೦೧.ಸಿಕೆಐ : ಸಂಖ್ಯೆ. ೧೩. ಸು. ಕ್ರಿ.ಶ. ೪೬೨ – ೬೩, ಪು. ೪೯ – ೫೨

೦೨. ಅದೇ : ಸಂಖ್ಯೆ. ೨೪. ಸು. ಕ್ರಿ.ಶ. ೫೦೦, ಪು. ೯೨ – ೯೬, ಹಲಸಿ

೦೩.ಐಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ : ಸಂಖ್ಯೆ. ೧೪. ಸು. ೫ – ೬ ನೆಯ ಶ. ಹೊಸಕೋಟೆ, ಪು. ೪೮ – ೫೧

೦೪.ಎಂ.ಎ.ಆರ್. ೧೯೩೮, ಪು. ೮೦ – ೯೦, ಸು. ೫ – ೬ ಶ.

೦೫. ಎಆರ್‌ಎಸ್‌ಐಇ ೧೯೧೬ – ೧೭, ಸಂಖ್ಯೆ. ಎ. – ೯, ಕ್ರಿಶ. ೭೬೨

೦೬.ಎಕ. ಸಂಪುಟ. ೧೨ (ಹ. ಆ.) ಗುಬ್ಬಿ, ೬೧. ಕ್ರಿ.ಶ. ೮೧೨, ಕಡಬ, ಪು. ೮೪

೦೭.ಎಇ. ಸಂಪುಟ. ೬. ಪು. ೪೭ – ೫೬. ಕ್ರಿ.ಶ. ೯೪೫. ಮಲಯಪುಂಡಿ

೦೮.ಎಇ. ಸಂಪುಟ. ೭. ಪು. ೧೭೭ – ೯೨, ಕ್ರಿ.ಶ. ೯೪೫, ಕಲುಚುಂಬಱ್ಱು

೦೯.ಎಇ. ಸಂಪುಟ – ೨೪. ಪು. ೨೬೮ – ೮೨, ಕ್ರಿ.ಶ. ೯೪೫, ಮುಸುಲಿಪಟಂ

೧೦. ಜೆ.ಬಿಬಿಆರ್‌ಎಎಸ್‌, ಸಂಪುಟ. ೧೦ (೧೮೭೪), ಪು. ೨೦೪ – ೦೭

೧೧.ಸೌಇಇ, ೨೦. ಸಂಖ್ಯೆ. ೧೮. ಕ್ರಿ.ಶ. ೯೮೦. ಸೌದತ್ತಿ. ಪು. ೧೫ – ೧೭

೧೨.ಐಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ : ಸಂಖ್ಯೆ. ೧೫೦ : ೧೧೨೧, ಪು. ೪೬೨ – ೭೦. ಈಚವಾಡಿ

೧೩.ಸೌಇಇ. ೧೧ – ೧. ಸಂಖ್ಯೆ, ೫೨/೫೩. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೦೦೭. ಲಕ್ಕುಂಡಿ. ಪು. ೩೯ – ೪೩

೧೪. ಬಾಂಕಇ. ೧ – ೧. ಸಂಖ್ಯೆ ೬೫. ೧೦೨೫

೧೫.ಸೌಇಇ. ೧೧ – ೧೬೫. ೧೦೨೮ – ೨೯. ಹೊಸೂರು

೧೬. ಸೌಇಇ. ೫. ಸಂಖ್ಯೇ. ೮೪೯ ಮತ್ತು ೮೫೦. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೦೪೪. ಹೊಸೂರು

೧೭.ಅದೇ, ೧೧ – ೧ ಸಂಖ್ಯೆ. ೫೩೦. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೦೪೫. ಮುಗದ

೧೮.ಅದೇ, ೧೫, ಸಂಖ್ಯೆ. ೫೩೦. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೦೫೯, ಮೊರಬ, ಪು. ೩೫೯

೧೯. ಎಆರ್‌ಎಸ್‌ಐಇ ೧೯೨೬ – ೨೭. ಅನುಬಂಧ. ಇ – ೧೫. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೦೬೮

೨೦.ಸೌಇಇ. ೧೧ – ೧. ಸಂಖ್ಯೆ. ೧೧೧. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೦೭೧. ಸೊರಟೂರು, ಪು. ೧೦೯

೨೧.ಅದೇ, ಸಂಖ್ಯೆ. ೧೧೩. ೧೦೭೪, ಹುನಗುಂದ (ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ)

೨೨.ಅದೇ, ಸಂಖ್ಯೆ. ೫೨, ೧೦೭೭ – ೭೮. ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ

೨೩.ಎಕ. ೮(ಪ) ಅರಕಲಗೂಡು. ೧೩೩ (೫ಅಗೂ ೯೯) ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೦೭೯ – ೮೦

೨೪.ಎಕ. ೭ – ೧(ಹ.ಆ.) ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ೧೦. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೦೭೯. ತಟ್ಟೇಕೆರೆ

೨೫.ಅದೇ, ಶಿಕಾರಿಪುರ. ೨೨೧. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೦೮೦. ಬಂದಳಿಕೆ, ಪು. ೨೨೯

೨೬.ಎಕ. ೮ (ಪ). ಅಗೂ. ೧೩೬ (೫ ಅಗೂ ೯೬) ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೦೯೫, ಪು. ೧೮೯

೨೭.ಸೌ ಇಇ. ೧೧ – ೨. ಸಂಖ್ಯೆ. ೧೪೦. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೦೯೭. ದೋಣಿ

೨೮.ಎಕ. ೭ – ೧(ಹ.ಆ.) ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ೪. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೧೨೧ – ೨೨. ಪು. ೧೨

೨೯.ಎಂ. ಎ. ಆರ್. ೧೯೩೦. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೧೩೦. ದಿಡಗೂರು

೩೦.ಕಿಇ. ಸಂಪುಟ. ೫. ಸಂಖ್ಯೆ. ೨೫. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೧೩೯. ಕೊಲ್ಹಾಪುರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)

೩೧.ಸೌಇಇ. ೧೮. ಸಂಖ್ಯೆ. ೧೫೧. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೧೪೮. ನೀರಲ್ಗಿ (ಹಾವೇರಿ ಜಿ.)

೩೨.ಜೆಕಯೂ. ಸಂಪುಟ. ೧೦(೧೯೬೬). ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೧೬೮. ಅರಸೀಕೆರೆ ಪು. ೧೫೯ – ೭೧

೩೩.ಸೌಇಇ. ೧೧ – ೧. ಸಂಖ್ಯೆ. ೧೮೦. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೧೬೮. ನದಿಹರಳಹಳ್ಳಿ

೩೪.ಎಂ.ಎ.ಆರ್. ೧೯೩೦. ೧೨ ಶ. ಸಾಲೂರು (ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ)

೩೫.ಸೌಇಇ. ಸಂಪುಟ. ೧೫. ಸಂಖ್ಯೆ. ೫೫೨. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೨ ಶ. ತಡಕೊಡ, ಪು. ೨೭೨

೩೬.ಎಕ. ೭ (ಪ) ನಾಮಂ. ೬೮. ಱತೇದಿ (ಸು. ೧೧೨೮) ದಡಗ (ಮಂಡ್ಯ ಜಿ.) ಪು. ೫೨

೩೭.ಕಜಿಶಾ (೧೯೯೬), ತೆಂಗಳಿ ಶಾಸನ, ೧೨ ಶ. ಪು. ೧೭೩

೩೮.ಕಇ. ಸಂಪುಟ. ೫. ಸಂಖ್ಯೆ. ೬೮. ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೨೦೩. ಮನಗುಂಡಿ (ಧಾ ಜಿ.)

೩೯.ಅದೇ, ಸಂಪುಟ. ೧. ಸಂಖ್ಯೆ. ೩೨. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೨೧೯. ಬಾಡ್ಲಿ (ಬೆಳಗಾವಿ. ಜಿ.)

೪೦.ಧಾತಾಶಾ. ಸಂಖ್ಯೆ ೪೫. ೧೨ ಶ. ನುಗ್ಗಿಕೇರಿ, ಪು. ೮೩

೪೧.ತಂಬೂರ ಶಾಸನ (ಆರ್‌ ಎನ್‌ ಗುರವ) ‘ಸಾಧನೆ’. ೩ – ೩ (೧೯೭೪) ೧೨ನೆಯ ಶ.

೪೨.ಎಕ. ೯ (ಪ) ಬೇಲೂರು. ೩೮೩. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೨೬೩, ೧೨೬೬. ಹಳೇಬೀಡು, ಪು. ೩೪೧

೪೩.ಧಾತಾಶಾ. ಸಂಖ್ಯೆ. ೭೩. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೩ನೆಯ ಶ. ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಪು. ೧೬೨

೪೪.ಸೌಇಇ. ೧೫, ೬೧೮. ಸು. ೧೩. ಶ. ಗರಗ, ಪು. ೪೦೧

೪೫.ಅದೇ, ಸಂಖ್ಯೆ, ೬೧೦. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೨೩೦. ಗರಗ, ಪು. ೩೯೬

೪೬. ಎಕ. ೮ (ಹ.ಆ.) ಸೊರಬ. ೨೬೨. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೦೭೮. ಕುಪ್ಪಟೂರು

೪೭.ಅದೇ, ಸಾಗರ ೧೫೯. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೧೫೯. ಹೆರಕೆರೆ

೪೮.ಅದೇ, ಸೊರಬ, ೧೪೦. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೧೯೮. ಚಿಕ್ಕಮಾಗಡಿ

೪೯.ಅದೇ, ಸೊರಬ. ೨೩೩. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೧೩೮ – ೩೯. ಉದ್ರಿ – ಉದ್ಧರೆ

೫೦.ಕಇ. ಸಂಪುಟ. ೫. ಸಂಖ್ಯೆ ೩೩. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೧೭೬. ಗೋಲಿಹಳ್ಳಿ (ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿ.)

೫೧. ಕುಂದಣಾಗಾರ್. ಕೆ. ಜಿ. (ಸಂ) ಇ. ನಾಕ. ಕೊ.; ಸಂಖ್ಯೆ. ೨೨. ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೨೦೯.

ಹಣ್ಣಿಕೇರಿ

೫೨. ಸೌಇಇ. ೧೫. ೫೬೮. ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೨ನೆಯ ಶ. ಕಲಕೇರಿ

೫೩. ಇಆ. ೧೮. ೧೧ನೆಯ ಶತಮಾನ. ಕಲಭಾವಿ

೫೪. ಇಆ. ಸಂಪುಟ. ೧೨. ಪು. ೧೦೨. ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೧೦. ಹೊನ್ನೂರು

೫೫. ಎಇ. ಸಂಪುಟ. ೧೮. ಪು. ೧೭೨. ಹೂಲಿ

೫೬. ಎಆರ್‌ಎಸ್‌ಐಇ. ೧೯೩೩ – ೩೪. ಅನುಬಂಧ ಇ. ೨೮.೧೩ – ೧೪ ಶ. ಕಾಗಿನೆಲೆ

೫೭. ಅದೇ, ೧೯೫೧ – ೫೨. ಸಂಖ್ಯೆ. ೩೩.ಪು. ೧೨. ಬೈಲಹೊಂಗಲ

೫೮. ಅದೇ, ೧೯೩೯ – ೪೨, ಅನುಬಂಧ – ಇ, ಸಂಖ್ಯೆ. ೬. ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧ನೆಯ ಶ. ಹುಕ್ಕೇರಿ

೫೯. ಅದೇ, ೧೯೩೯ – ೩೦, ಅನುಬಂಧ – ಇ, ಸಂಖ್ಯೆ – ೨೯. ೧೩ ಶ. ಹುಲ್ಲೂರು

೫೯. ಅದೇ, ೧೯೨೮ – ೨೯, ಅನುಬಂಧ – ಇ, ಸಂಖ್ಯೆ. ೫೦. ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೨೨೦ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ