ಸಹಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೂಚಿ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್)

01. Basham, A.L.: History and Doctrine of Ajivakas, London, (Luzac), 1915.

02. Burgess, James: Indian Architecture.

03. Deo, S.B.: History of Jaina Monachism, Poona, 1956.

04. Desai, P.B. Jainism in South India, 1956: pp. 20, 19, 104, 115, 119, 142 – 43, 163 – 69, 164n, 174, 387.

05. Dhaky, M.A.: Umasvati in Epigraphical and Literary Tradition, Jain Journal, Vol. XXXI – 2, Octo. 96: pp. 47, 65.

06. Dhaky, M.A., Sagarmal Jain: Aspects of Jainology, Vol. III. 1991.

07. Ghanta Jawaharlal : Jainism in Andhra, 1994.

08. Gopal, B.R.(ed) : Corpus of Kadamba Inscriptions, 1985.

09. Jain, H.L.: 1) A Hidden Land mark in the history of Jainism; B.C. Law Vol. Part – 2, 1946, pp. 51 – 60.
2) Sivabhuti and Sivarya, Nagapur University Journal, No. 9.

10. Jaini, P.S.: 1) The Jaina Path of Purification, Berkeley, USA, 1979.
2) Jaina Monk from Mathura: Literary Evidence for their identification on Kusana Sculptures, BSOAS, London Vol. LVII, Part – 3, 1995 pp. 479 – 94.

11. Johnnes Bronkhorst: On the Chronology of Tattvartha – sutra and some Early commentaries, Band, XXIX, Viena, 1985.

12. Joshi, N.P.: Early Jaina Icons from Mathura, in ‘Mathura: The Cultural Heritage’, New Delhi, 1989, pp. 332 – 67.

13. Kamala Hampana : Attimabbe and Chalukyas, Bangalore, 1995.

14. Kusum Patoriya : Yapaniya aur unka Sahitya (Hindi), Varanasi, 1988.

15. Kundanagar, K.G.: Inscriptions from N. Karnataka and Kolhapur State, Kolhapur, 1939.

16. Longhurst : Hampi Ruins.

17. Luders, H.: Epigraphia Indica, Vol. IV., p. 338.

18. Nagarajaiah, Hampa: 1) Jaina Corpus of Koppala Inscriptions, Bangalore, 1999.
2) Later Gangas : Mandali Thousand, Bangalore 1999.
3) Jina Parsva Temples in Karnataka, Hombuja, 1999.
4) A History of the Early Ganga Monarchy and Jainism, Bangalore 1999.
5) Apropos of Vikramaditya – VI and Jainism, Tumkur, 1999.

19. Nathuram Premi : Jaina Sahityaka Itihas (Hindi), Bombay 1956.

20. Ramesh, K.V.(ed): Inscriptions of Western Gangas, Delhi, 1984.

21. Saletore, B.A.: Mediaeval Jainism, Bombay, 1938.

22. Sastry, K.A.N.: A History of South India, 1958.

23. Sastry, S.S.: Sources of Karnataka History, Mysore, 1940.

24. Sen, Amulya Chandra. : Schools and Sects in Jaina Literature, Vishva Bharati Series No. 3, Calcutta, 1931.

25. Shah, U.P.: 1. The Age of Differentiation of Svetambara and Digambara Images; Bulletin of the Prince of Wales Museum, Bombay, Vol. 1, 1950 – 51, pp. 30ff.

25. Shah, U.P., and Dhaky, M.A. (eds): Aspects of Jaina Art and Architecutre, L.D. Institute, Ahmedabad, 1975, pp. 49 – 74 (Evolution of Jaina Iconography and Symbolism).

27. Singh, RBP.: Jainism in Early medieval Karnataka, Delhi, 1975.

28. Upadhye, A.N.: 1) Upadhye Papers, Mysore, 1983.
2) On the Meaning of Yapaniya, ‘Srikanthika’, 1973, pp. 197 – 98.
3) Yapaniya Sangha: A Jaina Sect, JOUB, 1933. pp. 224 – 31.
4) (ed) Pravacanasara, Agas, Rajachandra Jaina Sastramala.
5) More Light on the Yapaniya Sangha, ‘Upadhye Papers’ 1983
6) (ed) Brihatkatha Kosa of Harisena (contains Bhadrabahu Kathanakam) 1943.

29. Yasoda Devi, V.: The Chalukyas in Andhra Desa, 1983.

30. Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol. XV – IIIIv, pp. 198 ff, Poona, 1934.

31. Jinamanjari, ed. Bhuvanendra Kumar, S.A.; Vol. XVII – i, April 1988. Vol. 10 – 2, Vol. 12 – 2. etc.

 

ಸಹಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೂಚಿ (ಕನ್ನಡ)

೦೧. ಅಣ್ಣಾರಾಯ, ಮಿರ್ಜಿ: ಜೈನ ಧರ್ಮ (೧೯೫೨, ೧೯೬೯) ೧೯೯೭ ಪು. ೮೧ – ೮೨, ೪೯೧ – ೫೧೧.

೦೨. ಉಪಾಧ್ಯೆ, ಆ.ನೇ.: ೧) (ಸಂ) ಹರಿಷೇಣನ ಬೃಹತ್‌ – ಕಥಾಕೋಶ
೨) (ಸಂ) ಪ್ರಭಾಚಂದ್ರ ಕಥಾಕೋಶ

೩) ಯಾಪನೀಯ ಸಂಘದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಬೆಳಕು, ಮಾನವಿಕ ಕರ್ಣಾಟಕ, ೪ – ೩, ೧೯೭೪; ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಸೀತಾರಮ್‌ ಜಾಗಿರ್‌ದಾರ್

೦೩. ಕಮಲಾ ಹಂಪನಾ : (ಸಂ) ಗುಣದಂಕಕಾರ್ತಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ, ತುಮಕೂರು ೧೯೯೪.

ಅನೇಕಾಂತವಾದ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೧.

ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಸರ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೮೧.

೦೪. ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಎಂಎಂ.: ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸನಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ೧೯೭೮.

೦೫. ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ಹಂಪ.:

೦೧) ಯಕ್ಷ – ಯಕ್ಷಿಯರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೮.

೦೨) ನವಲೂರು ಸಂಘ : ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ, ‘ಹರತಿ ಸಿರಿ’ ೧೯೭೮, (ಸಂ) ಲಕ್ಷಣ ತೆಲಗಾವಿ ಪು., ೬೩೯ – ೪೪.

೦೩) ಕಾಣೂ(ನೂ)ರ್ಗಣ, ‘ಹರತಿ ಸಿರಿ’, ೧೯೮೭, ಪು. ೩೪೯ – ೫೨.

೦೪) ಮೈಳಾಪತೀರ್ಥ – ಶಾಸನಗಳ ಆಧಾರ, ‘ಸಮ್ಮಿಲನ’ ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೯೪, ಪು. ೧೭ – ೨೨.

೦೫) ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಂಶಗಳು, ಮುಂಬಯಿ, ೧೯೯೫.

೦೬) ಕವಿವರ ಕಾಮಧೇನು (ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ) ಮೈಸುರು ೧೯೯೬.

೦೭) ಕಲಸಗೆರೆ ಶಾಸನ : ಯಾಪನೀಯ ದಾಖಲೆ, ಪು. ೧೧ – ೧೩.

೦೮) ದಡಗ : ಯಾಪನೀಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪು. ೨೪ – ೩೯.

೦೯) ಸುಳಗೋಡು ಸೋಮವಾರ : ಯಾಪನೀಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪು. ೧೬೫ – ೬೬.

೧೦) ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಪನೀಯ ಗಣಗಳು, ಪು. ೧೫೨ – ೫೬.

೧೧) ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ – ವಿಜಯಾದಿತ್ಯ – ಕೀರ್ತಿವರ್ಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೯೬.

೧೨) ಕೊಪ್ಪಳ ಶಾಸನಗಳು, ಮೈಸೂರು, ೧೯೯೭.

೧೩) ಸಾಂತರರು : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ, ಹೊಂಬುಜ, ೧೯೯೭.

೧೪) ಚಂದ್ರಕೊಡೆ, ಹಂಪಿ, ೧೯೯೭.

೧೫) ಭದ್ರಬಾಹುಭಟ್ಟಾರರ ಕಥೆ : ಪರಿಶೀಲನೆ, ‘ಸಾಹಿತ್ಯಜೀವಿ’ ೧೯೭೬; ಇದು ‘ಚಂದ್ರಕೊಡೆ’ಯಲ್ಲೂ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.

೧೬) ಜೈನತ್ವ : ಪ್ರತಿಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ.

೧೭) ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ, (ಸಂ), ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೩.

(ಸಂಖ್ಯೆ ೭ ರಿಂದ ೧೦ ರವರೆಗಿನ ಮತ್ತು ೧೬ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಯ್ದು ಲೇಖನಗಳು ಚಂದ್ರಕೊಡೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿವೆ)

೦೬. ಶೆಟ್ಟರ್, ಎಸ್‌: ಅರಸಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಜೈನಧರ್ಮದ ಯಾಪನೀಯ ಸಂಘದ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು, Journal of the Karnataka University Humanities, Vol. X, 1966, pp. 159 – 71.

೦೭. ಸಾಲೆತೊರೆ, ಬಿ. ಎ. : ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಚರಿತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೪೧.

೦೮. ಹೀರಾಲಾಲ್‌ ಜೈನ್‌ :

೧) ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಕೊಡುಗೆ (ಮೂಲ, ಹಿಂದಿ), ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಮಿರ್ಜಿ ಅಣ್ಣಾರಾಯ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ, ೧೯೭೧.

೨) (ಸಂ) ಶ್ರೀಚಂದ್ರ ಕಥಾಕೋಶ, ೧೯೬೯.

 

ಪ್ರಾಚೀನ ಕೃತಿಗಳು

೦೧. ಅಪರಾಜಿತ ಸುರಿ : ಶ್ರೀ ವಿಜಯೋದಯ ಟೀಕಾ : ಕ್ರಿ.ಶ. ೮ – ೧೦ ಶ. : ಸಂಸ್ಕೃತ.

೦೨. ಆಚಾರ್ಯ ಇಂದ್ರನಂದಿ : ನೀತಿಸಾರ : ಕ್ರಿ.ಶ. ೯೩೦ : ಸಂಸ್ಕೃತ.

೦೩. ಆಚಾರ್ಯ ಉಮಾಸ್ವಾತಿ : ತತ್ವಾರ್ಥ ಸೂತ್ರ : ಕ್ರಿ.ಶ. ೩೫೦ – ೭೫ : ಸಂಸ್ಕೃತ

೦೪. ಜಟಾಸಿಂಹನಂದಿ : ವರಾಂಗ ಚರಿತೆ : ಕ್ರಿ.ಶ. ೭ನೆಯ ಶ. : ಸಂಸ್ಕೃತ

೦೫. ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣು : ಆರಾಧನಾ ಕರ್ಣಾಟಟೀಕಾ : ಸು. ಕ್ರಿ.ಶ. ೮೦೦ : ಕನ್ನಡ

೦೬. ರತ್ನನಂದಿ : ಭದ್ರಬಾಹು ಚರಿತಂ : ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೬ನೆಯ ಶ. : ಸಂಸ್ಕೃತ

೦೭. ರವಿಷೇಣ : ಪದ್ಮ ಚರಿತ : ಕ್ರಿ.ಶ. ೬೭೭ : ಸಂಸ್ಕೃತ

೦೮. ರಾಮಚಂದ್ರ ಮುಮುಕ್ಷು : ಪುಣ್ಯಾಸ್ರವ ಕಥಾ ಕೋಶ : ಸು. ೧೦ – ೧೧ನೆಯ ಶ. : ಸಂಸ್ಕೃತ

೦೯. ವಿಮಲಸೂರಿ : ಪಊಮಚರಿಯ : ಕ್ರಿ.ಶ. ೪೭೩ : ಪ್ರಾಕೃತ

೧೦. ಶಾಕಟಾಯನ : ಶಾಕಟಾಯನ ವ್ಯಾಕರಣ : ಕ್ರಿ.ಶ. ೮೪೦ : ಸಂಸ್ಕೃತ

೧೧. ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ : ಆರಾಧನಾ (ಮೂಲಾರಾಧನಾ) : ಕ್ರಿ.ಶ. ೧ – ೨ ಶ. : ಪ್ರಾಕೃತ

೧೨. ಸ್ವಯಂಭುದೇವ : ಪಊಮಚರಿಉ, ರಿಟ್ಠಣೇಮಿಚರಿಉ : ಕ್ರಿ.ಶ. ೭ – ೮ ಶ.: ಪ್ರಾಕೃತ

೧೩. ಸಿದ್ಧಸೇನ ದಿವಾಕರ : ನ್ಯಾಯಾವತಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೃತಿಗಳು : ಕ್ರಿ.ಶ. ೪೦೦ – ೪೪ : ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತ.