ಚಿಣ್ಣರ ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ದರ್ಶನ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಪಿಡಿ ೨೦೦೯-೧೦
ಕೈಪಿಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನಾ ಸಮೀತಿ.
ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

ಶ್ರೀ ಸಿ. ವ್ಹಿ. ಹಿರೇಮಠ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಜಾಪುರ.

ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು :
ಶ್ರೀ ಜೆ. ಜೆ. ದೊಡ್ಡಮನಿ
ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಡಯಟ್, ವಿಜಾಪುರ.

ಸಹಾಯ :
ಶ್ರೀ ವ್ಹಿ. ಎಚ್. ಬುಡ್ಡರ
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಡಯಟ್, ವಿಜಾಪುರ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಹ. ಮ. ಪೂಜಾರ
ಶ್ರೀ ಜೆ. ಎಸ್. ಕಂಚ್ಯಾಣಿ
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಬಿ. ಬರಗುಂಡಿ
ಶ್ರೀ ಎನ್. ವ್ಹಿ. ಬಾಬಾನಗರ
ಶ್ರೀ ಪಿ. ಎಲ್. ಮಿಂಚನಾಳ
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎನ್. ಸಾಳುಂಕೆ
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಂ. ಹದಿಮೂರ
ಡಾ. ಕೆ. ಎಂ. ಇಂಡಿ
ಶ್ರೀ ಪ. ಗು. ಸಿದ್ಧಾಪೂರ
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಚ್. ತಿಳಗೂಳ
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಂ. ಜೇವರಗಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಿಂಜಲಭಾವಿ
ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಮಾನೆ