ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ : ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಜೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಯಟ್

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಚನೆ : ಸಿ.ಎಂ.ಡಿ.ಇ. ವಿಭಾಗ, ಡಯಟ್

ಚಾಮರಾಜನಗರ : ೧. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು
೨. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ
೩. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುವರ್ಣಕುಮಾರಿ
೪. ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ : ೧. ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಿ.ಸಿ.

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ : ೧. ಶ್ರೀ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ
೨. ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಲಾಂಬ
೩. ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ ಇಂದ್ವಾಡಿ

ಹನೂರು : ೧. ಶ್ರೀ ಎಂ. ಗುರುಸ್ವಾಮಿ
೨. ಶ್ರೀ ರಾಜು ಪಿ.

ಯಳಂದೂರು : ೧. ಶ್ರೀ ನಟರಾಜು
೨. ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟರಾಜು

ಸಹಕಾರ
ಜಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ  ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಚಾಮರಾಜನಗರ