ಕೃಷ್ಣ
ರುಕ್ಮಿಣಿ
ಋಷಿಗಳು
ಘಂಟಾಕರ್ಣ
ಕಿರಾತರು
ಗಂಧರ್ವರು
ದೇವೇಂದ್ರ
ಈಶ್ವರ
ಪಾರ್ವತಿ
ನಾರದ
ಶಂಬರಾಸುರ
ಮನ್ಮಥ
ರತಿ
ಪೌಂಡ್ರಕ
ಮಂತ್ರಿ
ಸಾತ್ಯಕಿ
ಸಖಿಯರು
ಮಿನುಗಾರ