೦೧. ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ – ಸಂ. ಕ.ವೆಂ ರಾಘವಾಚಾರ್, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ೧೯೪೧.

೦೨. ಕಾವ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ಲೇಖನ ; ಜನ್ನನ ಕಾವ್ಯಗಳಕ್ಕು ಪ್ರಣಯ ನಿರೂಪಣೆ), ತೀ.ನಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ಕಾವ್ಯಾಲಯ ಮೈಸೂರು ೧೯೪೨

೦೩. Yasashtilaka Champu and Indian culture, K.K. Handique, Solapur, Jaina Smarkashaka Sanghara, 1949

೦೪. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ (ಜನ್ನ) – ರಂ.ಶ್ರೀ. ಮುಗಳಿ, ಉಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೫೩

೦೫. ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ-ಸಂ ಎಂ.ಎನ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಶಾಸ್ತ್ರೀ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್, ಬೆಂಗಳೂರು , ೧೯೫೭

೦೬. ದ್ರೌಪದಿಯ ಶ್ರೀಮುಡಿ (ಲೇಖನ : ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮವಿಕಾರ ನಿರೂಪಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ), ಕುವೆಂಪು, ಉದಯರವಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು ೧೯೬೦.

೦೭. ಪೀಠಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖನಗಳು (ಜನ್ನನೂ ವಾದಿರಾಜನೂ) – ಡಿ.ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್, ಡಿ.ವಿ.ಕೆ. ಮೂರ್ತಿ, ಮೈಸೂರು ೧೯೭೧.

೦೮. ಜನ್ನನ ಶೈಲಿ (ಭಾಗ ೨) – ಎಸ್.ವಿ. ರಂಗಣ್ಣ, ಮೈಸೂರು, ಎ.ಮು. ೧೯೭೧

೦೯. ಜನ್ನ -ಸಂ : ವಿ. ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ, ಐ.ಬಿ.ಹೆಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೫.

೧೦. ನವ್ಯವಿಮರ್ಶೆ (ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ಕುರಿತು) – ಗಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ

೧೧. ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತೆ – ಸಂಪುಟ ೩ (ಜನ್ನನ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ. ಎನ್.ಎಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ) ಪ್ರಸಂ : ಜಿ.ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೬.

೧೨. ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ (ಗದ್ಯಾನುವಾದ) ತೆಕ್ಕುಂಜ ಗೋಪಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೬.

೧೩. ಮುಕರಿ ಮತ್ತು ಹೊಲೆಯರ ಪದಗಳು ಸಂ; ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ/ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೯.

೧೪. ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆಯ ಕಾವ್ಯತಂತ್ರ. ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತಕೋಟಿ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು. ೧೯೮೨

೧೫. ಅಮೃತಮತಿಯ ಸ್ವಗತ – ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಪುಷ್ಪ, ಅನ್ವೇಷಣೆ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು. ೧೯೯೨.

೧೬. Janna ” Tale of The Glory – Bearer Tale of Yashodhara and The Episode of chandasasana -T.R.S. Sharma, Translated from the Kannada, Penguin books, India (p) Ltd., 1994

೧೭. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗಾತಿ (ಜನ್ನ) – ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ ೧೯೯೫.

೧೮. ಜನ್ನ : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ – ಕೆ.ವೈ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಚೇತನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಮೈಸೂರು, ೨೦೦೦

೧೯. ಬಯಲುರೂಪ (ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ : ಕಥನ : ಸಂಕಲನ) ಸಿ.ಎಸ್. ರಾಮಚಂದ್ರನ್, ಸಪ್ನ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು ೨೦೦೨.

೨೦. ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಇವಳು – ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಪುಷ್ಪ, ಸಿ.ವಿ.ಜಿ. ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ೨೦೦೪.

೨೧. ಬಲಿ – ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್, ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ, ಧಾರವಾಡ, ೨೦೦೭.

೨೨. ಜನ್ನ ಸಂಪುಟ. ಸಂ : ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ., ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೭

೨೩. ಜನ್ನ – ಸಂ : ಗಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ೨೦೦೮

೨೪. ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ – ಸಂ ; ಜಿ.ಎಸ್.ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೯.