಿಣಿ          – ಹೆಣ್ಣಾನೆ
ಕರುಮಾಡ    – ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮನೆ
ಕಱೆದೊವಲ್  – ಕರೆಯಾದ ಚರ್ಮ
ಕಲಾಪಿಸ್ತ್ರೀ    – ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲು
ಕಳ್          – ಹೆಂಡ, ಮಧ್ಯ
ಕಱಲ್        – ಕಳಪೆ, ಹೀನ
ಕಲುಲ್       – ಉದುರು, ಬೀಳು
ಕಱೆ           – ತಪ್ಪಿಸಿಕೊ, ಹೋಗಲಾಡಿಸು
ಕಱೆ           – ಸಾಯಿ
ಕಱೆಪು        – ಬಿಸುಡತಕ್ಕದು, ಕಳಪೆ (ಕುಂದು ದೋಷ)
ಕಱೆಯುಂಡು – ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಂದು
ಕಾದಲನ್     – ನಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮಿ
ಕಾಪು          – ರಕ್ಷೆ
ಕಾರ್          – ಮಳೆ (ಗಾಲ)
ಕಾಲಲಬ್ಧಿ       -ಸರಿಯಾದ, ಪಕ್ವಕಾಲ
ಕಾವರ್        – ಕಾಪಾಡುವವರು
ಕಾಷ್ಠ           – ಕಟ್ಟಿಗೆ
ಕಿತ್ತಡ          – ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸ, ಅವಹೇಳನ
ಕಿಱವರೆಯ    – ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯ
ಕಿಸುಗುಳ     – ಹೇಯ, ಕ್ಷುದ್ರ, ನೀಚ ವಸ್ತು
ಕಿಸುಗುಳಿ     – ನೀಚ, ಅಲ್ಪಳು
ಕುಕ್ಕಟ       – ಕೋಳಿ
ಕುಕ್ಕುರಿ       – ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿ
ಕುಟ್ಮಳ       – ಮೊಗ್ಗು
ಕುಡಿಯನ್    – ಒಕ್ಕಲಿಗ
ಕುದಿರ್        – ಹಗೇವು, ಕಣಜ
ಕುನಿ           – ಬಗ್ಗು, ಕುಗ್ಗು, ಅಡಗಿರು
ಕುನ್ನಿ           – ನಾಯಿ (ಮರಿ)
ಕುಂದು        – ಕಡಮೆಯಾಗು
ಕುರಂಗ       – ಜಿಂಕೆ, ಚಿಗರಿ
ಕುರುಂಗರಿಪು – ಹುಲಿ
ಕುರುಳು      – ತಲೆಗೂದಲು
ಕುಱುಗಣ್     – (ನೀಳವಲ್ಲದ) ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣು
ಕುಱುಪು       – ಗುರುತು (ಕುಱೆ + ಪು)
ಕುವಳಯ     – ಕನ್ನದಿಲೆ
ಕುಸುರಿದಱೆ   -ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸು
ಕುಱೆ          – ಗುಳಿ, ಗುಂಡಿ
ಕುಱೆನೊಸಲ್- ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ ಹಣೆ
ಕೂರ್        – ಪ್ರೀತಿಯ
ಕೂರ್+ಅಸಿ  – ಹರಿತಕತ್ತಿ
ಕೂರ್ತೆ       – ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ (ಧಾತು :ಕೂರ್)
ಕೂರ್ಪು      – ಮೊನಚು, ಹರಿತ
ಕಱ್          – ಅನ್ನ, ಆಹಾರ
ಕೈಕವಾಕು   – ಕೋಳಿ
ಕೃತಕ        – ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಹವಲ್ಲದ್ದು
ಕೃತನಿತ್ಯದಾನನ್ – ಮಾಡಬೇಕಾದ ದಾನಮಾಡಿ(ದವನು)
ಕೃತಾಂತ    – ಯಮ
ಕೆಮ್ಮನೆ      – ಸುಮ್ಮನೆ, ಬರಿದೆ
ಕೆಳರ್        – ಕೆರಳು, ರೇಗು
ಕೇಕಿ          – ನವಿಲು
ಕೇತು         – ಧೂಮಕಾಂತಿ
ಕೇರೆ          – ಕೇರೆಹಾವು
ಕೇಳಿ          – ಆಟ
ಕರ್ಮೆ        – ಪ್ರೀತಿ
ಕೇಸರ        – ಹೂವಿನ ಎಳೆ
ಕೈಗುಡು      – ನೆರವಾಗು. ಸಹಾಯಮಾಡು
ಕೈರವ        – ನೈದಿಲೆ
ಕೈವೋದ     – ಚಿಗುರಿದ
ಕೊಕ್ಕ         – ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ
ಕೊಂಕಿಂ      – ವಕ್ರವಾಗಿ, ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ
ಕೊಂಕು       – ಡೊಂಕು, ಸೊಟ್ಟು
ಕೊಟ್ಟು        – ದಾನಕೊಟ್ಟು ; ಜುಟ್ಟು
ಕೊಳ್ ಕೋಳಿಸು – ಕೊಳ್ ಕೊಳ್ ಎಂದು ಚೂಬಿಡು
ಕೋಟಲೆ      – ಕಾಟ ತೊಂದರೆ
ಕೌಮುದಿ      – ಬೆಳದಿಂಗಳು
ಕ್ಷೋಣಿ        – ಭೂಮಿ
ಕೌಕ್ಷೇಯಕ    – ಕತ್ತಿ
ಕೌಳೇಯಕ(ತತಿ) – ನಾಯಿ (ಪಡೆ, ಗುಂಪು)

     ಖ
ಖಗ           – ಹಕ್ಕಿ

   ಗ
ಗಜವೆಡಂಗ   – ಆನೆಸೊಬಗ
ಗಣೆ (ಕಣೆ)     – ಬಾಣ
ಗಂಡರ್       – ಗಂಡಸರು
ಗರಗರಿಕೆ      – ಮೆರಗು, ಹೊಳಪು? ಸೊಗಸು
ಗರಗರಿಕೆ      – ಗರಗರ ಶಬ್ದ, ಗದ್ಗವ?
ಗರಟಿಗೆ        – (ಪೋಲೀಸಿನವನ) ಸುತ್ತು, ಗಸ್ತು
ಗಿಡು           – ಗಿಡ, ಮರ
ಗುಜ್ಜ           – ಗೂನ
ಗುರುವಚನ    – (ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಗುರು ಮೊದಲಾದ) ಹಿರಿಯರ ಮಾತು
ಗೆಡೆ            – ಗಳಹು, ಹರಟು
ಗೆಂಟು          – ದೂರ (ಕಾಣುವಷ್ಟು) ದೂರ
ಗೆತ್ತು            – (ತಪ್ಪಾಗಿ) ತಿಳಿದು, ಭ್ರಮಿಸಿ (ದಾತು : ಗಿಱು)
ಗೇಹ            – ಮನೆ, ಆಶ್ರಯ
ಗೋದಾಮೆ     – (ನವಿಲಿಗೆ ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ)? ಓತಿಕೇತ? ಗೋದುಮೆ ಹಾವು?
ಗೋರಿಗೊಳಿಸು – (ಮೋಸದಿಂದ) ಎಳೆ, ಆಕರ್ಷಿಸು

 ಘ
ಘೃತ            – ತುಪ್ಪ


ಚರಣಾಯುಧ          – ಕೋಳಿ
ಚರಣಾಯುಧವಧು     – ಹೆಣ್ಣು ಕೋಳಿ
ಚರಮಾಂಗಪ್ರಮಿತನ್ – ಚರಮ (ಕೊನೆಯ) ಶರೀರದ ಪ್ರಮಾಣದ (ಅಳತೆಯ) ಮುಕ್ತ ದೇಹವುಳ್ಳವ್ಲನು
ಚರಿಗೆ                   – ಭಿಕ್ಷೆ
ಚರು                    – ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅನ್ನದ ಹವಿಸ್ಸು
ಚಾಗ                    – ತ್ಯಾಗ, ಕೊಡುಗೈತನ
ಚಿಕುರ                   – ಕೂದಲು
ಚಾಳೆಯ                – ನೆಗೆತ, ಜಿಗಿತ

 ಜ
ಜನಾನಂದನರ್     – ಜನರಿಗೆ ಆನಂದಕೊಡುವವರು
ಜಲಧಿ                – ಸಮುದ್ರ
ಜವ                  – ಯಮ
ಜವಳಿಗೆಟ್ಟು          – ಜೋಡಿ
ಜಾತ                – ಹುಟ್ಟಿದ್ದು : ಸಮುದಾಯ, ವರ್ಗ
ಜಾತಿಸ್ಮರ           – ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆಯುಳ್ಳ
ಜಾಯಿಲ             – ಕುದುರೆ (ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾತಿಯದು?)
ಜಾಲಗಾಱ           – ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವವನು, ಬೆಸ್ತ
ಚಾಲಾಂಧರ – ಜಾಲಾಂಧ್ರ, ಕಿಟಕಿ
ಜೀವಹತಿ             – ಪ್ರಾಣಿವಧೆ
ಜೇನೆಯ್             – ಜೇನುತುಪ್ಪ
ಝಂಪೆ                – ತಾಳ

    ಠ
ಠಕ್ಕುಗೊಳ್          – ಬೆರಗಾಗು, ದಿಗ್ ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳು

  ತ
ತಗುಳ್               -ತೊಡಗು, ಮೊದಲು ಮಾಡು
ತಣಿದೆರ್ದು           – ತೃಪ್ತಿಹೊಂದಿ ಎದ್ದು
ತಣಿವು               – ತೃಪ್ತಿ
ತಂಡುಲ             – ಅಕ್ಕಿ
ತತ್ತ್ವಪರಿಣತ        – ಚೆನ್ನಾಗಿ ತತ್ತ್ವ ತಿಳಿದವನು
ತದೀಯ             – ಅವರ
ತದೆ                 – ಸದೆ ಬಡಿ, ಚಚ್ಚು
ತಮ                – ಕತ್ತಲೆ ಅಜ್ಞಾನ, ಪಾಪ
ತಮಿಸ್ರ             – ಕತ್ತಲೆ
ತರಕ್ಷು              – ಹುಲಿ
ತಱೆಸಲ್           – ತೀರ್ಮಾನಿಸು, ನಿಶ್ಚಯಿಸು
ತವರಾಜ           – ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಕ್ಕರೆ?
ತವೆ                – ಸವೆಯಲು, ಕ್ಷಮಿಸಲು
ತಳ – ಕೈ, ಕಾಲು  – (ಕರತಲ, ಪದತಲ)
ತಳರ್              – ಹೊರಡು
ತಳರ್              – ಕದಲು
ತಳಾಮಳಕ        – ಅಂಗೈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ (ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಕ್ಕೆ ಉಪಮಾನ)
ತಳಾಱ             – ತಳವಾರ, ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಿ
ತಳಿ                 – ಚಮುಕಿಸು, ಎರಚು
ತಳಿರ್              – ಚಿಗುರು
ತಳ್ತು                – ಸೇರಿ
ತಾಮ್ರಚೂಡ        – ಕೋಳಿ
ತಾರಾ               – ನಕ್ಷತ್ರ
ತಾರಾಧರ           – ಚಂದ್ರ
ತಾಳುಗೆ             – ಅಂಗುಳು
ತಿಂಗುಱೆ            – ತಿನ್ನುವ ಕುರಿ
ತಿಣ್ಣಂ                – ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಬಲವಾಗಿ
ತಿರೋಹಿತೆ          – ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆಯಾದವಳು
ತಿರ್ಯಕೆ +ಗತಿ       – ಪಶು – ಜನ್ಮ
ತೀವಿರು             – ತುಂಬಿರು
ತುಪ್ಪೇಱೆದ         – ತುಪ್ಪಲೇಪಿಸಿದ
ತೂಂಬು            – ತೂಬು
ತೂಲ               – ತುಪ್ಪುಳು
ತೆಂಕವಂಕ          – ದಕ್ಷಿಣ
ತೆತ್ತಿಸು              – ಹೊಗಿಸು, ಸೇರಿಸು, ನೆಡು
ತೆನೆತೀವು           – ಬಸಿರು, ತುಂಬು, ಬೆಳೆ
ತೆಂಬೆಲರ್          – ತೆಂಕಣಗಾಳಿ
ತೆಱ                 – ತರ, ಬಗೆ, ರೀತಿ
ತೆಱಪು              – ಬಿಡುಹೊತ್ತು, ಅವಕಾಶ
ತೊಡಂಕು          – ತೊಡಕು, ಸಿಕ್ಕು, ಬಂಧನ
ತೊಱೆ              – ಸಂಸಾರಬಿಟ್ಟು ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ
ತೊವಲು           – ತೊಗಲು, ಚರ್ಮ
ತೋರ             – ದಪ್ಪ, ದಟ್ಟ

 ದ
ದತ್ತಾವಧಾನ      – ಗಮನಕೊಟ್ಟವನು
ದಂತಫ್ರಭೆ         – ಹಲ್ಲಿನ ಹೊಳಪು, ಕಾಂತಿ
ದಂತಿಪ            – ಆನೆಯ ಮಾವುತ
ದಂದುಗ           – ತೊಂದರೆ, ಕಾಟ, ಗೋಜು
ದರ್ಪಣ            – ಕನ್ನಡಿ
ದವಳಾರ          – ಧವಳಾಗಾರ‍, (ಸುಣ್ಣದ) ಬಿಳಿಯ ಮನೆ
ದಸಿ                – ಗೂಟ
ದಾವಣೆಗುಱೆ       – ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿದ ಕುರಿ (ಸಾಲು)
ದಿವ                – ಸ್ವರ್ಗ
ದಿವಾಕರ           – ಹಗಲು ಮಾಡುವವನು, ಸೂರ್ಯ
ದಿವಿಜಶರಾಸನ     – ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು
ದೀವ               – ಬೇಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸೆಳೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಾಣಿ
ದೀವಿಗೆ             – ದೀಪ
ದುಗ್ಧ               – ಹಾಲು
ದುದುಂಭಿ          – ಒಂದು ಬಗೆಯ ಭೇರಿ
ದುರಿತ              -ಪಾಪ
ದುರಿತ             – ಕೇಡು, ಅಮಂಗಳ
ದುರ್ನಯ          – ಕೇಡು, ಅಪಶಕುನ?
ದೂದವಿ            – ದೂತಿ
ದೂಳಿಚಿತ್ರ         – ರಂಗೋಲಿ
ದೇಗುಲ           – ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗುಡಿ
ದೇವಾನಾಂಪ್ರಿಯ – ದಡ್ಡ
ದೇಹಿ             – ಪ್ರಾಣಿ, ಜೀವಿ
ದೊರೆವಡೆ        – ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾಗು, ಶೋಭಿಸು
ದೊರೆವೆತ್ತು       – ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾಗಿ, ಶೋಭಿಸಿ
ದೋಷಾವಹಂ   –  ದೋಷ, ಕೆಡು – ತರತಕ್ಕದ್ದು

  ಧ
ಧರಿತ್ರೀನಾಥಪದವಿ  – ರಾಜಪದವಿ
ಧೃತಿ                  – ಧೈರ್ಯ, ತಾಳ್ಮೆ
ಧ್ವಾಂತ               – ಕತ್ತಲೆ

     ನ
ನಗ              – ಬೆಟ್ಟ
ನಚ್ಚು             – ಪ್ರೀತಿ
ನಂಜು           – ವಿಷ
ನಡೆ             – ಚೆನ್ನಾಗಿ (ನೋಡಲು, ಅರಸ)
ನಣ್ಪು            – ಸ್ನೇಹ, ಸಂಬಂಧ, ಪ್ರೀತಿ
ನನೆ             – ಮೊಗ್ಗು
ನನೆಕೊನೆ       – (ಮೊಗ್ಗು) ಮೂತಿ ಬಲಿ, ತುಂಬು
ನನೆಕೊನೆವೋಗು- ಚಿಗುರಿ ಮೊಗ್ಗಾಗು, ಪುಲಕಿತವಾಗು
ನನೆಗಣೆ        – (ಹೂ ಮೊಗ್ಗಿನ) ಬಾಣ
ನಂದನಚರ    – ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಗನಾಗಿದ್ದವನು
ನಮೇರು       – ಸ್ವರ್ಗದ ಒಂದು ಮರ
ನಯವಿದೆ      –  ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿದವಳು
ನಲ್ಲರ್          – ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಪ್ರಣಯಿಗಳು
ನಲ್ಲಳ್          – ಹೆಂಡತಿ, ಹೆಂಗಸು
ನಾಕ           – ಸ್ವರ್ಗ
ನಾಗ            – ಹಾವು
ನಾಡಾಡಿ       – ಸಾಮಾನ್ಯ
ನಾಡೆ          –  ನೋಡಲು, ಯೋಚಿಸಲು
ನಾಯಕ ನರಕ – ಮುಖ್ಯ ನರಕ
ನಾರಿ          – ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಗ್ಗ, ಹೆದೆ
ನಾಸಾಕುಟ್ಮಳ – ಮೂಗು ಎಂಬ ಮೊಗ್ಗು
ನಿಗ್ಗವ          – ದಂತ
ನಿಗ್ರಹ         – ಪೀಡೆ, ಹಿಂಸೆ
ನಿಟ್ಟಿಸು        – (ದೃಷ್ಟಿಸಿ) ನೋಡು
ನಿತ್ಯನ್        – ಶಾಶ್ವತನು, ಎಂದೆಂದೂ ಇರುವವನು
ನಿನದ          – ಶಬ್ದ
ನಿಯತಿ         – ವಿಧಿ
ನಿರಪೇಕ್ಷಕನ್   – ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದವನು, ಬಯಸದವನು
ನಿರವಯವನ್  – ಅವಯವ, ಅಂಗ, ಭಾಗ, ಇಲ್ಲದವನು
ನಿರವಿಸು        – ನಿರೂಪಿಸು, ಹೇಳು
ನಿರ್ದುರಿತನ್    – ಪಾಪವಿಲ್ಲದವನು
ನಿರ್ವೆಟ್ಟಿದು      – ಮೃದು
ನಿಲವಿನ ಸೂಡು – ಏರಿಳಿತಗಳಿಲ್ಲದ ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಕಾವು
ನಿಶ್ಚಿದ್ರ           – ಬಿರುಕು, ರಂಧ್ರ, ಇಲ್ಲದ್ದು
ನಿಶ್ಯಂಕತೆ       – ನಿರ್ಯೋಚನೆ, ನಿರ್ಭಯತೆ
ನೀರಜವನ      – ತಾವರೆಯ ವನ
ನೀರಡಸು       – ನೀರಡಿಕೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆ – ಆಗು
ನೀರೋಡು      – ಬಣ್ಣ ಕೆಡು, ಕಳೆಗುಂದು
ನೀಲಾಚಲ      – ಕರಿಯಬೆಟ್ಟ
ನೆಗಪು          – ಮಾಡು, ನಡೆ, ಆಚರಿಸು
ನೆರಱ್ತೆ          – ನಡತೆ, ಚರಿತ್ರೆ
ನೆತ್ತ             – ಪಗಡೆ
ನೆರಬಂಡೆ       – ಸಹಾಯ ಹೊಂದು
ನೆರೆ             – ಕೂಡು ಸೇರು
ನೆಱೆ            – ಪೂರ್ತಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ
ನೆಱೆದ          – ತುಂಬಿ ಬೆಳೆದ
ನೆಲೆ+ಅಂದೆಯ – ಕದಲದೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಅಂದೆಯ (=ಗೂಬೆ)
ನೇರಣ         – ಶುದ್ಧ
ನೊಸಲ್       – ಹಣೆ
ನೋಂತು      – ವ್ರತಮಾಡಿ

  ಪ
ಪಜ್ಜಳಿಸು      – ಪ್ರಜ್ವಲಿಸು, ಹೊಳೆ
ಪಂಚಶತ     – ಐನೂರು
ಪಟ್ಟು          -ಮಲಗು (ಧಾತು : ಪಡು)
ಪಥ್ಯ          -ನಡೆಯತಕ್ಕದು, ಇಷ್ಟವಾದ್ದು
ಪದ(ನ್)      -ಹದ, ಸ್ಥಿತಿ
ಪದಾಬ್ಜ       -ಅಡಿದಾವರೆ
ಪದುಳಿಸು    -ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗು, ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳು
ಪಂದರ್     -ಹಂದರ, ಚಪ್ಪರ
ಪಂದೆ        -ಹಂದೆ, ಹೇಡಿ
ಪರಕೆ        -ಹರಕೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ
ಪರತ್ರೆ       -ಪರಲೋಕ, ಮೋಕ್ಷ
ಪರದ        -ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಪರಪು       -ಹರವು, ಅರಹಾಕು
ಪರಮಶ್ರೀ(ವಧು, ಕಾಂತೆ) – ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಪರಸಿ       – ಹರಸಿಕೊಂಡು, ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಪರಿ         – ಬಗೆ, ಕ್ರಮ
ಪರಿಖೆ       – ಕಂದಕ
ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸು – ತೀರ್ಮಾನಿಸು
ಪರಿಸರ      – ಸುತ್ತುಮುತ್ತು
ಪರಿವೇಷಿತ  – ಬಳಸಿದ
ಪರಿಹರಿಸು   – ತೆಗೆದುಹಾಕು, ಕಳೆ
ಪರೀಷಹ     – (ಸಾಧನೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಉದ್ದೇಶಿಸದೆ ಬರುವ) ಹೊರಗಿನ ಅಡ್ಡಿ, ಅಡಚಣೆ : ತಪೋವಿಘ್ನ ಕಾರಿಗಳಾದ ಕ್ಲೇಶಗಳು; ಹಸಿವು, ನೀರಡಿಕೆ ಮೊದಲಾದವು
ಪರ್ಬುಗೆ      – ಹಬ್ಬುಗೆ
ಪರೆ           – ಚೆದುರು, ತೊಲಗು
ಪರೆ           – ಹಬ್ಬು, ಹರಡುಗ, ಪ್ರಸರಿಸು
ಪಱಮೆ       – ದುಂಬಿ
ಪಱುದಲೆ     – ಹರುಕು ತಲೆ
ಪವಡಿಸು     – ಮಲಗು
ಪಸಾಯದಾನ – ಪ್ರಸಾದ (ಮೆಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟ) ದಾನ
ಪಸಾಯಿತ   – ಪ್ರಸಾದಿತ, ಮೆಚ್ಚು ಪಡೆದ
ಪಱ           – ಹಣ್ಣು
ಪಱಿಯ       – ಹಳೆಯ
ಪಾಣ್ಪೆ         – ಹಾದರಗಿತ್ತಿ, ಜಾರೆ
ಪಾತ್ರಮನಾಡು- ಕುಣಿ, ನರ್ತನ ಮಾಡು
ಪಾದರಿ       – ಹಾದರಗಿತ್ತಿ, ಜಾರೆ
ಪಾರ್ವನ್    – ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಪಾಳಿ         – ಕ್ರಮ, ಸಾಲು?
ಪಿಟ್ಟು         – ಹಿಟ್ಟು
ಪಿಂಡು        – ಹಿಂಡು, ಗುಂಪು
ಪಿತ್ತಳೆ         -ಹಿತ್ತಾಳೆ
ಪಿಸುಳ್       – ಹಿಸಿದುಹೋಗು
ಪಿಳುಕು       – ಮರಿ
ಪೀತಚ್ಛತ್ರ     – ಹೊಂಗೊಡೆ, ಚಿನ್ನದ ಛತ್ರಿ
ಪುಂಜ        – ಹುಂಜ
ಪುರುದೇವ   – ಮೊದಲನೆಯ ತೀರ್ಥಂಕರ
ಪುರುಳ್      – ಹುರುಳು, ಅರ್ಥ
ಪುರ್ವು       – ಹುಬ್ಬು
ಪುಲಿಗೋಣ  – ಹುಲಿ ಹಿಡಿಯಲು ಸೆಳೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುವ ಕೋಣ
ಪುಳಿ          – ಹುಳಿ
ಪುಳಿನ        – ಮರಳು
ಪುಳಿಂದ      – ಬೇಡ, ಬೇಟೆಗಾರ
ಪುಱುಕರು    – ಹುಳುಕರು, ಕ್ಷುದ್ರರು
ಪುಱುಪತ್ತು   – ಹುಳುಹಿಡಿ, ಹುಳುತು ಹೋಗು
ಪೆತ್ತಿರೆ       – ಹೊಂದಿರಲು, ಪಡೆದಿರಲು (ಧಾತು ಪೆಱು)
ಪೆಱಗೆ       – ಹಿಂಗಡೆ
ಪೆಱತು      – ಬೇರೆ (ಯದು)
ಪೆಱೆ         – ತಿಂಗಳು, ಚಂದ್ರ
ಪೆಸರ್ಗೊಳ್ – ಹೆಸರು ಹೇಳು, ಉಚ್ಚರಿಸು
ಪೆಳಱು      – ಹೆದರು
ಪೇರ್ +ಅಡಗು – ಹೆಚ್ಚು ಮಾಂಸ
ಪೇರ್ +ಉರ   – ಅಗಲ, ದೊಡ್ಡ ಎದೆ
ಪೊಡವಡು  – ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು
ಪೊಣ್ಮು     – ಹೊಮ್ಮು ಹೊರತೋರು, ಉಂಟಾಗು
ಪೊನ್      – ಹೊನ್ನು
ಪೊಂಪುಱೆ  – ಉಕ್ಕು, ಅಧಿಕ್ಯ
ಪೊಯ್ ವಡೆ- ಏಟುತಿನ್ನು
ಪೊಯ್ ಸಾಸವೆ  – ಹೊಯ್ಯುವ ಸಾಸವೆ
ಪೊರೆ       – ಹೊರೆ, ಹತ್ತಿರ
ಪೊರೆಯೇಱು- ಕಳೆದುಂಬು, ಕಾಂತಿಗೂಡು
ಪೊಱಂಟ   – ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಕೊಂಡ
ಪೊಱಮಡು – ಹೊರ-ಹೊರಡು, ಬರು
ಪೊಲಂಬು  – ಹೊಲಬು, ದಾರಿ
ಪೊಲ್ಲದು    – ಸರಿಯಲ್ಲ(ದ್ದು)
ಪೊಲ್ಲಮೆ    – ಕೇಡು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು
ಪೊಳಂಕು  – ಹೊಳೆದು ಹಾರಾಡು, ಚಿಮ್ಮು
ಪೋಗಂಡ  – ಅಂಗಹೀನ
ಪೋಂತು   – ಹೋತ
ಪೋರಿ      – ಹೋರಿ
ಪೋರ್ಕುಳಿ  – ಹೋರಾಟ
ಪ್ರಕುಪಿತಚಿತ್ತನ್ – ಕೋಪಗೊಂಡ ಮನದವನು
ಪ್ರಚಯ     – ಗುಂಪು, ಪುಂಜ
ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ      – ಮರೆ, ಒರೆ
ಪ್ರತಿಪಕ್ಷನ್  – ಎದುರಾಳಿ, ಹಗೆ
ಪ್ರಧಾನರ್   – ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಪ್ರಮುಖರು

 ಬ
ಬಗೆಕದಡಿ     – ಮನಕಲಕಿ
ಬಟ್ಟೆ          – ದಾರಿ, ಮಾರ್ಗ
ಬಣಂಬೆ      – ಬಣಬೆ, ಮೆದೆ, ರಾಶಿ
ಬದಗ        – ಕೀಳಾಳು, ಕ್ಷುದ್ರ, ಸೇವಕ
ಬದಗುಳಿಗ   – ಬದಗ
ಬಂದಿಸು     – ವಂದಿಸು, ನಮಸ್ಕರಿಸು
ಬಯ್ಸಿಕೆ      – ಬೆಸುಗೆ
ಬಱಗೊಳ   – ಬತ್ತಿದ ಒಣಗಿದ ಕೊಳ
ಬರ್ದಳೊ   – ಬದುಕಿದಳೊ (ಧಾತು : ಬಱ್)
ಬರ್ದಿದ     – ಬದುಕಿದ, ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಿದ
ಬಲಗೊಳ್ –  ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡು
ಬಸನಿಗತನ – ದುರ್ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು
ಬಸಿಱ್      – ಹೊಟ್ಟೆ
ಬಸ್ತಕ       – ಗಂಡಾಡು
ಬಳರಿ     – ಮಾರಿಯ ಹೆಸರು (ಬಳಾರಿ)
ಬಾಡು      – ಮಾಂಸ
ಬಾಣಸು    – ಅಡಿಗೆಯ ಮನೆ
ಬಾಯ್ಕೇಳಿಸು – ವಿನೋದಿಸು
ಬಾರಿಪರ್   – ನಿವಾರಿಸುವವರು, ಬಿಡಿಸುವವರು
ಬಾರೇಱೆ   – ಚರ್ಮ ಕಿತ್ತು ಬರುವುದು
ಬಾಷ್ಪ      – ಕಣ್ಣೀರು
ಬಾಸಣಿಸು – ಮುಚ್ಚು
ಬಾಱ್      – ಬಾಳು, ಬದುಕು
ಬಿದಿ        – ವಿಧಿ
ಬಿನದ      – ವಿನೋದ
ಬಿಬ್ಬಿಱುವಲ್ – ಉಬ್ಬುಹಲ್ಲು
ಬಿಲ್ಲುಂಬೆಱುಗು -ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ
ಬೀಜಾವಾಪ – ಬಿತ್ತನೆ, ಬೀಜ ನೆಡುವುದು
ಬೀಟೆ      – ಬಿರುಕು
ಬೇಧಿಸು   – ನಾಟಿಸು
ಬೆದೆಯಾದ – ಸಂಭೋಗ ಕಾಲ ಒದಗಿದ
ಬೆಂತರ   – ಗಾಳಿ, ಪಿಶಾಚಿ
ಬೆರಗು    – ಉಪಾಯ
ಬೆರ್ಚು    – ಹಕ್ಕಿ ಹೆದರಿಸಲು ಕಟ್ಟಿದ ಬೊಂಬೆ ಮೊದಲಾದುವು
ಬೆಸಗೂಳ್ – ಕೇಳು
ಬೆಸನ    – ವ್ಯಸನ, ಹಂಬಲ
ಬೇಡು    – ಕೋರು, ಆಸೆಪಡು

    ಭ
ಭಂಗಿ             – ರೀತಿ, ಅವಸ್ಥೆ
ಭವನಿಬದ್ಧ        – ಸಂಸಾರದ ಕಟ್ಟು
ಭವರೋಷ       – (ಹೋದ) ಜನ್ಮದ ಕೋಪ
ಭವಾಂತರವ್ಯಾಮೋಹ – ಬೇರೆ ಜನ್ಮದಿಂದ ಬಂದ ಮೋಹ
ಭವ್ಯ             – ಜೈನಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಂದವನು, ಪಕ್ವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವವನು
ಭೂತಚತುಷ್ಟ + ಅವಯವ – ಪೃಥ್ವಿ, ಅಪ್ಪು, ವಾಯು ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಆದ ದೇಹ
ಭೈರವ          – ಈಶ್ವರನ ಎಂಟು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಭೌಮಾಷ್ಟಮಿ    – ಮಂಗಳಕರವಾದ ಅಷ್ಟಮಿ

 ಮ
ಮಕುಟ ಮಸ್ತಕ       – ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿದ ತಲೆ
ಮಗುಳ್              – ಹಿಂದಿರುಗು
ಮಗ್ಗು (ಮಱ್ಗೆ)         – ತಗ್ಗು, ಅಡಗು
ಮಗ್ಗುಲಿಕ್ಕು            – ಮಗ್ಗುಲಾಗಿ ಒರಗು
ಮಂಚಿಕೆ              – ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅಟ್ಟಣೆ
ಮಣಕು               – (ಎಣ್ಣೆ, ಬೆವರು, ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಗಬ್ಬು ನಾತ)
ಮದಿಲ್               – (ಪಾಳಿಯ) ಗೋಡೆ
ಮನದನ್ನಳ್          – ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯೆ
ಮನಸಿಜ             – ಮನ್ಮಥ, ಕಾಮ
ಮನುಜೇಂದ್ರಾಂಗನೆ – ರಾಣಿ, ಅರಸಿ
ಮಂದಾರ            – ಸ್ವರ್ಗದ ಒಂದು ಮರ
ಮಯೂರ            – ನವಿಲು
ಮರಲ್              – ಹೂವಿಡು, ಅರಳು
ಮರಾಳ             – ಹಂಸ
ಮರೀಚಿಕೆ           – ಮೃಗಜಲ
ಮಱುಗು            – ಕುದಿ, ಸಂಕಟಪಡು
ಮಲಯಜ          – ಶ್ರೀಗಂಧ
ಮಲಯಾನಿಲ       – ಮಲಯಪರ್ವತದ ಗಾಳಿ
ಮಸಿಮುಸುಡನ್    – ಕರಿಮೂತಿಯವನು
ಮಸುಳ್             – ಕಳೆಗುಂದು, ಮಾಸು, ಕೆಡು
ಮಸ್ತಕ               – ತಲೆ
ಮಹಳ              – ಮಹಾಲಯ
ಮಹಿಷ              – ಕೋಣ
ಮಾಡ              – ಮನೆ
ಮಾಡಿತು           – ಮಾಡಿದ್ದು
ಮಾಣ್             – ಬಿಡು
ಮಾಣಿಸ್          – ಬಿಡಿಸು, ತಪ್ಪು
ಮಾದರ           – ಹೊಲೆಯ
ಮಾನಸವಾಱ್    – ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಳು
ಮಾಱಂಕ         – ಪಡಿಯಚ್ಚು, ಹೊಲಿಗೆ
ಮಾರ್ಗಾವಲಗ್ನನೇತ್ರೆ – (ಕೆಳದಿ ಬರುವ) ದಾರಿಯಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವಳು, ಹಾರೈಸಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವವಳು
ಮಾಱ್ಕೆ           – ಬಗೆ, ತೆರ, ರೀತಿ
ಮಿಡುಕು          – ಮಿಡಿಯುವುದು, ತುಡಿತ, ನೋವು, ಅಲುಗು, ಅಳ್ಳಾಡು
ಮಿಥ್ಯಾಕಂದರ    – ಹುಸಿ (ಎಂಬ) ಗವಿ
ಮಿಳಿ              – ಚರ್ಮದ ಹಗ್ಗ, ಬಾರು
ಮುಗಿ             – ಮುಚ್ಚು
ಮುಗಿಲ್          – ಮೋಡ
ಮುಗುಳ್         – ಮೊಗ್ಗು (ಆಗು)
ಮುಡಿ             – ಕೂದಲ ಗಂಟು, ಶಿಖೆ, ತಲೆ
ಮುಡಿ(ಡು)ಪು     – ಮುಗಿಸು, ಸಾಯಿ
ಮುದಿರ್         – ಮುದುರಿಹೋಗು, ಕುಗ್ಗು
ಮುದುದೊವಲ್ – ಮುದಿಯಾದ ಸುಕ್ಕಿದ ಚರ್ಮ
ಮುನ್ನೀರ್       – ಕಡಲು, ಸಮುದ್ರ
ಮುರುಟಿದ      – ಸುರುಟಿಕೊಂಡ
ಮುರುಡನ್     – ಮುದುರಿ, ಸುರುಟಿ – ಹೋಗಿರುವವನು
ಮುರುಡು       – ವಕ್ರ, ಸೊಟ್ಟು
ಮೂದಲಿಸು           – ಕೆಣಕಿ ಕರೆ
ಮೂದಲೆ (ಉಲಿ)      – ಕೆಣಕು ನುಡಿ, ಚುಚ್ಚುಮಾತು, ಜರೆಯುವುದು
ಮೂರಿ                 – ಮುಖ; ಬಾಯಿ
ಮೃಗಮದ             – ಕಸ್ತೂರಿ
ಮೃಗನಾಭಿತಿಲಕ      – ಕಸ್ತೂರಿ
ಮೃಗಯಾನರ್ಮಮನ – ಬೇಟೆಯ ವಿನೋದದ ಮನಸ್ಸಿನವನು
ಮೃತಿ                  – ಸಾವು, ಮರಣ
ಮೆಱೆವ                – ಶೋಭಿಸುವ
ಮೇಗು                –  ಮೇಲಾದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯದು
ಮೇದಿನಿ               –  ಭೂಮಿ
ಮೇಳಿಸಿಕೊಂಡು      – (ಹಾವಭಾವದಿಂದ) ಪ್ರೀತಿ, ತೋರಿ, ಪುಸಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು
ಮೊದಲ್              – ಮೂಲ, ಬೇರು
ಮೊನಸು              – (ಮೊಗ್ಗು) ಮೂತಿಯಿಡು
ಮೊರಡಿ               – ಕಲ್ಗುಡ್ಡ
ಮೊಳೆವೋಗು         – ಮೊಳೆ, ಆಗತಾನೆ ಹುಟ್ಟು
ಮೋಳಿಗೆ              – (ಸೌದೆಯ) ಕಟ್ಟು, ಕಂತೆ, ಹೊರೆ
ಮೌರ್ವಿ               – ಹುಲ್ಲಿನದಾರ ; ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಗ್ಗ

 ಯ
ಯುಗ (ಳ)          – ಜೋಡಿ
ಯೋಜಿಸು          – ಕೂಡಿಸು, ಹೊಂದಿಸು

 ರ
ರಣಧೌತ           – ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ (ರಕ್ತಮಿಂದು) ಮಡಿಯಾದ್ದು
ರವ                 – ಧ್ವನಿ
ರಸಿಗೆ               – ಗಾಯದ ನೀರು
ರಾಧೆ               – ಅನುರಾಧಾ ನಕ್ಷತ್ರ

 ಲ
ಲಕ್ಕ                – ಲಕ್ಷ
ಲಂಪಣ            –  ಲಂಪಟ, ಕಾಮುಕ
ಲುಲಾಯ          – ಕೋಣ
ಲೆಂಕರ್            – ಸೇವಕರು
ಲೋಹತಮತ್ಸ್ಯ    – ಕೆಮ್ಮೀನು


ವಕ್ತ್ರ                – ಮುಖ, ಬಾಯಿ
ವನಜವನ         – ತಾವರೆಯ ವನ
ಮನಮೃಗ        – ಜಿಂಕೆ, ಎರಲೆ
ವಂದಿ             – ಹೊಗಳುಭಟ್ಟ
ವರ್ತಿ             – ಬತ್ತಿ
ವಾರಿ             – ಕತ್ತಿ (ಮಾರಿ) ?
ವಾರ್ ಬಿಂದು    – ನೀರಹನಿ
ವಾಸಂತಿಕೆ       – ವಾಸಂತಿ ; ವಸಂತ ಋತು
ವಿನೇಯ          – ನಯವಂತ, ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿದವನು
ವಿಪ್ರ               – ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ವಿಭ್ರಮ           – ಶೃಂಗಾರವಿಲಾಸ
ವಿಮೋಹಮೃಗ   – ಮಾಯಾಮೃಗ
ವಿಷಣ್ಣ ಆನನೆ     – ಕಳೆಗೆಟ್ಟ, ಕಂದಿದ ಮುಖದವಳು
ವಿಷಯ           – ದೇಹ, ನಾಡು
ವಿಸರುಹ          – ತಾವರೆ
ವಿಳಯ           – ಪ್ರಳಯ, ನಾಶ
ವೆರಸು(ಬೆರಸು)  – ಕೂಡಿ, ಸೇರಿ
ಮೇಱ್ಟದು(ಬೇಱ್ಟುದು) – ಬೇಕು
ವಜ್ರ              – ಗುಂಪು ಸಮೂಹ


ಶಯ್ಯಾತಳ      – ಹಾಸಿಗೆ
ಶಿಖರಿ            – ನವಿಲು
ಶೀತಕರ         – ಚಂದ್ರ
ಶೀತಾಂಶು      – ತಣ್ ಗದಿರ, ಚಂದ್ರ
ಶೀರ್ಷಾಭರಣ   – ತಲೆಯೊಡವೆ,  ಉತ್ತಮವಾದುದು
ಶುಭೇತರ       – ಅಶುಭ, ಕೇಡು
ಶ್ರಾವಕಜನ     – ಜೈನಗೃಹಸ್ಥ (ಹತಿಯಲ್ಲದವನು)

              ಸ
ಸಂವರಣೆ      – ನಿರ್ವಹಣೆ
ಸಂಸಾರ       – ಜನ್ನ
ಸಂಕಲ್ಪನ ವಧೆ – ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ಕೊಲೆ
ಸದ್ಬೋಧ      – ಸುಜ್ಞಾನ
ಸಮಾಧಿಮರಣ – ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, ಇದ್ದಾಗ ಆದ ಸಾವು
ಸಮೆ           – ಮಾಡು
ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ       – ಉತ್ತಮ ದಾರಿ, ಧರ್ಮ
ಸಯ್ಪು         – ನೇರವಾದ್ದು; ನೇರ್ಪು, ಪುಣ್ಯ
ಸರಲ್         – ಸರಲು, ಬಾಣ
ಸರವಿ          – ಹುರಿ, ಹಗ್ಗ
ಸರಸಿರುಹ     – ತಾವರೆ
ಸರ್ವಭಾಷಾ ಸಾಮಾನ್ಯ – ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಅವರವರ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸುವ ದೇವಭಾಷೆ
ಸಲ್ವೆಂ         – ಸಲ್ಲುವೆವು, ಸಾರುವೆವು
ಸವಣ         – ಶ್ರವಣ, ಜೈನಯತಿ
ಸವಿದುಣ್     – ರುಚಿಹತ್ತಿ ತಿನ್ನು
ಸಾಗುದುರೆ   – ಸಾಯು(ತ್ತಿರು)ವ ಕುದುರೆ
ಸಾರಂಗಟ್ಟು  – ಕಟ್ಟಿಹಾಕು
ಸಿಂಟನ್      – (ತೊಳೆಯದೆ) ಹೊಲಸು, ನಾರುವವನು
ಸಿಸಿರ         – ಶಿಶಿರ
ಸುಖೋದ್ವೀಪನ – ಸುಖ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು
ಸುಟ್ಟರೆ        – ಬಿರುಗಾಳಿ
ಸುಧಾಂಶು    – ಚಂದ್ರ
ಸುಧಾಬಿಂದು  – ಬೆಳುದಿಂಗಳ ಹನಿ
ಸುಧಾರ್ಣವ   – ಹಾಲುಗಡಲು, ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ
ಸುಪಕ್ಷ         – ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಕ್ಕೆ, ಶುಕ್ಲ, ಪಕ್ಷ
ಸುಮನೋಬಾಣ – ಕಾಮ, ಮನ್ಮಥ
ಸುಯ್        – ಉಸಿರು
ಸುರಭಿಶರನ್ – ಕಾಮ
ಸುರಚಾಪಚ್ಪವಿ – ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಕಾಂತಿ
ಸುವ್ರತ        – ೨೦ನೆಯ ತೀರ್ಥಂಕರ
ಸುಹಾಹೆ       – ಒಳ್ಳೆಯಗೊಂಬೆ
ಸೂಡು         – ಸುಡುವುದು, ಮಸಣ
ಸೂರಿ          – ವಿದ್ವಾಂಸ
ಸೂಱ್ಗೆ         – ಸರದಿಯ ಮೇಲೆ
ಸೆಜ್ಜರ         – ಮಲಗುವ ಮನೆ
ಸೆಜ್ಜೆಯ ದವಳಾರ – ಮಲಗುವ (ಸುಣ್ಣ ತೊಡೆದ) ಮನೆ
ಸೆಳ್ಳುಗುರ್    – ಚೂಪಾದ ಉಗುರು
ಸೈರಿಭ        – ಕೋಣ
ಸೊಣರ್       – ದೀಪ
ಸೊದೆ         – ಸುಧೆ, ಸುಣ್ಣ
ಸೋಗೆ        – ನವಿಲುಗರಿ
ಸೋಲಿಸು    – ಮೋಹಗೊಳಿಸು
ಸೌರಭ       – ಕಂಪು, ವಾಸನೆ
ಸ್ಮರಚಾಪ    – ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು, (ಎಂದರೆ) ಕಬ್ಬು
ಸ್ಮೇರ         – ಮಂದಹಾಸದ, ಪ್ರಪುಲ್ಲ, ಅರಳಿದ
ಸ್ರಜ          – ಹೂವಿನ ಸರ
ಸ್ವನ          – ನಾದ, ಧ್ವನಿ
ಸ್ವರವೇದವಿದ್ಯೆ – ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ ಬಾಣಬಿಡುವ ವಿದ್ಯೆ

 ಹ
ಹಪ್ಪಳಿಕೆ ಮೂಗು – ಚಪ್ಪಟೆ ಮೂಗು
ಹರಿ              – ಸಿಂಹ
ಹರಿ  – ದಾಳಿ
ಹರಿ  – ದೂತ
ಹರಿಣ  – ಜಿಂಕೆ, ಚಿಗರಿ
ಹಸಾದ – ಪ್ರಸಾದ, ಸಂತೋಷ
ಹೇಂಟೆ  – ಹೆಣ್ಣುಕೋಳಿ
ಹೊಱಸು  – ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪಾರಿವಾಳ