ಇಗೋ ಬಂತು ಹೊಸವರುಷವು, ಮರಮರದಲಿ
ಹೂ ಚಿಗುರಿನ ಹಿಗ್ಗು
ಹಗಲಿರುಳಿನ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಾ ಬಿದ್ದಿರುವೆನು
ಕಾಲೊರಸುವ ರಗ್ಗು.